• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 174 items
 1. Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja johtaminen

  Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen alalta. Opinnoissa korostuvat johtamisosaaminen ja kehittämisosaaminen. Lisäksi opiskelija valitsee omaa asiantuntijuuttaan syventääkseen opintoja liiketoimintaosaamisesta, markkinoinnista, laskentatoimesta ja juridiikasta. Kaikissa opintojaksoissa korostuvat strateginen ajattelu ja kehittäminen. Koulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille työelämävalmiuksille eli kompetensseille. Näitä kompetensseja ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelmassa korostuu liiketoiminnan kehittäminen ja  innovatiivinen toiminta. Opetussuunnitelmaa, opintojaksojen sisältöjä ja oppimistavoitteita ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset, kehittämistarpeet ja kansainvälisyyden edellyttämät vaatimukset.   ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Transfer application: Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalous

  Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen alalta. Opinnoissa korostuvat johtamisosaaminen ja kehittämisosaaminen. Lisäksi opiskelija valitsee omaa asiantuntijuuttaan syventääkseen opintoja liiketoimintaosaamisesta, markkinoinnista, laskentatoimesta ja juridiikasta. Kaikissa opintojaksoissa korostuvat strateginen ajattelu ja kehittäminen. Koulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelma on tulevaisuusorientoitunut. Opetussuunnitelmaa, opintojaksojen sisältöjä ja oppimistavoitteita ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset.   ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

  Koulutuksen keskeisinä sisältöalueina ovat kansainvälinen verkostoituva liiketoiminta, liiketoimintaa ohjaavat tietojärjestelmät, henkilöstöjohtaminen, esimiestyö ja yrittäjyys. Opetussuunnitelman painopistealueina ovat liiketoiminnan ydinopintojen ohella liiketoimintaprosessit, niiden mallintaminen ja johtaminen sekä prosessien ohjauksessa käytettävät tietojärjestelmät. Opintoihin sisältyy myös yhteisiä monialaisia opintoja, joita opiskellaan yhdessä muiden yamk-tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa. Koulutus toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa perjantaisin klo 8-16. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Koulutuksen keskeisinä sisältöalueina ovat strateginen johtaminen, liiketoimintaprosessit ja niiden mallintaminen, kansainvälinen verkostoituva liiketoiminta, kehittämistyön menetelmät, henkilöstöjohtaminen, esimiestyö ja yrittäjyys. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Koulutus toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena, jolloin lähiopetuspäivä on kerran kuukaudessa. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Master's Degree Programme in Information Systems, Master of Science (2 yrs)

  The relationship of IT and its users, both people and organizations, is in the very heart of Information Systems Science. The main interest lies in the development and usage of information systems as part of an organization and business with the aim of understanding them holistically from the viewpoint of technology, the users and the effects of the usage of information systems. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Talousoikeus, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Talousoikeuden maisteriohjelmassa huomion keskipisteenä on yritystoiminnan liiketaloudellinen suunnittelu juridiikkaa hyödyntämällä.Yritystoiminta on kaikissa vaiheissaan juridisesti säänneltyä. Yritystoimintaa koskevan lainsäädännön tunteminen on siksi lakiekonomille välttämätöntä. Lakiekonomille lainsäädännön tunteminen ei kuitenkaan riitä. Lakiekonomin on yhtäältä kyettävä tunnistamaan ja hyödyntämään lain tarjoamat mahdollisuudet sekä toisaalta kyettävä suojautumaan mahdollisilta riskeiltä. Laki- ja veroekonomille laki ei siis ole pelkästään toiminnan puitteet asettava säännöstö vaan myös väline yritystoiminnan tehokkaaksi järjestämiseksi. Tämä edellyttää sekä talousoikeuden että liiketalouden osaamista. Maisterin tutkintoon vaadittava liiketaloustieteellinen sivuaine on tärkeä valita niin, että oppiaineet tukevat toisiaan osaamisen edistämisessä. Ammatillisten taitojen ohella lakiekonomin osaaminen koostuu merkittävältä osin yleisistä tieteellisistä ja sosiaalisista valmiuksista. Lakiekonomin opinnoissa opiskelijan on kehitettävä kykyään laajojen kokonaisuuksien hallintaan, täsmällisyyttä edellyttävään analyyttisyyteen sekä johdonmukaiseen argumentaatioon. Näiden avulla on rakennettavissa ongelmanratkaisutaito, joka ei ole hyödyllinen vain juridiikan hallitsemisessa vaan myös kaikessa liiketaloudellisessa ratkaisutoiminnassa. Yritystoiminta on kasvavassa määrin monikansallista yhteistoimintaa, jossa oleellista on valmius hallita juridisia riskejä ja mahdollisuuksia kansainvälisesti. Talousoikeuden suuntaut ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Master's Programme in Strategic Business Development

  The Master’s Programme in Strategic Business Development offers research-based education and practical applications in strategic business development. Graduates of the programme will possess the skills required at middle and upper management level in many businesses. Courses consist of lectures, group work, presentations and final exams. Master’s degree students are expected to complete courses worth approximately 30 ECTS credits each semester, as an active fulltime student. The programme cannot be completed as distance learning. For more information about application process visit: uva.fi/en/for/prospective/master/  ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Master's Degree Programme in International Business

  MIB focuses on the identification and management of challenges arising from planning, controlling and coordinating business operations on an international scale. Courses focusing on the three key areas of international business consist of a variety of teaching methods ranging from traditional lectures to company projects role plays, group works, individual assignments, computer simulations, and other leading edge tools to advance learning both in and out of the classroom. Guest speakers from business partners will give insights on the studied matters to boost your comprehension of real issues. A customized personal competence development plan is designed to help you focus on developing the kind of relevant skills and attitudes you need after graduation to build a career that best suits your interests and strengths. Master’s degree students are expected to complete courses worth approximately 30 ECTS credits each semester as an active full-time student. The programme cannot be completed as distance learning. For more information about application process visit: uva.fi/en/for/prospective/master/ ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Master's Degree Programme in Finance

  The Master's Degree Programme in Finance focuses on the theory of finance and financial analysis from an international perspective.  The programme provides an overview of corporate finance, investments, and option pricing. Courses consist of lectures, group work, presentations and final exams. Master’s degree students are expected to complete courses worth approximately 30 ECTS credits each semester, as an active fulltime student. The programme cannot be completed as distance learning. For more information about application process visit: uva.fi/en/for/prospective/master/  ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma, Kokkola, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman kolme keskeistä teemaa ovat:   Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen Henkilöstöjohtaminen Vastuullinen organisaatio ja hallinto   Liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen teema- kokonaisuudessa käsitellään aivan uuden liiketoiminnan tai jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä. Lähtökohtana on tuote- tai palveluinnovaatio. Opintojaksoilla käsitellään muun muassa toimintaympäristön ja oman toiminnan tutkimista (mm. tiedon hankinta ja analysointi), innovatiivisuuden ja innovaatioiden johtamista, sekä uusien tuotteiden ja palveluiden liiketoiminnallistamisen käynnistämiseen liittyviä juridisia kysymyksiä. Henkilöstöjohtamisen teema-alueella käsitellään henkilöstöstrategiaa kiinteänä osana yritysten liiketoimintastrategiaa ja tarkastelun kohteena ovat muun muassa henkilöstövoimavarojen joustavuuden ja pysyvyyden välisten jännitteiden hallinta, osaamisen uudistamisen ja kehittämisen vaihtoehdot sekä henkilöstöjohtamisen vastuullisuus. Vastuullinen organisaatio ja hallinto teema-alueessa korostetaan hyvän liiketavan sekä oikeudellisten normien noudattamisen merkitystä. Vastuullisen liiketoiminnan tarkoitus on saavuttaa taloudellista menestystä tavoilla, jotka kunnioittavat eettisiä arvoja ja ottavat huomioon ihmiset, yhteisöt sekä luonnon ja ympäristön. Vastuunkantoa säädellään yhä yksityiskohtaisemmin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja yritysten kykyä toimia säädösten puitteissa seurataan viranomaistoiminnan ohella tehokkaasti nykyään myös sosiaalis ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages