• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 83 items
 1. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

  Metsäalan työ on luonnonvara ja ympäristöalan, sekä nykyaikaisten työkoneiden kanssa tehtävää työtä. Metsäkoneenkuljettaja työskentelee itsenäisesti erilaisissa luonnon olosuhteissa käyttää, kuljettaa ja pitää kunnossa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja –kuljetukseen käytettäviä koneita ja laitteita. Hän hallitsee metsien käsittelyn, ympäristönhoidon ja suojelun sekä laadunhallinnan ja viestinnän perusteet. Metsäkoneenkuljettajan työ vaatii pitkäjänteisyyttä, vastuullisuutta ja itsenäistä osaamista ja ammattitaitoa. Koulutukseen hakijan on ilmoitettava hakuvaiheessa, ettei hänellä ole terveydentilaan, toimintakykyyn tai turvallisuuteen liittyviä esteitä alalle hakeutumiseen. Metsäalan perustutkinnon ammatilliset opinnot koostuvat kaikille pakollisista tutkinnon osista ja koulutusohjelmittain eriytyvistä tutkinnon osista ja valinnaisista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon sisältyvät yhteiset tutkinnon osat ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Valinnaisina tutkinnon osina tarjotaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys opinnot, joiden valinneille järjestetään ohjattu BC- luokan ajokorttikoulutus. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Metsäkoneenkuljettajakoulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy myös työssäoppimista metsä- ja ympäristöalan työpaikoilla. Pakolliset tutkinnon osat Metsienhoito ja puunkorjuu Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito Koneellinen puutavaran valmistu ...

  Provider NameJämsän ammattiopisto, Myllymäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

  Metsäalan työ on luonnonvara ja ympäristöalan, sekä nykyaikaisten työkoneiden kanssa tehtävää työtä. Metsäkoneenkuljettaja työskentelee itsenäisesti erilaisissa luonnon olosuhteissa käyttää, kuljettaa ja pitää kunnossa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja –kuljetukseen käytettäviä koneita ja laitteita. Hän hallitsee metsien käsittelyn, ympäristönhoidon ja suojelun sekä laadunhallinnan ja viestinnän perusteet. Metsäkoneenkuljettajan työ vaatii pitkäjänteisyyttä, vastuullisuutta ja itsenäistä osaamista ja ammattitaitoa. Koulutukseen hakijan on ilmoitettava hakuvaiheessa, ettei hänellä ole terveydentilaan, toimintakykyyn tai turvallisuuteen liittyviä esteitä alalle hakeutumiseen. Metsäalan perustutkinnon ammatilliset opinnot koostuvat kaikille pakollisista tutkinnon osista ja koulutusohjelmittain eriytyvistä tutkinnon osista ja valinnaisista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon sisältyvät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Valinnaisina tutkinnon osina tarjotaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys opinnot, joiden valinneille järjestetään ohjattu BC- luokan ajokorttikoulutus. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Metsäkoneenkuljettajakoulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy myös työssäoppimista metsä- ja ympäristöalan työpaikoilla. Pakolliset tutkinnon osat Metsienhoito ja puunkorjuu Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito Koneellinen pu ...

  Provider NameJämsän ammattiopisto, Myllymäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Forest Machine Operator, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa metsien käsittelyn ja puutavaran varastoinnin- osaa paikantaa leimikon - osaa turvata metsäluonnon monimuotoisuuden muun muassa ottamalla työskentelyssään huomioon tiettyjä elinympäristöjä- osaa työskennellä hakkuukoneella tai kuormatraktorilla- osaa valinnoistaan riippuen työskennellä lisäksi energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoitotöitä koneellisesti, tehdä metsänparannustöitä koneellisesti tai tehdä työkoneen siirtokuljetuksia Työkoneen siirtokuljetus -osan suorittanut - osaa valmistella koneen siirtokuljetuskelpoiseksi- osaa tarkistaa siirtoauton ja kuormata koneen autoon, varustella siirtoauton ja sitoa kuorman sekä kuljettaa konetta siirtoautolla Tutkinnon suorittanut voi työskennellä metsäkoneenkuljettajana. ...

  Provider NameJämsän ammattiopisto, Myllymäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Bachelor of Natural Resources

  Centralt i studierna är kunskap i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir studerande genom gemensamma kurser inom bioekonomi bekant med hela naturbruksområdet.Delar av studierna görs i projektform vilket ger värdefulla arbetslivskontakter för studerande. Utbildningen i skogsbruk ger kunskaper och färdigheter för hållbar skogsskötsel med beaktande av den mångsidiga användningen av vår viktigaste naturresurs. Skogsmätning, skogsskötsel, virkesanskaffning, virkesförädling, skogsplanering och GIS ingår i utbildningen. Teoristudierna följs av mätnings- och planeringsarbeten i terrängen. Stora skogsområden kan utnyttjas för viltvård och jakt under studietiden. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Master of Natural Resources, Natural Resource Management

  The studies provide means for a deeper understanding of sustainable use and management of natural resources, as well as improved leadership and communication skills. 15 ECTS consists of courses about natural resource management and 15 ECTS of leadership and communication. The theme of the thesis (30 ECTS) shall be related to these fields. The tuition within the programme is predominantly web-based. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus

  Koulutuksessa perehdyt metsään ekosysteeminä sekä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätalouden toimenpiteitä ja arvioimaan niiden onnistumista. Opit mittaamaan ja arvioimaan puustotietoja, hyödyntämään paikkatietoa ja tekemään metsänhoitoon ja puunhankintaan liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja. Tutustut metsänomistukseen liittyviin kysymyksiin ja opit toimimaan metsänomistajien kanssa. Perehdyt myös metsätalouden yritystoimintaan ja opit projektitoimintaa osana opiskeluasi. Ensimmäisen vuoden opinnoissa saat kokonaiskuvan metsästä ekosysteeminä ja opit metsänhoidon periaatteet. Tutustut myös puunkorjuun perusasioihin ja opit, mihin kaikkeen puuta käytetään ja millaisia vaatimuksia puuraaka-aineelle eri tilanteissa asetetaan. Toisen vuoden aikana perehdyt tarkemmin puunkorjuuseen ja puunkorjuun suunnitteluun. Myös metsäbioenergia-asiat tulevat tutuksi. Tutustut metsän merkitykseen yhteiskunnassa ja opit käyttämään paikkatietoa. Metsänhoidon taloudelliset näkökulmat ja vaihtoehtoiset ratkaisutavat tulevat myös tutuiksi ja opit laatimaan ja päivittämään tilakohtaisen metsäsuunnitelman. Kolmannen vuoden sisältö painottuu liiketoimintaosaamiseen ja metsänomistajien kanssa toimimiseen. Opit projektitoiminnan periaatteet ja teet ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa työelämälähtöisen projektin. Kolmannen ja neljännen vuoden välillä sovellat oppimiasi asioita harjoittelujaksolla. Neljännen vuoden aikana syvennät osaamistasi puunhankinnan, metsänhoidon ja metsätietojärjestelmien osalta. Neljäntenä vuonna teet myö ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus

  Metsätalouden koulutuksessa perehdyt metsään ekosysteeminä sekä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätalouden toimenpiteitä ja arvioimaan niiden onnistumista. Opit mittaamaan ja arvioimaan puustotietoja, hyödyntämään paikkatietoa ja tekemään metsänhoitoon ja puunhankintaan liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja. Tutustut metsänomistukseen liittyviin kysymyksiin ja opit toimimaan metsänomistajien kanssa. Perehdyt myös metsätalouden yritystoimintaan ja opit projektitoimintaa osana opiskeluasi. Opintoihin sisältyy monipuolisesti niin luokka- kuin maasto-opetustakin. Myös erilaisia työmaa- ja tehdasvierailuja tehdään säännöllisesti opintojen aikana. Ensimmäisen vuoden opinnoissa saat kuvan metsästä ekosysteeminä ja opit metsänhoidon periaatteet. Tutustut myös puunkorjuun perusasioihin ja opit mihin kaikkeen puuta käytetään ja millaisia vaatimuksia puuraaka-aineelle eri tilanteissa asetetaan. Toisen vuoden aikana perehdyt tarkemmin puunkorjuuseen ja puunkorjuun suunnitteluun. Myös metsäbioenergia-asiat tulevat tutuksi. Tutustut metsän merkitykseen yhteiskunnassa ja opit käyttämään paikkatietoa. Metsänhoidon taloudelliset näkökulmat ja vaihtoehtoiset ratkaisutavat  tulevat myös tutuiksi ja opit päivittämään tilakohtaisen metsäsuunnitelman. Kolmannen vuoden sisältö painottuu liiketoimintaosaamiseen ja metsänomistajien kanssa toimimiseen. Opit projektitoiminnan periaatteet ja teet yhdessä muutaman muun opiskelijan kanssa työelämälähtöisen projektin osana opintojasi. Kolmannen ja neljännen vuoden välillä sovellat op ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Master's Degree in International Forestry

  The studies are carried out as blended learning. Most of the study units contain some face-to-face learning and a lot of online studying. The planned study time is 1.5 years The degree programme is 60 credits including master´s thesis (30 cr). The emphasis of studies is on understanding recent development features in international forestry and developing and managing international forestry operations. The studies include management issues , leading people and sustainability and social responsibility issues. The master´s thesis includes research seminars and is supported by methodological studies. Studies are partly organized with St Petersburg State Forest Technical University. ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus

  Metsätalouden koulutuksessa perehdyt metsään ekosysteeminä sekä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätalouden toimenpiteitä ja arvioimaan niiden onnistumista. Opit mittaamaan ja arvioimaan puustotietoja, hyödyntämään paikkatietoa ja tekemään metsänhoitoon ja puunhankintaan liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja. Tutustut metsänomistukseen liittyviin kysymyksiin ja opit toimimaan metsänomistajien kanssa. Perehdyt myös metsätalouden yritystoimintaan ja opit projektitoimintaa osana opiskeluasi. Opintoihin sisältyy monipuolisesti niin luokka- kuin maasto-opetustakin. Myös erilaisia työmaa- ja tehdasvierailuja tehdään säännöllisesti opintojen aikana. Ensimmäisen vuoden opinnoissa saat kuvan metsästä ekosysteeminä ja opit metsänhoidon periaatteet. Tutustut myös puunkorjuun perusasioihin ja opit mihin kaikkeen puuta käytetään ja millaisia vaatimuksia puuraaka-aineelle eri tilanteissa asetetaan. Toisen vuoden aikana perehdyt tarkemmin puunkorjuuseen ja puunkorjuun suunnitteluun. Myös metsäbioenergia-asiat tulevat tutuksi. Tutustut metsän merkitykseen yhteiskunnassa ja opit käyttämään paikkatietoa. Metsänhoidon taloudelliset näkökulmat ja vaihtoehtoiset ratkaisutavat  tulevat myös tutuiksi ja opit päivittämään tilakohtaisen metsäsuunnitelman. Kolmannen vuoden sisältö painottuu liiketoimintaosaamiseen ja metsänomistajien kanssa toimimiseen. Opit projektitoiminnan periaatteet ja teet yhdessä muutaman muun opiskelijan kanssa työelämälähtöisen projektin osana opintojasi. Kolmannen ja neljännen lukuvuoden välillä sovella ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

  Tarkempi kuvaus tutkinnosta: http://www.esedu.fi/nuorille/tutkinnot/metsakoneenkuljettaja ...

  Provider NameEtelä-Savon ammattiopisto, Esedu, Savonlinna

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages