• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Statistics B

  Statistics B ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Economic History A

  Första kursen (15 hp) ger en bred översikt av internationell, främst västvärldens och svensk ekonomisk utveckling från äldre tid till nutid. Tyngdpunkten ligger på de senaste 200 åren. Speciell vikt läggs vid samspelet mellan teknisk utveckling och förändringar av samhällets ekonomiska organisation samt hushållens levnadsvillkor och försörjning. Andra kursen (15 hp) ger en översikt av världens ekonomiska omvandling under de senaste 300 åren, med fokus på tiden 1800-2000. Den behandlar framförallt ekonomisk omvandling och beroenden mellan olika världsdelar och regioner genom handel, kolonialism och globalisering. Kursen omfattar en fördjupning mot ekonomisk omvandling i världsdelar som Asien, Afrika och Latinamerika samt dessa regioners kontakter med Europa och Nordamerika. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Financial Management (Course Package T2)

  Financial Management (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Complementary Programme for Pharmacists with a Foreign Degree II

  Kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk farmaceutexamen/avslutad utländsk farmaceututbildning. Du erhåller uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition. Du ska kunna visa de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället. Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som receptarie. Kurspaketet har bunden studieordning och inga av de ingående kurserna är fristående, utan kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk farmaceutexamen/avslutad utländsk farmaceututbildning. I kompletteringsutbildningen för apotekare ges kursen Kompletterande farmaceutisk vetenskap I. Kompletterande farmaceutisk vetenskap I och II skiljer i nivå mellan apotekar- och receptarieutbildning. I övrigt är de ingående kurserna samma för apotekare och receptarier. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Leadership- Quality Management- Improvement B

  Vill du leda och utveckla framtidens företag och organisationer? Då är kurspaketen i ledarskap - kvalitet - förbättring rätt utbildning för dig. Du får en branschoberoende utbildning som ger dig en bred kunskap om verksamhetsutveckling. Du får lära dig strukturerade arbetssätt, metoder och får en ökad förståelse för hur organisationer och företag fungerar. Utbildningen vänder sig till dig som i första hand vill arbeta med utvecklings- och förbättringsarbeten inom företag och organisationer. Kunskaperna du får resulterar i att du blir effektivare i ditt arbete, bättre i ditt ledarskap samt att du ska kunna öka effektiviteten och kundtillfredsställelsen inom företag och organisationer på ett hållbart sätt. De totalt fyra kurspakten inom ledarskap - kvalitet - förbättring, om 30 hp vardera, är innehållsmässigt identiska med terminerna 1-3, samt termin 6 på Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring. Genom att komplettera kurspaketen med ett valfritt biområde om 30 hp samt valfria kurser om ytterligare 30 hp kan du ansöka om en kandidatexamen i industriell teknik. I ledarskap - kvalitet - förbättring B fördjupar du dina kunskaper inom verksamhetsutveckling genom att studera ISO-standarderna för ledningssystem inom ett flertal områden och hur dessa införs och upprätthålls inom företag och organisationer. ISO-certifiering är idag ett krav inom många branscher och allt flera områden omfattas. Du studerar också grunderna i hållbar utveckling och hur dess ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter påverkar ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Statistics B: Track 1

  Statistics B: Track 1 ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Company and Insolvency Law + Taxation Law

  Bolags- och obeståndsrätt:I det första området behandlas grundläggande associationsrättsliga principer med genomgång av regler om aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och kommanditbolag. Frågor om aktiebolags bildande och styrning samt hithörande frågor om kapitalanskaffning, kapitalbrist och skadestånd ägnas särskild uppmärksamhet. I det andra området studeras regler om föreningar. I ett tredje obeståndsrättsligt område behandlas betalningsinställelse, företagsrekonstruktion med ackord och konkurs. Här studeras också utsökningsrätten. Avsnittet inleds med en genomgång av grundläggande kredit/fordringsrätt och sakrätt samt med en översikt av reglerna om realsäkerheter i fast och lös egendom samt personsäkerheter. Det fjärde området i kursen behandlar olika ansvarsregler. Straffrättens förmögenhets- och skattebrott ställs i fokus. Också aktiebolagsrättens regler om likvidationsplikt, olovlig vinstutdelning och personligt betalningsansvar studeras här. Dessutom behandlas företrädaransvar för skatte- och avgiftsskulder. Beskattningsrätt:Huvudvikten av kursen är lagd på studium av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen. Företagsbeskattning intar en central plats i kursen. I viss utsträckning uppmärksammas rättspraxis. Den indirekta beskattningen, sociala avgifter, internationell beskattning, taxeringsförfarandet och skattebetalningsreglerna samt skattestraffrättsliga bestämmelser behandlas översiktligt. Ett inledande avsnitt behandlar skatterättens olika begrepp och definitioner. Därefter gen ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Social and Economic Geography A

  Kurspaketet ger en grundläggande introduktion till samhällsgeografi, med särskilt fokus på landskaps- och bebyggelseutveckling, befolkningsgeografi och ekonomisk geografi. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Complementary Programme for Pharmacists with a Foreign Degree I

  Kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk apotekarexamen/avslutad utländsk apotekarutbildning. Du erhåller uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition. Du ska kunna visa de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället. Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som apotekare. Kurspaketet har bunden studieordning och inga av de ingående kurserna är fristående, utan kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk farmaceutexamen/avslutad utländsk farmaceututbildning. I kompletteringsutbildningen för receptarier ges kursen Kompletterande farmaceutisk vetenskap II. Kompletterande farmaceutisk vetenskap I och II skiljer i nivå mellan apotekar- och receptarieutbildning. I övrigt är de ingående kurserna samma för apotekare och receptarier. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Business Studies B

  Kurspaket: Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning,7,5 hp + Marknadsföring och organisation II, 15 hp. Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages