• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 117 items
 1. Španščina (Spanish (Combined teacher education programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Usposobljeni so za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Pedagoška fizika (Educational Physics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je usposobiti študente za samostojno pedagoško in raziskovalno delo v okviru poklica učitelja fizike na vseh stopnjah osnovnega in srednjega izobraževanja, ključno s programi, ki dajejo poseben poudarek naravoslovnim predmetom, delu z nadarjenimi učenci in omogočajo maturo iz fizike. Poleg tega je cilj programa tudi usposobitev za poklice, katerih naloga je učinkovito in korektno posredovanje in predstavljanje znanstvenih izsledkov ter tehnoloških dosežkov široki javnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Edukacijske vede (Educational Sciences)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij omogoča poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja s področja edukacije, za reševanja zahtevnih problemov v pedagoški praksi ter za vnašanje novosti v pedagoško prakso in njihovo vrednotenje in izboljševanje. Doktorji, ki bodo uspešno zaključijo študijski program, pridobijo široka, interdisciplinarna družboslovna znanja s pedagoškega področja in so usposobljeni za znanstveno raziskovalno delo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje (Supervision, personal and organisational counseling)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Namen programa je oblikovati strokovnjaka s širokim teoretičnim in praktičnim znanjem s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja. Študij je usmerjen v raziskovanje in pridobivanje novih spoznanj o teoriji in praksi supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, v razvijanje novih modelov in metod dela na omenjenih področjih ter v razvijanje svetovalnih in supervizijskih veščin. Program pokriva proučevanje in raziskovanje supervizijskih problemov pri čemer interdisciplinarno povezuje dosežke domačih in tujih znanstvenih in strokovnih ugotovitev s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja (teorije učenja, svetovanja, organizacije, osebnosti, komunikacije, skupinske dinamike in drugih področij). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Izobraževalna matematika (Educational Mathematics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Enopredmetni pedagoški magistrski študijski program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje matematike na predmetni stopnji v osnovni šoli, v vseh letnikih poklicnih in srednjih strokovnih šol ter gimnazij. Študijski program magistranta usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu, obvladovanje medosebnih komunikacijskih spretnosti, kot tudi za delo in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner) ter mu daje didaktične kompetence za poučevanje stroke. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Izobraževalno računalništvo (Educational Computer Science)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program izvajata Fakulteta za naravoslovje in matematiko ter Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Diplomant pridobi tudi znanja s področja uporabe izobraževalno-komunikacijske tehnologije v izobraževanju ter dopolnilna znanja, ki mu omogočajo suvereno organiziranje drugih aktivnosti na področju poučevanja računalništva (npr. medpredmetno načrtovanje in izvajanje pouka, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, vodenje računalniškega krožka, priprava na računalniška tekmovanja, oblikovanje projektnih dni). Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi dodatna specifična znanja iz psihološko-pedagoško-didaktičnega sklopa, drugih računalniških področij in vsebin predmetov, ki jih sicer ponuja Filozofska fakulteta v Mariboru. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Predšolska vzgoja (Preschool Teaching)

  Študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj programa s praktičnim usposabljanjem v obeh letnikih je razvoj splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc za zgodnje učenje. Študijski program predvideva praktično usposabljanje v obeh letnikih. Praktično usposabljanje se izvaja v obliki integrirane prakse, strnjene študijske projektne prakse in v obliki nastopov. Kompetence diplomanta: poglobljena sposobnost za reševanje konkretnih pedagoških problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov; koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije; sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst vzgoje in izobraževanja; temeljito razumevanje splošne strukture vzgoje in izobraževanja ter povezanosti med njenimi poddisciplinami (kurikularne teorije, specialno-pedagoška znanja ...); poglobljeno razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih pedagoških problemov; razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju vzgoje in izobraževanja; učinkovita uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na področju vzgoje in izobraževanja; temeljito poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb otrok ter prepoznavanje učnih zmožnosti in težav, celostno pojmovanje otroka. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Predšolska vzgoja

  S končanim programom si usposobljen/a za: zagotavljanje učinkovitega komuniciranja z otroki, njihovimi družinami, sodelavci in različnimi institucijami; uporabo in povezovanje sodobnih teoretičnih in praktičnih spoznanj o pedagoških metodah drugih pedagoških pristopov pri vzgoji otrok; spodbujanje razvoja motoričnih in duševnih procesov, socialno emocionalnega razvoja in razvoja govora; nudenje podpore otrokom pri osebnostnem razvoju; zagotavljanje vzdrževanja varnega okolja za zdravje otrok, sodelavcev in lastno zdravje; načrtovanje, evidentiranje, analiziranje in vrednotenje dela v oddelku, za sodelovanje pri načrtovanju in implementaciji kurikula, ki temelji na razumevanju otrokovega razvoja in zagotavljanju uresničevanja otrokovih pravic; načrtovanje in pripravo različnih vrst iger in igrač ter vodenje in spremljanje otrok pri igri; spodbujanje predšolskega otroka za ustvarjanje na glasbenem, likovnem, gibalno plesnem in jezikovnem področju za razvoj motoričnih, zaznavnih, kognitivnih in socialno-emocionalnih procesov s sodobnimi pedagoškimi metodami in oblikami dela s posameznih področij umetnosti. ...

  Provider NameSrednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Predšolska vzgoja

  S končanim programom si usposobljen/a za: zagotavljanje učinkovitega komuniciranja z otroki, njihovimi družinami, sodelavci in različnimi institucijami; uporabo in povezovanje sodobnih teoretičnih in praktičnih spoznanj o pedagoških metodah drugih pedagoških pristopov pri vzgoji otrok; spodbujanje razvoja motoričnih in duševnih procesov, socialno emocionalnega razvoja in razvoja govora; nudenje podpore otrokom pri osebnostnem razvoju; zagotavljanje vzdrževanja varnega okolja za zdravje otrok, sodelavcev in lastno zdravje; načrtovanje, evidentiranje, analiziranje in vrednotenje dela v oddelku, za sodelovanje pri načrtovanju in implementaciji kurikula, ki temelji na razumevanju otrokovega razvoja in zagotavljanju uresničevanja otrokovih pravic; načrtovanje in pripravo različnih vrst iger in igrač ter vodenje in spremljanje otrok pri igri; spodbujanje predšolskega otroka za ustvarjanje na glasbenem, likovnem, gibalno plesnem in jezikovnem področju za razvoj motoričnih, zaznavnih, kognitivnih in socialno-emocionalnih procesov s sodobnimi pedagoškimi metodami in oblikami dela s posameznih področij umetnosti. ...

  Provider NameŠolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Predšolska vzgoja

  S končanim programom si usposobljen/a za: zagotavljanje učinkovitega komuniciranja z otroki, njihovimi družinami, sodelavci in različnimi institucijami; uporabo in povezovanje sodobnih teoretičnih in praktičnih spoznanj o pedagoških metodah drugih pedagoških pristopov pri vzgoji otrok; spodbujanje razvoja motoričnih in duševnih procesov, socialno emocionalnega razvoja in razvoja govora; nudenje podpore otrokom pri osebnostnem razvoju; zagotavljanje vzdrževanja varnega okolja za zdravje otrok, sodelavcev in lastno zdravje; načrtovanje, evidentiranje, analiziranje in vrednotenje dela v oddelku, za sodelovanje pri načrtovanju in implementaciji kurikula, ki temelji na razumevanju otrokovega razvoja in zagotavljanju uresničevanja otrokovih pravic; načrtovanje in pripravo različnih vrst iger in igrač ter vodenje in spremljanje otrok pri igri; spodbujanje predšolskega otroka za ustvarjanje na glasbenem, likovnem, gibalno plesnem in jezikovnem področju za razvoj motoričnih, zaznavnih, kognitivnih in socialno-emocionalnih procesov s sodobnimi pedagoškimi metodami in oblikami dela s posameznih področij umetnosti. ...

  Provider NameSrednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages