• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 112 items
 1. munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó

  A képzés célja munkaügyi kapcsolatok, illetve HR területen dolgozó, egyetemi illetve főiskolai vagy BA alapképzettségnél magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását tanúsító és speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést munkaüggyel kapcsolatos foglalkozások differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes munkaügyi kapcsolatok munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.    Elsajátítandó kompetenciák:   Általános kompetencia: probléma felismerési, konfliktuskezelési és megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd.   Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében.      Tudáselemek megszerezhető ismeretek:   kollektív tárgyalás, a kollektív alku folyamatának előkészítése, tervezése, szakértői, tanácsadói közreműködés a kollektív szerződés megköt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. társadalombiztosítási szaktanácsadó

   A képzés célja a társadalombiztosítás területén dolgozó vagy az ott elhelyezkedni kívánó szakemberek részére speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a társadalombiztosítási jogot alkalmazó szakemberek feladatainak differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.    Elsajátítandó kompetenciák:  Általános kompetencia: probléma felismerési, konfliktuskezelési és megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd.  Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében.       Tudáselemek megszerezhető ismeretek:   központi és helyi (regionális) társadalombiztosításban, adóigazgatási szerveknél (járulékigazgatási feladatok), valamint a magánbiztosítóknál szükséges igazgatási ismeretek, az egyes társadalombiztosítási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. új típusú köznevelés szakembere

  Elsajátítandó kompetenciák:  - a különböző gyermekvédelmi, gyámügyi helyzetek felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása, - tanügyigazgatási jártasság, a pedagógus feladatainak helyes felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása intézménytípusonként, - a pedagógusok új típusú köznevelési feladatainak ellátásához szükséges szociálpedagógiai, gyermeklélektani, családpszichológia ismeretek, - a szabadidő szervezéshez kapcsolódó ismeretek, - a pedagógusok új típusú köznevelési feladatainak ellátásához szükséges módszertani ismeretek a differenciáló tanulásszervezés, a módszertani tervezés, a felzárkóztatás és a projektoktatás terén, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra (gyakorlati példákon keresztül), - a pedagógusminősítésre és pedagógiai szakmai ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok ismerete, azok gyakorlatban történő megvalósításának magabiztos ismerete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - alapvető családjogi ismeretek, a magyarországi gyermekvédelem intézményrendszerének és jogszabályi környezetének átfogó ismerete, a gyermekvédelemmel, gyámügyi igazgatással kapcsolatos eljárásrendek készségszintű ismerete, - tanügyigazgatási jogi ismeretek és azok gyakorlati alkalmazása, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra, - szociálpedagógiai, családpszichológia és gyermeklélektani ismeretek, - szabadidőszervezéssel kapcsolatos isme ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. jogi szakokleveles HR szaktanácsadó

  A képzés célja: olyan nem jogász végzettségű szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre.  Ezzel segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntés előkészítési munkáját támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával.       A képzésben résztvevők megismerkedhetnek a munkajogi, a foglalkoztatási, a megváltozott munkaképességű munkavállalók jogi kérdéseivel.  Elsajátíthatják a számukra nélkülözhetetlen képzési, szakképzési, munkavédelmi, egészségbiztosítási jogi ismereteket.  A képzés elősegíti azt, hogy a hallgatók eligazodjanak az európai uniós és hazai jogi szabályozás rendszerében.       Általános kompetenciák (személyes adottságok, készségek): - a HR szakterületen felmerült problémák felismerése és munkajogilag, szociális jogilag, valamint az esélyegyenlőségnek megfelelően, továbbá az emberi erőforrás gazdálkodási szempontjaira is figyelemmel történő holisztikus megoldások kialakításának képessége; - a HR folyamatok, vezetési folyamatok permanens javítása;  - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;  - áttekintési, rendszerező és változtatási képesség;  - kreatív vezetői és szervezői ismeretek és attitűd.   Szakmai kompe ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. jogi szakokleveles munkaügyi auditor

  A képzés célja:A jogi szakokleveles munkaügyi auditor képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevőknek a foglalkoztatás keretében felmerülő munkáltatói munkajogi kötelezettségek teljesítésének minden aspektusáról, valamint ezek ellenőrzésének metodikájáról. A munkáltatói munkajogi kötelezettségek akkor teljesíthetőek szabályszerűen, ha biztosított a munkajogra, szervezetirányításra, rendszerépítésre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek együttes megléte. A magánszférában egyre erőteljesebb piaci elvárás a munkáltatók felé a jogszabályok és egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok maximális betartására való törekvés. Ez azonban csak az egész szervezetre kiterjedő és rendszerszemléletű gyakorlatorientált megoldásokat kereső gondolkodásmód kialakításával, fenti tudományterületek alapos elsajátításával lehetséges. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a köz- és magánszférában működő foglalkoztatók által folytatott munkaviszony keletkezésére, fenntartására és megszüntetésére, valamint a munkaszervezésre, szervezetépítésre, előmenetelre, javadalmazásra, egyenlő bánásmódra, személyzeti rendszerek felépítésére vonatkozó gyakorlat áttekintése, ezek tervezése, előkészítése;* célszerű és jogszerű megoldások kialakítása, javaslattétel;* jogszerűtlen megoldások kiszűrése, ezek hátterének felmérése, javítása;* a köz- és munkajogi jogi szabályok gyakorlati alkalmazásának képessége, és ezek ellenőrzését követően megfelelő megállapítások megtételének képe ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. jogi szakokleveles vadászati szakember

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó, vadászattal kapcsolatos tevékenységet gyakorló egyéb diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vadászati szakemberi, vadászati vállalkozói, vadászati igazgatási és más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. A képzés célja továbbá, hogy a hallgatók:* interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* vadászati jog* erőforrástan* vadászati kártérítési jog* státuszjog* vadgazdálkodás* élelmiszerjog* ingatlanjog* fegyverjog* környezetvédelmi jog* EU-jog* etika* pszichológia A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy összefüggéseiben átlássa és megismerje a vadászatra vonatkozó nemzeti és uniós szabályozás alapintézményeit, a hazai és nemzetközi joggyakorlatot, a kapcsolódó tudományos irodalmat, a vadászati jog legfontosabb elméleti kérdéseit.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzésben részt vevők az átfogó jogági ismeretek mellett elmélyült tájékozottságot szereznek a vadgazdálkodás, a vadászati ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. jogi szakokleveles szabályozott iparági szakember

  A továbbképzés célja a szabályozott, alapvetően hálózatos iparágak területén otthonosan mozgó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a piacok működésének alapvető kérdéseit, az állami gazdasági beavatkozás indokait és a szabályozások több közös jellemvonásait. Mindez, egyes ágazatok szabályozásának ismerete révén képessé teszi a végzett hallgatókat, hogy a szabályozott piaci magatartásokkal kapcsolatos jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat találjanak. Ennek érdekében a képzés részben a jogi alapismeretek megszerzésére, valamint a konkrét szakág szabályozásának bemutatására helyezi a hangsúlyt. A képzés komplex elméleti és gyakorlati tudást ad a szabályozott körülmények között folyó piaci versennyel, illetve természetes monopóliumokkal kapcsolatban, mindezt szükségszerűen interdiszciplinális jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a jog közgazdasági megalapozottsága és a versenypolitikai ismeretek. Kompetenciák:   Általános kompetenciák: * a probléma-felismerési és –megoldási képesség;* az eltérő ágazati szabályozások közös jellemvonásainak megértése;* az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége;* tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;* áttekintési és rendszerező képesség;* kreatív vezetői és szervezői ismeretek és attitűd    Szakmai kompetenciák:* a szakterületnek megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek legfontosabb tételeinek ismerete, a szakterület nemzetközi, illetve európai uniós sza ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. jogi szakokleveles közoktatási szakember

     A képzés célja:A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.Az oktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek.Ennek érdekében a képzés tartalmazza a témakör megalapozásához szükséges olyan praktikus ismeretanyagokat, amelyek az oktatás-irányítás központi és helyi szintjére, annak fejlesztésére, irányítására és vezetésére vonatkoznak.A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett az oktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák* az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.A képzés segítséget nyújt továbbá abban, hogy az ismeretanyag oktatásában részt vevő, a szakte ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. jogi szakokleveles felsőoktatási szakember

    A képzés célja:A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.Az oktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek.Ennek érdekében a képzés tartalmazza a témakör megalapozásához szükséges olyan praktikus ismeretanyagokat, amelyek az oktatás-irányítás központi és helyi szintjére, annak fejlesztésére, irányítására és vezetésére vonatkoznak.A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett az oktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák* az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.A képzés segítséget nyújt továbbá abban, hogy az ismeretanyag oktatásában részt vevő, a szakter ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember

     A képzés célja:A képzés célja, hogy a személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó szakemberek számára alapvető jogi ismereteket adjon, és ellássa őket a munkájukban hasznosítható speciális jogi tudással is, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek jogalkalmazási problémákra koncentráló oktatása révén.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* általános jogi ismeretek;* szakjogi ismeretek;* az érintett szakterületek jogalkalmazási tapasztalatai;* kriminalisztikai ismeretek;* lőfegyvertani ismeretek.    Személyes adottságok, készségek:A képzést sikeresen abszolváló hallgatók a jogi ismereteik kibővítése és a jogi gondolkodásuk fejlesztése révén megszerzik az alábbi képességeket:* önálló tájékozódás a magánbiztonságot szabályozó vagy arra vonatkozó joganyagban és annak jogalkalmazási gyakorlatában;* problémamegoldó készség, amely magában foglalja az érintett területen előforduló lehetséges jogi problémák felismerésére, azok elkerülésére és kezelésére vonatkozó képességet.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzésben végzett szakemberek ismerik és értik a személy- és vagyonvédelemre, valamint a magánnyomozásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és e tevékenységek jogi korlátait. Munkájukat jelentős jogi ismeretanyaggal tudják alátámasztani, amely révén tevékenységüket hatékonyabban tudják ellátni. ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages