• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 87 items
 1. Psiholoģija- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studenti, kuri ir sekmīgi apguvuši studijas programmu, iegūst profesionālā bakalaura grādu un kvalifikāciju “Psihologa asistents” , kas atbilst 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam, un atbilst profesionālajām kompetencēm. Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj studentiem sniegt psiholoģisko atbalstu un palīdzību cilvēkiem un strādāt dažādās struktūrās, kā piemēram, skolās, organizācījās, sociālās palīdzības (krīžu centros), policijas pārvaldēs u.c., tādējādi paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū. Studiju programma sadarbojas ar dažādām Eiropas Universitātēm (Erasmus). Studentiem ir iespēja iziet praktiku un mācīties Igaunijā, Lietuvā, Spānijā, Polijā un citās Eiropas valstīs. Studīju progrāma ir iekļauta vairākos blokos (mācību kursos): • Vispārizglītojošie kursi- filozofija, loģika, socioloģija, pedagoģijas pamati u.c. • Nozares pamatkursi- visparīga psiholoģija, psihes bioloģiskie pamati, psiholoģijas vēsture, attīstības psiholoģija, sociāla psiholoģija u.c. • Nozares profesionālie kursi- personības izaugsmes treniņš, saskarsmes psiholoģija, komunikatīvais treniņš, efektīvās pašprezentēšanas treniņš, psihofizioloģija u.c. • Studenti katru gadu savas teorētiskās zināšanas papildina praksē. • Kā arī katru gadu aizstāv kursa darbus un noslēdzot apmācības aizstāv sevis veiktu pētījumu. Studenti iegūst specifiskās prasmes profesijā: • Veidot kontaktu ar klientu ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Jēkabpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Psiholoģija- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studenti, kuri ir sekmīgi apguvuši studijas programmu, iegūst profesionālā bakalaura grādu un kvalifikāciju “Psihologa asistents” , kas atbilst 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam, un atbilst profesionālajām kompetencēm. Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj studentiem sniegt psiholoģisko atbalstu un palīdzību cilvēkiem un strādāt dažādās struktūrās, kā piemēram, skolās, organizācījās, sociālās palīdzības (krīžu centros), policijas pārvaldēs u.c., tādējādi paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū. Studiju programma sadarbojas ar dažādām Eiropas Universitātēm (Erasmus). Studentiem ir iespēja iziet praktiku un mācīties Igaunijā, Lietuvā, Spānijā, Polijā un citās Eiropas valstīs. Studīju progrāma ir iekļauta vairākos blokos (mācību kursos): • Vispārizglītojošie kursi- filozofija, loģika, socioloģija, pedagoģijas pamati u.c. • Nozares pamatkursi- visparīga psiholoģija, psihes bioloģiskie pamati, psiholoģijas vēsture, attīstības psiholoģija, sociāla psiholoģija u.c. • Nozares profesionālie kursi- personības izaugsmes treniņš, saskarsmes psiholoģija, komunikatīvais treniņš, efektīvās pašprezentēšanas treniņš, psihofizioloģija u.c. • Studenti katru gadu savas teorētiskās zināšanas papildina praksē. • Kā arī katru gadu aizstāv kursa darbus un noslēdzot apmācības aizstāv sevis veiktu pētījumu. Studenti iegūst specifiskās prasmes profesijā: • Veidot kontaktu ar klientu • ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija- Bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (angļu valodas grupa - studijas par maksu): dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 23.01.2019. Bakalaura studiju programmas Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kas orientētos starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas jautājumos, spētu pieņemt patstāvīgus lēmumus, rast risinājumu ikdienas un stratēģiskiem jautājumiem. Pēc programmas apgūšanas absolventi varēs strādāt Latvijas, Eiropas Savienības un citās starptautiskajās organizācijās, kā arī privātajā sektorā. Studijas piedāvā •teorētiskās un praktiskās zināšanas starptautiskās ekonomikas, komercdiplomātijas, kā arī vispārkulturālo zinātņu jomā; •studentiem veidot iemaņas un profesionālās kompetences, kā arī attīstīt prasmi veiksmīgi darboties dažādās nacionālās un starptautiskās institūcijās un organizācijās; •iespēju studentiem iesaistīties konkrētu praktisku uzdevumu risināšanā mācību semināros, praksē un bakalaura darba izstrādāšanas laikā, pilnveidojot lēmumu pieņemšanas prasmes; •iespēju attīstīt prezentācijas un zinātniskās polemikas prasmi, komunikācijas spējas, prasmi strādāt komandā, prasmi iegūt, analizēt un izmantot informāciju, kā arī prasmi analizēt datus; •iespēju apgūt svešvalodas dažādos līmeņos; •iespēju nodrošināt pietiekamu pamatu studiju turpināšanai maģistrantūrā un pēc tam doktorantūrā, kā arī prasmes pastāvīgai pašpilnveidei. Iegūstamās profesionālās iemaņas Spēja orientēties starptautiskajā ekonomikā un pieņemt efektīvus lēmumus glob ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Psiholoģija- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākā līmeņa speciālistus psiholoģijas zinātnes nozarēs atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Studiju programmas uzdevumi: augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana psiholoģijas zinātnes nozarē; doktorantu teorētiskās sagatavotības līmeņa nodrošināšana atbilstoši pasaules un Latvijas psiholoģijas zinātnes satura prasībām; zinātniskā pētījuma organizācijas, rezultātu analīzes prasmju un iemaņu sistēmas pilnveidošana; zinātnisko datu iegūšanas prasmju pilnveidošana un rezultātu ieviešanas iemaņas veidošana ikdienas dzīvē, lasot lekcijas, vadot seminārus utt., apstākļu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai visaugstākajā līmenī. Programma tiek īstenota Sociālo zinātņu fakultātē Sociālās psiholoģijas katedrā un Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā Doktorantiem ir iespēja: studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā; publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus vietējos periodiskajos izdevumos un ikgadējos zinātnisko rakstu krājumos; piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī Eiropas un pasaules mēroga konferencēs; iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās; piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē; studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju. Iegūstamie studiju rezultāti: zināšanas saistītas ar pētnieka identitāti, kas tādējādi ir personiskas, jēgpilnas un kritiski ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība- Prof. mag. studijas

  Programmas starpdisciplinaritāte: programmā tiek piedāvāta tāda zināšanu un prasmju kombinācija, kas nodrošina studējošajiem plašas un padziļinātas zināšanas par mūsdienu komunikācijas tendencēm un aktuālajiem politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem nacionālā un starptautiskā mērogā. Programmas praktiskā ievirze: apgūtās zināšanas nekavējoties iespējams pielietot profesionālā darbā, lai ar stratēģiskās komunikācijas palīdzību studējošo pārstāvētās organizācijas un institūcijas veiksmīgi sasniegtu savus mērķus. Inovatīvas studiju metodes: Programma balstās uz stratēģisko spēļu, simulāciju u.c. inovatīvu metožu izmantošanu, kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar stratēģisko komunikāciju saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē. Studiju programma nodrošina ar aktuālām zināšanām un prasmēm augstākā un vidējā līmeņa valsts pārvaldes, pašvaldību un privātā sektora profesionāļus, kas ikdienā nodarbojas ar komunikācijas stratēģisku plānošanu, zīmolvedību, komunikācijas vadību vai integrētu komunikācijas kampaņu īstenošanu. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Sociālā antropoloģija- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. Studiju programmas Sociālā antropoloģija mērķis ir sagatavot starptautiskajiem sociālās antropoloģijas standartiem atbilstīgus sociālās antropoloģijas speciālistus, kas spētu iekļauties gan praktisku problēmu izpētē un risināšanā, gan akadēmiskajā izpētes un izglītības darbā. Moduļu sistēma ļauj piesaistīt daudzus viespasniedzējus, tādējādi sociālās antropoloģijas studentiem ir iespēja klausīties, strīdēties un galu galā kārtot pārbaudījumus pie pasniedzējiem no, piemēram, Bērklijas, Oksfordas, Tallinas, Tartu, Maksa Planka Sociālās Antropoloģijas institūta un citām augstskolām. Šī pati moduļu sistēma ļauj dinamiski apgūt tādus priekšmetus kā, piemēram, „Biznesa antropoloģija”, „Urbānā antropoloģija”, „Nāves vēsture”, „Politikas un ekonomikas antropoloģija”, „Dzimte un dzimums”, „Kā saprast ārprātu” vai dažādu pasaules reģionu etnogrāfijas (līdz šim pasniegti Dienvideiropas, Sibīrijas, Ķīnas, Klusā okeāna salu, Skandināvijas, pēcpadomju telpas etnogrāfija, bet plānotas tiek arī citas tuvas un tālas, bet noteikti – nezināmas pasaules kultūras). ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Eiropas ekonomika un bizness- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmas absolventi iegūst tādas kompetences, kas nodrošina iespēju veidot savu biznesa darbību, kā arī var veiksmīgi vadīt nodaļas un dienestus uzņēmējdarbības struktūrās daudzās jomās: banku un finansu, komercijas un tūrisma, apdrošināšanas un informatīvo tehnoloģiju u.c. jomās. Viņi var strādāt starptautisku kompāniju pārstāvniecībās, kas atrodas Latvijā, kā arī uzņēmējdarbības struktūrās Eiropas Savienībā. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Psiholoģija- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studenti, kuri ir sekmīgi apguvuši studijas programmu, iegūst profesionālā bakalaura grādu un kvalifikāciju “Psihologa asistents” , kas atbilst 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam, un atbilst profesionālajām kompetencēm. Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj studentiem sniegt psiholoģisko atbalstu un palīdzību cilvēkiem un strādāt dažādās struktūrās, kā piemēram, skolās, organizācījās, sociālās palīdzības (krīžu centros), policijas pārvaldēs u.c., tādējādi paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū. Studiju programma sadarbojas ar dažādām Eiropas Universitātēm (Erasmus). Studentiem ir iespēja iziet praktiku un mācīties Igaunijā, Lietuvā, Spānijā, Polijā un citās Eiropas valstīs. Studīju progrāma ir iekļauta vairākos blokos (mācību kursos): • Vispārizglītojošie kursi- filozofija, loģika, socioloģija, pedagoģijas pamati u.c. • Nozares pamatkursi- visparīga psiholoģija, psihes bioloģiskie pamati, psiholoģijas vēsture, attīstības psiholoģija, sociāla psiholoģija u.c. • Nozares profesionālie kursi- personības izaugsmes treniņš, saskarsmes psiholoģija, komunikatīvais treniņš, efektīvās pašprezentēšanas treniņš, psihofizioloģija u.c. • Studenti katru gadu savas teorētiskās zināšanas papildina praksē. • Kā arī katru gadu aizstāv kursa darbus un noslēdzot apmācības aizstāv sevis veiktu pētījumu. Studenti iegūst specifiskās prasmes profesijā: • Veidot kontaktu ar klientu ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Psiholoģija- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmas mērķis ir nodrošināt maģistrantus ar mūsdienīgām zināšanām profesiju (amatu) psiholoģijā, attīstīt pētījumu prasmes, kuras ir nepieciešamas, lai veiktu augsta kompetences līmeņa neatkarīgus pētījumus, un lai apmācītu ar praktiskām prasmēm un spējām amatu psiholoģijā. Profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija” piedāvā teorētiskās un praktiskās zināšanas psiholoģijas jomā, kā arī virzienā profesiju (amatu) psiholoģijā: profesionālajā darbības psiholoģijā, profesionāļa attīstības psiholoģijā un personāla vadībā: • profesionālās iemaņas un spējas tiek attīstītas sekojošos virzienos: • lietišķā psiholoģija profesionālajā darbā; • vadības lēmumu pieņemšanas metodes; • karjeras attīstība, darba vadīšanas psiholoģija; • metožu izmantošana psiholoģiskajā pašregulācijā; • personāla adaptācija un destrukcija profesionālajā darbībā; • riska faktori profesionālajā darbībā; • zinātnisko pētījumu projektu izstrādē; • ievērot psihologu profesionālās ētikas normas; • lietot psiholoģiskiem pētījumiem nepieciešamās datorprogrammas. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Finanšu ekonomika- Prof. mag. studijas

  Studiju programma Finanšu ekonomika dod iespēju pamatstudiju beigušajiem turpināt studijas un iegūt nepieciešamas profesionālās zināšanas un iemaņas, lai sekmīgi iesaistītos darba tirgū un būt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Studiju programma satur gan teorētiskos studiju kursus, gan arī praksi, tādējādi nodrošinot studentiem iespēju iegūt zināšanas un iemaņas, kas ir nepieciešamas praktiskā darba veikšanai. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā. Sekmīgi apgūstot studiju programmu, studenti spēs parādīt gan akadēmiskās kompetences, gan profesionālās kompetences, kas ir nepieciešams darba tirgū. Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos, finanšu institūcijās speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu ekonomikā un nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt profesionāla maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā. Minētā mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1.piedāvāt studiju kursus, kuri atbilst standarta Finanšu analītiķis prasībām un nodrošina finanšu ekonomikas apgūšanu augstākā zinātniskā līmenī nekā pamatstudijās; 2.piedāvāt zinātnes nozares studiju kursus, kuri dod iespējas izzināt finanšu ekonomikas problemātiku un apgūt problēmu risināšanas teorētisko pamatojumu un praktiskos paņēmienus, īstenojot finanšu, naudas un kredīta politiku valsts, uzņēmumu, banku līmenī vai arī strādājot uzņēmuma struktūrvienībā, kura organizē un vada finansiālo ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages