• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 87 items
 1. Ekonomika- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam akadēmiskajam, pētnieciskajam un praktiskajam darbam ekonomikas zinātnē, tās apakšnozarēs “Reģionālā ekonomika” un “Finanses un kredīts” atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības prasībām, kā arī nodrošināt studējošajiem iespēju izstrādāt zinātniski oriģinālu pētniecisko darbu. Iegūstamie studiju rezultāti: padziļināta ekonomikas teorētisko disciplīnu apguve, tajā skaitā: reģionālās attīstības perspektīvas; finanšu tirgus darbība; jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un pētījumu metožu apgūšana; lektora, projekta dalībnieka un studiju darba vadītāja pieredzes apgūšana, piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā; piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, semināros; pētniecisko rezultātu noformēšana un iesniegšana publicēšanai zinātniskajos izdevumos; promocijas eksāmenu nokārtošana izvēlētajā zinātņu apakšnozarē un svešvalodā; stažēšanās citās augstskolās un zinātniski pētnieciskajās institūcijās. Programma tiek īstenota Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedrā un Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā ar mērķi paaugstināt ekonomiskās analīzes potenciālu Latvijā, palielināt kvalificētu ekspertu skaitu, kuri spētu analizēt būtiskas ekonomiskās un sociālās problēmas, kā arī ieteikt perspektīvus un modernus risinājumus, kas uzlabotu Latvijas valsts pārvaldes darbu un sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Psiholoģija (sociālā psiholoģija)- Mag. studijas

  Studiju programmas uzdevumi: iepazīstināt ar vispārīgo un konkrēto metodoloģiju, cilvēka un vides mijiedarbības psiholoģiskajiem aspektiem, veicināt ar vidi saistītu personības pašizziņas iemaņu pilnveidošanos, personības kvalitatīvas attīstības problēmu risināšanas paņēmienu apgūšanu, sniegt zināšanas par personības attīstības periodiem un galvenajām ar vides jautājumiem saistītām personības problēmām, nacionālā rakstura pētīšanas iespējām socioloģiskajos un psiholoģiskajos pētījumos, etnopsiholoģijas vietu citu etnoloģisko disciplīnu vidū, akmeoloģiju – zinātni par pieaugušā personību, problēmām un risinājumiem socioloģiskajās un sociālpsiholoģiskajās teorijās, ilgtspējīgu attīstību un tās mērķiem un statusu sabiedrībā. Studiju programmas saturs: sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas; mūsdienu personības problēmas; kroskulturālā psiholoģija; organizācijas psiholoģija; grupu attiecību procesi; starppersonu attiecību; problēmas un risinājumi socioloģiskajās un sociālpsiholoģiskajās teorijās; zinātniskā raksta sagatavošana publicēšanai; pētījuma rezultātu apkopošana un ziņojums konferencē; maģistra darba izstrāde; u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktorantūrā. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažādās tiesībsargājošās iestādēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ekonomika- Bak. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: mikro un makroekonomiku, finanšu uzskaiti un vadību, grāmatvedību, uzņēmējdarbību, reģionālo ekonomiku, mārketingu, banku darbību u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: •turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās: ◦„Ekonomika”; ◦„Starpkultūru attiecības”; ◦„Sabiedrības un iestāžu vadība” •vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Psiholoģija- Bak. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: psiholoģijas vēsturi. vispārīgo psiholoģiju, psiholoģiskā treniņa tehnikas, psihes bioloģiskos pamatus, psihodiagnostikas pamatus, eksperimentālo psiholoģiju, cilvēka fizioloģiju un veselības veicināšanu, statistiskās metodes psiholoģijā, attīstības psiholoģiju, sociālo psiholoģiju, kognitīvo psiholoģiju, klīnisko psiholoģiju u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās: - „Psiholoģija” (sociālā psiholoģija), - „Izglītības psihologs”, - „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists”, - „Sabiedrības un iestāžu vadība”; vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Eiropas studijas- Bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kuri orientējas Eiropas Savienības politisko kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārējā, un drošības politikā, ES integrācijas problēmās un institucionālajā attīstībā, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgiem speciālistiem ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. Eiropas studiju speciālistiem ir paredzams plašs daba lauks ārlietu resoros – LR Ārlietu ministrijā, ministriju, dažādu sabiedrisko un biznesa organizāciju ārējo sakaru nodaļās, pētnieciskajos institūtos un firmās. Iegūtā specialitāte dod iespēju strādāt kā padomniekiem dažāda līmeņa politiskajās institūcijās, kā arī par konsultantiem, analītiķiem un ierēdņiem. Bakalaura grādu ieguvušie var sekmīgi turpināt Eiropas studijas maģistratūras programmās Latvijā un ārpus tās robežām, specializējoties izvēlētajos konkrētajos Eiropas studiju virzienos. Studenti iegūst zināšanas studiju programmas virzienos: Vispārizglītojošie un politikas zinātnes teorētiskie pamatkursi. To vidū obligātie teorētiskie pamatkursi, vispārizglītojošie mācību kursi un citi politikas zinātnes kursi, kuri sniedz metodoloģiskās bāzes zināšanas un attīsta analītiskās pamatiemaņas - tādi kā Eiropas ideja, Latvijas politika, politikas teorija, politiskās ideoloģijas, salīdzinošā politika, starptautisko attiecību teorija. Studijās tiek iegūtas zināšanas arī specializētajos priekšmetos. To vidū ES institūcijas, ES ekonomiskā un monetārā polit ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Eiropas studijas- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmā tiek sagatavoti speciālisti, kuri ne tikai orientējas Eiropas Savienības politisko kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārējā un drošības politikā, ES integrācijas problēmās un institucionālajā attīstībā, bet arī spēj piedalīties ES politisko kursu izstrādē, analizējot kopīgo ES politiku un samērojot ES institūcijās izstrādātos politiskos kursus ar Latvijas specifiku, interesēm un iespējām, izstrādājot adekvātus politikas īstenošanas lēmumus Latvijā. Maģistra grādu ieguvušie speciālisti ne tikai spēj pildīt pieņemtos lēmumus, bet sekmīgi līdzdarboties lēmumu izstrādē un uzņemties vidējā un augstākā līmeņa vadības pienākumus Latvijas valsts iestādēs un biznesa struktūrās. Eiropas studiju speciālistiem ir plašs daba lauks ārlietu resoros – LR ministrijās (ieskaitot ārlietu), dažādās sabiedriskajās un biznesa organizācijās, pētnieciskajos institūtos un firmās. Iegūtais grāds dod iespēju strādāt kā padomniekiem dažāda līmeņa politiskajās institūcijās, kā arī kā konsultantiem, analītiķiem un ierēdņiem. Akadēmiskais maģistra grāds dod iespēju sekmīgi tupināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārpus tās robežām, specializējoties izvēlētajos konkrētajos Eiropas studiju virzienos. Studenti iegūst zināšanas studiju programmas virzienos: Vispārizglītojošie un politikas zinātnes teorētiskie pamatkursi. Attīsta Eiropas jautājumu speciālistu maģistra līmenī prasmi iedziļināties politiskā procesa analīzes metodoloģijā. To vidū ir tādi k ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Economics- Bachelor studies

  This programme is aimed to provide students with the knowledge and skills necessary to be work-ready and competitive economists in the national and international labour markets. The study programme consists of compulsory courses, elective courses and practical training, which gives you: - analytical skills and knowledge to understand economic circumstances in micro and macro level; - ability to analyse and critically assess processes and mutual relations of factors in agrarian and environmental economics, or in business process management; - understanding of how to make decisions and manage resources rationally and sustainably; - an opportunity to get interested in research activities and awareness of importance of lifelong learning. You will have the possibility to meet dynamic and experienced academic staff, to acquire unique knowledge in agricultural economics and to improve your knowledge abroad. The full – time Bachelor’s degree programme covers 4 academic years, where the 1st and 2nd academic years gives you general skills and abilities for an economist, but the 3rd and 4th academic years give you more specific skills in one of the following specialization directions: Agrarian and Environmental Economics or Business Process Management. Further is given short guide how to choose your specialization direction, where your choice highly dependent on your interest and what will be specific study courses within each specialization direction: ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Supervīzija- Prof. mag. studijas

  Supervizors ir kādas noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju un sniedz supervīzijas pakalpojumu. Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti. Izvēloties studēt supervīziju, jums būs iespēja iegūt Latvijā jaunu, mūsdienu ekonomikas, kultūras, sociālajām vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālo izglītību, kuras nepieciešamību apliecina darba devēji. Iegūtās zināšanas Salīdzina un izvērtē dažādas supervīzijas koncepcijas, veidus, formas un modeļus, un to attīstības tendences mūsdienās, kā arī raksturo pieaugušo izglītības teorijas, modeļus un metodes supervīzijas kontekstā. Iegūtās prasmes Spēj patstāvīgi organizēt, administrēt, vadīt un novērtēt supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, pielieto piemērotas metodes supervīzijas procesā, īstenojot ētisko atbildību. Spēj plānot un veikt pētniecisko darbību, kā arī sistemātiski pilnveido savu kvalifikāciju un profesionālo izaugsmi. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Sociology of Organizations and Public Administration- Master studies

  The master programme aims to educate highly qualified specialists for managerial posts in organizations of public and private sectors as well as for research institutions. The study programme ensures the student-centred approach to the study process which allows students developing their theoretical and empirical knowledge, skills and competence for the in-depth analysis of the contemporary social processes, organizational performance and issues of public administration. The study programme comprises courses in sociological theory, organizational theory and organizational culture, social policy and social work, development programmes, project management, public administration, social psychology, policy analysis, urban and rural sociology, research methodology and techniques, human development, and the research practice on study of organizations. The study programme is completed with the elaboration and defence of the Master's thesis. Career prospects and further studies The graduates work and have successful careers in wide variety of areas, such as teaching, research, politics, public administration, municipalities, the social and health services, the media, personnel management, NGO and trade unions, insurance companies, police, Probation Service. The graduates are eligible to continue studies in respective doctoral programmes in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Veselības psiholoģija- Prof. mag. studijas

  Studiju programma ietver divus studiju plānus: pirmais (2 gadi) ir veidots reflektantiem, kuri ir ieguvuši augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā vai psiholoģijas bakalaura izglītību ar profesionālo kvalifikāciju, otrais (3 gadi) – reflektantiem, kuri ir ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā. 1. un 2. studiju plānā maģistranti apgūst psihologa darbam nepieciešamās kompetences: psihologa profesionālo darbību, psiholoģisko izpēti un palīdzību (t.sk., īstermiņa konsultēšanu, kognitīvo psihoterapiju un citus psihoterapijas virzienus, psihosociālo rehabilitāciju un krīžu intervences), klīnisko psiholoģiju, kā arī kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģiju; veselības psiholoģiju (vēsturi un pamatprincipus, veselības un slimības psihosociālos aspektus, veselības uzvedību, veselības un slimības izpratni vecumposmu perspektīvā, dažādības perspektīvu veselības psiholoģijā, kā arī izglītojošo veselības psiholoģijas programmu izveides principus) un veselības un slimības bioloģiskos aspektus, kā arī rehabilitāciju un komandas darbu. Studējošie iziet praksi klīnikā supervīzora pārraudzībā un izstrādā un aizstāv maģistra darbu. 2. studiju plānā studējošie papildus apgūst kognitīvo psiholoģiju, psiholoģiskās izpētes metodes un psiholoģisko konsultēšanu (individuāli, grupā un sistēmisko pieeju), veic plašu profesionālās darbības novērošanas un psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas praksi supervīzora pārraudzībā. Psihologs strādā veselības, sociālās aprūpes, izglītības, biznesa un sporta jomā, kā arī ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages