• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Insinööri (AMK), Talotekniikka

  Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat- sisäilmaston hallinta: sisäilmastotavoitteet, lämpö- ja ääniolojen sekä ilman puhtauden ja kosteuden arviointi- rakennuksen lämmitystehon ja -energian tarpeen selvittäminen- rakennusten energian käytön ympäristövaikutuksien selvittäminen- LVIA-järjestelmien mitoitus- ja valinta, teknis-taloudelliset lähtökohdat, virtaus- ja lämmönsiirtotekniset sekä automaatiotekniikan perusteet- LVIA-järjestelmien suunnittelu: talotekniikan suunnittelua ohjaavat viranomaissäädökset sekä muut ohjeet ja suositukset, CAD-pohjaiset suunnitteluohjelmistot- LVI-järjestelmien toteutus: talotekniikkaurakointia ohjaavat viranomaissäännökset sekä yleiset laatuvaatimukset, talotekniikkatyömaan työnjohtotehtävät, tarjous- ja sopimusprosessit sekä käyttöönotto- ja vastaanottomenetelmät- käyttö- ja ylläpito-osaaminen: taloteknisiin järjestelmiin liittyvät työturvallisuusvaatimukset, ylläpidon ja huollon vaikutukset rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Kaikkiin ammattiaineisiin sisältyy sekä teoriapohjan antavia luento- ja harjoitustöitä sisältäviä opintojaksoja että projektiopintoina suoritettavia suunnittelu- ja toteuttamistehtäviä. Opinnäytetyö tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Bachelor of Business Administration, International Business

  The programme focuses on developing various skills required in the field of innovative international business providing students the ability to work in international environment. They will learn how to draft international sales and marketing plans, and how to implement, co-ordinate and control them. Students are taught how to create, develop and maintain profitable customer relationships. The programme also includes international marketing management which enables graduates to conduct analyses, international market surveys and formulate market-entry strategies. The tudies also include IT, HRM, management and accounting courses. The graduates adopt an approach that is based on demand and user oriented innovativeness which make it possible for them to work in project duties with innovative, initiative-oriented and developmental approach. The programme takes 3.5 years to complete. It consists of basic studies, professional studies, practical training, free choice studies and the Bachelor's thesis. The learning environment also consists of e-learning elements. The programme leads to the degree of Bachelor of Business Administration (BBA). Studies include courses in sales and marketing, international business, negotiation skills, entrepreneurship, management, languages and computing. Practical training is carried out during the autumn term of the third year either in Finland or abroad, in the field of international business. The programme emphasises interaction within a multicultural setting. It comprises lectures, ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Rakennusmestari (AMK)

  Opiskelija saa valmiudet talon- ja infrarakennustyömaan tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tanssinopettaja (AMK)

  Ammattiopinnoissa opiskelija kehittää tanssitaitoaan eri tanssilajeissa. Pedagogista osaamista kehitetään sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoittelua toteutetaan aidoissa työelämän ympäristöissä, joissa toimiessaan opiskelija rakentaa verkostoa työelämää varten. Taiteellis-pedagogisissa projektiopinnoissa voidaan toimia tanssijoina, koreografeina tai taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä muissa tehtävissä. Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät työelämäosaamista alan ammattilaisena ja kehittäjänä. Opiskelija laajentaa tanssintuntemustaan osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tanssin ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä oppijan että opettajan näkökulmasta. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Musiikkipedagogi (AMK)

  Musiikkipedagogiopiskelijat kehittävät opintojensa aikana solististen valmiuksien lisäksi mm. kamarimusiikki-, orkesterisoitto- ja/tai ensemble-osaamistaan, musiikin hahmotustaitojaan sekä musiikkiteknologian osaamistaan. Solistisia valmiuksiaan opiskelija voi kehittää opintojen aikana keskittyen yhteen instrumenttiin tai vaihtoehtoisesti kahden eri instrumentin yhdistelmään. Opintojensa aikana opiskelijasta kehittyy luova, muutoskykyinen musiikin monipuolinen ammattilainen, jolla on valmiudet toimia itsenäisesti musiikin saralla. Tutkinto antaa opiskelijalle itsenäisen taiteellisen näkemyksen muodostamiseen tarvittavat instrumenttitaidot ja kattavan musiikillisen yleissivistyksen. Opiskelija saa valmiuden kehittää sekä työyhteisöä että itseään muusikkona ja pedagogina. Hän osaa hyödyntää kansainvälisyyttä ja sen luomia mahdollisuuksia työssään musiikin alalla. Opiskelija saa valmiudet jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen. Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot työelämäläheisine harjoitteluineen. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

  Koulutuksessa yhdistyvät ammatillinen ja teoreettinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan työssä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta, asiakaspalvelu- ja käyttäjäkoulutustaitoja sekä tietoteknistä osaamista. Myös kirjastojen tapahtumatuotantoon opiskelija saa koulutuksessa valmiuksia. Ammatillista osaamista tukevat monipuoliset kieli- ja liiketalouden opinnot. Opinnoissa tehdään myös tiimityötä projekteissa ja työelämälähtöisissä toimeksiannoissa. Opintoihin liittyy 30 opintopisteen eli 20 viikon harjoittelu kirjastossa tai tietopalveluyksikössä. Opiskelu on lähiopetusta, mutta opintoihin sisältyy myös verkko-opintojaksoja. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Muusikko (AMK)

  Kirkkomusiikin opinnot painottuvat kanttorin käytännön valmiuksiin: monipuoliseen instrumenttien hallintaan pääaineena joko urut, laulu tai kuoronjohto, liturgiseen musiikkiin ja kuorotoimintaan sekä seurakunnallisiin aineisiin. Harjoittelu tapahtuu kanttorin tehtävissä. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op, jotka voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Insinööri (ylempi AMK), Teknologialiiketoiminta

  Master - koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Tutkimus- ja kehittämismenetelmätOpiskelija osaa tunnistaa laatujohtamisen merkityksen yrityksen johtamisessa ja osaa analysoida yrityksen laatujärjestelmää. Projektin johtaminenOpiskelija tuntee projektityön periaatteet ja osaa soveltaa projektimenetelmiä ja projektin johtamisen työkaluja tehokkaasti. Strategia ja henkilöstöjohtaminenOpiskelija osaa arvioida strategisen henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaation menestyksen kannalta ja ymmärtää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden. YrittäjyysOpiskelija osaa yrittäjyysprosessin päävaiheet ja hallitsee yrittäjyyden keskeisimmät käsitteet ja eri muodot. Opiskelija osaa analysoida ja hyödyntää yrittäjyyteen liittyvää yhteiskunnallista tietoa. Myynti- ja asiakasosaamienOpiskelija ymmärtää onnistuneen myyntityön edellytykset ja hallitsee myyntiprosessin vaiheet Hän osaa suunnitella ja kehittää yrityksen tai yhteisön myyntiä. HankintaosaaminenOpiskelija ymmärtää hankintatoiminnan merkityksen ja erilaisten organisaatioiden hankintaprosesseja.Hän ymmärtää hankinnat osana toimitusketjua ja toiminnan kokonaisuutta sekä osaa tehdä hankintoja sekä suunnitella ja kehittää organisaation hankintatoimintaa. PalvelumuotoiluOpiskelija osaa arvioida käyttäjälähtöisen palvelujen kehittämisen merkityksen sekä käyttää palvelumuotoilua palvelujen kehittämisessä eettisesti ja kestävän kehityk ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tradenomi (AMK), Liiketalous

  Liiketalouden opinnoissa yhdistyvät teoriaopinnot, käytännön projektit, kieliopinnot sekä menetelmäosaaminen. Opinnot alkavat kaikille yhteisillä perusopinnoilla, joiden aikana tutustutaan liiketalouden eri osa-alueisiin. Yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö alkaa heti opintojen alussa, ja näin päästään soveltamaan opittua teoriatietoa käytännön esimerkkien kautta. Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Toisesta opiskeluvuodesta alkaen opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa osaamispolun mukaisesti, joiden laajuus on 30-45 opintopistettä. Tarjolla olevat osaamispolut suunnitellaan liiketalousalan kehityksen ja alueen työelämän tarpeiden perusteella. Ammattiopinnoissa on myös kaikille yhteisiä, laaja-alaisesti alalle harjaannuttavia projekteja ja hankkeita. Terwa-akatemiaan siirtyvät opiskelijat perustavat opiskelijatiimeissä yrityksiä, joissa liiketoimintaa harjoittamalla ja samalla kirjallisuutta lukemalla saadaan vankka ammattitaito yritystoiminnan pyörittämiseen. Akatemian valmentajat ovat opiskelijoiden tukena opinnoissa. Osa opintokokonaisuuksista toteutetaan joustavasti opiskelijaryhmän koostumuksen mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään kansainvälinen korkeakouluyhteistyö ja suorittamaan osan opinnoista ulkomailla. Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut ammattiopinnot sisällytetään osaksi tutkintona. Kattava ja monipuolinen yhteistyöverkosto sekä projektiopinnot antavat mahdollisuuden useisiin erityyppisiin työelämälähtöis ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages