• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 174 items
 1. Organization and Management, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)

  Ämnet organisation och ledning är en central del av det företagsekonomiska fältet. Ämnet fokuserar dels på management och ledning inom det moderna företaget, dels på organisering som centralt ekonomiskt och samhälleligt fenomen, med den mängd frågeställningar som växer fram ur detta. Inom ämnet behandlas frågor så som strategi, ledarskap, beslutsfattande, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer, nätverk och samspelet mellan konst, kultur och ekonomi. Målsättningen med ämnet är att ge studerande: färdigheter inom ledandet av människor och komplexa organisationer en helhetssyn av hur organisationer fungerar förmågan att analysera sammansatta helheter och problem inom den företagsekonomiska sfären Ämnets intressen spänner över en stor mängd fenomen, från den enskilda anställa/ledaren vidare till organisationer som helheter och samhället i stort. Centrala perspektiv här är t.ex. management, makt, förändring, kunskap, kultur, strategi och processer. Ekonomie magisterexamen omfattar till stora delar fördjupade studier i huvudämnet. Därtill ingår ett biämne som du kan välja från vilket universitet som helst. En kurs i vetenskapsfilosofi ingår samt valfria studier. Som valfria studier kan du välja ytterligare studier i ditt huvudämne, läsa biämnesstudier, tillgodoräkna prestationer avlagda utomlands eller välja strökurser från olika ämnen. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Social Sciences, Business and Economics

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)

  Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och andra organisationer och visar utåt hur företaget klarar sig ekonomiskt. Redovisning är ett gemensamt språk för alla ekonomer. Redovisning kan indelas i finansiell redovisning redovisning för företagsledning eller ekonomistyrning en nära koppling finns också till ämnesområdena revision och finansiering Inom finansiell redovisning sysslar man med bokslut och beskattning i samfund, föreningar och stiftelser. Koncernredovisning, företagsanalys och företagets finansieringsfrågor är andra centrala områden. Redovisning för företagsledning är inriktad på ekonomistyrning och controllerfunktioner. Revisionen bygger på ett kunnande i speciellt finansiell redovisning, men också i redovisning för företagsledning och juridik. Inom finansiering ser man på finansiella marknader ur företagets perspektiv. Ekonomie magisterexamen omfattar till stora delar fördjupade studier i huvudämnet. Därtill ingår ett biämne som du kan välja från vilket universitet som helst. En kurs i vetenskapsfilosofi ingår samt valfria studier. Som valfria studier kan du välja ytterligare studier i ditt huvudämne, läsa biämnesstudier, tillgodoräkna prestationer avlagda utomlands eller välja strökurser från olika ämnen. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Social Sciences, Business and Economics

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Economics, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)

  Makroekonomi behandlar frågor om arbetslöshet, inflation och betalningsbalans. Hur hanterar man dessa med hjälp av finans-, penning-, valuta- och inkomstpolitik? Mikroekonomi behandlar aktörernas beteende på marknader, dvs. utbud, efterfrågan och prisbildning. Ett viktigt syfte är att jämföra olika utfall och lösningar ur välfärdssynpunkt. Hur kan användningen av resurserna göras så effektiv som möjligt? Centrala studieområden för nationalekonomer är därför ekonomisk tillväxt och utveckling, fördelningen av inkomster, färdigheter och kapital, utrikeshandel och integration. Arbetsmarknads-, välfärds- och hållbarhetsfrågor är andra viktiga frågor inom nationalekonomin. Ekonomie magisterexamen omfattar till stora delar fördjupade studier i huvudämnet. Därtill ingår ett biämne som du kan välja från vilket universitet som helst. En kurs i vetenskapsfilosofi ingår samt valfria studier. Som valfria studier kan du välja ytterligare studier i ditt huvudämne, läsa biämnesstudier, tillgodoräkna prestationer avlagda utomlands eller välja strökurser från olika ämnen. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Social Sciences, Business and Economics

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Information Systems, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)

  Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Därför behövs det personer som är sociala och analytiska samt har god förmåga att lösa problem. Dessa personer har intresse av informationsteknologi och ser samtidigt spänning i näringslivets utmaningar - ekonomie magistrar i informationssystem. Under studietiden kan du fördjupa dig inom företagsledningens informationssystem, elektronisk och mobil handel, redovisningens informationssystem, IT-projektplanering och datoranvändbarhet. Företagsledningens informationssystem handlar om planering och konstruktion av företagsledningssystem, verktyg för kostnadsuppföljning, investeringsbeslut och strategisk planering med hjälp av moderna IS-verktyg. Elektronisk och mobil handel fokuserar på att utveckla nya strategier, former och möjligheter för affärsverksamhet, som bygger på Internet och mobila teknologier. Redovisningens informationssystem berör interaktionen mellan affärsprocesser och informationsflöden i integrerade affärssystem. IT-projektplanering omfattar analys, design, ibruktagande och underhåll av informationssystem. Informationssystems design ger dig bakgrunden som du behöver för att analysera, utforma, ta i bruk, utvärdera och underhålla informationssystem i en organisation. Ekonomie magisterexamen omfattar till stora delar fördjupade studier i huvudämnet. Därtill ingår ett biämne som du kan välja från vilket universitet som helst. En ku ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Social Sciences, Business and Economics

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. International Marketing, Master of Science (Economics and Business Administration) (2 years)

  Internationell marknadsföring studerar den internationella marknaden och dess karaktärsdrag ur företagsperspektiv och analyserar olika marknader och marknadsföringsåtgärder inom ett internationellt verksamt företag. Marknadsföringsledning, den internationella marknadsmiljön och internationell marknadsforskning är centrala element inom huvudämnet. Förutom en bred grund inom ämnets olika delområden poängteras industriell marknadsföring och företagsnätverk, kulturdimensionen i internationell marknadsföring samt internationell marknadsföring i småföretag och marknadsföring av innovationer. Ekonomie magisterexamen omfattar till stora delar fördjupade studier i huvudämnet. Därtill ingår ett biämne som du kan välja från vilket universitet som helst. En kurs i vetenskapsfilosofi ingår samt valfria studier. Som valfria studier kan du välja ytterligare studier i ditt huvudämne, läsa biämnesstudier, tillgodoräkna prestationer avlagda utomlands eller välja strökurser från olika ämnen. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Social Sciences, Business and Economics

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Master of Business Administration, DP in Entrepreneurship and Business Competence

  Opintojen aihealueet ovat • strateginen johtaminen • strategisen markkinoinnin johtaminen • talousjohtaminen • tutkimus- ja kehittämistoiminta Opinnoissa perehdyt strategioiden määrittelyyn sekä niiden mukaiseen henkilöstö- ja muutosjohtamiseen. Opit käyttämään alan kehittämismenetelmiä työyhteisön ja oman osaamisen kehittämisessä. Perehdyt palvelujen markkinoinnin, brändien sekä asiakkuuksien johtamisen edellyttämiin innovatiivisiin toimintatapoihin, kannattavan asiakkuusprosessin suunnitteluun sekä asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Opintojen avulla ymmärrät taloushallinnon roolin strategiatyössä sekä tavoitteellisessa johtamisessa. Keskeistä on ammatillisten verkostojen ja kumppanuuksien luominen ja hyödyntäminen. Tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden verkottua JAMKin kumppanuuksien kautta. JAMK on esimerkiksi jäsenenä Michael Porterin Microeconomics of Competitiveness (MOC) verkostossa. Englanninkielisellä Microeconomics and Competitiveness –opintojaksolla  (5 op) hyödynnetään MOC-verkoston tarjontaa. Opintojen toteutusKoulutus on monimuoto-opetusta, jossa lähiopetusta on pääsääntöisesti kahden päivän kontaktijaksoilla (perjantai-lauantai) 1-2 kertaa kuukaudessa. Kontaktien väliaika voi vaihdella opintojakson tehtävien vaatiman ajan mukaan.  Tutkinto-ohjelmassa tarjotaan vain yksi opintojakso kerrallaan. Opintojaksoilla on yleensä ennakkotehtävä ennen opintojakson kontaktien alkamista. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoja saman tutkinto-ohjelman muilta vuosikursseilta tai muista YAMK ...

  Provider NameJAMK University of Applied Sciences, Business and Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tradenomi (ylempi AMK), verkostojohtaminen

  Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat liiketoimintaverkostot ja johtaminen kompleksisessa ympäristössä. Verkoston menestys vaatii tuloksellista yhteistyötä ja siksi yhteistyön kehittäminen ja yhdessä tekeminen – erityisesti yhdessä kehittäminen ja innovointi - ovat tärkeä osa koulutuksen sisältöä. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ovat tärkeä osa koulutuksen sisältöä. Opiskelu ja oppiminen tapahtuvat lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta.     ...

  Provider NameJAMK University of Applied Sciences, Business and Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyyden koulutus

  Syventävät ammattiopinnot muodostuvat yrityksen kehittämisen vaiheista. Aloitat tutkimalla toimintaympäristöäsi ja pohtimalla millaisia mahdollisuuksia muuttuva maailma sinulle ja yrityksellesi tarjoaa. Toisen opintojakson teemana on johtavien ajatusten merkitys yritystoiminnassa. Opintojakson jälkeen osaat luoda yrityksellesi vision, mission ja kestävät arvot, sekä ymmärrät strategian merkityksen.  Opintojakson aikana pohdit itseäsi yrittäjänä ja yrityksesi kilpailuetua. Kolmannen opintojakson aikana tarkastelet yrityksesi prosesseja. Mitä yrityksessäsi tapahtuu ja miten johdat yritystäsi kohti tarvittavia muutoksia? Neljännessä opintojaksossa paneudut yrityksesi verkostoihin. Millaisia kumppaneita tarvitset? Miten tunnistat verkostojasi sekä miten ylläpidät ja kehität asiakasverkostoasi? Miten johdat verkostojasi? Viimeisessä kaikille yhteisessä opinnossa keskityt yritystoimintasi kansainvälistymiseen. Osallistut opintomatkalle, jonka avulla voit arvioida ja kehittää yrityksesi kansainvälisiä mahdollisuuksia. Vapaasti valittavat opinnot kehittävät osaamistasi omien tavoitteidesi mukaisesti. Niiden suositellaan liittyvän opinnäytetyönä tekemääsi kehittämistehtävään. Proakatemia ja tiimioppiminen Yrittäjyyttä opiskellaan Proakatemiassa, joka on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö. Koulutuksessa hyödynnetään uusinta tietoa mm. lukemalla kirjallisuutta, seuraamalla sähköisiä lähteitä, kuulemalla huippuasiantuntijoita sekä hyödyntämällä ryhmän omaa osaamista. Tiimioppimismallissa kaikk ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Proakatemia

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Master´s Degree in International Business Management

  The degree programme is worth 90 credits with emphasis on studies required to develop and manage international business operations. The study time is 1.5 years. The mode of the study is part-time tuition. The course contains lectures, team work, individual readings, presentations, online work and a study trip. The studies include themes like strategy and change,  leadership skills in international context, accounting and financial management, global supply chain management, project management, managing international business risks, global operations management, intercultural communications in a multicultural environment, and professional customer and market analysis. Read more from the curriculum. ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Master's Degree in Educational Leadership

  The Degree Programme is worth 90 credits with emphasis on studies required to develop and manage education programmes, institutions or organisations in the public or private sector. The study time is 1,5 years. The Master’s thesis project (30 cr) includes research seminars and is supported by methodological studies. This is primarily a distance education program using synchronous and asynchronous activities and supported by intensive study schools in Finland. The program uses an authentic e-learning framework to promote collaborative learning supported by faculty.  Learning activities will include readings, discussions, seminars, video and other media, collaborative projects and presentations.  Participants will be expected to be active and reflective learners involved in the co-creation and sharing of resources and solutions to authentic problems. ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages