• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 547 items
 1. Mūzika un skatuves māksla (skaņu režija)- Prof. bak. studijas

  Apakšprogramma: Skaņu režija. Skaņu režisors ir speciālists, kurš ir apguvis zināšanas par mūzikas attīstības procesiem, dažādu laikmetu mūzikas stiliem un žanriem, skanējuma estētiku, kā arī prasmes strādāt ar mūzikas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, veikt publisku pasākumu apskaņošanu un skaņu ierakstus, radīt skaņas partitūras; atbilstoši darba uzdevumam veikt ar apskaņošanas un skaņas ieraksta darbību saistītu pasūtījumu izpildi – skaņas sistēmu veidošanu, skaņas sistēmas instalācijas plānošanu, koncertu un publisku pasākumu apskaņošanu, skaņas ierakstu veikšanu, skaņas partitūras veidošanu, skaņas ieraksta pēcapstrādi (mastering), telpu akustisko parametru mērījumus, ekspertīzi par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģiju pielietojumiem. Skaņu režisors strādā kultūras un izglītības institūcijās, kino industrijā, televīzijā, radio, apskaņošanas uzņēmumos, kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un skaņu režisora profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas vēstures un teorijas jautājumos, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas nozares attīstības stratēģiju un plānošanas metodēm, zinātniskās pētniecības metodēm, turklāt daļa zināšanu – telpu akustikas jautājumi, dažādu mūzikas instrumentu spektrālie sastāvi, sakarība starp signāla spektru un tembru, dažādu mūzikas stilu ierakstu specifika, analogo un digitālo apskaņošanas un sk ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Public Relations Management- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. The programme is intended for potential managers of public relations / integrated communications department, current leaders, professionals in the public relations field. Programme curriculum* • Innovations in Social Media Communication • Corporate Communication and Public Relations • Corporate Reputation Management • Communication Techniques in Public Relations • Interaction of Contemporary Journalism and Public Relations • Economic Processes in National Economy • Organization Management • Politics and Political Communication • Research Methods of Public Relations • Public Relations Strategies in State, Private and Public Sectors • Cross-cultural Communication and Global Marketing • State, Private and Public Sector Partnership Principles • Strategic Management • Public Relations Development Trends in Communications Science • Management Psychology • Statistic Methods in Public Relations • Communication Management and Public Relations in Europe • Language Practice in Mass Communication • Types of Private Support and Methods of its Attraction (Sponsorship, Patronship, Donations etc.) • Master Thesis. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Audiovisual Media Arts- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. RISEBA professional Bachelor’s programme in Audiovisual Media Arts is designed to produce highly qualified, competent and competitive audiovisual specialists and develop a new type of entrepreneurs who can achieve the symbiosis of business and creative thinking. Upon completion of this programme, student acquires both a bachelor's degree in audiovisual media arts and one of the four professional qualifications, which allows him or her to work in TV companies, cinema and independent producers associations, Internet and other new media, working as television and film producer, television director or television operator or script writer. Study programme Philosophy, Aesthetics, Business English, Research Work, History and Theory of Art, History of Culture, Psychology of Creative Process, Audiovisual Technologies, Acting Skills, Essentials of Composition, Essentials of Photo Art, Work of TV and Video Cameraman, Script Development, Music in Communication, Principles of Lighting, Essentials of History of Theatre , History of TV and Cinema, History of Costumes and Fashion, Technologies of TV Production, Contemporary Media of Arts, Work of TV and Video Cameraman, TV Directing, TV and Cinema Production, Essentials of TV Journalism, Essentials of Audiovisual Montage, Multimedia, Psychology of Advertisement, Analysis and Criticism of Creative Work, TV and Cinema Drama, Sound Directing, Crises Management, Manageme ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Management of International Communication- Professional bachelor studies

  Core modules of the programme: International Communication International Communication courses make up almost 30% of the total study time. This module provides students with the base for future communication activities and business opportunities in the international environment. It covers such fields as etiquette and protocol, integrated marketing communication, new media, communication science and international marketing, environment communication. Management Management courses make significant amount from the total study time. Such study courses as Business intelligence, Social psychology, Project management, Management make our students competitive in the international labour market. Professional Module There are three professional modules in the current study programme: Trade in the international market, Alternative marketing and Sport projects management. ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Starptautiskās finanses- Prof. bak. studijas

  Banku augstskolas un Šveices biznesa augstskolas dubultdiplomu studiju programma, kurā darbojas pasniedzēji no Šveices un Latvijas. Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegti abu augstskolu diplomi. Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu finansista kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu. Studiju programmas absolventi strādā kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, grāmatvedības uzņēmumos, auditorkompānijās, valsts institūcijās vai komerciestādēs, ir pieprasīti finanšu jomas eksperti un konsultanti. Šī profesija ir pieprasīta katrā organizācijā. Studiju programmas mērķis Sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” un programmas starpdisciplinārā principa (divi diplomi: BBA un profesionālais bakalaura grāds finansēs) prasībām augsti kvalificētus, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu un biznesa vadības jomā. Īpašā vērība studiju programmā tiek pievērsta pētnieciskā un jaunrades darba veikšanai, kā arī biznesa un finanšu starptautiskajiem aspektiem. Sagaidāmie studiju rezultāti • Spēja pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus, kā arī pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai; • Spēja veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju; ...

  Provider NameBanku augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Datorspēļu dizains un grafika- Prof. bak. studijas

  Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: - Datorspēļu dizaina pamatnostādnes un izstrādes posmus. - Mākslas un dizaina vēsturi. - Grafikas dizaina pamatus. Prot: - Izveidot savu datorspēli. - Veidot spēles grafiku un 3D modeļus. - Publicēt savu datorspēli dažādās platformās. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Arhitektūra- Bak. studijas

  Arhitektūras programmai ir seši galvenie studiju moduļi: •Arhitektūras projektēšana (AP) •Tēlotājmāksla (TM) •Būvniecības tehnoloģijas (BT) •Projektu vadība, ekonomika un tiesības (ET) •Pilsētplānošana (PP) •Arhitektūras vēsture un teorija (VT) •Humanitārie un sociālie priekšmeti (HS) •Prakste (PR) •Bakalaura darbs (BA) *RISEBA Arhitektūras programma piedāvā integrētu pieeju, kas dos studentiem iespēju iegūtās zināšanas dažādas jomās skatīt kopsakarībās un plašā kontekstā. Papildus obligātajiem mācību priekšmetiem arhitektūras studentiem ir iespēja izvēlēties arī mācību kursus no Biznesa un Radošo studiju programmu piedāvājuma. Programmas saturs Mācību programmas mērķis ir integrēt zināšanas no dažādajām, bet vienlaikus papildinošajām jomām. Galvenais uzdevums ir attīstīt studentos spēju analītiski domāt ar tendenci uz problēmu atrisināšanu: izmantojot dažādās arhitektūras izglītību veidojošo jomu, praktiskās un teorētiskās zināšanas un iemaņas. Katra nākamā studiju gada mācību programma ir balstīta uz iepriekšējos gados apgūto. Katrā nākamajā studiju gadā izpētes un dizaina projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un projektēšanas sarežģītības pakāpes. - Dizaina principi; - Privātā telpa un mājoklis; - Publiskā telpa un vietveide; - Urbānā telpa un pilsētvides reģenerācija. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Biznesa psiholoģija- Bak. studijas

  Programma apvieno vairākas nozares - vadībzinības, ekonomiku un psiholoģiju. Pabeidzot šo programmu: •ir iegūtas zināšanas par to, kā veidot savu uzņēmumu vai efektīvi vadīt jau esošu uzņēmumu, •var strādāt biznesa jomā kā uzņēmuma vadītājs, biznesa konsultants vai biznesa eksperts, •var strādāt uzņēmumu personāldaļā kā personāla vadības speciālists (izstrādāt un aktualizēt personāla vadības stratēģiju, mācību un attīstības stratēģiju, personāla vadības procedūras, veikt personāla analīzi, plānošanu un atlasi, risināt konfliktsituācijas u.c.). Psiholoģiskās zināšanas par: personības attīstības likumsakarībām; izmaiņām personības vajadzību un motivācijas jomā; paņēmieniem efektīvas mijiedarbības ar darbiniekiem paaugstināšanai; pārrunu vadīšanas specifiku; pārdošanas taktiku un stratēģijām; psiholoģiskajām īpatnībām darbā ar klientu, - veicina biznesa efektivitātes paaugstināšanos. Programmas absolvents iegūs zināšanas uzņēmējdarbībā - par to, kā izveidot un vadīt uzņēmumu, par stratēģisko biznesa plānošanu, biznesa konsultēšanu un mārketingu. Students iegūs zināšanas psiholoģijā: par personības uzvedību organizācijā, personības emocijām un motivāciju, lēmumu pieņemšanu un risku uzņemšanos, efektīvu pārrunu vadīšanu, speciālistu atlasi un izvērtēšanu uzņēmumā, pārdošanas stratēģiju izstrādi. Absolvents orientēsies arī līdervadības, komandu veidošanas teorijās un veiksmes psiholoģijā. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Business administration- Bachelor studies

  Aim of the programme is to prepare graduates who can successfully compete in the labour market based on gained professional skills and academic knowledge, as well as who are able professionally to carry out research in different institutions, companies and offices in Latvia and abroad. Main courses offered include: Financial Accounting, Macroeconomics, Microeconomics, Marketing, Strategic Management, Organisational Behaviour, Information and Business Processes. Students in the programme acquire knowledge and understanding of main principles of economics, entrepreneurship and management, understanding about internal and external environment of the company, knowledge about functions of entrepreneurship as well as skills on how to analyze and assess external environment of the company in general and specific economic and legal features related to the company, ability and skills to plan and organize work of the enterprise using state of art methods and means. Graduates of the programme are able to join the management team and work both in various governmental institutions and/or private companies ...

  Provider NameVentspils University College

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Marine Transport- Navigation- Professional bachelor studies

  This programme is in compliance with the requirements of the International Convention STCW “Standards of Training, Certification and Watchkeeping”, as amended. Main subjects include: Maritime English, Navigation, Celestial Navigation, Ship Construction and Theory, Marine Communications, Maritime Law, Maritime Safety, Maritime Environment Protection, Ship Management and others. Seagoing practice for duration of 12 months is included in the programme. The programme enables graduates to qualify as Ship Deck Officers at the management level without any restrictions of tonnage and sailing area. In the further development of carreer it is very likely to qualify for a Marine Superintendent’s position in shipping or ship management companies. ...

  Provider NameLatvian Maritime Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages