• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 284 items
 1. bűnmegelőzési referens

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben résztvevők: -        képet kapnak a társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika aktuális kérdéseiről, fő fejlődési irányairól; -        részletes ismereteket szereznek a bűnmegelőzés fogalomrendszeréről, a bűnmegelőzési koncepciókról, a hatályos bűnmegelőzési programokról; -        megismerik a bűnmegelőzés jogi és társadalmi összefüggéseit, kialakulásuk történetét, főbb európai irányait; -        ismereteket szereznek a helyreállító igazságszolgáltatás koncepciójáról, annak hazai és nemzetközi tapasztalatairól; -        részletes betekintést kapnak a viktimológia, az áldozatpolitika hazai és nemzetközi elméletébe, az áldozatsegítés elméletébe és gyakorlatába; -        részletesen megismerik a büntetőeljárás folyamatát, gyakorlati tapasztalatait; -        foglalkoznak az alternatív, közösségi büntetések elméletével és gyakorlatával; -        romológiai ismereteket szereznek; -        részletesen megismerkednek a büntető ügyekben alkalmazható közvetítő eljárások elméletéről és gyakorlatáról; -        gyakorlati képzés keretében sajátítják el a bűnmegelőzési esetekben használható konfliktus-kezelési módokat. Továbbá a szakirányú továbbképzés különös figyelmet fordít a női bűnözésre, a nők társadalmi szerepére és annak változására.   A szakirányú továbbképzésben résztvevők személyes adottságai, készségei: -        az elméleti képzés során megszerzett alapismeretek gyakorlati alkalmazása; -        szociális érzékenység, segítőkészség; -  ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. bűnügyi szakjogász

  Elsajátítandó kompetenciák: - a kortárs nyomozástan magasabb szintű megértését elősegítő ismeretek elsajátítása a hazai bűnügyi igazságszolgáltatás illetékes szakembereinek körében kialakult magas szintű tapasztalatok és gyakorlati tudás átadásán keresztül; - a nyomozással, bizonyítással összefüggő feladatkörök ellátásának fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismeretek közvetlen megismerése az igazságszolgáltatás során a büntetőügyekben eljáró hatóságok és szervezetek szakembereinek és szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül; - a nyomozati, bizonyítási folyamatokkal kapcsolatos elemző és értékelő készség fejlesztése; - a büntetőügyekben eljáró jogász számára a nyomozással, bizonyítással kapcsolatos döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges gyakorlati tudásanyag megszerzése; - a büntetőügyekben eljáró jogalkalmazó munkaköre során felmerülő feladatok és kérdések összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése; - a magyar igazságszolgáltatásban eljáró szervek nyomozással és bizonyítással összefüggő tevékenységeinek, valamint egymáshoz való viszonyának megismerése;  - a bűnügyi igazságszolgáltatás hatóságainak nyomozással és bizonyítással összefüggő feladatainak szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez szükséges módszertani, intézményi és eljárási gyakorlat megismerése.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják - a nyomozati és a bizonyítással összefüggő folyamatok elemzésének eszköze ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Certificate in Legal Practice

  Certificate in Legal Practice ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. civilisztikai szakjogász

  A képzés célja:A civilisztikai szakjogász képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevő jogászoknak a polgári jog és a köré épülő civilisztika keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve. A jogi karokon folyó alapképzés a civilisztika terén nem nyújt a bírói, közigazgatási, közjegyzői és ügyvédi gyakorlatra is kiterjedő jogalkalmazói ismereteket, a tágabb, a jogágak közötti összefüggések feltárása helyett inkább az egyes civilisztikai tantárgyak dogmatikai alapjainak megismertetésével foglalkozik. Ezek az ismeretek nem adnak kellő alapot arra, hogy a gazdasági és társadalmi kapcsolatokban egyre fontosabbá váló civilisztikai kérdésekben a szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogalkalmazói. Erre figyelemmel a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a civilisztika körébe tartozó alanyi és eljárási jogok elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismeretanyagát, amelynek birtokában a jogi feladataik ellátása szakmailag hatékonyabban kivitelezhető.Mind a magánszférában, mind a közszférában ma már alapvető követelmény a hazai jogszabályanyag ismeretén túlmenően az Európai Unió joga és a széles értelemben vett nemzetközi jogot magába foglaló jogszabályanyag összefüggéseinek vizsgálata, ehhez pedig a képzésben szereplő tudományterületek alapos ismerete elkerülhetetlen. Az Európai Unió joga és a tagállami belső jogrendszerek, vala ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Diploma in administration (un) (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) analyse, synthesise and envisage solutions and the consequences of phenomena, master research methods, procedures and processes in the field of social sciences and develop critical and self-critical assessment in the field of social sciences, develop communication skills, apply knowledge of administration, organisation, economics and IT in practice, demonstrate autonomy in professional work and in making business decisions, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics in public administration, (subject-specific competences) understand and apply critical analysis methods and development theories, and apply them in solving specific technical issues, acquire skills in the application of knowledge in a specific technical field,  demonstrate familiarity with and understanding of administrative, legal, management, economic, IT and administrative organisational sciences, search for new information in the fields of administration, law, economics, organisation and IT in literature and in practice, and demonstrate the ability to apply such information, resolve specific professional problems through the application of scientific methods and procedures, use information and communication technologies and IT systems. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Diploma in administration (vs) (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) master research methods, procedures and processes in the field of social sciences and develop critical and self-critical assessment in the field of social sciences, analyse, synthesise and envisage solutions and the consequences of phenomena, apply knowledge of administration, organisation, economics and IT in practice, develop communication skills, demonstrate autonomy in professional work and in making business decisions, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics in public administration, show a spirit of cooperation with colleagues, loyalty to employers and a cooperative approach, work in a group (and in an international environment) and patiently receive and incorporate creative criticism and comments, (subject-specific competences) understand and apply critical analysis methods and develop theories, and apply them in solving specific technical issues, acquire skills in the application of knowledge in a specific technical field, demonstrate familiarity with and understanding of administrative, legal, management, economic, IT and administrative organisational sciences, search for new information in the fields of administration, law, economics, organisation and IT in literature and in practice, and demonstrate the ability to apply such information, resolve specific professional problems through the application of scientific methods and procedures, use information and communication technologies and IT systems. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Diploma in business administration (vs) (no legal status)

  Students will be able to: resolve specific professional problems in the field of business operations, office management, organisation and economics, show a knowledge of procedural organisation, communicate in Slovenian and foreign languages, demonstrate critical reflection and develop social and communication skills, show a knowledge and mastery of research methods and procedures for the purposes of studying business functions and the overall operation of the company, plan and use IT and systems in support of operations, demonstrate autonomy, a critical approach and commitment to quality by taking responsibility for their own work, work effectively in a team. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Diploma in business IT (vs) (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate familiarity with and understanding of processes in the business environment, master research methods, pursue personal development, personal growth and lifelong learning, (subject-specific competences) understand the basics of macro and micro-economics and demonstrate familiarity with fundamental economic concepts and issues, demonstrate familiarity with financial planning and methods of company financing, understand the importance of the link: organisational structure – company strategy – organisational culture, demonstrate familiarity with the role and importance of organising, leading and managing a company and project work, and planning modern forms of organisation, leading and managing a company or organisation, demonstrate familiarity with the methods of modelling and analysing business processes, demonstrate familiarity with the role and importance of business IT in a commercial entity and develop business information systems in their working environment, plan and design components of complex IT systems such as modern technology of developing business applications and data modelling, use of programming development tools, security technology, operating systems and networks, modern methods and techniques of mastering business processes, be aware of the security aspects of the issue of e-business, recognise problems that can be formulated by mathematical means and the correct approach to resolving them, master information that is important in decisi ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Diploma in business operations management (vs) (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) identify the issue of processes and risks in the functioning of systems, be it small, medium or large companies, and the complexity of managing modern companies, master knowledge of management, entrepreneurship, law, economics and IT, master comprehensive knowledge in the field of managing human resources, technology and knowledge, pursue an applied approach, participate in training and seminars in the field of system management, (subject-specific competences) demonstrate familiarity with business IT, demonstrate familiarity with quality engineering, manage human resources, master knowledge, master the process of constant improvement, master system analysis, resolve issues related to commercial law, demonstrate familiarity with decision-making support systems, demonstrate familiarity with teamwork support systems, lead and demonstrate familiarity with the organisational culture, demonstrate familiarity with business ethics, demonstrate familiarity with smart systems, demonstrate familiarity with finances, accounting and company economics, demonstrate familiarity with systems simulation, master knowledge in the area of organisational systems. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Diploma in commercial law (vs) (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) understand the importance of a socially responsible business concept, adopt innovative ideas, entrepreneurship and the success of business networks in project development of innovations and ensure legal compliance as a factor to minimise commercial risk, understand and use information and communication technology – manage operations in an e-environment, develop ICT in a business environment and be included in e-supported business and social networks, develop communication skills in their native and foreign languages, apply basic quantitative methods for professional communication on quantitative and value parameters of measuring the quality of operations, learn to learn, pursue team work and the process of constant improvement (Deming cycle) as values that enable comprehensive personal development, ensure continuity in the development of the individual and the environment in which they are involved, (subject-specific competences) address the functioning of the business system and its legal framework, assess the effectiveness of fundamental business functions, apply the theoretical foundations of the area of management and law in analysing basic processes and relations in business practice, detect and critically address cases of deviations in the functioning of management from the legal framework of entrepreneurship, prepare typical documents for implementing management functions (plans, analyses, organisational forms, organisational regulations etc.) and regulatin ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages