• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 556 items
 1. jövőkutatás szakközgazdász

  A Jövőkutatás, előrejelzés szakirányú továbbképzési szak célja a stratégiai jövőformálással hivatásszerűen foglalkozó szakemberek képzése és az előrejelzési ismereteket is igénylő feladatkört ellátó munkatársak felkészítése a társadalom és a gazdaság legkülönbözőbb területeire. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: jövőkép-készítés és stratégiaalkotás elméleti-módszertani ismereteinek összekapcsolt alkalmazása, előrelátási (foresight) ismeretek elsajátítása a döntések sokoldalú megalapozása céljából. Az előrejelzési követelmény terjesztése, a nemzeti és a szervezeti kultúrába való beépítése. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: a képzés során fejlődik jövőorientáltságuk, kreativitásuk, az alternatívákban való gondolkodásuk és az együttműködési készségük, valamint a korszerű informatikai eljárások jövőkutatási alkalmazásának képessége. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a szakirányú szakképzettség birtokában a jövőkutatási szakember képes az előrelátási-előrejelzési stratégia megfogalmazására, gyakorlati megvalósítására a gazdaságban, a technológia és az innováció irányításában, a versenyszférában, a kormányzati és a nem kormányzati intézményrendszerben, a civil széfárban és a médiában. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. érdekérvényesítő (lobbi) szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: gazdaságpolitikai összefüggések, vállalati érdekviszonyok megismerése, üzleti érdekek, civil társadalom folyamatai és szerveződései, települési érdekek és területi érdekviszonyok megismerése, a magyar kormányzati rendszer és döntéshozatal, az Országgyűlés működése és szervezete, az önkormányzatok működése és gazdálkodása, az Európai Unió intézményrendszere és érdekfolyamatai, a lobbizás jogi és etikai keretei, etikai hozzáállás, lobbi technikák elsajátítása és alkalmazása itthon az Európai Unióban. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre.  A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: A kommunikáció és a kapcsolatépítés, kapcsolattartás eszközei és módszerei, más emberekre való hatás, határozott fellépés, magabiztosság, érdekviszonyok elemzése, cselekvési programok készítése, közpolitikai-elemzés, érdekérvényesítési projekt-tervezés. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A lobbi szakértő képzés olyan ismereteket nyújt gazdasági szakemberek és közéleti szerepvállalók számára, amelyek birtokában eligazodnak a magyar kormányzat és a közigazgatás intézményi és döntéshozatali rendszerében, és ezen ismeretek birtokában képesek lesznek érdekeket közvetíteni szervezeteik és a kormányzat között.  ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. ......... (az eredeti szakképzettség megjelölése)-közgazdász

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése. A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik: - a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket, - a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit, - a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket, - a gyakorlati menedzsment módszereket, - a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit, - az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást, - a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket, - a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését, - az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket, - a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat, - az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. Személyes adottságok, készségek A végzett ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. agrárközgazdasági szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: agrárpolitikák összehasonlítása és elemzése, nemzetközi agrárpolitikai szemlélet elsajátítása, vezetési funkciók elemzése, javítása, ágazati vertikumok teljes körű elemzése, stratégiai döntéshozatalban való részvétel és magabiztosság, az agrárszabályozás aktuális kérdéseinek megismerése és támogatáspolitikák elsajátítása. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Elemzői készségek kifejlesztése az agrárpolitikai döntéshozatalban és készségek a vállalat működtetésére. Olyan adottságok kifejlesztése, amely a mezőgazdasági és élelmiszeripari sajátosságok figyelembevételével képes a közvetlen kapcsolattartásra, kapcsolatépítésre. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: az agrárközgazdasági szak elvégzését követően a szakemberek a sikerorientált vezetői készség kialakulásával alkalmassá válnak az agrár ágazaton belüli cégek feladatainak szakszerű ellátására, vezetésére, irányítására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. belügyi gazdasági szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: a Belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó fegyveres testületek és rendvédelmi szervek (Határőrség, Rendőrség, Tűzoltóság, Katasztrófavédelem stb.), valamint önkormányzatok területén dolgozó, gazdálkodási feladatokat ellátó üzemgazdász és közgazdász szakemberek az általános gazdálkodási ismeretektől eltérő, a területre jellemző vezetési és szervezési ismeretek elsajátítása, költségvetési gazdálkodás és finanszírozási ismeretek, valamint a specifikus szabályozási ismeretek elsajátítása, a belügyigazdálkodás módszertani és technikai eszközeinek szisztematikus és szakszerű alkalmazása A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre.  A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: problémafelismerő, elemző és megoldó készség javulása a korszerű informatika és rendszerszervezés alkalmazásával, vezetői készség kialakulása, magabiztosság.  A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a belügyi gazdasági szak elvégzésével a korábbi felsőfokú tanulmányaik során szerzett gazdálkodási ismereteiket a kor követelményeinek megfelelően naprakészen tartva új ismeretekkel bővítik, továbbá a szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek elsajátításával alkalmassá válnak az általános ismeretektől eltérő igényű gazdálkodási, pénzügyi irányítási feladatok végzésére is. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. elemző statisztikus szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: a statisztikai tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb nemzetközi (ENSZ, EU) szabványokban foglalt gazdasági és társadalmi jelenségek (demográfia, árstatisztika, ágazati statisztika stb.) számszerűsítés elveinek elsajátítása és az információs társadalom adta legújabb elvek, technikák megismerése, programcsomagok alkalmazása statisztikai elemzési esettanulmányokon keresztül. Az oktatás a tanterv adta kereteken belül tekintetbe veszi a képzésben résztvevők speciális érdeklődési körét, igényeit is. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre.  A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: A szakirányú továbbképzés keretében megszerzett ismeretek alapján, személyes adottságokat tovább fejlesztve, olyan elemző készségre, képességre tesznek szert (pl. esettanulmányok) mely alkalmassá teszi őket a gazdasági-, társadalmi folyamatok színvonalas, magabiztosságot tükröző elemzésére belföldön és külföldön egyaránt.  A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakról kikerülők elméleti felkészültségük és módszertani ismereteik alapján képessé válnak a gazdasági és társadalmi jelenségek számszerűsítésére, a vizsgált jelenségek közötti összefüggések feltárására, elemzésére, továbbá az erre irányuló tevékenységeknek mind az önálló végzésére, mind a tervezésére, szervezésére, irányítására, valamint a speciális területek korrekt elemzésére, a módszerek szaksz ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. esélyegyenlőségi szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: az Európai Unió esélyegyenlőségi politikájának megismerése révén a nemek társadalmi helyzete, a romák társadalmi helyzete, fogyatékossággal élők társadalmi helyzete és konfliktuskezelési ismereteinek elsajátítása. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Az esélyegyenlőség európai uniós követelményének érvényesítésével a társadalmi-gazdasági élet minden területén (nemek-, romák-, fogyatékos és megváltozott munkaképességűek) képessé válnak kapcsolatépítésre, kapcsolattartásra, diszkrimináció nélküli etikus hozzáállásra. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A esélyegyenlőséggel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek és az esélyegyenlőségi ismereteket is igénylő feladatkört ellátó munkatársak (hallgatók), a szakirányú szakképesítés megszerzésével, az Európai Unió esélyegyenlőségi politikájának adaptálásával képessé válnak esélyegyenlőségi stratégia megfogalmazására, gyakorlati megvalósítására, értékelésére-ellenőrzésére a törvénykezésben, a kormányzati és nem kormányzati intézményrendszerben, a versenyszférában és a médiában. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. gazdálkodástudományi szakközgazdász

  - a képzés során elsajátítandó kompetenciák: a gazdálkodás-módszertani ismerettár felújítása és bővítése, a legújabb nemzetközi és hazai eredmények megismerése, valamint ezek készség szintű ismeretének elmélyítése azzal a céllal, hogy döntés-előkészítőként, döntéshozóként működjenek közre vállalatok, vállalkozások gazdálkodásának irányításában. - a képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre.  - a képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: a végzett hallgatók fejlett lényeglátási képességgel rendelkeznek, a mindenkori jelentőségük szerint képesek értékelni és értelmezni a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezőket, differenciáltan alkalmazni a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszereket, az elsajátított ismeretek birtokában jó helyzetfelismerő és elemző készségekkel rendelkeznek, átlátják a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerét és kölcsönhatásait. - a képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Korszerű ismeretekkel és fejlett készségekkel tudnak bekapcsolódni a vállalati stratégiaalkotás folyamatába, kreatív módon alkalmazzák a megismert stratégiai és döntés-előkészítési módszereket, magabiztosan tudnak dönteni. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. ingatlangazdálkodási szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: ingatlanpiac működését leíró elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása a műszaki (városépítés, városrendezés városfejlődés stb.) és közgazdasági (mikro- makro ökonómia, számvitel és vállalati pénzügyek stb.), tudományok területéről, gazdálkodási, fenntartási, értékelési és forgalmazási ismeretek elméleti elsajátítása és gyakorlatba viteli készség korszerű eszközök segítségével. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: építészeti és gazdálkodási ismereteken keresztül határozottság az ingatlanpiac, ingatlanfinanszírozás és ingatlangazdálkodás területén, problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok áttekintése és a legjobb megoldás kiválasztása) a rehabilitáció, ingatlankezelési ismeretek elsajátításával, csapatmunkára való képesség az optimális ingatlangazdálkodási cél elérése érdekében. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a szakirányú diploma birtokában képes az ingatlanpiac szegmenseire alkalmazott szakértői tevékenység, ingatlanfinanszírozás, gazdálkodás, fejlesztés, vagyis a teljes ingatlanszakma tudásbázisára épített tevékenység végzésére. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. iparjogvédelmi szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: az iparjogvédelem és a szerzői jog fogalmi ismereteinek elsajátítása, az innovációs folyamat gazdasági sajátosságainak és hatásainak megismerése. A szellemi alkotások termékeinek (szabadalom, mintaoltalom, védjegy, szerzői jog stb.) megismerése, az ezekkel kapcsolatos általános és specifikus ügyintézés elsajátítása, a szellemi tulajdonhoz fűződő, kizárólagos vagyoni és személyi jogi védelem megismerése. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: a benyújtott szabadalommal, szerzői joggal kapcsolatos kritikus szemlélet kialakulása, készség az alkalmazásukkal kapcsolatos lehetőségek feltárására, számszerűsítési készség a gazdasági hatás kiszámítására, kommunikáció és kapcsolattartási készség a szerzőkkel, feltalálókkal, felhasználókkal. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a szakdiploma megszerzése, az interdiszciplináris ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a szellemi tulajdon védelmében tevékenykedő hazai és nemzetközi szervezetek, iparjogvédelmi tevékenységet, iparjogvédelmi ügyfélképviseletet folytató, iparjogvédelmi tájékoztatást végző gazdálkodó szervezetek irányítását, feladatainak szakszerű ellátását, iparjogvédelmi és innovációs problémák gyors és komplex megoldását. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages