• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 20 items
 1. Master Economics of Globalisation and European Integration

  The graduate is able: 1. To demonstrate a systematic understanding of key areas of economic knowledge, concepts, theories and techniques of importance in the professional practice of economics. 2. To critically evaluate concepts, theories and techniques and their application to contemporary problems in economics. 3. To undertake independent learning required to advance knowledge and understanding and to develop new skills for continuing professional development in the area of economics, exercising initiative, personal responsibility and self-direction. 4. To communicate concepts, results and conclusions in a manner that facilitates the implementation of sound decisions both to specialist and non-specialist audiences. 5. To demonstrate transferable skills and application of knowledge of importance for employment as a professional economist and related occupations. 6. To demonstrate a systematic understanding of and an ability to appraise and apply appropriate theory and institutional knowledge of international trade and European integration and to critically appraise a range of EU policies. 7. To exercise the initiative, planning and personal responsibility necessary to live, study and function effectively in other European countries. 8. To demonstrate the ability to pursue a research dissertation from definition through planning, execution, interpretation and analysis of data to completed dissertation in an area connected to international trade and European integration. 9. To systematically evaluate complex iss ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Arts in gender en diversiteit

  1. De afgestudeerde beschikt over gevorderde kennis van de verschillende concepten, theorieën, debatten en methoden in de genderstudies en het onderzoek naar diversiteit en kan deze ook situeren in de relevante historische en maatschappelijke context. 2. De afgestudeerde heeft inzicht in historisch en recente maatschappelijke ontwikkelingen inzake gender en diversiteit en kan deze plaatsen in een hedendaagse, nationale, Europese en internationale (beleids)context. 3. De afgestudeerde is in staat om genderverhoudingen vanuit een interdisciplinair en intersectioneel perspectief en de interactie van gender met andere verschillen, machtsongelijkheden en discriminatiegronden te analyseren. 4. De afgestudeerde is in staat om zelfstandig verworven kennis en inzichten uit genderstudies te ontwikkelen en toe te passen in het ontwerpen en uitwerken van een specifiek theoretisch of empirisch onderzoek over vraagstukken met betrekking tot gender en diversiteit. 5. De afgestudeerde is in staat om relevante wetenschappelijke informatie (primaire bronnen en secundaire literatuur) op gebied van genderstudies en diversiteit kritisch te verwerken en de resultaten van eigen onderzoek genuanceerd en correct weer te geven in een wetenschappelijk verantwoord verslag of scriptie. 6. De afgestudeerde kan zelfstandig en in een multidisciplinaire omgeving werken. Hij/zij beschikt over de vereiste sociale en communicatieve vaardigheden om een leidinggevende of adviserende functie op te nemen in het maatschappelijke en culturele veld, het ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Arts Oosterse studies

  Opmerking: De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de „familie‟ van de Oosterse Studies: onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen die een taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van zowel op levende als klassieke talen: Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie en Indologie. 1.Gevorderde mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal aangepast aan doel, publiek en medium. a. luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen: voor levende talen b. lezen en begrijpen: voor klassieke talen. 2. Een grondige kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de bestudeerde regio. 3. Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met complexe vraagstukken uit de historische, culturele en maatschappelijke context. 4. De verschillende stappen in het wetenschappelijk onderzoek zelfstandig uitvoeren : a. onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en toepassen. b. een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met (internationale) bronnen omgaan. c. Werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen). d. de “state of the art” van een onderzoeksvraag bepalen en het eigen onderzoek hierin situeren. e. Kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines kritisch integreren in het onderzoek. 5. Zelfstandig onderzoek verrichten dat resulteert in een wetenschappelij ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in Advanced Studies in Economics

  Graduates 1. Demonstrate a systematic understanding of key areas of economic knowledge and their recent developments and interaction, as well as an active knowledge of the detailed features of economic problems in specific areas of specialization. 2. Have an active knowledge of analytical and up to date techniques and are able to apply them in the study of economic problems professionals face in their field of application. 3. Can critically reflect upon acquired knowledge, insights and skills in order to reformulate the understanding of the field and the ongoing debates, methods and findings of research. 4. Demonstrate the ability to pursue a research project from definition through planning, execution, interpretation and analysis of data to completed research report. 5. Are able to identify and structure complex economic problems into operational research questions, and make motivated research choices in order to formulate solutions. 6. Can formulate scientifically founded conclusions in the absence of complete data and can communicate these clearly to academic audiences both in writing and orally. 7. Translate research findings to concrete contexts and draw policy recommendations from research solutions. 8. Undertake independent learning required to advance their knowledge and understanding and to develop new skills for continuing their professional development in the area of economics.. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in Artificial Intelligence

  1. Possess advanced knowledge and understanding of methods, techniques and tools of Artificial Intelligence and of their relevance and applicability, both in science and industry. 2. Have the required knowledge and understanding of programming languages to be able to productively collaborate with software engineers in the development of an Artificial Intelligence software system. 3. Have the required knowledge and understanding of Artificial Intelligence techniques and tools to be able to engage in professional activities in areas such as Big Data Analysis, Speech and Language Technology, or other application domains of Artificial Intelligence. 4. Are able to independently analyze, model and design solutions for problems in Artificial Intelligence research or applications, and to critically interpret the results. 5. Are able to critically evaluate and assess novel problems and proposed solutions in Artificial Intelligence, in full awareness of the potential and limitations of the state of the art. 6. Are able to independently select appropriate technological means and constructively apply them to a problem in Artificial Intelligence. 7. Are able to independently collect, consult and critically interpret scientific sources. 8. Are able to independently formulate research goals, set up trajectories to obtain these goals and execute those trajectories, on the level of a starting researcher. 9. Are able to clearly and accurately report on scientific findings in Artificial Intelligence or on advances in its applicat ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in Conflict and Development

  1. Een diepgaande kennis bezitten van het conflict en ontwikkeling gerelateerde begrippenkader en dit kunnen aanwenden om relevante politieke problemen te analyseren en te evalueren. 2. Grondige kennis hebben van en inzicht hebben in conflict- en ontwikkelingsdynamieken, -oorzaken, -processen en gevolgen in en van het Globale Zuiden, en deze kunnen identificeren en analyseren. 3. Kennis hebben van en inzicht hebben in de belangrijkste instellingen, actoren en processen van besluitvorming en beleidsvoering met betrekking tot conflict en ontwikkeling. 4. Kennis hebben van relevante methoden van sociaal - wetenschappelijk onderzoek binnen conflict en ontwikkeling. 5. Zelfstandig een binnen het domein van conflict- en ontwikkelingsstudies relevante onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten, uitvoeren, de onderzoeksresultaten kritisch evalueren en eventueel beleidssuggesties afleiden. 6. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aangepast aan het doelpubliek. 7. Verworven expertises en persoonlijke vaardigheden inzetten om door te groeien naar deskundig samenwerken binnen het domein van conflict en ontwikkeling. 8. Verworven expertises en vaardigheden inzetten om te interveniëren met doelgroepen en professionals in een multidisciplinaire en internationale context. 9. De verworven kennis en vaardigheden aanwenden om binnen het domein van conflict en ontwikkeling weloverwogen beleidsadviezen te leveren bij, en evaluaties te maken ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de communicatiewetenschappen

  Onderstaande leerresultaten komen bovenop de leerresultaten van de corresponderende ABA. 1. Zelfstandig initiëren, plannen en uitvoeren van fundamenteel en toegepast communicatiewetenschappelijk onderzoek op het niveau van een junior onderzoeker en hierover rapporteren naar een divers publiek (academici, beleidsmakers, media), zowel schriftelijk als mondeling. 2. De verhouding tussen media, communicatie en maatschappelijke context duiden en kritisch evalueren, zowel vanuit een zender- als ontvangerperspectief. 3. Wetenschappelijk verantwoorde oordelen formuleren rond communicatiegerelateerde problematieken op grond van relevante informatie bekomen via de geëigende onderzoeksmethoden. 4. Zelfstandig beleidsplannen concipiëren in verband met communicatiegerelateerde onderwerpen binnen verschillende professionele contexten, zowel binnen een profit als non-profitcontext, zowel binnen een private als overheidscontext. 5. Een communicatiebeleid zelfstandig vertalen naar een operationeel programma en de implementatie ervan op een verantwoordelijke manier organiseren en evalueren. 6. Nieuwe trends in communicatie detecteren en beoordelen vanuit een gespecialiseerde en geavanceerde kennis van en inzicht in medialandschappen (nationaal en internationaal), communicatietechnologieën en de samenleving. 7. Nieuwe evoluties in communicatiewetenschappen detecteren en beoordelen vanuit een gespecialiseerde en geavanceerde kennis van en inzicht in communicatietheorieën en communicatieonderzoeksmethoden. 8. Bij de beroepsuitoefen ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in de EU-studies

  1. Een diepgaande kennis hebben van politicologische theorieën en concepten binnen de EU Studies en de relevante hulpwetenschappen. 2. Kennis hebben van en inzicht hebben in de belangrijkste instellingen, actoren en processen van besluitvorming en beleidsvoering door de Europese Unie. 3. Maatschappelijke problemen met een EU-dimensie vatten en uiteenzetten in politiekwetenschappelijke termen, vertalen in onderzoeksvragen, deze beantwoorden conform wetenschappelijke criteria. 4. Genuanceerd en kritisch reflecteren over politieke ontwikkelingen in de Europese Unie en daarover een beredeneerd standpunt ontwikkelen. 5. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. 6. In staat zijn EU-gerelateerde ontwikkelingen in kaart te brengen en de doorwerking op onderliggende beleidsontwikkelingen op te volgen. 7. Inzicht hebben in de EU-dimensie van actuele maatschappelijke vraagstukken en hierover onder begeleiding in discussie gaan. 8. De rol van de Europese Unie in de wereld kunnen situeren en daar kritisch over reflecteren. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Science in de internationale betrekkingen en de diplomatie

  1. De master kent de belangrijkste theorieën, benaderingswijzen en concepten van de internationale betrekkingen en diplomatie om de internationale politiek te kunnen analyseren. 2. De master kent de stand van het wetenschappelijk onderzoek in de discipline van de internationale betrekkingen en diplomatie. 3. De master heeft inzicht in politieke, historische, juridische en economische problemen en ontwikkelingen uit de internationale politiek. 4. De master herkent belangen en machtsverhoudingen in de internationale politiek, en kan deze kennis gebruiken bij het voeren van onderhandelingen. 5. De master heeft inzicht in de institutionele architectuur en de besluitvorming in het domein van de internationale betrekkingen en diplomatie, en kan aan de hand hiervan beleid verklaren. 6. De master kan op een creatieve en probleemoplossende wijze omgaan met complexe vraagstukken uit de internationale politiek en daarover een weloverwogen – en indien nodig ethisch - standpunt innemen. 7. De master kan zelfstandig een onderzoeksvraag binnen het vakgebied van de internationale betrekkingen en diplomatie opstellen, en die vraag via de wetenschappelijke onderzoeksmethoden eigen aan het studiegebied beantwoorden. 8. De master is in staat om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de voorbereiding en uitvoering van internationale onderhandelingen. 9. De master heeft het vermogen op een kritische wijze te kijken naar problemen in de internationale politiek en is in staat om hierover mondeling en schriftelijk – zowel zelfstandig ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in de politieke communicatie

  1. Een diepgaande kennis hebben van de belangrijkste theorieën en concepten in meerdere deeldomeinen van de politieke communicatie. 2. Inzicht hebben in de belangrijkste onderzoeksmethoden op het gebied van de politieke communicatie. 3. Een kritisch besef hebben van de context waarbinnen politieke communicatie plaatsvindt en kunnen reflecteren op het gebied van de politieke communicatie in relatie tot de samenleving. 4. Op het gebied van politieke communicatie zelfstandig onderzoek kunnen uitvoeren met een gangbare methode op het gebied van politieke communicatie. 5. In woord en geschrift een eigen visie en mening kunnen ontwikkelen over vraagstukken van politieke communicatie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages