• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 33 items
 1. Baznīcas mūzika- Prof. bak. studijas

  Programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai. Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus. ...

  Provider NameNodibinājums "Lutera Akadēmija"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību Bībeles mākslā un ikonogrāfijā, kā arī veicināt zinātniskās darbības attīstību konceptuāli jaunā - Bībeles un sakrālās mākslas virzienā. Šī programma veido un attīsta Latvijas ikonu glezniecības skolu, kas balstīta ikonogrāfijas tradīcijās un kanonā. Akadēmiskā studiju programma “Bībeles māksla” ir vienīgā studiju programma Eiropā, kur var apgūt šādas prasmes: ikonu gleznošanu, altārglezniecību un sakrālo grafiku. Ikonogrāfu trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. Absolventi saņem vērtīgus Baznīcas pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Bulgārijā, Krievijā un Latvijā. Šīs programmas stiprā puse ir senbaznīcas mantojuma apzināšana, klasiskās mākslas priekšmeti (zīmēšana, kompozīcija, gleznošana), sakrālās mākslas simbolikas studijas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)- Mag. studijas

  Studiju programma nodrošina padziļinātas zināšanas sakrālajā mākslā. Vienīgā studiju studiju programma Eiropā, kur var apgūt dažādu ikonogrāfisko skolu kanoniskās prasmes; padziļinātās sakrālās grafikas un kaligrāfijas meistarklasēs var apgūt sengrieķu, senebreju, latīņu un glagoļicas burtu rakstību, semantiskās nianses un iepazīties ar senajiem manuskriptiem; sakrālās grafikas dažādo tehniku apguve. Sakrālās mākslas menedžments un komunikācijas etiķete dažādu konfesionālo tradīciju ietvaros. Ikonogrāfu, sakrālās grafikas speciālistu, arī kaligrāfijas meistaru trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzviet Eiropas valstīs un citur pasaulē. Absolventi saņem vērtīgus pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Krievijā, Vācijā, Norvēģijā un Latvijā. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Filozofija- Bak. studijas

  Vēstures un filozofijas fakultāte ir vienīgā vieta Latvijā, kur filozofiju studē akadēmiskā studiju programmā. Programmas mērķi ir attīstīt spēju domāt patstāvīgi, skaidri un sistemātiski; izkopt spējas kritiski analizēt idejas, teorijas, sabiedrības sociālās struktūras un kultūras dzīves norises reģionālās attīstības un globalizācijas kontekstā. Programma sniedz ieskatu pasaules filozofijas vēsturē un mūsdienu filozofijas virzienos, ļaujot orientēties galvenajos klasiskās, modernās un mūsdienu filozofijas tekstos un apgūt filozofiski pētnieciskā darba metodoloģiju, kā arī spēju gan rakstīt pētījumu rezultātus apkopojošus akadēmiskus tekstus, gan lasīt komplicētus filozofiskus tekstus. Filozofijas bakalaura studiju programmā studentiem ir iespēja lekcijās un semināru nodarbībās apgūt: •vispārizglītojošus kursus: Ievads filozofijas studijās, Antīkā un viduslaiku filozofija, Jaunlaiku filozofija (no renesanses līdz apgaismībai), 19. un 20.gs. filozofijas vēsture, Latvijas filozofijas vēsture, Ievads kultūras teorijā un pasaules kultūras vēsturē, Semiotika, Retorika un attēlošana, Kritiskā domāšana, Sociālā filozofija, Ētika, Loģika, Apziņas filozofija, Epistemoloģija, Latvijas vēstures problēmas, Latīņu valoda, Ievads socioloģijā, Ievads politikas zinātnē, Ekonomikas teorijas pamati; •izvēles kursus filozofijas vēsturē, teorētiskajā filozofijā un loģikā, praktiskajā filozofijā; •vienu brīvās izvēles kursu no jebkuras citas LU piedāvātās bakalaura studiju programmas. Studiju process norit salīdzinoši nelielās stu ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Filozofija- Doktora studijas

  Filozofijas doktora studiju programmas mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa studijas, sagatavojot doktorantus pētnieciskajam darbam un filozofijas doktora grāda iegūšanai, kas ietver starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu akadēmiskajam darbam universitātēs un augstskolās, kā arī darbam filozofijas, tajā skaitā arī filozofijai tuvās humanitāro un sociālo zinātņu jomās valsts un privātajās institūcijās. Filozofijas doktora studiju programmas uzdevumi: nodrošināt augstākās kvalifikācijas filosofijas speciālistu sagatavošanu atbilstoši valstī pieņemtajai zinātņu klasifikācijai ar specializāciju filozofijas apakšnozarēs saskaņā ar LZP zinātņu nozaru klasifikāciju: ētika, estētika un mākslas filozofija, filozofiskā antropoloģija, politikas filozofija, reliģijas filozofija, zinātnes filozofija, filozofijas vēsture, ideju vēsture, loģika, kultūras filozofija, sociālā filozofija, vēstures filozofija, apziņas un izziņas filozofija); nodrošināt zinātņu doktoru pēctecību zinātnē un izglītībā LR; nodrošināt to zinātniskās pētniecības iemaņu un zināšanu padziļināšanu un pilnveidošanu, kas iegūtas filozofijas mağistrantūrā, lai, beidzot doktorantūru, varētu brīvi un patstāvīgi darboties izvēlētā zinātniskās pētniecības laukā, aprobējot Latvijā jaunus Rietumu filozofijas virzienus un skolas, tulkojot Rietumu filosofisko klasiku un piedaloties LR valstisku dokumentu, programmu, stratēģiju izstrādē un apspriešanā, attīstot vai no jauna Latvijā ieviešot ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Filozofija- Mag. studijas

  Filozofijas maģistra studiju programmas mērķis ir tuvāk iepazīties ar filozofijas normatīvajiem jautājumiem, ar tās konceptuālajām nostādnēm un metodoloģiskajām problēmām. Tās mērķis ir sagatavot darba tirgum maģistru ar plašām akadēmiskām kompetencēm, spējīgu patstāvīgi realizēt pētnieciskās aktivitātes, turpināt izglītošanos, papildinoties konkrēto darba uzdevumu veikšanai nepieciešamajās zinībās, kā arī turpināt studijas filozofijas doktora studiju programmā. Studiju programmas uzdevumi: - nostiprināt bakalaura programmā apgūto un padziļināt filozofisko problēmu izpratni un atsevišķu filozofijas apakšnozaru pārzināšanu; - sniegt pārskatu par aktuālajām diskusijām mūsdienu filozofijā, iezīmējot to saistību ar sabiedrības ekonomiskajiem, kultūras un politiskajiem uzdevumiem; - attīstīt studenta spējas patstāvīgi sagatavot uzstāšanos, referātu, pētniecisku rakstu; - attīstīt un izkopt zinātniski pētnieciskās iemaņas. Programmas studiju rezultāti Zināšanas, informētība un izpratne: vispārēja informētība par norisēm filozofijas nozarē un tai atbilstīgajās apakšnozarēs; zināšanas un izpratne par filozofijā pielietojamajām metodēm; zināšanas un izpratne par filozofiskās kritikas sistemātiskiem aspektiem un disciplināriem risinājumiem; zināšanas un izpratne par pamattekstiem filozofijas vēsturē; apziņas un izziņas teoriju pārzināšana; normatīvās doktrinālās pieejas ētikā, estētikā, sociālajā filozofijā. Zināšanu pielietojums un izpratne: asistēt pētnieciskajā un pedagoģiskajā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Karitatīvais sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs” (Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un karitatīvais sociālais darbinieks) izglīto augstākā līmeņa speciālistus profesionālam darbam valsts un pašvaldību sociālā darba iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, Baznīcas dažādu konfesiju institūcijās, kā arī attīsta savus individuālā sociālā darba uzņēmumus. Šīs programmas stiprā puse ir zināšanas par cilvēku, antropoloģijas, psiholoģijas un sociālā darba starpdisciplinārās studijas vienā veselumā. Metodoloģijas praktiska iepazīšana un pielietošana. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Karitatīvais sociālais darbs- Prof. mag. studijas

  Studiju programma orientē uz padziļinātu karitatīvā sociālā darba formu apguvi sociālo pārmaiņu laikā, un īpašu akcentu liek uz sociālās ekonomijas apguvi sociālā darba kontekstā. Šīs prasmes dos programmas beidzējiem iespēju uzsākt savu individuālo sociālo uzņēmējdarbību mūsu valstī, šīs zināšanas Eiropas kontekstā ir ļoti pieprasītas un inovatīvas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Mākslas vēsture un teorija- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Mākslas zinātnes nodaļas apakšnozare "Mākslas vēsture un teorija". Apraksts Studijas LMA Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē ir unikāla iespēja iegūt lielisku humanitāro izglītību, dodoties aizraujošā ceļojumā mākslas un mākslas vēstures pasaulē. Studējošie iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslu un arhitektūru, kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas procesiem, apgūst muzeoloģijas un kultūras procesu kritikas pamatus, kuratoru studijas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū. Programma veidota, attīstot studējošo teorētisko domāšanu, tekstu sagatavošanas un prezentāciju prasmes. Teorētiskās nodarbības papildina iespēja iegūst pamatiemaņas gleznošanā, veidošanā, grafikas tehnikās. Tiek nodrošinātas prakses iespējas muzejos, izstāžu organizēšanā, kultūras institūcijās un arheoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Mākslas vēsture un teorija- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Mākslas zinātnes nodaļas apakšnozare "Mākslas vēsture un teorija". Apraksts Studijas LMA Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē ir unikāla iespēja iegūt lielisku humanitāro izglītību, dodoties aizraujošā ceļojumā mākslas un mākslas vēstures pasaulē. Studējošie iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslu un arhitektūru, kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas procesiem, apgūst muzeoloģijas un kultūras procesu kritikas pamatus, kuratoru studijas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū. Programma veidota, attīstot studējošo teorētisko domāšanu, tekstu sagatavošanas un prezentāciju prasmes. Teorētiskās nodarbības papildina iespēja iegūst pamatiemaņas gleznošanā, veidošanā, grafikas tehnikās. Tiek nodrošinātas prakses iespējas muzejos, izstāžu organizēšanā, kultūras institūcijās un arheoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages