• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 87 items
 1. Politikas zinātne- Doktora studijas

  Mērķis RSU doktora studiju programmas „Politikas zinātne” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, pasniedzējus un politisko institūciju analītiķus politikas teorijā vai starptautiskajā politikā ar atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Doktorantam jāapgūst plašas vispārējās zināšanas kādā no politikas zinātnes apakšnozarēm un dziļas speciālas zināšanas konkrētā, ar doktoranta zinātnisko darbu saistītā jomā. Programmas realizācijas gaitā doktoranti veic teorijas analīzi, iepazīstas ar jau esošo zinātnisko literatūru un, balstoties teorijā un jau esošos pētījumos, veic oriģinālu pētījumu. Doktora studiju programmas sekmīgam noslēgumam doktorantūras studiju laikā vai pēc tās jābūt promocijas darba (doktora disertācijas) izstrādei. Promocijas darbam jābūt patstāvīgam un oriģinālam pētījumam, kas ir nozīmīgs ieguldījums politikas zinātnē. Programma veidota ar nodomu nodrošināt Latvijas valsts, arī Eiropas vajadzībām atbilstošas, politikas zinātnes teorētiskajos un metodoloģiskajos pamatos sakņotas studijas, īpaši akcentējot starpdisciplināro tematiku (medicīnas politika, izglītības politika, politikas valodnieciskie aspekti, politikas kultūras dimensija, enerģētikas politika, drošības politika), reģionālās studijas (Krievija, Ķīna, Japāna, Turcija) un ar Latvijas valsti saistītas problemātikas vispusīgu pētīšanu. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Sociology of Organizations and Public Administration- Bachelor studies

  This programme aims to educate highly qualified specialists providing students with the knowledge and skills on how to analyse the performance of organizations and institutions in public, private and non-governmental sectors, how to develop reasonable and sound proposals in order to address problems in the sphere of organizations and public administration. The programme consists of compulsory courses and elective courses, students are required to elaborate their own research project. The full–time Bachelor’s degree programme covers 3 academic years. The study courses of the 1st year provide general knowledge and skills in Sociological Theory, Research, Management, Philosophy, Social Problems, Community Development, and Sociology of Groups and Organizations. The 2nd year courses focus more specifically on Research Methodologies and Techniques, Regional Development, Rural Sociology, Social Statistics, Social Psychology. In the 3rd year students are offered a number of elective courses including Demography, Social Entrepreneurship, Sociology of Work, Sociology of Family, Social Work, Project Management, Management of Stress and Time. This programme is completed with the elaboration and defence of a Bachelor’s thesis. Career prospects and further studies: Our graduates are specialists having successful careers in a number of professional areas including teaching, research, politics, public administration, municipalities, social and health services, the media, personnel management, NGO and trade unions. Bachelor’s d ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Starptautiskā pārvaldība un diplomātija- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis Nodrošināt augstvērtīgas studijas par starptautiskās pārvaldības un diplomātijas institūcijām un procesiem. Šo divu disciplīnu balansa ietvaros programma nodrošinās studentiem iespēju specializēties plaša spektra starptautisko attiecību jautājumos, kas ļaus viņiem strādāt par nozares speciālistiem dažādās starptautiskās organizācijās un kopā ar politikas veidotājiem pasaulē ar mērķi analizēt starptautiskās pārvaldības un diplomātijas izpausmes. Šis grāds arī sagatavos programmas beidzējus doktorantūras studiju un pētniecības iespējām vai nu starptautiskajās attiecībās vai politikas zinātnē. Programmas uzdevumi Sniegt zināšanas par starptautiskās pārvaldības teorijām un diplomātiju, kā arī dažādiem starptautisko attiecību jautājumiem, t. sk. pasaules vēstures aspektiem (ar īpašu uzsvaru uz karu un diplomātijas vēsturi), starptautiskās ekonomijas un starptautisko likumu nozīmi globālās pārvaldības jautājumos. Sniegt zināšanas par dažādiem pasaules reģioniem un starptautisko attiecību aspektiem, īpašu uzsvaru liekot uz mazu valstu starptautiskās politikas iespējām. Sniegt zināšanas par dažādām politiskajām ideoloģijām un doktrīnām, kas veido globālo politisko spēlētāju rīcību. Ņemot vērā struktūrvienībā iesaistīto docētāju zinātniskās aktivitātes un padziļināto izpratni par Krieviju un postkomunistiskajām valstīm, īpašs uzsvars tiks likts uz Krieviju un tās nozīmi pasaules politikā. Sniegt zināšanas par neformālās globālās pārvaldības praksi un to, kā globālie faktori sada ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Sociālo procesu analīze un vadība- Mag. studijas

  Vienīgā studiju programma Latvijā, kurā var apgūt socioloģiju un sociālo politiku vienas programmas ietvaros. Programma gatavo speciālistus, kas saprot sabiedrībā notiekošos sociālos procesus, prot tos pētīt un analizēt, kā arī meklēt problēmu risinājumus. Atšķirībā no citām socioloģijas programmām programma Sociālo procesu analīze un vadība piedāvā mūsdienīgu skatījumu un gudras atbildes uz jautājumiem par dinamiskiem sabiedrības attīstības procesiem. Studiju programmas mērķis Studiju programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi socioloģijā un sociālajā politikā, kā arī pētniecības metožu attīstīšana un pielietošana konkrētu sabiedrības problēmu izpētē un analīzē. Studiju programma ir vērsta uz to, lai saistītu • socioloģijas zināšanas par sociālo procesu norisi, • sociālo datu ieguves un analīzes prasmes, • kompetenci sociālās politikas veidošanā un analīzē, balstoties uz zināšanām par sociāliem procesiem un dažādu sociālo grupu vajadzībām Latvijā, ES un pasaulē, kā arī integrējot sociālo pētījumu datus lēmumu pieņemšanas procesā. Studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniski pētnieciskai darbībai, nodrošinot socioloģijas un sociālās politikas teoriju un pētnieciskā darba metožu un iemaņu apguvi. Iegūtās zināšanas Padziļinātas teorētiskās zināšanas socioloģijā un sociālajā politikā, kā arī pētniecības metožu lietošanā konkrētu sabiedrības problēmu izpētē un analīzē. Zināšanas par sociālo procesu norisi saistībā ar cilvēka dzīves gājumu un sv ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Psiholoģija- Doktora studijas

  Mērķis Doktora studiju programmas Psiholoģija mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus psiholoģijā (ar specializāciju veselības psiholoģijā), attīstot viņu pētnieciskā darba organizācijas, veikšanas un vadības, kā arī akadēmiskā darba kompetenci, kas pamatojas uz padziļinātu psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni un kompetenci veidot un īstenot inovatīvus pētnieciskos projektus, sadarboties ar speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā. Uzdevumi Doktora studiju programmas uzdevumi: nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt zinātniski pētnieciskajam darbam nepieciešamo kompetenci, lai veiktu mūsdienīgus, oriģinālus un nozīmīgus pētījumu projektus psiholoģijā veselības aprūpes kontekstā, sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu kolēģiem; nodrošināt iespēju iegūt akadēmiskam darbam nepieciešamo kompetenci, lai pildītu docētāja pienākumus Latvijas un ārvalstu augstskolās, kā arī nodrošinātu pēctecību pētniecības un akadēmiskajā darbā veicināt doktorantu savstarpējo, nacionāla un starptautiska mēroga sadarbību pētniecības jomā; piesaistīt vieslektorus no attīstītākajām Eiropas universitātēm. Studiju programmas plānotie rezultāti Doktora studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā absolvents ir sasniedzis šādus studiju rezultātus: zināšanas: analizē, skaidro un diskutē par mūsdienu zinātnes un psiholoģijas attīstības tendencēm un likumsakarībām, padziļināti izprotot jautājumus, kas psiholoģijā risināmi veselības aprūpes vidē; analizē un salīdzina mūsdie ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Agricultural and Regional Economics- Doctoral studies

  The study programme is aimed to promote the formation of a new generation of scientists, who have qualifications meeting international standards in economics, especially in the sub-branches of agrarian economics and regional economics by enabling students to acquire theoretical knowledge of a higher level, learn methods of research work and the principles of its management, to elaborate a doctoral dissertation and obtain an internationally recognised doctoral degree. The programme is designed to be dynamic, during the study process doctoral students obtain knowledge on how to research and describe changes in the economy, so that the most urgent problems regarding the economic and international situation in the country are tackled. The programme covers theoretical knowledge in international and global economics, macroeconomics, company economics (microeconomics), entrepreneurship, agricultural and regional economics and related fields. The study programme is completed with the elaboration and defence of a Doctoral thesis. Career prospects The graduates of this programme are usually employed in national and international companies and higher education institutions, government institutions, as well works independently as researchers in projects of different scales in Latvia and abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Pilsētu un reģionu inženierekonomika- Prof. mag. studijas

  Studiju programma paredzēta speciālistu sagatavošanai, kas spētu izprast notiekošos procesus reģionu un pilsētu attīstības jomā, kā arī veikt teritoriju ekonomiskās attīstības plānošanu un pārvaldību. Programma ietver ekonomikas, finanšu un inženiertehniskus studiju priekšmetus atbilstoši specializācijai pilsētu vai reģionu ekonomikā. Mērķis Sniegt maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavot sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru ekonomiskās un tehniskās zināšanas, prasmes un kompetences ļautu pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, plānot un koordinēt teritoriju attīstības ekonomiskos un pārvaldības procesus, kā arī veikt pētniecisko darbu. Uzdevumi 1. Dot iespēju studējošiem maģistrantūrā iegūt profesionālo maģistra grādu ekonomikā. 2. Veidot studiju procesu, lai attīstītu studējošo intelektu un kompetences, veicinātu to izmantošanu studiju procesā un turpmākā praktiskā darbībā. 3. Veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi un pilnveidošanu. 4. Radīt nepieciešamos priekšnosacījumus konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum. 5. Dot studentiem tādu teorētisko un praktisko bāzi, lai viņi spētu sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes mikro- un makroekonomikas, reģionālās un pilsētekonomikas jautājumos, risinot sarežģītas ekonomiskas problēmas. 6. Attīstīt spēju formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar not ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana- Prof. mag. studijas

  Studiju programma veidota, lai sagatavotu augstākā līmeņa starptautisko sakaru vai loģistikas un transporta ekonomikas speciālistus, struktūrvienību un/vai uzņēmumu vadītājus atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Lielākais uzsvars studiju procesā orientēts tieši uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem, teorētiskajām zināšanām un jomas specifiku. Studiju programma paredz divus specializācijas virzienus: - Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana; - Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika. Ņemot vērā sfēras specifiku, daļa studiju priekšmetu tiek realizēti angļu valodā, lai pilnveidotu tieši profesionālās terminoloģijas lietošanu starpvalstu uzņēmējdarbības attīstībā un sekmīgu sadarbību ar citu valstu struktūrām, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem. Mācību procesa realizēšanā iesaistīts gan universitātes akadēmiskais personāls, gan nozaru pārstāvji un augsti kvalificēti jomas praktiķi, kuru pamatdarbs un praktiskā pieredze veidojusies jomas uzņēmumos un iestādēs. Mērķis Studiju programmas mērķis ir pilnveidot un attīstīt profesionālās, pētniecības un radošās prasmes darbam starptautisko sakaru vadīšanas, loģistikas vai transporta ekonomikas vadīšanas jomās. Sagatavot kvalificētus speciālistus tautsaimniecībai, sniedzot teorētiskās zināšanas un nodrošinot praktisko iemaņu apguvi, paplašinot izpratni par profesionālo darbību un veicinot sociālo atbildību kompetences ietvaros. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - nodrošināt maģistra līmenim, ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Ekonomika- Mag. studijas

  Mērķis Nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīstīt studentu pētniecības prasmes un sagatavot ekonomisko procesu analītiķus un nozares speciālistus ekonomikas problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgos ekonomikas apstākļos. Uzdevumi 1. sagatavot speciālistus zinātniski pētnieciskam darbam ekonomikas jomā un dot iespēju studējošajiem maģistrantūrā iegūt akadēmisko maģistra grādu ekonomikā; 2. veidot studiju procesu, lai attīstītu studējošo intelektu un kompetences, veicinātu to izmantošanu studiju procesā un turpmākajā praktiskajā darbībā; 3. nodrošināt tādu studiju organizācijas veidu, lai programmas absolventiem būtu pietiekamas pētnieciskās iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem tautsaimniecības nozaru izvērtēšanā; 4. veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi un pilnveidošanu; 5. radīt nepieciešamos priekšnosacījumus konkurētspējīgu tautsaimniecības analītiķu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum; 6. veidot spējas sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes par mikro- un makroekonomiku, ekonometriju, vides ekonomiku un tirgzinībām, risinot sarežģītas ekonomikas problēmas; 7. attīstīt spēju formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar notiekošiem ekonomikas procesiem pasaulē; 8. veicināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Ekonomika- Bak. studijas

  Mērķis Nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam bakalaura grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā; sagatavot speciālistus, kuru zināšanas un kompetences ļauj pieņemt lēmumus, plānot un koordinēt ekonomiskos procesus. Uzdevumi 1. dot iespēju studējošajiem bakalaurantūrā iegūt akadēmisko grādu ekonomikas jomā un nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī sagatavot studentus tālākām studijām maģistrantūrā; 2. nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu atbilstoši ekonomiskām izmaiņām valsts un starptautiskā mērogā, kā arī zinātnē un didaktikas praksē; 3. veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju un kompetenču izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskā darbībā; 4. attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu; 5. veidot studējošajiem tādas prasmes, kas nodrošinātu viņu spēju sekmīgi un atbilstoši labākajiem standartiem strādāt valsts institūcijās un tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos ekonomikas jomā, t.sk. prasmi iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, spēju pieņemt lēmumus, darboties sociāli atbildīgā vidē u.c.; 6. veicināt dažāda rakstura ekonomisko procesu izpratni tautsaimniecībā un sniegt nepieciešamo zināšanu a ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages