• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 36 items
 1. Master of Science in Nutrition and Rural Development / International Master of Science in Rural Development

  De leerresultaten van deze masters bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Grondige kennis en inzicht (theoretisch en praktisch) hebben van interdisciplinaire domeinen zoals: voedsel en voeder productie, rurale economie en ontwikkeling, (volksgezondheid gerelateerde) voeding, algemeen management,… alsook van de opleidingsspecifieke (en daarin gekozen major) domeinen. De beide programma’s hebben bijzondere aandacht voor de internationale samenwerking (in het bijzonder met de ontwikkelingslanden). 2. Theorieën en methodes kunnen toepassen om de opleidingsspecifieke problemen te beschrijven, te definiëren en te analyseren zoals: voedsel, voeding, nationale en internationale landbouw, voedselsoevereiniteit, -veiligheid en –zekerheid; het beheer van natuurlijke bronnen, duurzame productie,.…. 3. Adequate instrumenten, methoden, modellen en vernieuwende hulpmiddelen kunnen ontwerpen en implementeren om opleidingsspecifieke en gerelateerde interdisciplinaire problemen te analyseren en te evalueren in de context van duurzame ontwikkeling. 4. Interdisciplinaire instrumenten toepassen om nationaal en internationaal beleid, programma’s en projecten te ontwerpen, te implementeren, op te volgen en te evalueren. 5. Het belang en de grootte van een probleem binnen het studiedomein inschatten, strategieën definiëren om in te grijpen en/of om lacunes in de kennis te identificeren. Een onderzoeksprotocol ontwikkelen gebaseerd op strikte bewijsvoering, een onderzoeksplan opstellen, de gegevens a ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Erasmus Mundus European Master of Science in Nematology (EUMAINE)

  1. Gevorderde kennis bezitten van theorieën, modellen, methoden, processen in één van de deeldomeinen van de nematologie: nematoden in agro-ecosystemen, nematoden in natuurlijke ecosystemen en nematode systematieken (taxonomie,fylogenie, biodiversiteit) 2. Gespecialiseerde kennis van taxonomie en ecologie van plantenparasitiaire, insectenparasitaire en vrijlevende nematoden aanwenden om taxonomische, agronomische en/of milieu-gerelateerde problemen op te lossen en innovatief onderzoek te verrichten, met de hulp van moleculaire technieken. 3. Gevorderde kennis van de interactie van nematologie met andere relevante wetenschapsdomeinen zoals de genetica, plantkunde, statistiek etc.,op een multidisciplinaire wijze aanwenden om praktische toepassingen en oplossingsgerichte antwoorden te formuleren op agronomische en/of milieu-gerelateerde vraagstukken. 4. Nematologische problemen onderkennen, kenmerken, in een vraagstelling vatten en evalueren; een onderzoeksgebaseerde en praktische aanpak voorstellen en deze op gestructureerde wijze uitwerken conform gangbare wetenschapelijke criteria. 5. Het vermogen om nematologische vraagstukken in een bredere biologische, evolutionaire, agronomische of mimeukundige context te plaatsen. 6. Gekende en nieuwe theorieën en modellen binnen het domein van de nematologie kritisch benaderen en evalueren. 7. Zelfstandig doelgerichte experimenten en simulaties opzetten, uitvoeren en de verzamelde gegevens kritisch evalueren. 8. Zelfstandig onderzoeksgegevens uit gespecialiseerde literatu ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in Food Technology

  1. Diepgaande en gedetailleerde wetenschappelijke kennis van en inzicht hebben in de (bio)chemische processen die plaatsvinden tijdens de na-oogstbewaring en de transformatie van biologische grondstoffen tot voedingsmiddelen. 2. Diepgaande en gedetailleerde wetenschappelijke kennis van en inzicht hebben in de engineering basisprincipes van eenheidsbewerkingen en hun gebruik bij transformatie van grondstoffen tot voedingsmiddelen. Deze kennis kunnen aanwenden als een basis voor kwalitatief en kwantitatief ontwerp, evaluatie en optimisatie van processing en conservering van levensmiddelen. 3. Diepgaande en gedetailleerde wetenschappelijke kennis van en inzicht hebben in ecologie, fysiologie en in het opsporen, gebruiken en bestrijden van micro-organismen in voedingssystemen. 4. Diepgaande en gedetailleerde wetenschappelijke kennis van en inzicht hebben in (bio-)chemische, fysische en microbiologische methoden voor de analyse van grondstoffen en voedingsmiddelen. De vaardigheden bezitten om deze methodes te identificeren en te gebruiken in een onderzoekscontext, bij proces- en productontwerp en optimisatie, en bij controle van voedingsmiddelen. 5. Diepgaande en gedetailleerde wetenschappelijke kennis hebben van verschillende domeinen van producttechnologie, waaronder plantaardige producten, zuivelproducten, vlees- en visproducten, producten op basis van granen en gefermenteerde producten inclusief aspecten van productontwikkeling in relatie tot consumentengedrag. 6. De functionaliteit en de veiligheid van voedings ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in Molecular Biology

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Over een brede en diepgaande kennis beschikken van biologische processen op het moleculaire niveau, en van het functioneren van levende organismen. 2. Over een diepgaande kennis beschikken van, en inzicht hebben in de toepasbaarheid van de moleculaire biologie met het oog op het verbeteren van de menselijke gezondheid, de dierlijke productie of de gewasproductie. 3. ICT gebruiken in ‘data mining’, in het verwerken van gegevens, en in wetenschappelijke communicatie. 4. Over de praktische vaardigheden beschikken om onderzoek in de moleculaire biologie te plannen en uit te voeren. 5. Functioneren als lid van een interdisciplinair team. 6. Door onderzoek in de moleculaire biologie een bijdrage kunnen leveren aan problemen in ontwikkelingslanden. 7. Kritisch kunnen reflecteren op gekende en nieuwe theorieën binnen de specialisatie. 8. Wetenschappelijke en sociale aspecten van toegepaste moleculaire biologie kunnen beoordelen. 9. Eigen onderzoek, ideeën en opinies kunnen presenteren en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, aan vakgenoten en een breder publiek. 10. Over de nodige kennis beschikken om bij te dragen tot het opzetten van nationale en internationale samenwerkingsverbanden. 11. De verworven kennis in zijn/haar land en/of streek kunnen verspreiden door onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. 12. Zich bewust zijn van de ethische dimensie in onderzoek en publicatie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in Nematology (ICP)

  1. Gevorderde kennis bezitten van theorieën, modellen, methoden, processen in één van de deeldomeinen van de nematologie: nematoden in agro-ecosystemen, nematoden in natuurlijke ecosystemen en nematode systematieken (taxonomie,fylogenie, biodiversiteit) 2. Gespecialiseerde kennis van taxonomie en ecologie van plantenparasitiaire, insectenparasitaire en vrijlevende nematoden aanwenden om taxonomische, agronomische en/of milieu-gerelateerde problemen op te lossen en innovatief onderzoek te verrichten, met de hulp van moleculaire technieken. 3. Gevorderde kennis van de interactie van nematologie met andere relevante wetenschapsdomeinen zoals de genetica, plantkunde, statistiek etc.,op een multidisciplinaire wijze aanwenden om praktische toepassingen en oplossingsgerichte antwoorden te formuleren op agronomische en/of milieu-gerelateerde vraagstukken. 4. Nematologische problemen onderkennen, kenmerken, in een vraagstelling vatten en evalueren; een onderzoeksgebaseerde en praktische aanpak voorstellen en deze op gestructureerde wijze uitwerken conform gangbare wetenschapelijke criteria. 5. Het vermogen om nematologische vraagstukken in een bredere biologische, evolutionaire, agronomische of mimeukundige context te plaatsen. 6. Gekende en nieuwe theorieën en modellen binnen het domein van de nematologie kritisch benaderen en evalueren. 7. Zelfstandig doelgerichte experimenten en simulaties opzetten, uitvoeren en de verzamelde gegevens kritisch evalueren. 8. Zelfstandig onderzoeksgegevens uit gespecialiseerde literatu ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in Physical Land Resources

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Over een polyvalent wetenschappelijk inzicht beschikken dankzij een diepgaande en brede kennis van de basisdisciplines (bodemfysica en -scheikunde, bodemmineralogie, meteorologie en klimatologie) a. om het landpotentieel voor landbouw- en milieukundige toepassingen te evalueren, de evolutie van bodems als gevolg van natuurlijke en menselijke impact te begrijpen, en bij te dragen tot duurzame landgebruiksplanning en een geïntegreerd land- en waterbeheer (Bodemkunde). b. bij niet-landbouwkundige toepassingen van het land, zoals geotechnische aspecten, de rol van de bodem en het grondwater in het beheer van de waterbronnen en de watervoorziening, en het landbeheer in relatie tot andere milieukundige en landgebruiksaspecten (Toegepaste Aardwetenschappen). 2. De nodige basiskennis bezitten om veldwerk uit te voeren (bodemprospectie, bodemprofielbeschrijving en -bemonstering), analytische gegevens te interpreteren, de bodems te classificeren, en bestaande cartografische en teledetectie-data te interpreteren en beheren, door het gebruik van moderne apparatuur, informatica en computertechnologie. 3. De bodem vanuit een fysico-chemisch en mineralogisch perspectief met de hulp van geavanceerde technieken kunnen karakteriseren om de bodemprocessen te begrijpen, dit te vertalen naar bodemkwaliteit, en de invloed van en op natuurlijke en antropogenetische factoren te kunnen inschatten. 4. De interactie met andere rel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de Plant Biotechnology

  1. Een verdiepende theoretische kennis van en inzicht hebben in de verschillende subdisciplines in de plantenbiotechnologie. 2. Geavanceerde kennis en technieken aanwenden bij het oplossen van complexe wetenschappelijke probleemstellingen in de Plantenbiotechnologie. 3. Zelfstandig een hypothese of probleemstelling formuleren op basis van wetenschappelijke literatuur met het oog op het kritisch evalueren van hypothesen, technieken en theoretische modellen of het ontwikkelen van nieuwe inzichten en technologieën. 4. Een gestructureerde aanpak voorstellen voor een complexe vraagstelling binnen het fundamenteel en/of toegepast onderzoek in de Plantenbiotechnologie, steunend op wetenschappelijke onderzoeksmethoden. 5. Op zelfstandige wijze gepaste experimentele methoden selecteren met het oog op een wetenschappelijk gefundeerde conclusievorming. 6. Plantenbiotechnologische experimenten uitvoeren, controles ontwerpen, data analyseren conclusies formuleren en integreren met de bestaande literatuur. 7. De resultaten van eigen en/of recent onderzoek zowel schriftelijk als mondeling op een heldere wijze kunnen presenteren, individueel en in teamverband. 8. Opportuniteiten herkennen om innovatieve toepassingen te ontwikkelen of onderzoeksresultaten te valoriseren. 9. Zelfstandig kritisch reflecteren over eigen denken en handelen en binnen een onderzoeksgroep, handelen naar de opgestelde voorschriften wat betreft veiligheid en wetenschappelijke integriteit. 10.Het onderzoek situeren binnen een bredere maatschappelijke con ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Bachelor in de agro- en biotechnologie

  1. In Gebruikt wetenschappelijke kennis en inzicht in systemen en toepassingen van de agro- en biotechnologische sectoren om complexe, sectorgebonden uitdagingen aan te pakken, ook in een niet-vertrouwde context. 2. Zoekt bij het analyseren en oplossen van sectorgebonden vraagstukken, doelgericht naar wetenschappelijke, technische en praktijkgebaseerde informatie, evalueert en verwerkt deze kritisch en refereert correct. 3. Detecteert binnen een afgelijnd kader een probleem en formuleert een adequate probleemstelling. 4. Plant autonoom een project en werkt het uit, rekening houdend met de randvoorwaarden ende haalbaarheid in de praktijk. 5. Voert op een kwaliteitsvolle en veilige manier praktische werkzaamheden uit binnen de agro-en biotechnologische sectoren. 6. Neemt kritisch doordachte en maatschappelijk verantwoorde beslissingen in functie van het werken met levende materie. 7. Stelt zich zowel individueel als in teamverband ondernemend op en neemt mee de leiding en verantwoordelijkheid voor de resultaten. 8. Combineert zijn technische kennis en vaardigheden met inzicht in juridische, economische, ecologische en humane ontwikkelingen om duurzaam te handelen in een internationale context. 9. Communiceert correct en duidelijk over vakgebonden onderwerpen, intern en extern, met zowel een breed als een gespecialiseerd publiek. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Bachelor of Science in de biowetenschappen

  Leerresultaten 6 tot 14 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de bachelor ‘ingenieur’. Leerresultaten 1-5 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de bacheloropleiding biowetenschappen en profileren de opleiding ten aanzien van andere opleidingen in het ingenieursdomein. 1. Diepgaande en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde, natuurkunde, statistiek, biowetenschappen en chemie, met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Basiskennis hebben van economische principes, ondernemerschap en consumentengedrag. 3. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in de specifieke domeinen van de agro-productieketen en de omgeving. 4. Kennis van en inzicht in (bio)technologische processen kunnen aanwenden in het uitvoeren van kwaliteitscontrole en onderzoek in de gerelateerde domeinen. 5. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met betrekking tot milieu en natuur, plantaardige en dierlijke productie en/of de productie van voedingsmiddelen. 6. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 7. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 8. Binnen een afgelijnd kader een probleemstel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Bachelor of Science in Food Technology

  Food Technology – to have in-depth qualitative as well as quantitative insight in the technical aspects of food products (chemical, biochemical, physicochemical, microbiological, technological and nutritional aspects). – to be familiar with the different aspects of product quality (food safety, nutritional value, sensorial quality, relation between food and health, image) and to know the techniques to integrate these aspects. – to understand qualitatively as well as quantitatively the different phenomena which affect food products during the production process, the preservation and the preparation of food as well as side products, combined with the implication on the different quality aspects and ways to manage this quality. – to understand the effects of non-technical aspects (i.e. the consumer, ethics, health, law, economics, durability) on the production chain of food products. – to have management and economical insight in order to be able to place the contribution of a process or a solution to a problem in a broader context. – to be able to conduct research in food technology and food articles and to be able to perform relevant analysis. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages