• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 142 items
 1. Agricultural and Regional Economics- Doctoral studies

  The study programme is aimed to promote the formation of a new generation of scientists, who have qualifications meeting international standards in economics, especially in the sub-branches of agrarian economics and regional economics by enabling students to acquire theoretical knowledge of a higher level, learn methods of research work and the principles of its management, to elaborate a doctoral dissertation and obtain an internationally recognised doctoral degree. The programme is designed to be dynamic, during the study process doctoral students obtain knowledge on how to research and describe changes in the economy, so that the most urgent problems regarding the economic and international situation in the country are tackled. The programme covers theoretical knowledge in international and global economics, macroeconomics, company economics (microeconomics), entrepreneurship, agricultural and regional economics and related fields. The study programme is completed with the elaboration and defence of a Doctoral thesis. Career prospects The graduates of this programme are usually employed in national and international companies and higher education institutions, government institutions, as well works independently as researchers in projects of different scales in Latvia and abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Agricultural Engineering- Doctoral studies

  The study programme is aimed to educate the new generation of scientists for dealing with the scientific problems of agriculture, obtaining more profound theoretical knowledge and acquiring the research methods. Studies are organised as lectures, seminars, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include scientific sub-discipline or the specialisation course of the trend of sub-discipline, research methodology in agricultural engineering, course in research trend, scientific language/terminology. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions and farms. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Agriculture- Doctoral studies

  The study programme is aimed to educate the new generation of scientists for dealing with the scientific problems of agriculture, obtaining more profound theoretical knowledge and acquiring the research methods. Studies are organised as lectures, seminars, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include scientific sub-discipline or the specialisation course of the trend of sub-discipline, research methodology in agronomy, course in research trend, and foreign language for professional purposes. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions and farms. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Agrārā un reģionālā ekonomika- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: radīt intelektuālos, metodoloģiskos, zinātniskos, institucionālos un tehniskos apstākļus, kas veicina ekonomikas zinātņu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātņu doktora grādu. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Ainavu arhitektūra- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot zinātnes speciālistus, kas spēj formulēt un izvērtēt ainavisko telpu, ņemot vērā funkcionālos, ekoloģiskos un estētiskos kritērijus; risināt lauku kultūrainavas vēsturiskās nepārtrauktības saglabāšanas problēmas; prognozēt lauku kultūrainavas transformācijas iespējas, pamatojoties uz apkārtējas vides attīstības īpatnībām. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Apģērbu un tekstila tehnoloģija- Doktora studijas

  Mērķis Nodrošināt iespējas padziļināti apgūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, un sagatavot starptautiska līmeņa speciālistus tekstila un apģērbu tehnoloģijas jomā, ietverot kompetences zinātniskajā darbībā, nozarē pielietojamo materiālu zinātnēs, tehnoloģiju un uzņēmumu vadības lēmumu pieņemšanas procesos. Uzdevumi •Apgūt augstākā līmeņa izlases zināšanas tekstila vai apģērbu tehnoloģiju izvēlētās specializācijas tehnoloģijās; •Veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu par izvēlēto tēmu materiālzinātnes apakšnozarē; •Apgūt prasmes rakstīt zinātniskos rakstus, sagatavot stenda un mutvārdu referātu prezentācijas starptautiskām konferencēm; •Izstrādāt promocijas darbu kā oriģinālu pētījumu; •Apgūt prasmes zinātnisko pētījumu plānošanā un īstenošanā; •Apgūt un pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas. Studiju rezultāti Pēc doktora studiju beigšanas absolvents: •Spēj risināt aktuālas teorētiskas un praktiskas problēmas, izmantojot mūsdienu pētījumu metodes; •Spēj plānot un patstāvīgi veikt pedagoģisko darbu; •Spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Arhitektūra- Doktora studijas

  Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Uzdevumi * attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs; * pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm; * izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus; * izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus; * patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās. Studiju rezultāti * pārvalda zinātniskās darbības principus; * spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus; * spēj vadīt pētnieku darbu; * spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus. Nākamās nodarbinātības apraksts Vadošais pētnieks, docents, profesors. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Automātika un datortehnika- Doktora studijas

  Specializācijas: - datorvadības sistēmas, lēmumu atbalsta sistēmas; - attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli - matemātiskā modelēšana - matemātiskā statistika un tās lietojumi. Mērķis Sniegt zinātnisko izglītību pēc maģistra grāda iegūšanas, kas atbilstu inženierzinātņu doktora grādam informācijas tehnoloģijas nozarē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam zinātniskajam un akadēmiskam darbam universitātēs informācijas tehnoloģijas inženierzinātņu nozarē. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas ir spējīgi sekot informācijas tehnoloģijas resursu evolūcijai un sekmīgi vadīt informācijas tehnoloģijas resursu izstrādi un ieviešanu. Uzdevumi - sagatavot studentus patstāvīgam pētnieciskam darbam inženierzinātnēs un ražošanā; - attīstīt studentu individuālās spējas un profesionālās iemaņas; - stimulēt studentos vēlmi nepārtraukti papildināt savas profesionālās zināšanas; - attīstīt analītiskās domāšanas spējas; - attīstīt zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas, t.sk. eksperimentālos pētījumos izvēlētajā tematikā, literatūras analīzē jaunās tehnoloģijas nozarēs; - skaidrot un popularizēt matemātiskās modelēšanas lomu inženierzinātnēs. Studiju rezultāti Programmas absolvents: - orientējas elastīgas ražošanas un SCADA sistēmu jomā; - spēj izstrādāt robotu vadības sistēmas; - Orientējas datorsistēmu jomā ar mākslīgā intelekta elementiem (zināšanu bāzēm, lemšanas teoriju, tēlu atpazīšanas teoriju, nestrikto kopu un lingvistisko mainīgo teoriju, ģenētiskiem algoritmiem, mākslīgo ne ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Biology- Doctoral studies

  The aim of the study programme: highly qualified specialist’s preparation of the biological scientist who is able to move forward and solve the main problems in contemporary biology. The doctoral study programme in biology at Daugavpils University is being implemented in the subbranches of zoology and ecology with a narrower specification in zoology sub-branch – entomology and in ecology sub-branches – limn ecology and evolutional ecology. ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Biology- Doctoral studies

  Program provides research based training in major fields of Biology: Biochemistry, Biotechnology, Botany, Cell Biology, Genetics, Ecology, Human and Animal Physiology, Hydrobiology, Microbiology, Molecular Biology and Zoology. The core part of the program is a research project under supervision of experienced academicians. Acquisition of transferable and academic teaching skills is required; three theoretical examinations have to be passed: field, specialization and language. The degree is awarded on the basis of Thesis, which are presented in an open seminar. The research results have to be published beforehand. The graduates have wide opportunities of academic and industrial employment. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages