• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. online marketing menedzser

  Kompetenciák: A végzettek képesek lesznek: > használni az internetes keresőeszközöket magas szinten (szabad-szavas kereső, katalógus, link-gyűjtemény) > megalkotni az e-mail marketing-stratégiát > használni e-mail eszközöket az integrált marketingben > megkülönböztetni különböző e-mail marketing rendszereket, azok működését és a használati célokat > használni az autorespondert (automatikus válaszadókat). Tudáselemek: > a website látogató elvárásai a honlappal kapcsolatban > a website struktúrája és térképe > a website fejlesztési költségek és tervezésük > a grafika használatának korlátai a website-on > a különböző célú website-ok használata (márka, akció) > a hatékonyságmérési (web-analitikai) rendszerek és működésük > a keresőmarketing kapcsolódása az online és a hagyományos marketinghez > kulcsszavas reklám, működése, a szolgáltatók nemzetközi és hazai környezetben, a kampány folyamata > az e-mail marketing kapcsolódása az online és a hagyományos marketinghez > a törvényi szabályozások a kéretlen reklámmal és a személyi jogokkal kapcsolatban > e-mail adatbázis legális építése és karbantartása. Ismeretek: > online marketing tervezés, eszközök és online reklámformátumok használata > website tervezés és a fejlesztő céggel kiviteleztetés > keresőmarketing használata az új ügyfelek megszerzésében > e-mail marketing használata az ügyfél-megtartásban > blog működtetése a vállalati kommunikációban > online marketing akciók hatékonyságmérésére > meg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. politikai szakújságíró

  A szakirányú továbbképzés célja olyan nyomtatott, illetve az elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, aki a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi – különös tekintettel a politikai folyamatokkal kapcsolatos – ismeretekkel, műveltséggel rendelkezik, és ezt a tudását gyakorlati és elméleti munkája során alkotó módon tudja alkalmazni.   A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére.  ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. programozó informatikus

  A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik korábban megszerzett szakképzettségükre és felsőfokú szakismereteikre alapozva elsajátítják a programozás és a WEB-programozás alapelemeit, továbbá az objektumorientált programozás technikáját, az adatbázisok felépítését és az SQL nyelv használatát. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - a programozás és a WEB-programozás alapelemeinek alkalmazása; - az objektum-orientált programozás technikáinak alkalmazása; - az adatbázisok felépítésének ismerete; - SQL nyelv használata. A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek és alkalmasak: * szoftverfejlesztésre NET környezetben, * adatbázis-alapú WEB alkalmazások létrehozására és fejlesztésére. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - Alapismeretek és szakmai törzsanyag (66 %): informatikai alapismeretek, algoritmusok, a C++ és C#-nyelvű programozás alapelemei, programozott fájlkezelés, objektum-orientált programozás, egyszerű weboldalak fejlesztése, adatbázis-kezelés (az SQL nyelv alkalmazása). - Differenciált szakmai ismeretek (33 %): WEB alkalmazások fejlesztése, vizuális programozás, a NET fejlesztői környezet, szoftverfejlesztési technológiák, szakdolgozat. Személyes adottságok és készségek: * elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának készsége, * elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalásának készsége, * témakörébe tartozó feladatok alkotó megoldásának készsége, * önálló mérnöki, szakmai munka végzésére való tör ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. protokoll és rendezvényszervező szakközgazdász

  A a) A Protokoll és rendezvényszervező  szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: § és a gyakorlatban is alkalmazni tudják a szakmai protokoll, az üzleti kommunikáció, és az alkalmazott számítástechnika alapozó ismeretköreit, § a gasztronómia, a szálláshelyi ismeretek, a Public Relations témakörök szakmai elméleti tudáselemeit, § az olyan tanulási technológiát, mellyel fokozható a tanulás sebessége és hatékonysága, amit az elsajátított adatok gyakorlati életben történő sikeres alkalmazása is bizonyít, § azt a vezetési eszköztárat, mely természetessé teszi egy cég/terület tevékenységének vezetője számára a célok, feladatok helyes és hatékony kommunikációját, feladatok, utasítások elvégeztetését, valamint megadja az úgynevezett "vezetői lét" alapköveit, § azt a szervezési technológiát, amely lehetővé teszi bármely terület/tevékenység megszervezését valamint irányítását úgy, hogy az termelőképes, bővíthető legyen, és egyensúlyban maradjon a szervezés és az operatív munka. b) A végzett hallgatók a megszerzett szakirányú szakképzettség birtokában képesek: § vendéglátó vállalkozások üzemeltetési területeit szervezni, irányítani, gazdasági döntéseket előkészíteni, § gyakorlatban alkalmazni - a szakmai gyakorlatokon szerzett manuális és végrehajtási kompetenciák birtokában - az ételkészítési, értékesítési, és italismereteiket, továbbá higiéné minőségbiztosítási rendszereket üzemeltetni, § vendéglátó rendezvények önálló előkészítésére és lebonyolítására, a tevékenység szervezési és gazdálkodási vonatkozásaiban, § cé ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

  A szakirányú továbbképzés célja és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:A képzés célja azoknak a pedagógusoknak a továbbképzése, akik vállalják az eltérő nevelési és oktatási igényű tanulókkal való iskolai és iskolán kívüli foglalkozások vezetését, akik birtokában vannak annak az összetett és sajátos pedagógiai tudásnak, amely képessé teszi őket arra, hogy a 6-18 éves korú, heterogén összetételű tanulócsoportok foglalkozásait szakszerűen vezessék. A képzés tartalma és irányultsága figyelembe veszi a sajátos magyar, valamint európai (a németországi bielefeldi) igényeket és tradíciókat. A felkészítés képessé teszi a végzetteket a normától eltérő pedagógiai esetek, helyezetek felismerésére, pedagógiai eszközökkel történő kezelésére, ezen belül a különböző problémás és kiemelkedően tehetséges gyermekek megfelelő, személyre szabott fejlesztésére is. A sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozásokra felkészítő szakirányú továbbképzés eredményeként a pedagógusok ismerik- a normától eltérő 6-12 éves korosztályra vonatkozó hazai és nemzetközi elméleti pedagógiai kutatások eredményeit és a gyakorlati megvalósítás pedagógiai, pszichológiai feltételrendszerét, a Sonderpedagógia eszköztárát, alkalmazásának lehetőségét, a társadalomtudományok kapcsolódó kutatási eredményeit, - a hazai és az európai oktatási rendszerben létező normától eltérő gyermekek oktatására és nevelésére felállított és hivatott intézmények helyét, szerepét, működési és pedagógiai elveit,- a szakterület megismeréséhez releváns ismere ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. stíluskommunikátor

  A megjelenés külső és belső harmóniáját megtestesíteni kívánó embert komplexen szemlélő stíluskommunikátor öltözködési tanácsokat ad, jártas a fodrászat és a kozmetika területén, ismeri a divattrendeket, illetve közvetíti a finom viselkedés normáit; egységes külső és belső stílust teremt a kézfogástól a parfüm kiválasztásáig. A multi- és interdiszciplináris oktatási forma olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (divatközvetítés, viselkedéskultúra, menedzsment), amelyek a divatközvetítői, tanácsadói tevékenységen túl üzletvezetésre is alkalmassá teszik a stíluskommunikátort. A divatközvetítés, a viselkedéskultúra és a menedzsment szerves egységet képez, hiszen a mindenkori gazdasági folyamatoktól függő divat, mint nonverbális kommunikációs forma, meghatározó eleme a külső és belső harmóniát ötvöző stílusnak, amely minden vállalkozási szinten bővítheti az egyén érvényesülési lehetőségeit, és gazdasági előnyökhöz juttathatja a munkaadót.      Megszerezhető ismeretek: * divattörténeti, divatelméleti, színelméleti, divatzsurnalisztikai, divattrend-ismeretek;* divat-show-elemzés (de-konstrukció és konstrukció);* protokoll ismeretek;* beszédmagatartás (retorikai ismeretek);* beszédtechnika ismeretek;* kommunikációs ismeretek;* divatmarketing ismeretek;* vállalkozási jogi ismeretek;* reklámelméleti ismeretek;* információmenedzsment. A végzett hallgatók ismerik a divat körforgásával kapcsolatos elméleteket, a divat és a gazdasági folyamatok összefüggéseit, a divatközvetítés lehetőségeit és formáit. A képzés holi ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakközgazdász pénzügy, adó és adóeljárás szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a pénzügy, adó és adóeljárás szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében; megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit.   A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakközgazdász pénzügy, adó és ellenőrzés szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, megismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében; megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit; konstruktív kapcsolattartásra az adóhatóságok ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szakközgazdász vállalati irányítás és kontrolling szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a vállalati irányítás és kontrolling szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket, eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében a vállalat belső információs rendszerét a vezetői döntések szolgálatába állítani és azt a vállalati igényeknek megfelelően kialakítani és működtetni A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakmai tudást megalapozó vállalati pénzügyi-adózási, nemzetközi jogi, statisztikai és számviteli ismeretek; a szakmaspecifikus tudáselemek: a pénzügyi számviteli, marketing, külkereskedelmi és államháztartási, kommunikációs, minőségbiztosítási, kontrolling, és tervezési ismeretek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   e képzettség birtokában a vállal ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. számítógépes tervezés és gyártás szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   * a számítógépes mérnöki tevékenységhez nélkülözhetetlen informatikai alapismereteket (operációs rendszerek, programnyelvek, adatbázis-kezelés, műszaki információs rendszerek);   * a számítógépes mérnöki tevékenységhez szükséges számítógépes grafikai alapokat;   * a számítógéppel segített tervezés (CAD) és a számítógéppel segített gyártás (CAM) módszertani alapjait;   * a gépek, szerkezetek számítógépes tervezési módszereit;   * az alapvető gépipari technológiák tervezési módszereit;   * a felsorolt területeken a végeselemes modellezés kontinuum mechanikai alapjait és szakterületi specifikumait. Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végző szakmérnökök képesek lesznek   * technológiai folyamatok és szerszámaik számítógépes tervezésére;   * termékek, gépelemek, szerkezetek számítógépes tervezésére;   * termékek, gépelemek, szerkezetek és technológiai folyamatok végeselemes modellezésére. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:   * mérnöki informatikai alapismeretek;   * számítógépes grafikai alapismeretek;   * számítógépes mérnöki informatikai eszközök használata, kezelése, valamint a szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazása;   * informatikai módszerekkel történő tervezési-fejlesztési alapismeretek. ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages