• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 117 items
 1. Glasbena pedagogika (Music Education)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Študent pridobi naslednje kompetence: temeljno poznavanje in razumevanje glasbenih zakonitosti; temeljno poznavanje vsebine in metodike področja; poznavanje in razumevanje pedagoško-didaktičnih principov v okviru glasbene stroke; poznavanje, razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter vsebinskih in didaktičnih zakonitosti pouka na področju glasbene vzgoje in glasbene umetnosti ob mentorjevem vodenju; razumevanje in uporaba temeljnih specialnodidaktičnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev; pedagoško vodenje posameznika, oddelka in/ali skupine ob pomoči mentorja; organiziranje aktivnega samostojnega učenja; usposobljenost za pomoč pri preverjanju in ocenjevanju znanja in dosežkov učencev ter sooblikovanje povratnih informacij; komuniciranje s strokovnjaki z različnih vzgojnoizobraževalnih področij; poznavanje povezanosti glasbene umetnosti z družbenimi dogajanji; raba pristopov glasbenih zakonitosti za kvantitativno obravnavo problemov v šolstvu, okolju in družbi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Likovna pedagogika (Art Education)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Študent pridobi naslednje kompetence: temeljno poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb, celostno pojmovanje otroka; temeljno poznavanje vsebine in metodike področja; sposobnost za reševanje konkretnih manjših delovnih problemov z uporabo osnovnih znanstvenih metod in postopkov; poznavanje, razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter vsebinskih in didaktičnih zakonitosti pouka v osnovni in srednji šoli na področju likovne vzgoje in likovne umetnosti ob mentorjevem vodenju; razumevanje in uporaba temeljnih specialnodidaktičnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev v osnovni in srednji šoli; koherentno obvladanje temeljnega znanja in ob pomoči sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije; zmožnosti uporabe širokega spektra strategij poučevanja in učenj. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Izobraževalna matematika (Educational Mathematics)

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Dvopredmetni pedagoški študijski program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje matematike na predmetni stopnji v osnovni šoli ter v vseh letnikih poklicnih in srednjih strokovnih šol. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi dodatna specifična znanja iz psihološko-pedagoško-didaktičnega sklopa ter drugih matematičnih področij in vsebin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Tehnika- področje izobraževanja (Education in Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V okviru doktorskega študija kandidati nadgradijo svoja dodiplomska znanja in kompetence, tako da lahko opravljajo dela in naloge na vseh področjih izobraževanja, od osnovnošolskega, preko srednješolskega, višjega, visokega in univerzitetnega izobraževanja. Poleg tega pa so usposobljeni tudi za samostojno razvojno in raziskovalno delo na zahtevnih nacionalnih in mednarodnih projektih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Dvopredmetni učitelj (Two-subject teacher)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Kandidat lahko ob prijavi izbira med naslednjimi vezavami smeri: Biologija – Gospodinjstvo, Biologija – Kemija, Fizika – Kemija, Fizika – Matematika, Fizika – Računalništvo, Fizika – Tehnika, Gospodinjstvo – Kemija, Matematika – Računalništvo, Matematika – Tehnika ter Računalništvo – Tehnika. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Predšolska vzgoja (Preschool education)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Splošni cilj programa je profesionalizacija predšolske vzgoje oziroma dvig ravni in kakovosti strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev v vrtcih. Študenti se usposobijo za razvoj sistema predšolske vzgoje na nacionalni ravni, tj. oblikovanje koncepta predšolske vzgoje, strokovno vodenje vrtcev, spodbujanje reflektiranega strokovnega delovanja, evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenje razvojno-raziskovalnih projektov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Predšolska vzgoja (Preschool education)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je usposobiti študente za kakovostno vzgojno delo z mlajšimi otroki - predšolskimi in otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole ter za sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki. Študenti se v procesu izobraževanja seznanijo z različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz posameznih področij dejavnosti v vrtcu. Diplomanti programa morajo znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposobni načrtovati, izvajati in kritično analizirati vzgojno delo. Izbirni predmeti programa spodbujajo študente, da se bolj poglobljeno usposobijo za tista področja dela v vrtcih, za katera imajo poseben interes in sposobnosti. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Specialna in rehabilitacijska pedagogika (Special and rehabilitation pedagogy)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je usposobiti študente za kakovostno izvajanje kontinuuma programov inkluzivno vzgojno-izobraževalnega in rehabilitacijskega dela za osebami s posebnimi potrebami v različnih organizacijskih oblikah, institucionalnih in neformalnih okoljih ter v vseh življenjskih obdobjih. Študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike si bodo v procesu izobraževanja pridobili: osnovna teoretična spoznanja in razumevanje področij temeljnega in specialnega pedagoškega študija ter rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami; kompetence za praktično delovanje na področju preverjanja in ocenjevanja posebnih potreb ter načrtovanja, izvajanja ter evalvacije izvedbenih programov za te osebe; kompetence za komunikacijo in timsko sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci in starši oz. skrbniki oseb s posebnimi potrebami; dodatna znanja na izbranih področjih (kar bodo omogočali izbirni predmeti ter seminarsko in projektno delo študentov); temeljna znanja, ki omogočajo stalen profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Likovna pedagogika (Fine Art Education)

  Študijski program traja 1 leto in obsega 60 kreditnih točk. Študent tudi s praktičnim usposabljanjem pridobi kompetence za učinkovito uporabo pedagoškega znanja v praksi. V študijskem programu je praktično usposabljanje ena od študijskih obveznosti študentov. Študenti pod okriljem predmetne pedagogike opravijo v prvem semestru na izbrani srednji šoli strnjeno pedagoško prakso v obsegu 180 ur (6 ECTS). Strnjeno praktično usposabljanje za študenta poteka pri različnih srednješolskih predmetih z likovno usmeritvijo. Študent opravlja učno delo samostojno pod vodstvom učitelja mentorja pri vseh dejavnostih pri pouku in zunaj njega, ki so načrtovane v času praktičnega usposabljanja. Pedagoška praksa je opredeljena v okviru samostojne učne enote Strnjena pedagoška praksa na srednji šoli. Nastopi in hospitacije: v okviru strnjene pedagoške prakse študent opravi 6 nastopov pri likovno usmerjenih predmetih na srednji šoli, 6 hospitacij pri mentorju in 6 hospitacij pri študentu, s katerim je razvrščen na praktično usposabljanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Predšolska vzgoja (Pre-school Education)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program predvideva praktično usposabljanje v vseh treh letnikih. V dodiplomskem študijskem programu študenti pridobijo naslednje predmetnospecifične kompetence: poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela; poznavanje in avtonomno izvajanje kurikula za predšolsko področje in kurikula prvega razreda osnovne šole; poznavanje vseh področij dejavnosti v vrtcu in predmetov v 1. razredu osnovne šole ter njihovo (interdisciplinarno) povezovanje v procesu učenja; učinkovita in fleksibilna organizacija prostora in časa, izbira didaktičnih in igralnih pripomočkov, fleksibilno časovno razporejanje dejavnosti in prehodov med njimi; opazovanje in spremljanje razvoja otrok ter prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik med njimi (v osebnostnih lastnostih, sposobnostih, zmožnostih, kognitivnih stilih, družinskem oz. socialno-kulturnem okolju …) pri vzgojnem delu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages