• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 156327 items
 1. Ārstniecība- 1. līm. prof. studijas

  Ārsta palīga profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacientu veselības aprūpi un diagnostiku, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā. Ārsta palīgs ir atbildīgs par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, diagnostiku, ārstēšanas norisi, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas nodaļās, veicot diagnostiku, ārstēšanu, kā arī darbojas primārajā veselības aprūpē. IESPĒJAS DARBA TIRGŪ Studiju programmas absolventus gaida darbā medicīnas katastrofu centros, neatliekamajā palīdzībā, privātpraksēs un citās ārstniecības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ārstniecība- 1. līm. prof. studijas

  Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās, var strādāt patstāvīgi, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi. Ārsta palīgs nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem visos trijos veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu. Ārsta palīgs ir tiesīgs veikt šīs funkcijas, reģistrējoties praktizēttiesīgu ārstniecības personu reģistrā, patstāvīgi šīs funkcijas ārsta palīgs veic pēc sertifikācijas. Ārsta palīgs organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. Studiju programmas mērķi: 1. Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu ārsta palīga profesijā 2. Sagatavot profesionālus ārsta palīgus, kuri spēj apmierināt sabiedrības veselības vajadzības 3. Veicināt profesionālo izaugsmi un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 4. Nodrošināt pamatu tām zināšanām un iemaņām, kuras ir nepieciešamas zinātniskajai pieejai medicīnā. Studiju programmas uzdevumi: 1. Izmantojot kritisko domāšanu, pielietot humanitārajās un ar to saistītajās zinātnēs iegūtās zināšanas, nodro ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ārstniecība- 1. līm. prof. studijas

  Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirms stacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās, var strādāt patstāvīgi, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi. Ārsta palīgs nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem visos trijos veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu. Ārsta palīgs ir tiesīgs veikt šīs funkcijas, reģistrējoties praktizēttiesīgu ārstniecības personu reģistrā, patstāvīgi šīs funkcijas ārsta palīgs veic pēc sertifikācijas. Ārsta palīgs organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Ārstniecība- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas Ārstniecība (41 721) ar kvalifikāciju Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs mērķis ir nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt, ārstēt pacientu veselības un funkcionālos stāvokļus, veicināt sabiedrības veselību un ar veselību saistītās indivīda dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos, ievērojot profesionālās ētikas normas un prasības. Neatliekamās medicīnas ārsta palīga (feldšera) kompetencē ir: - sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai vai veselībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirms slimnīcas etapā, - stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas (neatliekamās medicīniskās palīdzības) nodaļās, - kā arī darboties ārkārtas medicīniskās situācijās notikuma vietā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Āzijas studijas- Bak. studijas

  2017. gada uzņemšanā noteiktas šādas apakšprogrammas: Tuvo Austrumu studiju (arābu vai turku valoda); Sinoloģijas (ķīniešu valoda vai korejiešu valoda); Japānas studiju. Budžeta un maksas vietas studiju programmā tiek noteiktas katrā apakšprogrammā. Minimālais studējošo skaits ir noteikts programmā kopā. Āzija, kā pasaules kultūru un valodu kontinents, ietver sevī 21. gadsimta sākumā dominējošo civilizāciju pamatus: Rietumu un Austrumu civilizācijas. Mūsdienās studēt vienu no Āzijas kultūrām un valodām nozīmē intelektuāli iesaistīties pasaules daudzšķautņainajā attīstībā. Apgūstamās prasmes ļauj plašāk uztvert kultūru atšķirības nozīmi laikmetā, kurā mūsu pasaules redzējums nevar aprobežoties ar vienu kultūru. Jēdziens „kultūra” izprotams ļoti plaši. Tas ietver gan literārās, reliģiskās un mākslu tradīcijas no aizsākumiem līdz mūsdienām, gan arī sabiedriskās, ekonomiskās un politiskās dzīves pamatus. Bakalaura programmā liels uzsvars ir valodas mācībai un ar izvēlēto valodu saistītās kultūras izpētei. Valodas apguvi sekmē programmā iesaistītie ārzemju mācību spēki, kuri māca savu dzimto valodu. Āzijas studiju bakalaura programmā pastāv apakšprogrammas – Japānas studiju (līdzās teorētiskajām studijām apgūst japāņu valodu un hieroglifiku), Sinoloģijas (ķīniešu un senķīniešu valodu; no 2013./2014.ak.g. – korejiešu valodu) un Tuvo Austrumu studijas (arābu vai turku valodu). Sinoloģijas apakšprogrammā minēto valodu vietā ir iespēja izvēlēties korejiešu valodu (ja studējošo interese nodrošina grupas izveidi). Apakš ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Česká správa sociálního zabezpečení (CSSA)

  One of the main tasks of the CSSA is to collect and enforce payable social security premiums, which includes pension insurance, sickness insurance and a contribution to the state employment policy.  The CSSA takes decisions on pension benefits (except pensions within the responsibility of the Interior, Defence and Justice Ministry) and arranges to pay them.  These include old-age pensions or disability pensions, widows’ and widowers’ pensions and orphans’ pensions.  The CSSA also takes decisions on sickness benefits in cash (sickness benefits, maternity cash benefits, compensatory pregnancy and maternity benefits and also allowances for care of a family member) and arranges for them to be paid.  The CSSA also includes the Medical Assessment Service which assesses the health condition and work ability of citizens for the purposes of sickness and pension insurance, state social support and long-term care benefits.  They also check the assessment of temporary work inability made by treating physicians.  In accordance with Regulation (ECC) No. 883/04 and 987/09 on the coordination of social security systems, the CSSA is the liaison body and competent institution for cash sickness benefits and maternity benefits, pensions and determining the applicable legislation.  The CSSA also makes sure bilateral agreements on social security falling under the scope of its activities are implemented. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 7. Češki jezik in književnost (Czech Language and Literature)

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Drugostopenjski študijski program omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam. Diplomanti si pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni ter poglobljeno znanje na področju češke zgodovine, književnosti, kulture in specifična filološka znanja na jezikovnem področju. Program usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe, predvsem pa za samostojno delo na področju raziskovanja, prevajanja, literarne in znanstvene kritike, interdisciplinarnih povezav v širšem medkulturnem prostoru. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Češki jezik in književnost (Czech studies (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Program je zasnovan na načelih študija sodobnega jezika in književnosti, ki je poleg poglobljenega poznavanja jezikovnega, književnega in kulturnega izročila usmerjen v oblikovanje vednosti o sodobnih duhovnih in miselnih tokovih. Književno in širše kulturno izročilo študentje spoznavajo v razvojnem procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave s slovenskim prostorom in zgodovinsko zavestjo. Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom temeljno poznavanje jezikovnih ravni, obenem pa ga z upoštevanimi načeli uporabne lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Čeština jako cizí jazyk- Ústav jazykové a odborné přípravy UK

  The Institute for Language and Preparatory Studies, Charles University in Prague offers a large selection of Czech courses at varying levels of difficulty and intensity. We cater for both those interested in intensive daily courses of varying length (year-long/semester/six-week), as well as those who prefer less intensive courses. For students who are unable to attend lesson, we offer language courses via the internet. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 10. Človekove pravice in demokratizacija (European master’s degree in human rights and democratisation)

  Študijski program obsega 60 ECTS in traja 1 leto. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Človekove pravice in demokratizacija / European Master´s Degree in Human Rights and Democratisation izvajajo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; Ca Foscari University of Venice, Benetke, Italija; University of Padua, Padova, Italija; University of Graz, Gradec, Avstrija; University of Hamburg, Hamburg, Nemčija; Catholic University of Leuven, Leuven, Belgija; Maastricht University, Maastricht, Nizozemska; University of Deusto, Bilbao, Španija; Ruhr-University, Bochum, Nemčija; University of Sevilla, Španija. Temeljni cilji tega študijskega programa so: zagotoviti ustrezna teoretična in specifična znanja, potrebna za razumevanje, kritično ovrednotenje in razvoj teoretičnih okvirjev, ki se nanašajo na trende in prakso koncepta varstva človekovih pravic in demokratizacije; izobraziti visoko kvalificirane profesionalce s področja človekovih pravic in demokratizacije, ki bodo sposobni delati kot akademiki, osebje ali terenski delavci mednarodnih vladnih, vladnih ali mednarodnih nevladnih organizacij; svojim diplomantom omogočiti izkušnje iz prakse; zagotoviti znanja in veščine, ki študentom omogočajo izvedbo samostojne raziskave na magistrski ravni, povezane s področjem varstva človekovih pravic in demokratizacije; ustvariti evropsko mrežo kurikularnega razvoja in izmenjavo osebja med univerzami na področju človekovih pravic in demokratizacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages