• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 284 items
 1. bűnmegelőzési referens

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben résztvevők: -        képet kapnak a társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika aktuális kérdéseiről, fő fejlődési irányairól; -        részletes ismereteket szereznek a bűnmegelőzés fogalomrendszeréről, a bűnmegelőzési koncepciókról, a hatályos bűnmegelőzési programokról; -        megismerik a bűnmegelőzés jogi és társadalmi összefüggéseit, kialakulásuk történetét, főbb európai irányait; -        ismereteket szereznek a helyreállító igazságszolgáltatás koncepciójáról, annak hazai és nemzetközi tapasztalatairól; -        részletes betekintést kapnak a viktimológia, az áldozatpolitika hazai és nemzetközi elméletébe, az áldozatsegítés elméletébe és gyakorlatába; -        részletesen megismerik a büntetőeljárás folyamatát, gyakorlati tapasztalatait; -        foglalkoznak az alternatív, közösségi büntetések elméletével és gyakorlatával; -        romológiai ismereteket szereznek; -        részletesen megismerkednek a büntető ügyekben alkalmazható közvetítő eljárások elméletéről és gyakorlatáról; -        gyakorlati képzés keretében sajátítják el a bűnmegelőzési esetekben használható konfliktus-kezelési módokat. Továbbá a szakirányú továbbképzés különös figyelmet fordít a női bűnözésre, a nők társadalmi szerepére és annak változására.   A szakirányú továbbképzésben résztvevők személyes adottságai, készségei: -        az elméleti képzés során megszerzett alapismeretek gyakorlati alkalmazása; -        szociális érzékenység, segítőkészség; -  ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó

  A képzés célja:A jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevőknek a munkaviszony keretében felmerülő munkáltatói bérfizetési kötelezettség teljesítésének minden aspektusára. A munkáltató bérfizetési kötelezettségének szabályszerű teljesítése munkajogi, társadalombiztosítási jogi, adójogi és közgazdasági ismeretek együttes megléte esetén teljesíthetőek szabályszerűen. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető követelmény a munka díjazására vonatkozó szabályok ismerete, betartása és azok alkalmazási környezetének ismerete. Emellett a magánszférában a munkáltató javadalmazási stratégiája, ösztönzési gyakorlata olyan komplex ismereteket igényel, amelyek feltételezik a fenti tudományterületek alapos ismeretét. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a köz- és magánszférában működő foglalkoztatók által folytatandó díjazási (javadalmazási) gyakorlat áttekintése, tervezése, előkészítése;*  a célszerű és jogszerű döntések meghozatala, végrehajtása;* a javadalmazási menedzsment gazdasági ismereteinek a gyakorlatban való alkalmazása;* a (magán)munkajogi és közszolgálati jogi szabályok alkalmazása;* a munkajogi (közszolgálati jogi) ismeretekhez kapcsolódóan a díjazáshoz kapcsolódó közjogi (adójogi, társadalombiztosítási jogi, közigazgatási és peres eljárásjogi) ismeretek elsajátítása;* a munka díjazására vonatkozó munkajogi szabályok alkalmazásának készség szintű teljesítése;* az adó- és társadalombiztosítási szabályok ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó

  A képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon végrehajtási ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi és speciális végrehajtási szaktudást is igénylő - feladataik ellátására. További cél, hogy a bírósági és közigazgatási végrehajtásban közreműködőknek komplex ismereteket nyújtson a bírósági és közigazgatási végrehajtási eljárás keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve. Az önálló bírósági, a megyei bírósági és a közigazgatási eljárásban eljáró hatósági végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtási ügyintézők kötelezettségeinek hitelező- és adósvédelmi szempontú, jogszabályi teljesítése a magyar végrehajtási jog, az európai jog, az informatikai és bankjogi alapismeretek és a bírói gyakorlat együttes alkalmazása esetén teljesíthetőek jogszerűen. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető követelmény a határozatok állami kényszer útján történő kikényszerítése, a végrehajtásra vonatkozó jogszabályok betartása és azok alkalmazási gyakorlatának ismerete. Emellett a magánszférában az önálló bírósági végrehajtók – jogszabályon alapuló - és a közszférában az állami intézmények („mozgó bérek”) javadalmazási stratégiája, ösztönzési gyakorlata csak a komplex ismeretanyagok együttes alkalmazásával lehet célravezető, amelyek a fenti tudo ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó

  A képzés célja:A képzés során a hallgatók elsajátítják az adó- és vámnyomozás szempontjából alapvető jogi – elsősorban pénzügyi jogi és büntetőjogi – ismereteket, valamint a kapcsolódó szakterületek (például számvitel, adópszichológia, közbeszerzési jog) fontos tudáskincsét. Részletes ismereteket kapnak továbbá – európai uniós és nemzetközi kitekintéssel –az adónyomozás alapvető és mindennapos kérdéseiről, valamint a vonatkozó ügyészségi és bírósági (ítélkezési) gyakorlatról. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* az adott szakterületen felmerült jogi és nyomozati problémák felismerése és megoldása, azok hatékony kezelése, rendszerezése;* a jogi és nyomozati problémák során felmerülő tárgyalási, kommunikációs és konfliktus-helyzetek kezelése;* az adónyomozási eljárásokban a hivatalos feladatok hatékony és eredményes ellátása;* a megfelelő eszközök jogi érvekkel történő meghatározása és adekvát alkalmazása;* a bűncselekmények feltárása és a bizonyítékok gyűjtése;* adó- és vámnyomozó ismeretek törzsanyagának készség szintű elsajátítatása;* az alapozó jogi ismeretek, emelt szintű pénzügyi jogi, büntetőjogi, kriminalisztikai és közbeszerzési ismeretek elsajátítatása;* jogi ismereteket feltételező problémák megoldása, jogalkalmazói feladatok ellátása.      Személyes adottságok és készségek:* az operatív eszközök alkalmazásával, az adó-és vámnyomozás titkosszolgálati eszközeivel és jogi alapjaival, valamint a közbeszerzés gyakorlati ismereteivel kapcsolatos problémafelismerő és - megoldó, ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember

  A képzés célja:Mind a fogyasztói, mind a kereskedői oldal olyan szakemberekkel gyarapodjon, akik megszerzett speciális tudásuk révén arra válnak alkalmassá, hogy a fogyasztók életének, egészségének, biztonságának, gazdasági érdekeinek alapjogait ismerik, azokat érvényesíteni tudják, ami által hozzá járulnak a fogyasztói kiszolgáltatottság csökkentéséhez. A kereskedők is kiterjedtebb szolgáltatásokat nyújthatnak, hozzájárulva ezzel piaci pozícióik növeléséhez. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* fogyasztóvédelmi eljárásokban érdekérvényesítési feladatok ellátása;* egyéb területen dolgozó szakember esetén a felmerült fogyasztóvédelmi problémák lényegének felismerése;* a problémák megoldása érdekében kapcsolatteremtés, együttműködés más, elsősorban jogász szakemberekkel;* a megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazása;* a szakterület változó ismeretei és a vonatozó jogszabályok önálló feldolgozása, alkalmazása;* alapvető jogi ismeretek megszerzése;* fogyasztóvédelmi területeken megszerzett alapvető ismeretek birtokában jogi ismereteket feltételező problémák megoldása, jogalkalmazói feladatok ellátása.      Személyes adottságok és készségek:* az adott szakterületen felmerült jogi és ezen belül fogyasztóvédelmi problémák felismerési és megoldási készsége;* tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;* áttekintési és rendszerező képesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakon végzett hasznosíthatja a megszerzett szaktudást ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. energetikai szakjogász

  A képzés célja, hogy jogász végzettségű szakemberek az energetika különböző területeinek – villamos energia, gáz, távhő, megújuló energia – sajátos szabályozási kérdéseiről átfogó és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek, és megismerjék az energetikai ágazat alapvető műszaki és gazdasági jellemzőit. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:• a képzés az európai energiajogtól a kapcsolódó hazai joganyagon át az energetikai piac jellemző tranzakcióinak jogi környezetéig terjedően részletes és naprakész ismereteket biztosít a hallgatóknak;• a hallgatók átfogó ismereteket kapnak az energetikai piacot érintő szabályozási kérdések jogalkalmazói és szakpolitikai elemzéséhez;• a képzés interdiszciplináris jellege segíti a szabályozási kérdések alaposabb megértését, az energetikai piac műszaki és gazdasági jellemzőinek megismerését, a műszaki és piaci folyamatok nyomon követését;• a képzés nagy hangsúlyt fektet a szabályozási kérdésekhez kapcsolódó gyakorlati problémák megoldásának modellezésére, valamint a piacszabályozás elméleti kereteit is megismerteti a hallgatókkal. Személyes adottságok és készségek:• a műszaki és a közgazdasági szakemberekkel a munka során hatékony együttműködés;• a komplex szabályozási terület egészének átlátása, a gyorsan változó jogszabályi környezet nyomon követése;• a jogalkalmazási feladatok problémaorientált és interdiszciplináris megközelítése;• a jogalkotás és az energetikai szakpolitikai döntések elemzése és értékelése, a szabályozási kérdések gazdasági köve ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász

  A modern mai társadalmakban és gazdaságokban egyre intenzívebben jelentkezik a magánszemélyek, vállalkozások és intézmények részéről azon igény, hogy pénzeszközeiket biztonságos módon, rövidebb vagy hosszabb időre befektessék. Ez folyamatosan növekvő keresletet jelent az egyes befektetési formák iránt, ami a befektetési lehetőségek szinte átláthatatlan jogi és gazdasági sokszínűségét vonja maga után. A lehetséges befektetések döntő részét vállalatok nyújtják a befektetni szándékozók részére. Ezen vállalkozásoknak ugyanakkor a befektetési igények kiszolgálása a saját vállalatuk finanszírozásának is egyik fontos eszköze. Azaz a vállalatfinanszírozás összetett problematikáján belül egyre szélesebb terjedelemben jelenik meg az a vállalatfinanszírozási és tőkefelhalmozási forma, ami a külső befektetői igények kiszolgálásával összekapcsolódik. Mind a befektetések, mind a vállalatfinanszírozás egyik lehetséges és meghatározó terepe az értéktőzsde, ahol a befektetési lehetőségek kínálata és az ezek iránti kereslet találkozik. Így a befektetés és a vállalatfinanszírozás kérdésköréhez szervesen illeszkedik az értéktőzsde működése és annak jogi, gazdasági funkciója.   Annak ellenére, hogy a gyakorlatban a befektetés, a vállalatfinanszírozás és az értéktőzsdei tevékenység szoros szimbiózisban állnak egymással és komplex, homogén problémakört jelentenek, a jogi alapképzésben a tantárgyfelosztás szükségszerű logikája miatt ezek a témák szeparáltan és csak érintőlegesen kerülhetnek oktatásra. Ezért is indokolt és szükséges a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. katonai jogi szakjogász

  A képzés célja:A katonai jogi szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Kiegészítő szakismeretek elsajátítását biztosítja, amelyek elengedhetetlenek a katonai és rendvédelmi szervek magyar jogrendszerben betöltött szerepének megismeréséhez és helyes értelmezéséhez, valamint az említett szervek személyi állományát érintő egyes (büntetőjogi, munkajogi, szabálysértési vagy egyéb igazgatási) kérdések megalapozott megválaszolásához. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzett képessé válik:* a katonai és rendvédelmi szerveket érintő jogi normák helyes értelmezésére, az egyes jogi (büntetőjogi, közigazgatási jogi, munkajogi, polgári jogi) területek alapvető sajátosságainak felismerésére;* a katonai és rendvédelmi szerveknél szabályozott munkajogi és fegyelmi eljárások lefolytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések helyes alkalmazására;* a katonai bűncselekmények helyes értelmezésére és elemzésére;* a katonai büntetőeljárás (elsősorban az állományilletékes parancsnok hatáskörébe tartozó nyomozó tevékenység) lefolytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazására;* az egyes polgári jogi normák katonai (rendvédelmi) alkalmazására;* a katonai és rendvédelmi igazgatás megkívánta jogi követelmények alkalmazására. A katonai jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak hallgatói ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. katonai jogi szakokleveles tanácsadó

  A képzés célja:A katonai jogi szakokleveles tanácsadó képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Alapvető jogi és igazgatási ismeretek megszerzésére építve kiegészítő szakismeretek elsajátítását biztosítja, amelyek elengedhetetlenek a katonai és rendvédelmi szervek magyar jogrendszerben betöltött szerepének megismeréséhez és helyes értelmezéséhez, valamint az említett szervek személyi állományát érintő egyes (büntetőjogi, munkajogi, szabálysértési vagy egyéb igazgatási) kérdések megalapozott megválaszolásához. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzett képessé válik:* a katonai és rendvédelmi szerveket érintő jogi normák helyes értelmezésére, az egyes jogi (büntetőjogi, közigazgatási jogi, munkajogi, polgári jogi) területek alapvető sajátosságainak felismerésére;* a katonai és rendvédelmi szerveknél szabályozott munkajogi (elsősorban fegyelmi) eljárások lefolytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések helyes alkalmazására;* a katonai bűncselekmények helyes értelmezésére és elemzésére;* a katonai büntetőeljárás (elsősorban az állományilletékes parancsnok hatáskörébe tartozó nyomozó tevékenység) lefolytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazására;* az egyes polgári jogi normák katonai (rendvédelmi) aspektusainak felismerésére;* a katonai és rendvédelmi igazgatás alapvető sajá ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. borjogi szakokleveles szakember

  A képzés célja:A szakokleveles képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A szakirányú továbbképzés során elsajátítandó kompetenciák:* a szőlészeti és borászati vállalkozások szakmai környezetének megismerése; * a bor mint jogilag szabályozott termék joganyagának alkalmazása; * a borászati piacok szervezetében történő eligazodás; * a borral és az alkoholtermékekkel kapcsolatos jogügyletek alkalmazása;* hatékonyan kezeljék a borjog problémáit;* borjogi szabályok komplex alkalmazása;* adott esetben a szakterületükön felmerülő jogviták megelőzése;* annak bekövetkezte esetén a szükséges eljárások lefolytatására előkészítő anyagok készítése a jogászok számára.    A szakirányú továbbképzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* szőlészeti és borászati vállalkozások ismerete;* a borjog törzsanyagának készség szintű ismerete, valamint a terület szakirodalmát és a jogalkalmazási gyakorlatot feldolgozó ismertetése;* a szőlészeti-borászati tevékenység földrajzi gazdasági környezetének ismerete- szőlészeti földrajz;- borászati vállalkozások menedzsmentje;- a szakterület marketing módszerei;- borpiacok;* borjogi jogviták megelőzésének ismerete, azok bekövetkezte esetén kezelése, továbbá a borjoggal kapcsolatos pénzügyi jogi, polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi következmén ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages