• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 284 items
 1. Avoimen väylä, Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit ovat opiskelijan ammatillisen oppimisen perusta. Agrologin ydinosaamista on: • Pohjoisen ekosysteemin osaamineno Opiskelija tuntee ja ymmärtää pohjoisen ekosysteemin rakenteen ja toiminnan • Biotalouden toimintaympäristön osaamineno Opiskelija tuntee biotalouden rakenteen ja toiminnan sekä kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön • Kestävän, pohjoisen eläintuotannon osaamineno Opiskelija osaa kestävän pohjoisen eläintuotannon (nauta, poro, lammas) tuotannolliset ja taloudelliset lähtökohdat • Kestävän, pohjoisen kasvituotannon osaamineno Opiskelija osaa kestävän, pohjoisen viljeltävän ja luonnonkasvituotannon tuotannolliset ja taloudelliset lähtökohdat • Luonnonvarojen kestävän monikäytön osaamineno Opiskelija tuntee pohjoisen luonnonvarojen monialaisen, kestävän käytön mahdollisuudet sekä käytön ohjauksen menettelyt ja normit. • Luonnonvaratiedon osaamineno Opiskelija osaa hankkia, käsitellä ja käyttää luonnonvaratietoja.• Maaseudun monialaisen liiketoiminnan osaamineno Opiskelija osaa soveltaa liiketoiminnan osaamista maaseudun monialaiseen elinkeinotoimintaan. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Erillinen opinto-oikeus, Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit ovat opiskelijan ammatillisen oppimisen perusta. Agrologin ydinosaamista on: • Pohjoisen ekosysteemin osaamineno Opiskelija tuntee ja ymmärtää pohjoisen ekosysteemin rakenteen ja toiminnan • Biotalouden toimintaympäristön osaamineno Opiskelija tuntee biotalouden rakenteen ja toiminnan sekä kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön • Kestävän, pohjoisen eläintuotannon osaamineno Opiskelija osaa kestävän pohjoisen eläintuotannon (nauta, poro, lammas) tuotannolliset ja taloudelliset lähtökohdat • Kestävän, pohjoisen kasvituotannon osaamineno Opiskelija osaa kestävän, pohjoisen viljeltävän ja luonnonkasvituotannon tuotannolliset ja taloudelliset lähtökohdat • Luonnonvarojen kestävän monikäytön osaamineno Opiskelija tuntee pohjoisen luonnonvarojen monialaisen, kestävän käytön mahdollisuudet sekä käytön ohjauksen menettelyt ja normit. • Luonnonvaratiedon osaamineno Opiskelija osaa hankkia, käsitellä ja käyttää luonnonvaratietoja.• Maaseudun monialaisen liiketoiminnan osaamineno Opiskelija osaa soveltaa liiketoiminnan osaamista maaseudun monialaiseen elinkeinotoimintaan. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Erillinen opinto-oikeus, Luonnonvara-ala (ylempi AMK), Luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelu, Rovaniemi

  Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta tiedotetaan erikseen lukuvuosittain. Lähiopetusta on kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään useita erilaisia verkkoympäristöjä (mm. GAFE, Moodle), joiden kautta opiskelua ohjataan aktiivisesti. Keskeistä opiskelussa on myös yhteistyö muiden Lapin ammattikorkeakoulun ylempien koulutusten opiskelijoiden kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-koulutukset ovat osa YAMK-yksikköä, jonka tavoitteena on lisätä opintojen poikkialaisuutta eri tavoin sekä viedä eteenpäin YAMK-tutkintojen tuoman osaamista aluetta ja yrityksiä palvelevaksi. Tätä tavoitetta tukee opintoihin sisältyvä poikkialainen Työelämän monialainen kehittäminen –opintokokonaisuus, jonka yhteydessä perehdytään Lapin ammattikorkeakoulun strategisiin painotuksiin, toimintaympäristön tuntemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työelämän kehittämisen menetelmiin. Lisäksi opinnoissa korostuu yhteistyö, sen merkitys yritysten kehittämisessä ja siihen liittyen toiminnan johtaminen. Opintojen sisällöissä on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet. Koulutus on moniammatillista ja -alaista. Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Koulutus (60 opintopistettä) jakautuu kolmeen osaan:● syventävät ammattiopinnot 25 op● vapaasti va ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Siirtohaku, Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat: Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen Maaseudun monialaisen kestävän liiketoiminnan osaaminen.   Perusopinnoissa, pakollisissa ammattiopinnoissa ja perusharjoittelussa korostuvat agrologin (AMK) perusosaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla voit syventää/laajentaa erityisosaamistasi. Omaa suuntautumista tukevia opintoja voit valita myös muista Lapin AMKin, Lapin korkeakoulukonsernin tai muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta sekä työelämästä ja hankkeista työn opinnollistamisen kautta. Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen on osa opintoja. Lisäksi kannustamme vaihto-opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Avoimen väylä, Luonnonvara-ala (ylempi AMK), Luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelu, Rovaniemi

  Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta tiedotetaan erikseen lukuvuosittain. Lähiopetusta on kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään useita erilaisia verkkoympäristöjä (mm. GAFE, Moodle), joiden kautta opiskelua ohjataan aktiivisesti. Keskeistä opiskelussa on myös yhteistyö muiden Lapin ammattikorkeakoulun ylempien koulutusten opiskelijoiden kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-koulutukset ovat osa YAMK-yksikköä, jonka tavoitteena on lisätä opintojen poikkialaisuutta eri tavoin sekä viedä eteenpäin YAMK-tutkintojen tuoman osaamista aluetta ja yrityksiä palvelevaksi. Tätä tavoitetta tukee opintoihin sisältyvä poikkialainen Työelämän monialainen kehittäminen –opintokokonaisuus, jonka yhteydessä perehdytään Lapin ammattikorkeakoulun strategisiin painotuksiin, toimintaympäristön tuntemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työelämän kehittämisen menetelmiin. Lisäksi opinnoissa korostuu yhteistyö, sen merkitys yritysten kehittämisessä ja siihen liittyen toiminnan johtaminen. Opintojen sisällöissä on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet. Koulutus on moniammatillista ja -alaista. Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Koulutus (60 opintopistettä) jakautuu kolmeen osaan:● syventävät ammattiopinnot 25 op● vapaasti va ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet- huolehtii työturvallisuudesta - osaa käsitellä eläimiä turvallisesti- ymmärtää maatalousalan osana elintarvikeketjua- tuntee ja noudattaa eläinlääkintölainsäädäntöä - osaa työskennellä kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläinyrittämisen tuntee yrittämisen edelytykset ja hän osaa suunnitella, kehittää, organisoida ja johtaa tilaa. - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläintilan esimiehenä toimimisen osaa työskennellä esimiehenä, työhönopastajana ja työnantajana tuotantoeläintilalla.- joka on valinnut Tuotantoeläinten hoitamisen tai Maatalouslomittamisen osaamisalan osaa hoitaa tuotantoeläimiä sekä hallitsee asiakaspalvelun ja eläintilan työt.- joka on valinnut Lomitustyön ohjaamisen osaamisalan, osaa työskennellä maatalouslomituksen ohjauksessa ja esimiestehtävissä. - joka on valinnut Sorkkien hoitamisen osaamisalan, osaa hoitaa tuotantoeläinten sorkkia ja huolehtia työvälineistään ja laitteistaan. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tuotantoeläintilalla, maatalouslomituksen esimiestehtävissä tai toisen palveluksessa eläinten hoitajana, sorkkahoitajana tai maatalouslomittajana. ...

  Provider NameEtelä-Savon ammattiopisto, Esedu, Aikuiskoulutus, Salosaari, Mikkeli

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tuotantoeläinyrittämisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet- huolehtii työturvallisuudesta - osaa käsitellä eläimiä turvallisesti- ymmärtää maatalousalan osana elintarvikeketjua- tuntee ja noudattaa eläinlääkintölainsäädäntöä - osaa työskennellä kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläinyrittämisen tuntee yrittämisen edelytykset ja hän osaa suunnitella, kehittää, organisoida ja johtaa tilaa. - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläintilan esimiehenä toimimisen osaa työskennellä esimiehenä, työhönopastajana ja työnantajana tuotantoeläintilalla.- joka on valinnut Tuotantoeläinten hoitamisen tai Maatalouslomittamisen osaamisalan osaa hoitaa tuotantoeläimiä sekä hallitsee asiakaspalvelun ja eläintilan työt.- joka on valinnut Lomitustyön ohjaamisen osaamisalan, osaa työskennellä maatalouslomituksen ohjauksessa ja esimiestehtävissä. - joka on valinnut Sorkkien hoitamisen osaamisalan, osaa hoitaa tuotantoeläinten sorkkia ja huolehtia työvälineistään ja laitteistaan. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tuotantoeläintilalla, maatalouslomituksen esimiestehtävissä tai toisen palveluksessa eläinten hoitajana, sorkkahoitajana tai maatalouslomittajana. ...

  Provider NameEtelä-Savon ammattiopisto, Esedu, Aikuiskoulutus, Salosaari, Mikkeli

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Floristry, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa palvella asiakkaita asiantuntevasti ja luontevasti- osaa esitellä alan tuotteita ja erikoisuuksia ja neuvoa asiakkaita valinnoissa - osaa suunnitella tilattuja kukkasidontatöitä - osaa hankkia tarvittavat materiaalit ja käsitellä niitä oikein- osaa tehdä kukkasidontatöitä, tekstata kortit ja pakata työt oikein- osaa suunnitella markkinointia, myymälän esillepanon ja kalustuksen sekä toteuttaa nämä - osaa arvioida ja kehittää markkinointia - joka on valinnut kasveilla stailaaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa tilan stailauksen kasveilla itsenäisesti- joka on valinnut juhlakoristelun suunnitteleminen ja toteuttaminen -tutkinnon osan, osaa selvittää tilaisuuden taustat, käytettävät resurssit ja asiakkaan toiveet. Hän osaa suunnitella juhlatilan floraalista materiaalia hyödyntävän koristelun ja toteuttaa sen.- joka on valinnut yrittäjänä toimiminen floristisella alalla -tutkinnon osan, osaa arvioida yrittäjävalmiuksiaan ja alan liiketoimintaympäristöä. Hän osaa laatia liiketoimintasuunnitelman, valita sopivimman yritysmuodon, käynnistää yrityksen ja toimia yrittäjänä.- joka on valinnut floristisen alan kilpailijan toimiminen -tutkinnon osan, osaa valmentautua kilpailuun, suunnitella kilpailutöitä ja harjoitella niihin. Hän osaa osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. - joka on valinnut työpaikkaohjaaminen kukkakauppa-alalla -tutkinnon osan, osaa suunnitella työpaikalla järjestettävän koulutuksen sekä ammattiosaamisen näytön tai tutkintotilaisuuden. Hän ...

  Provider NameAhlmanin ammatti- ja aikuisopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

  Puutarhatalouden perustutkinnon suorittaneet puutarhurit työskentelevät puutarha-alan monipuolisissa perustyötehtävissä. Puutarha-alan ammattilaiset tarjoavat turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita ruokapöytään, täyttävät asiakkaiden toiveet puutarhan rakentamisessa, neuvovat kasvivalinnoissa sekä mm. sitovat kukka-asetelmia. Puutarha-alan työtehtävät vaihtuvat vuodenaikojen mukaan. ...

  Provider NameAhlmanin ammatti- ja aikuisopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Maatalouslomittamisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet- huolehtii työturvallisuudesta - osaa käsitellä eläimiä turvallisesti- ymmärtää maatalousalan osana elintarvikeketjua- tuntee ja noudattaa eläinlääkintölainsäädäntöä - osaa työskennellä kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläinyrittämisen tuntee yrittämisen edelytykset ja hän osaa suunnitella, kehittää, organisoida ja johtaa tilaa. - joka on valinnut osaamisalakseen Tuotantoeläintilan esimiehenä toimimisen osaa työskennellä esimiehenä, työhönopastajana ja työnantajana tuotantoeläintilalla.- joka on valinnut Tuotantoeläinten hoitamisen tai Maatalouslomittamisen osaamisalan osaa hoitaa tuotantoeläimiä sekä hallitsee asiakaspalvelun ja eläintilan työt.- joka on valinnut Lomitustyön ohjaamisen osaamisalan, osaa työskennellä maatalouslomituksen ohjauksessa ja esimiestehtävissä. - joka on valinnut Sorkkien hoitamisen osaamisalan, osaa hoitaa tuotantoeläinten sorkkia ja huolehtia työvälineistään ja laitteistaan. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tuotantoeläintilalla, maatalouslomituksen esimiestehtävissä tai toisen palveluksessa eläinten hoitajana, sorkkahoitajana tai maatalouslomittajana. ...

  Provider NameAhlmanin ammatti- ja aikuisopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages