• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 174 items
 1. Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, Pori, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Maisteriohjelman painopisteet Asiantuntijaorganisaatioiden strateginen johtaminen ja kehittäminen (asiantuntijatyön johtaminen: asiantuntijuus, tehtävämotivaatio ja suoritusmittaaminen; asiantuntijaorganisaatiot: asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteet ja organisaatiosuunnittelu) Asiantuntijapalvelujen innovatiivinen johtaminen ja markkinointi (palvelujen asiakaskeskeinen yhteisluominen, brändin ja maineen hallinta, verkostojen hallinta ja johtaminen) Lisätietoa opintojen sisällöstä löytyy opinto-oppaasta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kauppatieteet, Pori, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Turun kauppakorkeakoulu kouluttaa yrittäjähenkisiä, innovatiivisia ja vastuullisia tulevaisuuden päättäjiä ja asiantuntijoita, joilla on myös erinomaiset valmiudet työskennellä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden monipuoliseen ja yksilölliseen tutkintoon. Tutkintoihin kuuluvat kaikille yhteiset opinnot takaavat laaja-alaisen kauppatieteellisen osaamisen. Valinnanmahdollisuudet laajasta oppiaine- ja kurssitarjonnasta mahdollistavat yksilöllisen ja kilpailukykyisen tutkinnon rakentamisen sekä erikoistumisen opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön oman kurssitarjonnan lisäksi opiskelijat voivat soveltuvin osin suorittaa opintoja Porin yliopistokeskuksen muissa yliopistoyksiköissä ristiinopiskelun kautta, hyödyntää Turun yliopiston muiden tiedekuntien opintotarjontaa sekä suorittaa opintoja verkostoyliopistoissa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kauppatieteet, Turku, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Turun kauppakorkeakoulu kouluttaa yrittäjähenkisiä, innovatiivisia ja vastuullisia tulevaisuuden päättäjiä ja asiantuntijoita, joilla on myös erinomaiset valmiudet työskennellä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden monipuoliseen tutkintoon. Tutkintoihin kuuluvat kaikille yhteiset opinnot takaavat laaja-alaisen kauppatieteellisen osaamisen. Valinnanmahdollisuudet laajasta oppiaine- ja kurssitarjonnasta mahdollistavat yksilöllisen ja kilpailukykyisen tutkinnon rakentamisen sekä erikoistumisen opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Turun kauppakorkeakoulun oman kurssitarjonnan lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää Turun yliopiston muiden tiedekuntien laajaa opetustarjontaa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Toimitusketjujen johtaminen, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Toimitusketjujen johtaminen: asiakkaiden tarpeita vastaavien tuotteiden ja palveluiden tuottaminen ja toimittaminen. Käytännönläheisen aineen opetuksen ja tutkimuksen painopistealueet ovat prosessien hallinta, kuljetukset -ja logistiikka, sekä hankintatoimi. Pakolliset syventävät opintojaksot (49 op) syventävät opiskelijan osaamista toimitusketjujen johtamisen erikoisalueilla sekä teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia analysoida toimitusketjujen johtamisen tutkimusaiheita. Toimitusketjujen johtamisen aineen opinnoissa ei ole erikoistumissuuntia, mutta halutessaan opiskelija voi kurssivalinnoilla painottaa opintojaan esimerkiksi toimitusketjun hallintaan tai logistiikka- ja kuljetusmarkkinoihin. Opiskelija voi tukea ammatillisia tavoitteitaan sivuainevalinnoilla. Sivuainesuosituksia ovat laskentatoimi ja rahoitus, tietojärjestelmätiede, talousmaantiede ja yritysjuridiikka.   Turun kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat yhden tai useamman aineen tai tieteenalan järjestämistä opintojaksoista. Opintokokonaisuudet keskittyvät jonkin tietyn aihepiirin ympärille. Lisätietoa sivuainemahdollisuuksista ja opintokokonaisuuksista löytyy opinto-oppaasta ja Turun kauppakorkeakoulun nettisivuilta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Yrittäjyys, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Yrittäjyyden oppiaineessa opetuksen painopiste on uuden innovatiivisen liiketoiminnan luomisessa ja kasvattamisessa missä tahansa organisaatiossa. Näkökulmina ovat yksilö yrittäjänä, yritys ja sen liiketoimintaympäristö sekä yrittäjyys osana yhteiskuntaa. Tulevaisuuden organisaatiot arvostavat yksilöitä, jotka osaavat muuttaa erilaiset haasteet mahdollisuuksiksi. Sivuainesuositukset yrittäjyyden pääaineopiskelijoille: Kansainvälinen liiketoiminta, tulevaisuuden tutkimus tai markkinointi Turun kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat yhden tai useamman aineen tai tieteenalan järjestämistä opintojaksoista. Opintokokonaisuudet keskittyvät jonkin tietyn aihepiirin ympärille. Lisätietoa sivuainemahdollisuuksista ja opintokokonaisuuksista löytyy opinto-oppaasta ja Turun kauppakorkeakoulun nettisivuilta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Yritysjuridiikka, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Yritysjuridiikka: Yritysjuridiikassa käsitellään yrityksiä ja liiketoimintaa koskevia normeja ja säännöksiä sekä niiden toimivuutta. Yritysjuridiikan opiskelulla kauppakorkeakoulussa yhdistetään oikeudellinen osaaminen vahvaan liiketalouden tuntemukseen. Yritysjuridiikasta valmistuneet ovat työllistyneet yrityksiin esimerkiksi yritysverotuksen, rahoituksen ja tilintarkastuksen tehtäviin sekä julkishallinnon puolella verohallintoon ja ministeriöihin. Sivuainesuositukset yritysjuridiikan pääaineopiskelijoille: laskentatoimi ja rahoitus, johtaminen ja organisointi, markkinointi, toimitusketjujen johtaminen ja taloustiede Turun kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat yhden tai useamman aineen tai tieteenalan järjestämistä opintojaksoista. Opintokokonaisuudet keskittyvät jonkin tietyn aihepiirin ympärille. Lisätietoa sivuainemahdollisuuksista ja opintokokonaisuuksista löytyy opinto-oppaasta ja Turun kauppakorkeakoulun nettisivuilta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Johtaminen ja organisointi, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Johtaminen ja organisointi: pyritään sovittamaan erilaisten organisaation kannalta olennaisten tahojen, kuten osakkeenomistajien, työntekijöiden ja asiakkaiden, tarpeet, tavoitteet ja toiminta menestyksellisesti yhteen. Johtamisen ja organisoinnin oppiaine tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yritysten ja organisaatioiden johtamisesta ja johtajuudesta yhdistäen viimeisintä teoriaa ja yrityselämän käytäntöä. Erikoistumissuunnat: Organisaatiokäyttäytymisen erikoistumissuunta tarkastelee organisaation jäsenten inhimillistä ja sosiaalista toimintaa sekä ihmisten ja ryhmien välisiä suhteita organisaatioissa. Se painottuu organisaation sisäiseen dynamiikkaan, sisältäen näkökulmia yksilöiden motivointiin ja osaamisen kehittämiseen samoin kuin organisaation muutokseen, oppimiseen ja kulttuuriin. Erikoistumissuunta tarjoaa välineitä yksilöiden ja ryhmien johtamiseen sekä esimiehen että alaisen näkökulmasta.  Se sisältää myös henkilöstöjohtamisen teema-alueet. Sivuainesuositukset: Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus, kansainvälinen liiketoiminta, yrittäjyys Organisaatioiden johtamisen erikoistumissuunta tarkastelee organisaatioita kokonaisuuksina toimintaympäristössään. Tarkasteltavia organisaatioiden piirteitä ovat esimerkiksi identiteetti, hierarkkisuus, koko ja monialaisuuden aste. Erikoistumissuunnassa kiinnitetään huomiota myös organisaatioiden muodostamiin verkostoihin, toimialoihin ja organisaatioiden toimintaa säätelevään institutionaaliseen ympäristöön. Näin se tarjoaa näkökulman, jonka perusteella ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Johtaminen ja organisointi, Pori, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Toimiva organisaatiosuunnittelu, hyvät vuorovaikutustaidot, työhyvinvointi sekä kyky hallita muutoksia ja motivoida ja sitouttaa työntekijöitä ovat johtamisen ja organisoinnin keskeisiä teemoja ja samalla edellytyksiä menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Johtaminen ja organisointi on eräs perinteikkäimmistä liiketaloustieteistä. Johtaminen ja organisointi tarkastelee yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa niin inhimillisistä kuin rakenteellisista näkökulmista. Tieteenalana johtaminen ja organisointi on laaja-alainen ja sillä on läheisiä yhteyksiä mm. psykologiaan, sosiologiaan, kasvatustieteisiin ja hallintotieteisiin. Johtamisen ja organisoinnin tiedeyhteisö Porin yliopistokeskuksessa on aktiivinen ja kasvava. Erityisiä tutkimuksellisia ja opetuksellisia painopistealueita johtamisessa ja organisoinnissa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä ovat organisaatioteoriaan ja asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen liittyvät teemat. Näiden teemojen ohella henkilöstövoimavarojen johtamiseen, työhyvinvointiin ja strategiseen johtamiseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä johtamisen ja organisoinnin opetuksessa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kansainvälinen liiketoiminta, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijat perehtyvät ajankohtaisiin teemoihin monikulttuurisessa opiskeluympäristössä. Sekä opiskelijat että opettajat edustavat useita eri kansallisuuksia ja kurssien opetuskielenä on englanti. Opetuksessa korostuvat vuorovaikutteinen oppiminen, tiimityöskentely sekä yritysyhteistyö. Yhteistyötä tehdään mm. harjoitustöiden, vierailuluentojen ja yritysvierailujen muodossa. Opetusta kehitetään jatkuvasti sekä yrityksistä että opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Maisterivaiheessa opiskelija voi erikoistua valitsemalla joustavasti oman mielenkiintonsa mukaisen opintopolun seuraavista: Kansainvälinen kasvu ja strategia Kansainvälinen markkinointi Kansainväliset taloussuhteet   Turun kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat yhden tai useamman aineen tai tieteenalan järjestämistä opintojaksoista. Opintokokonaisuudet keskittyvät jonkin tietyn aihepiirin ympärille. Lisätietoja kansainvälisen liiketoiminnan opiskelusta aineen kotisivuilta sekä Turun kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Laskentatoimi ja rahoitus, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Laskentatoimi ja rahoitus: yrityksen talouteen keskittyvä suosituin pääaineemme. Laskentatoimen tuottamalla informaatiolla on tärkeä merkitys yrityksen toiminnan ohjauksessa, päätöksenteossa sekä yrityksestä ulospäin suuntautuvassa viestinnässä. Laskentatoimi muodostaa edellä mainituille osa-alueille järjestelmän ja kielen, jota kaikkien yrityksessä toimivien tulee hallita. Erikoistumissuunnat: Tilinpäätösinormaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunta Sivuainesuositukset: taloustiede, yritysjuridiikka, tietojärjestelmätiede, kansainvälinen liiketoiminta, yrittäjyys, tulevaisuuden tutkimus Johdon laskentatoimen erikoistumisuunta Sivuainesuositukset: johtaminen ja organisointi, kansainvälinen liiketoiminta, taloustiede, tietojärjestelmätiede, yritysjuridiikka, markkinointi, toimitusketjujen johtaminen, yrittäjyys tulevaisuuden tutkimus Rahoituksen erikoistumissuunta Sivuainesuositukset: taloustiede, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi, tietojärjestelmätiede, yrittäjyys, yritysjuridiikka   Turun kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat yhden tai useamman aineen tai tieteenalan järjestämistä opintojaksoista. Opintokokonaisuudet keskittyvät jonkin tietyn aihepiirin ympärille. Lisätietoa sivuainemahdollisuuksista ja opintokokonaisuuksista löytyy opinto-oppaasta ja Turun kauppakorkeakoulun nettisivuilta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages