• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 117 items
 1. Predšolska vzgoja

  S končanim programom si usposobljen/a za: zagotavljanje učinkovitega komuniciranja z otroki, njihovimi družinami, sodelavci in različnimi institucijami; uporabo in povezovanje sodobnih teoretičnih in praktičnih spoznanj o pedagoških metodah drugih pedagoških pristopov pri vzgoji otrok; spodbujanje razvoja motoričnih in duševnih procesov, socialno emocionalnega razvoja in razvoja govora; nudenje podpore otrokom pri osebnostnem razvoju; zagotavljanje vzdrževanja varnega okolja za zdravje otrok, sodelavcev in lastno zdravje; načrtovanje, evidentiranje, analiziranje in vrednotenje dela v oddelku, za sodelovanje pri načrtovanju in implementaciji kurikula, ki temelji na razumevanju otrokovega razvoja in zagotavljanju uresničevanja otrokovih pravic; načrtovanje in pripravo različnih vrst iger in igrač ter vodenje in spremljanje otrok pri igri; spodbujanje predšolskega otroka za ustvarjanje na glasbenem, likovnem, gibalno plesnem in jezikovnem področju za razvoj motoričnih, zaznavnih, kognitivnih in socialno-emocionalnih procesov s sodobnimi pedagoškimi metodami in oblikami dela s posameznih področij umetnosti. ...

  Provider NameGimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Umetnostna zgodovina (History of art)

  Študijski program študente usposablja za delo v pedagoškem procesu na srednješolski in osnovnošolski ravni ter za izvajanje priprav na maturo, tako da bodo v skladu z veljavnim kurikulumom predmet umetnostna zgodovina oz. likovna umetnost samostojno načrtovali, organizirali in izvajali s ciljem, da dosežejo predpisane standarde. Diplomantke in diplomanti bodo tako s svojim pedagoškim delom tvorno prispevali k osvajanju in širjenju znanja o umetnostnih dosežkih iz slovenskega okolja, s čimer bodo prispevali k oblikovanju in ohranjanju slovenske kulturne identitete ter tako pomembno vplivali na oblikovanje širokih humanističnih temeljev, potrebnih za celovit in vsestranski gospodarski, družbeni in kulturni razvoj, hkrati pa ustvarjali komparativna znanja s področja umetnostne zgodovine (in širše gledano umetnostnega dogajanja). Diplomant dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa pridobi temeljno znanje s področja umetnostne zgodovine, ki ga dopolni in nadgradi z znanjem, pridobljenim v okviru izbranega drugega študijskega področja. Poleg tega študent osvoji tudi temeljno znanje s področja pedagogike, andragogike, šolske psihologije, splošne in specialne didaktike ter opravi predpisane praktične vaje (hospitacije) in nastope. S tem razvija veščine, potrebne za samostojno pedagoško delo na obeh strokovnih področjih tako na osnovno- kot tudi na srednješolski ravni. Cilj študijskega programa je, da je z uspešno zaključenim študijem diplomant usposobljen za pedagoško delo na osnovnošolski in srednješolski ravni ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Biološko izobraževanje (Biology education)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Cilj študijskega programa je izobraziti pedagoško in strokovno visoko usposobljenega in motiviranega učitelja biologije, ki bo kos izzivom časa pri poučevanju bioloških vsebin na gimnazijah, srednjih strokovnih in poklicnih šolah ter v višjih razredih osnovne šole. Diplomant je sposoben povezati in uporabiti pridobljeno znanje v kompleksnih, nepredvidljivih in raznovrstnih okoliščinah, pri čemer se tesno povezujejo tri sestavine: spoznavna (znanje in razumevanje), akcijska (poklicne sposobnosti) in čustveno-motivacijska (stališča in vrednote). Diplomant pridobi kompetence s področja učinkovitega poučevanja, sposobnost sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, usposobljen je za stalen poklicni razvoj in ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti. Poleg tega ima razvite kompetence, ki se nanašajo na predmet in vsebino poučevanja, na razred (komuniciranje, metodika, vodenje razreda, preverjanje in ocenjevanje znanja), šolo in profesionalnost. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Inkluzivna pedagogika (Inclusive education)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Cilji programa je izobraziti široko usposobljenega strokovnjaka, ki bo znal prepoznati posameznike s posebnostmi v razvoju in pri učenju in bo obvladal različne pristope, metode, tehnike in strategije za neposredno delo in za aktivno vključevanje posameznika v družbeno okolje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Rusistika (Russian studies (Combined teacher education programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program usposablja visoko kvalificirane profesorje ruščine, ki so sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v ruskem jeziku ter vzpostavljati komunikacijo med pripadniki različnih kultur in jezikov, obenem pa so sposobni prenašati pridobljeno znanje naprej, in sicer tako s področja jezikoslovja in literature, kot tudi s področja kulture in širšega družbenega življenja. Magistri profesorji ruščine ruščine se bodo lahko zaposlovali kot učitelji ruskega jezika na različnih ravneh (osnovne, srednje in visoke šole) in v različnih izobraževalnih okoljih v slovenskem prostoru. Diplomanti bodo poleg poučevanja usposobljeni tudi za načrtovanje in izvajanje najzahtevnejših aktivnosti v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih ter bodo hkrati zaposljivi tudi kot strokovnjaki za poučevanje ruščine tako v državnih kot tudi v privatnih ustanovah, ki se ukvarjajo z jezikovnim izobraževanjem. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (Inclusion in Education)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program je namenjen novim potrebam na področju izobraževanja vzgojiteljev, učiteljev na primarni in sekundarni ravni izobraževanja, ki so nastale z uvajanjem inkluzije, dvigu kakovosti študija izobraževalnih poklicev, učinkovitem prilagajanju spremembam v šolskem okolju na vseh ravneh izobraževanja in kadrovskemu prispevku različnim institucijam, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Edukacijske politike (Education policy)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Magistrski študijski program je namenjen poglobljenemu poznavanju edukacijskih politik in strategij na institucionalni, lokalni, nacionalni oziroma mednarodni ravni, usposablja pa za načrtovanje, izvajanje, spremljanje in raziskovanje na tem področju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Muzejska pedagogika (Museum education)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti študente za neodvisno, strokovno in etično reflektirano vzgojno-izobraževalno delo v muzejih/galerijah in ustanovah z značilnostmi muzeja, kot so botanični in živalski vrtovi, razstavne galerije knjižnic in arhivov, stalne konservatorske ustanove idr. Študijski program omogoča poglobljeno razumevanje in uveljavljanje vzgojno-izobraževalne vrednosti kulture in njene dediščine. To bo prispevalo k izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v muzejskih ustanovah z upoštevanjem različnih potreb muzejskih obiskovalcev na ravni posameznika, skupine in skupnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Primerjalna književnost in literarna teorija (Comparative literature and literary theory (Combined teacher education programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program posreduje študentom znanja z najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije. Pozornost namenja razmerju literature s filozofijo, religijo, drugimi umetnostmi in kulturo sploh, pa tudi problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature. V višjih letnikih se posebej osredotoča na vprašanja literarne didaktike in na pedagoško delo v literarni kulturi. Študijski program diplomantom omogoča, da poleg splošnih kompetenc humanistično izobraženega intelektualca pridobijo predmetnospecifične kompetence, ki zadevajo razumevanje literature, njene povezanosti z drugimi duhovnimi dejavnostmi in njene vloge v evropski oziroma svetovni kulturi na eni strani ter v slovenski kulturi na drugi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Latinski jezik, književnost in kultura (Latin language, literature and culture (Combined teacher education programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. S programom si študent pridobi poglobljeno znanje na področju latinskega jezika, kulture in književnosti v obsegu, ki je primerljiv z drugostopenjskimi programi latinščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program je namenjen usposabljanju študentov s temeljitim znanjem latinskega jezika in razgledanostjo po kulturi rimske antike za pedagoški poklic. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages