• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1351 items
 1. Baltic Sea Region Studies- Master studies

  Aims of the programme: This is a two year programme providing an excellent opportunity to obtain an interdisciplinary Master`s degree in Baltic Sea region issues. The programme offers education in humanities and several social and environmental disciplines, focusing on the Baltic Sea region countries. This is a joint-degree programme set up in cooperation with four partner universities: the University of Turku in Finland, the University of Tartu in Estonia, the University of Latvia and Vytautas Magnus University in Lithuania. The programmes are compatible, and this partnership enables student mobility within the programme: one semester should be taken at a partner university, without paying extra tuition fee. Main study courses: The following courses are offered: General courses, Baltic States and Europe, Policy and human rights, Society and environment, Art and literature studies, Cultural history and education. Besides, students are entitled to choose one of languages (Latvian, Swedish, Finnish, Estonian, or Lithuanian). Career opportunities and further studies: Graduates of the programme of the Baltic Region Studies will have a possibility to work in various state, non-governmental and private institutions such as government institutions, diplomatic structures, representative offices at the international organizations, e. g. the United Nations, UNESCO, NATO, European Council, etc., economy units, international organizations which have interests in the Baltic region e. g. institutions of higher education and ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Baltijas jūras reģiona studijas- Mag. studijas

  Programma sagatavo kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā; ekspertus ar dziļām zināšanām par Baltijas jūras reģiona politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras u. c. attīstības procesiem; pētniekus, kas veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību. Programmu sekmīgi beidzot, ir iespēja studēt doktorantūrā. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir labs pamats starptautiskai karjerai. Programma ir saskaņota ar līdzīgām programmām vēl trijās universitātēs, kopumā tās realizācijā vēl piedalās Turku universitāte Somijā, Tartu universitāte Igaunijā un Vītauta Dižā universitāte Lietuvā, studentiem vēlams vismaz vienu semestri studēt kādā no partneruniversitātēm. Tur studijas notiek saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteikumiem, un pēc atgriešanās Latvijas Universitātē visi partneraugstskolā sekmīgi apgūtie studiju kursi un par tiem iegūtie kredītpunkti tiek atzīti. Baltijas studijas notiek internacionālā vidē, līdzās Latvijas studentiem ir pilnu laiku studējošie ārzemnieki, kā arī Erasmus un citu apmaiņas programmu studenti. Regulāri tiek aicināti viesprofesori no parteraugstskolām, kā arī no citām prestižām ārzemju universitātēm. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir starpdisciplināra, pasniedzēji ir attiecīgo nozaru augstākā līmeņa speciālisti. Galvenie studiju moduļi obligātajā (A) daļā ir šādi: Vispārējais modulis, Baltijas valstis un Eiropa, Vēsture, Sabiedrība un vide, Politika un cilvēktiesības, Literatūra un mūzika. Obligātās izvēles (B) daļa piedāvā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija- Bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni - Baltu valodu studijas - Literatūras un kultūras komunikācijas studijas Programmas saturs Obligātā daļa: valodniecības, literatūrzinātnes, kultūras studiju, komunikācijas zinātņu un vadībzinātņu pamatkursi Baltu valodu studijas: studiju kursi, kas veido latviešu valodas lietojuma un pētniecības prasmes; literārā redaktora un tulkotāja (latviešu-lietuviešu, lietuviešu-latviešu) pamatprasmes un attīsta praktiskās iemaņas kultūras komunikācijā Lietuviešu valodas un kultūras, kā arī tulkotāja prasmju apguve pēdējā studiju gadā notiek Klaipēdas Universitātē Literatūras un kultūras komunikācijas studijas: studiju kursi, kas veido pētniecības un kritikas prasmes literatūrzinātnē, teātra zinātnē, folkloristikā un ar tām saistītajās kultūras studiju jomās; nodrošina zināšanas kultūras komunikācijā un vadībā; attīsta publicistikas, īpaši literatūras, teātra un kultūras kritikas, prasmes. Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves strādāt zinātniskajā pētniecībā, izdevniecībā, bibliotēkā, izglītības sistēmā, kultūras iestādē strādāt plašsaziņas līdzekļos un jomās, kur nepieciešamas latviešu un lietuviešu valodas zināšanas (apakšvirziena Baltu valodu studijas absolventiem) turpināt studijas Liepājas Universitātes maģistra studiju programmā Rakstniecības studijas, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai Klaipēdas Universitātē, vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Baltu filoloģija- Bak. studijas

  2016. gadā topošajiem studentiem tiks piedāvātas šādas apakšprogrammas – valodniecība, literatūrzinātne un teātra zinātne. Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir – būt nacionālās kultūras vērtību saglabātājai un to tālākas attīstības nodrošinātājai, sagatavojot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas speciālistus – humanitāro zinātņu bakalaurus filoloģijā, kuri: •labā līmenī apguvuši baltu filoloģijas pamatdisciplīnas - mūsdienu latviešu valodu, latviešu literatūras vēsturi, latviešu folkloru, lietuviešu valodu un teātra zinātni; •spēj turpināt studijas humanitāro zinātņu maģistrantūrās (Baltu filoloģijas, Baltijas jūras reģiona, Kultūras un sociālās antropoloģijas programmā u.c.). Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: •sniegt pamatzināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnās – mūsdienu latviešu valodā, latviešu literatūras vēsturē, latviešu folklorā, lietuviešu valodā un teātra zinātnē; •veidot analītiskās un kritiskās domāšanas un argumentācijas pamatprasmes; •attīstīt teorētisko zināšanu un to praktiskā pielietojuma korelāciju. Darba iespējas Redaktors, korektors plašsaziņas līdzekļos, izdevniecībās, reklāmu aģentūrās; valodas konsultants valsts valodas un terminoloģijas centros, valodu aģentūrās u.c.; latviešu un lietuviešu valodas tulks un tulkotājs izdevniecībās, vēstniecībās u.c.; skolas vai augstskolas docētājs; pētnieks muzejos, pētnieciskajos in ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Baltu filoloģija- Mag. studijas

  Maģistra studiju programmas Baltu filoloģija ietvaros iespējams apgūt moduļus: valodniecība; literatūrzinātne; folkloristika. Mērķi - būt nacionālās kultūras vērtību saglabātājām un to tālākas attīstības nodrošinātājām, sagatavojot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas speciālistus, kuri: •labā līmenī ieguvuši padziļinātas un paplašinātas zināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnu - valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un lituānistikas un teātra zinātnes - mūsdienu teorijā un praksē; •spēj turpināt studijas humanitāro zinātņu doktorantūrās LU vai citās augstskolās; •ieguvuši pilnvērtīgas prasmes tekstveidē un dažādu teksta tipu analīzē, lai spētu konkurēt mūsdienu dinamiskajā darba tirgū. Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi: •sniegt padziļinātas zināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnās – valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un lituānistikas un teātra zinātnes -mūsdienu teorijā un praksē attīstīt prasmi pielietot filoloģijas jaunākās pētniecības un interpretācijas metodes; •saglabāt un attīstīt akadēmiskās zinātnes tradīcijas baltu filoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Baznīcas mūzika- Prof. bak. studijas

  Programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai. Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus. ...

  Provider NameNodibinājums "Lutera Akadēmija"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Bibliotēkzinātne un informācija- Bibliotēku informācijas speciālists (bibliotekāriem ar vidējo profesionālo izglītību)- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Bibliotēku informācijas speciālists". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. PROGRAMMAS APGUVE AR 5 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 5 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1,5 gada laikā. PROGRAMMAS APGUVE AR 10 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 10 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1 gada laikā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Bibliotēkzinātne un informācija- Bibliotēku informācijas speciālists- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Bibliotēku informācijas speciālists". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Bibliotēkzinātne un informācija- Izglītības iestādes bibliotekārs- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Izglītības iestādes bibliotekārs". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi izglītības iestāžu bibliotēkās, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm un izglītības iestāžu prasībām. Absolventi var strādāt valsts, pašvaldību, kā arī privāto izglītības iestāžu bibliotēkās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Bibliotēkzinātne un informācija- Mag. studijas

  Maģistra programma ir vienīgā akreditētā šāda līmeņa studiju programma Latvijā, kuras mērķi ir: 1.sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās; 2.veicināt studējošo ieinteresētību un iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā, kas radītu priekšnoteikumus viņu tālākajām studijām doktorantūrā un akadēmiskā personāla kontinuitātei. Maģistra grāda ieguvējiem ir iespēja iegūt: •padziļinātas zināšanas bibliotēkzinātnē un informācijā, kas nodrošina pamatu kritiskajai domāšanai, pētniecībai un radošumam; •spējas pielietot zināšanas, veidojot augsti kvalificēta speciālista, eksperta vai vadītāja karjeru bibliotēkās un citās informācijas institūcijās; •prasmes argumentēti diskutēt par sarežģītiem bibliotēkzinātnes un informācijas un profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; •kompetences organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages