• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 117 items
 1. Razredni pouk (Elementary Education)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Praktično usposabljanje je ena od študijskih obveznosti študentov vseh letnikov. Obstajajo štiri oblike prakse, in sicer: opazovalna, integrirana, vodena in strnjena oblika, ki se spiralno nadgrajujejo in povezujejo tekom celotnega izobraževanja. Temeljni cilj te študijske oblike je povezovanje teoretičnih izhodišč z empiričnimi refleksivnimi izkušnjami avtentičnih situacij. Kompetence diplomanta: poznavanje in razumevanje utemeljitve (utemeljitev) in zgodovine (razvoja) vzgojno-izobraževalnih sistemov; sposobnost za reševanje konkretnih pedagoških problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov; koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije; sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst vzgoje in izobraževanja; razumevanje splošne strukture vzgoje in izobraževanja ter povezanosti med njenimi poddisciplinami (kurikularne teorije, specialno-pedagoška znanja ...); razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih pedagoških problemov; razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju vzgoje in izobraževanja; uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju vzgoje in izobraževanja; organizacijske in vodstvene sposobnosti in spretnosti v vzgoji in izobraževanju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Slovenski jezik in književnost (Slovene Language and Literature)

  Dvopredmetni pedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Program predvideva pedagoško delo študentov (pedagoški praktikum), ki je sestavljen iz opazovalnega in predmetnega praktikuma. Cilj programa je, da diplomant pridobi specifično znanje, definirano v obveznih modulih s področja slovenskega jezika in književnosti, ki sta vsebinsko usmerjena na opazovanje in prepoznavanje njune vloge in položaja v novi evropski skupnosti. Pedagoški praktikum sestavljajo hospitacije, nastopi in pedagoška praksa. Učne hospitacije se izvajajo pod vodstvom predmetnih didaktikov. Učni nastopi se izvajajo v osnovni in srednji šoli, in sicer za področje slovenskega jezika in književnosti (en nastop v osnovni in en nastop v srednji šoli). Pedagoška praksa traja teden dni v osnovni šoli in teden dni v srednji šoli. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Športna vzgoja (Physical education)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji univerzitetnega študijskega programa so usposobiti diplomante športne vzgoje za strokovno vodenje športnih interesnih programov in obšolskih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah (javni zavodi, športna društva, zasebna ponudba športnih programov za otroke in mladino). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za šport (Faculty of Sport)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Italijanistika (Italian Studies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program ponuja študentom poglabljanje znanj in sposobnosti na področju jezika z individualnim raziskovalnim delom, usmerjenim v teoretična in praktična vprašanja s področja prevajanja. Raziskovalno usmerjen študij s področij jezikoslovja in aplikacija dosežkov projektnih nalog v času študija so za študenta izziv za reševanje strokovnih problemov ali pa usmeritev v doktorski študij. Sodelovanje študenta v tutorsko usmerjenem študiju ponuja neposredno usposabljanje študentov za vodenje skupinskega dela, razvijanje kritične refleksije ter socialnih in sporazumevalne zmožnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Izobraževalna tehnika (Educational Design)

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Pedagoški dvopredmetni program je namenjen izobraževanju učiteljev za poučevanje tehničnih predmetov na predmetni stopnji v OŠ in vseh letnikih poklicnih in srednjih strokovnih šol. Temeljni cilj programa je, da diplomant dobi širok razgled po stroki, hkrati pa je z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljen za delo z učenci in dijaki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Nemščina kot tuji jezik (German as a Foreign Language)

  Dvopredmetni pedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti programa lahko opravljajo dela učitelja nemškega jezika v javnih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah na vseh stopnjah šolanja. Program predvideva pedagoško delo študentov (pedagoški praktikum), ki je sestavljen iz opazovalnega praktikuma in predmetnega praktikuma. Pedagoški praktikum sestavljajo hospitacije, nastopi in pedagoška praksa. Učne hospitacije se izvajajo pod vodstvom predmetnih didaktikov. Učni nastopi se izvajajo v osnovni in srednji šoli, in sicer za področje nemščine kot tujega jezika (en nastop v osnovni šoli, en nastop v srednji šoli in en nastop glede na izbrano področje poučevanja). Pedagoški praktikum se izvaja v osnovni in srednji šoli. Diplomant dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa pridobi temeljna teoretska in uporabna znanja s področja predmetne didaktike poučevanja nemščine kot tujega jezika na vseh stopnjah tujejezikovnega izobraževanja ter poglobi teoretska in uporabna znanja s področja nemškega jezika in književnosti ter kulture nemškega govornega prostora, kot so opredeljena v opisih posameznih predmetov. Z ustrezno izbiro predmetov se lahko specializira na področju zgodnjega poučevanja ali na področju poučevanja odraslih. Usvojena znanja in spretnosti so pogoj za samostojno poklicno delovanje v izobraževalni dejavnosti in hkrati temelj za nadaljnji ožje specializiran študij na doktorski stopnji, predvsem na področju germanistike, predmetno-specifičnih didaktik in/ali pri ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Pedagogika (Pedagogy)

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Kompetence, ki jih diplomanti pridobijo so: poznavanje in razumevanje položaja pedagogike kot znanstvene discipline ter njenih temeljnih konceptov, nacionalnega in svetovnega zgodovinskega razvoja pedagogike in šolstva; sposobnost razreševanja konkretnih pedagoških problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov; koherentno obvladovanje temeljnega pedagoškega znanja; usposobljenost za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju pedagoških ukrepov; sposobnost učinkovitega pedagoškega komuniciranja s posamezniki in skupinami, strokovne komunikacije v tujem jeziku in povezovanja znanja s področja različnih pedagoških disciplin in njenih aplikacij; sposobnost upoštevanja in razumevanja individualnih razlik ter razvojnih zakonitosti; sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst pedagoške teorije; sposobnost uporabe sodobnih analitičnih orodij za kritično soočanje z družbenimi pojavi, ki so pedagoško relevantni; sposobnost uporabe pedagoških teorij pri razreševanju konkretnih delovnih problemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izz ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Sociologija (Sociology)

  Dvopredmetni pedagoški študijski program Sociologija traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je oblikovanje odprtega, fleksibilnega ter razgledanega profila učitelja sociologije, ki je sposoben opravljati specifične naloge, ki jih v danem trenutku zahteva trg dela. Program predvideva praktično pedagoško usposabljanje študentov v obsegu in obliki, kot sta razvidna iz predmetnika in učnih načrtov za praktikum dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa. Praktično pedagoško usposabljanje se bo odvijalo pri potencialnih delodajalcih, to je v osnovnih in srednjih šolah. Celoten strokovni profil diplomanta izhaja iz komplementarne povezanosti sociologije in edukacijskih ved. To zahteva kontinuirano povezovanje temeljnih ter specializiranih teoretičnih in praktičnih znanj na obeh področjih, kar študentu in diplomantu omogoča vpogled, analizo, kritično ovrednotenje in zmožnost samostojne aktivne uporabe pridobljenih znanj in spretnosti. Kompetence diplomantu omogočajo vključitev v ustrezno delovno okolje in začetek samostojnega profesionalnega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Izobraževalna biologija (Educational Biology)

  Dvopredmetni študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Poleg temeljnega poslanstva, ki je poučevanje, diplomant obvlada znanja in spretnosti, ki mu omogočajo opravljanje drugih del in nalog ter dejavnosti, ki se pričakujejo od učiteljev v osnovni in srednji šoli. Psihološko-pedagoška znanja mu omogočajo osnovno svetovanje učencem in staršem na področju učinkovitega učenja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Izobraževalna kemija (Educational Chemistry)

  Dvopredmetni študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Cilj programa je študentu omogočiti pridobitev strokovnega znanja za področje kemijskega izobraževanja. Usposobljen je za poučevanje predmetnega področja kemije za stopnji osnovnega in srednjega izobraževanja slovenskega izobraževalnega sistema. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages