• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 44 items
 1. Sociālais darbinieks- Prof. bak. studijas

  Programmas saturs Vispārizglītojošie studiju kursi Moduļi Cilvēka dzīves cikli, Profesionālā attīstība, Cilvēks un sabiedrība. Pētniecība sociālajā darbā, Prakse Iespējas pēc studijām - strādāt sociālā darba jomā - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Sociālais darbs, Karjeras konsultants, Vadības zinības u. c. vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Sociālās palīdzības organizēšana- 1. līm. prof. studijas

  Ko sagatavo šī studiju programma? Prasmīgu sociālā darba speciālistu, kuram ir profesionālas zināšanas sociālā darba jomās un kura aicinājums ir sniegt sociālo un pastorālo palīdzību cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama. Kādas būs karjeras iespējas pēc studiju beigām? Būs iespēja strādāt institūcijās, kuras organizē sociālo palīdzību, kā arī nodarboties ar sociālo aprūpi. Kā notiek studiju process? KVK piedāvā mūsdienīgu mācību formu - studijas notiek gan tālmācības studiju vietnē, kurā ievietoti kvalitatīvi mācību materiāli un videolekcijas, gan klātienē koledžas auditorijās. Mācīties būs ļoti ērti, jo mācību laiku tālmācības vietnē katrs students var izvēlēties pats, bet klātienes nodarbības tiek plānotas vakaros. Studentiem arī ir iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus vai moduļus jebkurā citā augstskolā. Ko studiju programmā apgūst? Vispārizglītojošo mācību priekšmetu moduļi: - Aksioloģija - Komunikācija - Socioloģija un statistika Nozares mācību moduļi: - Tiesību normas sociālajā darbā - Valsts sociālā politika un labklājības sistēma - Sociālā darba virzieni - Uzņēmējdarbības pamati Brīvās izvēles moduļi (jāizvēlas 2 moduļi): - Psiholoģija - Pastorālā aprūpe - Teoloģija - Gerontoloģija. ...

  Provider NameVadības koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Sociālā aprūpe- 1. līm. prof. studijas

  Sociālais aprūpētājs ir nodarbināts labklājības sistēmas sociālajās institūcijās, kas nodrošina sociālos pakalpojumus. Sociālais aprūpētājs nodrošina atkarīgas un sociāli nespējīgas personas pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, personas dzīves vietā vai aprūpes institūcijā. Sociālā aprūpētāja galvenie profesionālie uzdevumi ir: - Novērtēt klienta pamatvajadzības - fiziskās un garīgās veselības stāvokli, noskaidrot klienta vēlmes un sociālās vajadzības, identificēt sociālās problēmas. - Plānot un organizēt klienta sociālās aprūpes pakalpojumus – noteikt sociālās aprūpes veidus un līmeņus, sadarboties ar klienta ģimenes locekļiem un aprūpes komandu, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, izvērtēt nepieciešmos resursus, veidot klienta personas lietu. - Novērtēt sniegtos sociālos pakalpojumus – sekot klienta veselības stāvokļa izmaiņām, izvērtēt klienta apmierinātību ar sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, uzņemties atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti. - Ievērot vispārējās Cilvēktiesību un ētikas normas – nodrošināt konfidencialitāti un anonimitāti, ievērot nediskriminējošas prakses principus. Celt profesionālo kvalifikāciju – piedalīties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās, kursos, semināros. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Studiju programmā „Sociālais darbinieks”, pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi. IESPĒJAS DARBA TIRGŪ Sociālais aprūpētājs strādā: - ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Sociālā rehabilitācija- 1. līm. prof. studijas

  SPECIALITĀTES APRAKSTS Sociālais rehabilitētājs kopā ar sociālo darbinieku izstrādā rehabilitācijas plānu cilvēkiem, kuri dažādu sociālu, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ ir izolēti no sabiedrības, veicina klientu sociālo prasmju veidošanos, stimulē klientu interesi, vēlmi, prasmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, nodrošina klientu iesaistīšanos sociālo pakalpojumu izvēlē un saņemšanā, kā arī sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā un realizācijā. Sociālā rehabilitētāja galvenie profesionālie uzdevumi ir: - Novērtēt klienta sociālās funkcionēšanas spējas – identificēt sociālās barjeras, sociālo prasmju un aktivitāšu līmeni. - Sadarboties ar sociālo darbinieku – piedalīties starpprofesionāļu komandas darbā sociālās rehabilitācijas procesā un sociālās rehabilitācijas plāna realizēšanā. - Attīstīt un uzlabot klienta sociālās prasmes – uzlabot klienta pašaprūpes iemaņas, orientāciju sociālajā vidē, attīstīt prasmi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pilnveidot saziņas un saskarsmes prasmes ar palīdzošām institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem. - Apzināt un piesaistīt resursus – aktivizēt klienta ģimenes locekļus, apkopot informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem, iesaistīt klientuizglītojošos, msporta un kultūras apsākumos, organizēt un vadīt darba terapiju. - Ievērot vispārējās Cilvēktiesību un ētikas normas – nodrošināt konfidencialitāti un anonimitāti, ievērot nediskriminējošas prakses principus. - Celt profesionālo kvalifikāciju – piedalīties profesionālās pilnveides un tālākizglītīb ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages