• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 284 items
 1. Bachelor of Social Sciences in Law (LPA) (LU)

  - to complete mandatory and optional legal courses of the studies programme, including professional practice in a court and an institution of public administration, to acquire legal research skills, to write and defend a bachelor’s thesis; as a result a broad spectrum of theorethical and practical knowledge in all branches of law (civil law, state law, criminal law, international and European law, legal theory and legal history) must be acquired. The study programme has the following aims: - to implement academic studies in legal science complying with the economic, cultural and social needs of the state; - to ensure to students the possibility to acquire theoretical knowledge and research competencies in legal science, thus ensuring the possibilities to acquire high quality and competitive academic education; - to prepare highly qualified and competitive specialists of legal science; - to impart to students knowledge and competencies in such quality and on such a level that would allow them to continue master level studies after completing the programme. The aims of the study programme will be reached by achieving the following objectives: - imparting to students the necessary knowledge and skills in legal science, implementing study courses envisaged in the study programme; - ensuring successive mastering of study courses in high quality; - attracting the best qualified faculty members for teaching study courses, including lecturers from abroad; - giving to students scientific basis for professional a ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Bachelor of Social Sciences in Law (LU)

  - to complete mandatory and optional legal courses of the studies programme, including professional practice in a court and an institution of public administration, to acquire legal research skills, to write and defend a bachelor’s thesis; as a result a broad spectrum of theorethical and practical knowledge in all branches of law (civil law, state law, criminal law, international and European law, legal theory and legal history) must be acquired. The study programme has the following aims: - to implement academic studies in legal science complying with the economic, cultural and social needs of the state; - to ensure to students the possibility to acquire theoretical knowledge and research competencies in legal science, thus ensuring the possibilities to acquire high quality and competitive academic education; - to prepare highly qualified and competitive specialists of legal science; - to impart to students knowledge and competencies in such quality and on such a level that would allow them to continue master level studies after completing the programme. The aims of the study programme will be reached by achieving the following objectives: - imparting to students the necessary knowledge and skills in legal science, implementing study courses envisaged in the study programme; - ensuring successive mastering of study courses in high quality; - attracting the best qualified faculty members for teaching study courses, including lecturers from abroad; - giving to students scientific basis for professional a ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Bachelor's Degree in Law (BAT)

  Learning outcomes are not available ...

  Awarding body- Turība University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Bachelor's Degree in Law (RJA)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Riga Graduate School of Law

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Bachelor's Degree in Law and Business (RJA)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Riga Graduate School of Law

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Bachelor’s Degree of Social Sciences in Science of Law (RSU)

  Aim of the programme of study is to prepare highly qualified professionals in law with the theoretical and practical skills and ability to work independently in the sector of justice. Graduate has acquired knowledge concerning the Latvian legal system, institutional structure of the law enforcement authorities and enforcement practice, at the same time comparing it with the other EU countries. Graduate is able to: - analyze the legal system and its elements, which are related to legal creation, institutional structure at establishments protecting the law and practice for law application; - analyze and, according to the specific facts, apply the rules in the sector of International and European rights, and Medical and Social rights; - to apply acquired theoretical knowledge in the cognition of legal processes and situations; - to realizes inter-disciplinary approach in the legal research; - take responsibility for contributing to legal knowledge and practice and/or for the groups’ strategic outcomes; - practically apply qualitative and quantitative methods in the judicial inquire process. Graduate knows how to: - select, master and analyze legal sources and specific theoretical literature and use it to be able to effectively apply acquired knowledge in the practice; - use theoretical knowledge and apply acquired practical skills in the practice to analyze, interpret and solve theoretical and/or practical legal problems; - clearly communicate their conclusions and explain and discuss complex law issues; ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász

  A modern mai társadalmakban és gazdaságokban egyre intenzívebben jelentkezik a magánszemélyek, vállalkozások és intézmények részéről azon igény, hogy pénzeszközeiket biztonságos módon, rövidebb vagy hosszabb időre befektessék. Ez folyamatosan növekvő keresletet jelent az egyes befektetési formák iránt, ami a befektetési lehetőségek szinte átláthatatlan jogi és gazdasági sokszínűségét vonja maga után. A lehetséges befektetések döntő részét vállalatok nyújtják a befektetni szándékozók részére. Ezen vállalkozásoknak ugyanakkor a befektetési igények kiszolgálása a saját vállalatuk finanszírozásának is egyik fontos eszköze. Azaz a vállalatfinanszírozás összetett problematikáján belül egyre szélesebb terjedelemben jelenik meg az a vállalatfinanszírozási és tőkefelhalmozási forma, ami a külső befektetői igények kiszolgálásával összekapcsolódik. Mind a befektetések, mind a vállalatfinanszírozás egyik lehetséges és meghatározó terepe az értéktőzsde, ahol a befektetési lehetőségek kínálata és az ezek iránti kereslet találkozik. Így a befektetés és a vállalatfinanszírozás kérdésköréhez szervesen illeszkedik az értéktőzsde működése és annak jogi, gazdasági funkciója.   Annak ellenére, hogy a gyakorlatban a befektetés, a vállalatfinanszírozás és az értéktőzsdei tevékenység szoros szimbiózisban állnak egymással és komplex, homogén problémakört jelentenek, a jogi alapképzésben a tantárgyfelosztás szükségszerű logikája miatt ezek a témák szeparáltan és csak érintőlegesen kerülhetnek oktatásra. Ezért is indokolt és szükséges a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi szakjogász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés célja, hogy a megszerzett jogi, továbbá egyéni, csoportos, közösségi kommunikációs, illetve pszichológiai és konfliktuskezelési ismeretei révén a jogvédő képes legyen* eligazodni a szolgáltatási rendszerekben,* tájékoztatást nyújtani a szolgáltatásokat igénybe vevők részére,* segíteni a szolgáltatásokat igénybe vevőket a problémáik megoldásában.  Személyes adottságok, készségek: Általános kompetencia: probléma felismerési és megoldási képesség, konfliktuskezelő képesség. Szakmai kompetencia: betegjogok, ellátottjogok, a gyermeki jogok tárgyában született alapvető szakirodalom, illetve a hatályos joganyag megismerése, a kapcsolódó jogterületek és más határtudományi területek (pl. pszichológia, mediáció stb.) ismerete, a szakterület nemzetközi, illetve európai uniós vetületeinek bemutatása. Az adott szakterület és határtudományi területeken folyamatosan bekövetkező változások nyomon követésére, feldolgozására és alkalmazására való önálló képesség.  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzést elvégző személyeknek az elsajátított speciális ismeretek révén képessé kell válniuk arra, hogy szakterületükön* eljárjanak a hozzájuk fordulók jogainak védelmében,* elősegítsék e jogok érvényesülését a szolgáltatást biztosítók körében,* együttműködjenek a szolgáltatásokat fenntartókkal, valamint az azokat igénybe vevőkkel.  A „Betegjogi, gyermekjogi, ellátottjogi szakjogász” szakirányú képzettsége ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. borjogi szakjogász

  A képzés célja:A jogi karokon folyó képzés a borjog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A borjog körébe eső szabályokkal az agrárjog keretében foglalkozhattak a jogi képzésben részt vevő hallgatók. Azonban az agrárjog nem kötelező tárgy a magyarországi jogi karokon, ahol pedig oktatják, a szűkös órakeret miatt a modern gyakorlati élet kívánalmainak nem kellő mélységű tanításra kerülhet csak sor. A borjogi szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a hallgatókat arra, hogy a borjog területén az alábbi kompetenciák elsajátíthatók legyenek: - a szőlészeti és borászati vállalkozások szakmai környezetének megismerése; - a bor mint jogilag szabályozott termék joganyagának alkalmazása; - a borászati piacok szervezetében történő eligazodás; - a borral és az alkoholtermékekkel kapcsolatos nemzetközi ügyletek alkalmazása.A képzés a hallgatók számára lehetővé teszi, hogy a borászati vállalkozásoknál tevékenykedő más szakemberekkel – közgazdászokkal, pénzügyi és számviteli szakemberekkel, agrárszakemberekkel – együttműködve hatékonyan vehessenek részt a borjog problémáinak kezelésében. A szakjogász képzést megelőzően folytatott tanulmányaik során a széttagoltan tárgyalt ismereteket a modern borjog megoldási lehetőségei köré csoportosítva és a szabályok ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. borjogi szakokleveles szakember

  A képzés célja:A szakokleveles képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A szakirányú továbbképzés során elsajátítandó kompetenciák:* a szőlészeti és borászati vállalkozások szakmai környezetének megismerése; * a bor mint jogilag szabályozott termék joganyagának alkalmazása; * a borászati piacok szervezetében történő eligazodás; * a borral és az alkoholtermékekkel kapcsolatos jogügyletek alkalmazása;* hatékonyan kezeljék a borjog problémáit;* borjogi szabályok komplex alkalmazása;* adott esetben a szakterületükön felmerülő jogviták megelőzése;* annak bekövetkezte esetén a szükséges eljárások lefolytatására előkészítő anyagok készítése a jogászok számára.    A szakirányú továbbképzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* szőlészeti és borászati vállalkozások ismerete;* a borjog törzsanyagának készség szintű ismerete, valamint a terület szakirodalmát és a jogalkalmazási gyakorlatot feldolgozó ismertetése;* a szőlészeti-borászati tevékenység földrajzi gazdasági környezetének ismerete- szőlészeti földrajz;- borászati vállalkozások menedzsmentje;- a szakterület marketing módszerei;- borpiacok;* borjogi jogviták megelőzésének ismerete, azok bekövetkezte esetén kezelése, továbbá a borjoggal kapcsolatos pénzügyi jogi, polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi következmén ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages