• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 363 items
 1. Computer Science and Engineering, Master's Programme in Computer Science and Engineering, Master of Science (Technology) (2y)

  This research-oriented degree provides an exciting opportunity to study in a leading-edge research environment, and gives students the flexibility to choose between two themes: a) Computer Vision and Signal Processing, and b) Ubiquitous Computing. The first theme, Computer Vision and Signal Processing, provides students with a solid theoretical understanding and practical skills on digital information processing and analysis. This information can be, for example, image, video, or audio signals that are perceived from the environment and processed using various operations such as filtering, compression and classification. The students are introduced to the essentials of computer vision as well as image and signal processing methods and technologies. The second theme, Ubiquitous Computing, focuses on the next generation of interactive systems that place humans at the focus of the technological development. Adopting a multidisciplinary real-world approach, students have to spend a substantial amount of time working in group projects to develop a variety of systems ranging from interactive online services to games and mobile applications, with a strong focus on innovation and design. Students gain experience in conducting usability tests with human participants, conducting experiments to evaluate their systems, and applying an iterative design approach to develop and improve their systems. This Master’s programme is provided by the Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, and students are stron ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. European Masters Programme in Software Engineering, double degree, Master's Programme in Information Processing Science, Master of Science (2y)

  The programme is built on eight learning paths on annual exchange and based on core areas, specificities, and elective courses (see Description). All partners offer a research methods course to prepare students to elective activities. Elective activities consist of a project (3,5-4 ECTS), an internship (4 ECTS), and a master's thesis of 30 ECTS. Master's thesis is co-supervised by two professors of the partner universities which the student has visited. Students that successfully complete the program get a double degree from the two universities. Students are requested to attend a course of 2 ECTS in the local language in both universities they have visited. For more information, visit the EMSE web site: http://em-se.eu/ ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Maisterihaku, Lääketieteen tekniikka, Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2 v)

  Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op. Opinnot koostuvat pakollisista opinnoista, diplomityöstä (30 op) ja valinnaisista opinnoista.   Aiemman osaamisen tunnustaminen (AHOT) Tutkinnossa ei ole omia, erityisiä AHOT-käytäntöjä. Aiemman osaamisen tunnustamisessa noudatetaan yliopiston pääperiaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34966 ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

  Filosofian maisterin tutkinnon 120 op:n laajuudesta 20 op:ttä on kaikille yhteisiä opintojaksoja. Ne sisältävät tutkimus- ja tuotekehitysprojektin, tutkimusmenetelmät sekä projekti- ja pro gradu -seminaarin. Valitun suuntautumisvaihtoehdon opinnot ovat 40 op:tä. Tietojärjestelmien suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot keskittyvät informaatioteknologian hyödyntämiseen organisaatioissa ja ihmisen toiminnassa. Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehdon opinnot kattavat mm. avoimen lähdekoodin ja hajautetun ohjelmistokehityksen sekä ohjelmistotuotannon hallinnan. Pro gradu -tutkielman laajuus on 30 op:ttä, ja sen aiheeseen voi itse vaikuttaa. Se tehdään lähes aina joko yritykselle tai tutkimusprojektille. Tutkielman tekeminen syventää valitun suuntautumisvaihtoehdon ja tutkimusmenetelmien opintoja. Maisterivaiheessa vapaasti valittavien opintojen laajuus on 30 op:ttä (puoli vuotta). Niihin voi sisällyttää joko tutkinto-ohjelman omia valinnaisia opintoja tai sivuaineopintoja. Tarjolla on mm. laaja valikoima monitieteisen yliopiston erilaisia sivuaineita, kuten tilastotiede, matematiikka, tekniikka, työtieteet, taloustieteet tai psykologia. Yleisiä työelämätaitoja opitaan tieteenalan omien sisältöjen rinnalla. Alalla korostuvat erityisesti analyyttinen ja kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot, jatkuva oppinen ja soveltaminen, luovuus, kirjallinen ja suullinen viestintä sekä ryhmätyö- ja projektitaidot. Aiemman osaamisen tunnustaminen (AHOT) Tutkinto-ohjelman opintoneuvojat auttavat aikaisemmin hankitun osaamise ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Maisterihaku, Tietotekniikka, Tietotekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

  Tietotekniikan diplomi-insinöörin opinnot antavat opiskelijoille laajan ja syvällisen osaamisen sekä valmiudet erilaisiin tietotekniikan alan tehtäviin. Opinnoissa valitaan yksi kolmesta opintosuunnasta, jotka ovat informaatiotekniikka, soveltava tietotekniikka ja sulautetut järjestelmät, sekä lisäksi näitä syventäviä ja täydentäviä opintoja. Opiskelija voi valita opintosuunnan oman kiinnostuksensa perusteella ja perehtyä esimerkiksi älykkäiden järjestelmien menetelmiin ja tekniikoihin kuten tekoäly ja digitaalinen signaalinkäsittely. Hän voi myös suuntautua suunnittelemaan sulautettuja järjestelmiä muun muassa älypuhelimiin, matkapuhelinverkkoihin, autoihin ja päälle puettaviin laitteisiin; tai kouluttautua monipuoliseksi asiantuntijaksi, joka hallitsee uudet teknologiat kuten jokapaikan tietotekniikan ja sosiaalisen laskennan sekä kykenee kehittämään uusia ohjelmistoja ja laitteita käyttäjien ja yritysten tunnistamiin tarpeisiin. Aiemman osaamisen tunnustaminen (AHOT) Tutkinnossa ei ole omia, erityisiä AHOT-käytäntöjä. Aiemman osaamisen tunnustamisessa noudatetaan yliopiston pääperiaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Software, Systems and Services Development in the Global Environment, Master's Programme in Information Processing Science, Master of Science (2y)

  The 95 of the 120 ECTS credits of the Master of Science degree are common studies to everyone. Those include research and development project, research methods as well as project and Master's Thesis seminar. The courses for the programme are selected to provide competence to work as software or information system experts and managers in global context. The Master's Thesis is 30 credits, and a student may affect to its subject. It is almost always made for either a company or a research project. The thesis work advances the studies of the selected orientation and research methods. There are also 25 credits (about half year) of freely selectable studies. Those may include either optional courses provided by the degree programme, or minor subject studies. General work life skills are learned together with the the field-specific skills. Especially analytic and critical thinking, problem solving, continuous learning and application as well as creativity are emphasised in the discipline. Written and oral communication, information retrieval as well as group work and project skills are practised also in separate courses. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Luonnontieteiden kandidaatin 180 opintopisteen (op) laajuudesta 155 op:ttä on kaikille yhteisiä opintoja. Niihin sisältyy erityisesti tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelun menetelmiä, toteutustapoja ja teknisiä perusteita. Keskeisiä ovat myös ihmisen ja koneen vuorovaikutus, ohjelmistoliiketoiminta, projektitaidot ja tutkimustyö. Vapaasti valittavien opintojen laajuus on 25 op:ttä (noin puoli vuotta). Niiden kautta osaamistaan voi suunnata esimerkiksi omien kiinnostuksiensa tai sovellusalueen perusteella. Tarjolla on mm. laaja valikoima monitieteisen yliopiston erilaisia sivuaineita, kuten tilastotiede, matematiikka, tekniikka, työtieteet, taloustieteet tai psykologia. Filosofian maisterin tutkinnon 120 op:n laajuudesta 20 op:ttä on kaikille yhteisiä opintojaksoja. Ne sisältävät tutkimus- ja tuotekehitysprojektin, tutkimusmenetelmät sekä projekti- ja pro gradu -seminaarin. Valitun suuntautumisvaihtoehdon opinnot ovat 40 op:tä. Tietojärjestelmien suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot keskittyvät informaatioteknologian hyödyntämiseen organisaatioissa ja ihmisen toiminnassa. Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehdon opinnot kattavat mm. avoimen lähdekoodin ja hajautetun ohjelmistokehityksen sekä ohjelmistotuotannon hallinnan. Pro gradu -tutkielman laajuus on 30 op:ttä, ja sen aiheeseen voi itse vaikuttaa. Se tehdään lähes aina joko yritykselle tai tutkimusprojektille. Tutkielman tekeminen syventää valitun suuntautumisvaihtoehdon ja tutkimusmenetelmien opintoja. Maisterivaiheessa vapaasti valittavien op ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Wireless Communications Engineering, Master's Programme in Electrical Engineering, Master of Science (Technology) (2y)

  The degree studies of 120 ECTS comprise of basic studies, advanced studies and elective (supplementary) studies (87 ECTS), advanced practical training (3 ECTS), and the MSc thesis (30 ECTS). The students form the supplementary studies module themselves and it can include another option’s core courses (e.g. electronics design, computer engineering), forming a module of minor studies. Apart from engineering studies, this individual, self-planned module may contain science and commercial studies to complement the degree. University courses above elementary studies are acceptable. Furthermore, this module includes Finnish language studies as the number of these is limited to 10 ECTS. Students must draft a personal study plan (PSP), approved by degree program representatives, during their first autumn term and before starting any elective courses available. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tietotekniikka, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

  Tietotekniikan tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot antavat perustiedot tietokonetekniikasta, ohjelmoinnista, digitaalisen informaation käsittelystä ja analyysistä, sulautetuista järjestelmistä, Internetistä, elektroniikasta ja tietoliikennetekniikasta – ammattiosaaminen alkaa karttua heti ensimmäisestä syksystä lähtien. Koulutukseen sisältyy myös kandidaatin ja diplomi-insinöörin opinnoille pohjan luovia matemaattis-luonnontieteellisiä kursseja. Lisäksi opiskelija voi valita täydentäviä ja valinnaisia opintoja esimerkiksi yrittäjyydestä, taloustieteestä, tietojenkäsittelytieteestä tai sähkötekniikasta. Tietotekniikan diplomi-insinöörin opinnot antavat opiskelijoille laajan ja syvällisen osaamisen sekä valmiudet erilaisiin tietotekniikan alan tehtäviin. Opinnoissa valitaan yksi kolmesta opintosuunnasta, jotka ovat informaatiotekniikka, soveltava tietotekniikka ja sulautetut järjestelmät, sekä lisäksi näitä syventäviä ja täydentäviä opintoja. Opiskelija voi valita opintosuunnan oman kiinnostuksensa perusteella ja perehtyä esimerkiksi älykkäiden järjestelmien menetelmiin ja tekniikoihin kuten tekoäly ja digitaalinen signaalinkäsittely. Hän voi myös suuntautua suunnittelemaan sulautettuja järjestelmiä muun muassa älypuhelimiin, matkapuhelinverkkoihin, autoihin ja päälle puettaviin laitteisiin; tai kouluttautua monipuoliseksi asiantuntijaksi, joka hallitsee uudet teknologiat kuten jokapaikan tietotekniikan ja sosiaalisen laskennan sekä kykenee kehittämään uusia ohjelmistoja ja laitteita käyttäjien ja yritysten tunn ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisalasta valmistuu monipuolisia tietotekniikan asiantuntijoita, joilla on myös sähköteknistä osaamista. ICT terminä viittaa tieto- ja viestintäteknologiaan ja on lyhenne sanoista information and communications technology. Nimensä mukaisesti ICT-asentaja hallitsee tietokoneisiin ja tietoliikenteeseen liittyvä asennukset sekä käyttöönoton. Kaikki tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisalaa opiskelevat elektroniikan ja ICT:n perustehtäviä. Opinnot pohjautuvat vahvasti sähkötekniikkaan, ja kaikille yhteiset opinnot kartuttavatkin sähköteknistä osaamista ja asennusten hallintaa. Ensimmäisenä vuonna opiskellaan toisaalta kädentaitoja, toisaalta tietotekniikkaa. Työsaleissa kokeillaan sähköasennuksia ja kytkentöjä käytännössä. Opiskelijalta vaaditaan erityisesti matemaattista ajattelua ja loogista päättelykykyä. Perusteiden jälkeen ICT-asentajat saavat oppia tietokone- ja tietoliikenneasennuksissa sekä tietoliikennelaitteissa ja kaapeloinneissa. Palvelinjärjestelmiä opiskellaan myös. Projektityön luonne ja tietoturvakysymykset korostuvat kaikissa opinnoissa. Perusteiden jälkeen elektroniikka-asentajat opiskelevat ammattielektroniikkaa ja sulautettuja sovelluksia. Sulautetut sovellukset ovat ohjelmoitavaa elektroniikkaa, jota sisältävät hyvin monenlaiset laitteet, tyypillisenä esimerkkinä puhelimet. Projekteissa työskentely tulee opintojen kuluessa tutuksi. Omniassa tarjotaan valinnaisina opintoina kodin elektroniikkaa ja asennuksia sekä huoltopalveluita. Omniassa tarjottavat opin ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Leppävaara, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages