• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2371 items
 1. Španski jezik in književnost (Spanish language and literature (Combined programme))

  Dvodisciplinarni študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Magistri španskega jezika in književnosti osvojijo poglobljeno znanje na obeh področjih in lahko preučujejo različne zvrsti španskega jezika. Študenti pridobijo vsa znanja o španskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kakršna potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi z drugim predmetom oz. področjem svojega študija. Študent svoja znanja in zmožnosti uporablja kritično, za svoje medkulturno posredovanje in druge dejavnosti sprejema etično odgovornost. S svojim delom se trudi prispevati k čim višji ravni kakovostnega medkulturnega sodelovanja in razumevanja. S svojim raziskovalnim delom pa bogati znanja na vseh področjih svojega delovanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Španski jezik in književnost (Spanish language and literature (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Diplomanti študijskega programa pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvodisciplinarnega programa španščine, in so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali področjem njihovega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Češki jezik in književnost (Czech studies (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Program je zasnovan na načelih študija sodobnega jezika in književnosti, ki je poleg poglobljenega poznavanja jezikovnega, književnega in kulturnega izročila usmerjen v oblikovanje vednosti o sodobnih duhovnih in miselnih tokovih. Književno in širše kulturno izročilo študentje spoznavajo v razvojnem procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave s slovenskim prostorom in zgodovinsko zavestjo. Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom temeljno poznavanje jezikovnih ravni, obenem pa ga z upoštevanimi načeli uporabne lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Češki jezik in književnost (Czech Language and Literature)

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Drugostopenjski študijski program omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam. Diplomanti si pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni ter poglobljeno znanje na področju češke zgodovine, književnosti, kulture in specifična filološka znanja na jezikovnem področju. Program usposablja za zahtevne ustvarjalne naloge in potrebe, predvsem pa za samostojno delo na področju raziskovanja, prevajanja, literarne in znanstvene kritike, interdisciplinarnih povezav v širšem medkulturnem prostoru. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Æstetik og kultur

  Du lærer at analysere værker og virkemidler inden for de enkelte kunstarter og kombinationer af disse i fx film, samtidskunst, performance og installation. Den videnskabelige baggrund for dine analyser får du gennem studier af kunstteori, kulturteori og kulturpolitik.Med en uddannelse i æstetik og kultur vil du som færdiguddannet bl.a. kunne arbejde med kulturformidling, kommunikation og undervisning eller inden for museumsverdenen. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Æstetik og kultur

  Du udvikler dine evner til at analysere æstetiske kulturfænomener og lærer at bruge din viden i praksis. Du har mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder af faget og dermed få en individuel profil. Som kandidat i æstetik og kultur kan du bl.a. komme til at arbejde som kulturformidler, projektkoordinator, informationsmedarbejder, underviser eller forsker. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Jyväskylän yliopiston äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia opettajan työssä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat vankat tiedot kirjallisuudesta sekä kielen merkityksistä, rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä sekä vuorovaikutustilanteissa. Opetuksen perustana on laaja ymmärrys kielen ja kirjallisuuden merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opintojen aikana karttuvat myös pedagoginen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen tavoitteena ovat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiudet: itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely sekä uuden tiedon tuottaminen ja sen soveltaminen opetukseen.   Opinnoissa tarkastellaan kieltä ja kirjallisuutta osana kulttuuria ja yhteiskuntaa soveltavasta näkökulmasta. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää; kursseilla tarkastellaan muun muassa kielen rakenteita ja merkityksiä, monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita sekä opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja. Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan opettajan työssä tärkeisiin kirjallisuushistoriallisiin päälinjoihin ja klassikkokirjallisuuteen, minkä lisäksi Jyväskylästä valmistuvat opettajat erikoistuvat erityisesti nykykirjallisuuteen ja -kulttuuriin. Kirjallisuusanalyysin lisäksi opinnoissa harjaannutaan myös monenlaisten muiden tekstien kriittiseen analyysiin ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Zgodovina jugovzhodne Evrope (History of South- Eastern Europe- joint programme)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Zgodovina jugovzhodne Evrope / History of South-Eastern Europe - Joint Degree izvajajo Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Univerza v Gradcu, Avstrija; Univerza v Cluju, Romunija. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Zgodovina jugovzhodne Evrope želi prispevati k boljšemu poznavanju in razumevanju zgodovine jugovzhodne Evrope in njenega mesta v širšem evropskem zgodovinskem kontekstu. Temeljni cilji skupnega študijskega programa so: osvojitev poglobljenega in kritičnega poznavanja in razumevanja zgodovinskih dogodkov, procesov in struktur v jugovzhodni Evropi od antike do sodobnosti; usposobljenost za rabo sodobnih metodoloških in konceptualnih orodji ter teorij, ki so potrebne za samostojno raziskovanje zgodovine in historične antropologije jugovzhodne Evrope; usposobljenost in interes za interdisciplinarno proučevanje zgodovine jugovzhodne Evrope. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Zgodovina Evrope in Sredozemlja (History of Europe and Mediterranean)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je izoblikovati doktorante, ki najprej pridobijo znanstveno poglobljeni uvid v zgodovinske vsebine s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem etničnem prostoru na Primorskem ter nato svoja znanja inovativno nadgrajujejo s samostojnim raziskovalnim delom. Doktoranti samostojno razvijajo novo znanje in so sposobni reševanja najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, usposobljeni so za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov z znanstvenega področja. Sposobni so prenosa znanosti v gospodarstvo kot tudi razvijanja novih znanj, ki bodo pripomogla k razvoju na družbe znanja, ki je ena od prioritet evropskega raziskovalnega prostora kot enega od stebrov lizbonske strategije. Doktorski študijski program zahteva, da se študente, kot raziskovalce na začetku svoje raziskovalne kariere, aktivno vključuje v regionalne, državne in mednarodne temeljne, aplikativne ali razvojne projekte. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Zgodovina (History)

  Enopredmetni študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj magistrskega študijskega programa je, da študenta usposobi za raziskovanje samostojnih zgodovinskih vprašanj, samostojno delo v arhivih, muzejih, raziskovalnih in drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem preteklosti ali varovanjem zgodovinske dediščine. Študenti poglobijo svoje zgodovinsko znanje, poznajo in uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobijo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta. S kritičnim, problemskim in interdisciplinarnim branjem arhivskih in drugih virov ter strokovne literature razvijajo veščine, potrebne za samostojno, izvirno in splošno inovativno znanstvenoraziskovalno delo v zgodovinski znanosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages