• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 20 items
 1. Bachelor degree in Informatics and Telecommunications Engineering. Department of Informatics and Telecommunications Engineering. Polytechnic School. University of Western Macedonia

  Following the successful completion of their studies, the graduates may:- apply knowledge of mathematics and physics in the description, interpretation, resolution, and investigation of problems of informatics and telecommunications; - recognize the individual building blocks of computer systems and telecommunications networks and know their role;- develop software, by using suitable programming languages and techniques; - design computer and telecommunications networks, such as electrical and electronic arrangements, under realistic conditions and limitations; - analyse systems, signals, and data with the use of suitable tools;- describe and resolve composite IT and telecommunication problems, by making use of the knowledge acquired; - develop accurate or approximate models for various problems and conduct simulations and calculations using suitable methods; - construct experimental arrangements, conduct measurements and interpret the results thereof;- work with and adjust to different architectures and operating environments; - study, compare, implement, and improve algorithms; - express clearly and with accuracy, through oral presentations and written texts; - integrate modern software packages in their work method; - make use of laboratory and relevant measuring equipment with safety and reliability;- understand modern and future IT and telecommunications applications; - collaborate with others and operate effectively, within the context of a group;- learn new knowledge and technologies, and adjust to diff ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Bachelor of Electronic Engineering. Department of Electronic Engineering. Faculty of Technological Applications. Technological Educational Institute of Athens.

  Upon completion of his/her studies, the Department's graduate, graduate Electronic Engineer of Technological Education, has the specialized knowledge and practical experience to successfully work either independently or in collaboration with other scientists in the design, research and application of technology on modern and specific areas of Electronics and in particular the following fields: 1. Analog / digital electronic components, devices, systems and measuring instrumentation,2. Telecommunications in general (wired and wireless, microwave - mobile - satellite - optical) and digital data communication.3. Power Electronics, Industrial electronics and automations, Automatic Control Systems, mechatronic systems.3. Audiovisual systems and installations, Radio and Television, Editing Audio & Visual / Multimedia.5. Computer Technology, Networks Computer systems, Internet and IT services, Telematics.6. Electromechanical devices, microsystems technology.7. Microcontrollers, microprocessors, embedded systems.8. Sensors, measurement and data collection systems, Digital data processing.9. Microelectronics, Integrated Circuits and Hardware Structures.10. Protection and fire safety systems, electromagnetic compatibility, quality assurance systems. With regard to the above and the relevant fields, the Department's graduate will be able to undertake responsibility the following: i. Study, design, development, production, installation of respective systems, devices or equipment,ii. Handling, control, supervision, main ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. elektronikus oktatás informatikai szakmérnök

  A képzés célja:A képzés célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek alapján képessé válnak arra, hogy az elektronikus oktatás szabályai szerint tanítsanak, tananyagot fejlesszenek, laborgyakorlatokat dolgozzanak ki, az elektronikus oktatás szoftver keretrendszereit alkalmazzák. Az elektronikus oktatási szakmérnökök az elméleti felkészítés mellett a gyakorlati képzésben és az önálló feladatok megoldásában a tananyagfejlesztésen túl az elektronikus oktatás informatikai feladatainak megoldásában (rendszerek tervezése, fejlesztése) is ismereteket és tapasztalatot szerezhetnek.A képzés során megszerzett ismeretek birtokában a végzett hallgatók az oktatási intézmények, távoktatással foglalkozó vállalatok, továbbá a nagyvállalatok belső oktatási szervezetei számára az elektronikus oktatási anyagok megtervezésében, kidolgozásában és az oktatási programok lebonyolításában, e tevékenységek irányításában vállalhatnak fontos szerepet.    A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:– Nyitottság, széles körű (informatikai és pedagógiai) érdeklődés,– Intuíció, tanulási készség és rugalmasság,– Problémafelismerő készség, információ feldolgozási képesség,– Alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, együttműködésre,– Kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség   Az elektronikus oktatási képzés során megszerezhető kompetenciák:A hallgatók a képzés során olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek felhasználásával képessé válnak – időhöz és helyhez nem kö ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. számítógépes tervezés és gyártás szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   * a számítógépes mérnöki tevékenységhez nélkülözhetetlen informatikai alapismereteket (operációs rendszerek, programnyelvek, adatbázis-kezelés, műszaki információs rendszerek);   * a számítógépes mérnöki tevékenységhez szükséges számítógépes grafikai alapokat;   * a számítógéppel segített tervezés (CAD) és a számítógéppel segített gyártás (CAM) módszertani alapjait;   * a gépek, szerkezetek számítógépes tervezési módszereit;   * az alapvető gépipari technológiák tervezési módszereit;   * a felsorolt területeken a végeselemes modellezés kontinuum mechanikai alapjait és szakterületi specifikumait. Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végző szakmérnökök képesek lesznek   * technológiai folyamatok és szerszámaik számítógépes tervezésére;   * termékek, gépelemek, szerkezetek számítógépes tervezésére;   * termékek, gépelemek, szerkezetek és technológiai folyamatok végeselemes modellezésére. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:   * mérnöki informatikai alapismeretek;   * számítógépes grafikai alapismeretek;   * számítógépes mérnöki informatikai eszközök használata, kezelése, valamint a szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazása;   * informatikai módszerekkel történő tervezési-fejlesztési alapismeretek. ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Computer Science Operational Engineer

  A képzés célja olyan informatikai üzemmérnökök képzése, akik képesek műszaki informatikai alkalmazások és informatikai infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és adott szoftver platformon történő fejlesztésére, valamint azok adat- és programrendszereinek megismerésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az üzemmérnök-informatikus a) tudása - Ismeri az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges alapvető matematikai és fizikai elveket és módszereket. - Ismeri az informatikai rendszerek hardver- és szoftverelemeinek működését, megvalósításuk technológiáját. - Ismeri az informatikai hálózatok felépítését, működését, megvalósítását, alapvető adatbiztonsági ismeretekkel bír. - Ismeri a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket. - Ismeri a mobil alkalmazásfejlesztés sajátosságait. - Ismeri az adatbázisalapú rendszerek felépítését, tulajdonságait. - Tudása kiterjed az információs rendszerek modellezésére. - Ismeri a felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítási lehetőségeit. - Ismeri a korszerű, általános célú operációs rendszerek kezelését. - Ismeri az IT (Information Technology) biztonság szempontjait. - Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét. - Az angolnyelv-tudása eléri a képzéshez, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. - Angolnyelv-tudása eléri a szakképzettséggel ellátható szakmai feladato ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Big Data adatelemző szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: • a Big Data adatelemzés területein az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; • fejlesztői szintű ismeretek a szakirányú informatikai problémamegoldás/tervezés kérdéseiben; • a felmerülő adatelemzési feladatok korrekt felismerése és javaslattétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra; • képesség a Big Data adatelemzés területén jelentkező tervezési és ellenőrzési feladatrendszerek felismerésére, azok értelmezésére, majd azok magas szintű műszaki szemlélettel történő megoldására;   A képzés során elsajátítandó tudáselemek: • a Big Data adattárolás és adatelemzés elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete; • az iparági sajátosságokra jellemző analitikai probléma komplexitásának megértése,  az alkalmazható módszerek, eszközök, eljárások megismerése; • biztonságot fenyegető veszélyhelyzet felismerése, az elhárítás jogi, szervezeti lehetőségei ismeretének birtokában közreműködés annak elhárításában, a keletkezett károk csökkentésében, az utóhatások felszámolásában.   A képzés során megszerzendő ismeretek: • relációs és noSQL adatbázisok kezelése; • modern szoftverfejlesztési módszertanok; • robosztus algortimusok implementálása és alkalmazása; • statisztikai modellek és módszerek implementálása; • adatbányászati módszerek és keretrendszerek kezelése; • adatvizualizációs technikák alkalmazása; • robosztus gépi tanulási módszerek alkalmazása; • cloud computing eszközök és megoldások alkalmazása.   Személyes adottságok és készsé ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. geoinformatikai szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevő ismeri ·       a geoinformatika helyét, fejlődési tendenciáit és társadalmi, gazdasági szerepét; ·      a geoinformatikával kapcsolatos főbb jogi és szabványosítási kérdéseket; képes ·      elvégezni és érti a geoinformatikai projektek menedzselését; ·      alkalmazni a távérzékelési és fotogrammetriai tudását, valamint megoldani távérzékelési és fotogrammetriai feladatokat; ·      tematikus térképeket szerkeszteni, alkalmazni a kartográfiai ismereteket; ·      térbeli adatok értelmezésére és térbeli elemzések elvégzésére; ·      integrálni és kezelni térbeli adatbázisokat; ·      internetes térinformatikai szolgáltatások kidolgozására; ·      komplex térbeli problémák globális környezetben való, szisztematikus megoldására; ·      geoinformatikai projektek tervezésére; ·      egyszerű szoftverek megírására.   Személyes adottságok, készségek: ·      strukturált gondolkodás; ·      problémamegoldó készség, valamint a számítógépes problémamegoldó készség fejlesztése önálló feladatok kapcsán; ·      kapcsolatteremtő készség; ·      kreativitás, valamint az eredeti tudományos és műszaki megoldások kialakítására való képesség; ·      hatékony kommunikációs készség szakmai és általános közegben; ·      konfliktuskezelő készség; ·      a kutatási irányok és fejlődési tendenciák kritikai érzékkel történő kezelésére, értékelésére való képesség; ·      tervezési és megvalósítási feladatok elvégzésének ké ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. adat- és információvédelmi szakember

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakképzettség birtokában a szakember képessé válik: -        az adat- és információvédelem területén jelentkező szervezési, szabályozási és ellenőrzési feladatok menedzsment szemlélettel történő ellátására; -        az adat- és információvédelmi ismereteinek folyamatos, önálló fejlesztésére; -        szervezetének adat- és információvédelmi kockázatait felismerni, azok kezelésére hatékony intézkedéseket és eljárásokat kidolgozni; -        az adat- és információvédelem területéhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi szabványok és ajánlások alkalmazására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: -        adat- és információvédelmi, információbiztonsági alapok és szemléletmód; -        adat- és információvédelmi, információbiztonság irányítási rendszer tervezése, kialakítása; -        adat- és információvédelmi, információbiztonsági irányítási rendszer működtetése és auditálása; -        az adat- és információvédelem komplex megközelítése; -        az adat- és információvédelem szerepe az információbiztonságban; -        etikus hacker szerepe, feladatai.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -        alkalmazott jogi ismeretek; -        kriptográfia; -        IT infrastruktúra védelme; -        Fontosabb szabványok és ajánlások; -        informatikai projektmenedzsment; -        IT eszközök és hálózatok biztonsági kérdései.   Személyes adottságok, készségek: -        precizitás -        szervezőkészség -        pontosság -        felelősségtudat -        elhivatotts ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. információlogisztikus

  Szakmai ismeretek:  * az információmenedzsment kurrens eszköz- és megoldásvilágának nagy felbontású, áttekintő ismerete;  * szervezeti igényrendszer-felmérés, piaci környezetletapogatás etnográfiai megközelítésben;  * felhasználói profilozás, ügyféltapasztalati-értéklánc elemzés;  * mintázat-felismerési eljárások; * narratíva-használat; * vizualizációs technikák, infografikai megoldások.   Társas kompetenciák:  A képzés résztvevői a képzés részeként zajló projektek és a közös csoportmunka során elsajátított bizalmas információkezelési, kérdezéstechnikai, illetve a munkaszervezéshez szükséges koordinációs rutinokat a saját gyakorlatukba átültetve képesek használni. Ezeket az eljárási rutinokat nem a végrehajtás eszközeként, hanem az információs közeg, illetve az adott közegben zajló társas interakciók megismerésének eszközeként alkalmazzák függetlenül a munkakapcsolat direkt (pl. projektbeszámoló prezentáció) vagy indirekt (pl. interjútervezés) jellegétől.   Módszerkompetenciák:  A résztvevők a tanuláshoz szükséges előkészítő és tervezést igénylő munkaszakaszok során képesek saját fejlesztési és fejlődési igényeik, illetve kapacitásaik figyelembe vételével felmérni és megtervezni a teljesítendő feladat munkaállomásait, erőforrásigényét. Képesek és hajlandók a feladat végrehajtása során munkájuk előrehaladását megítélni, és amennyiben az szükséges, tanári segédletet kérve, a korrekciós lépéseket végrehajtani. Magabiztosan kezelik az információ előállítása és feldolgozása során az elemzés és információ-megosztás a ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. gazdasági informatikai elemző

  A képzés célja a részt vevő hallgatók meglévő informatikai és gazdasági ismereteinek a munkaerőpiac igényeihez igazodó kielégítése, olyan gazdasági informatikai elemzők képzése, akik kellő elméleti és gyakorlati megalapozottság mellett megszerzik és a későbbiekben önállóan képesek elsajátítani azokat az informatikai és gazdasági szakmai ismereteket, amelyekkel versenyképesek lesznek a gazdasági társadalmi életünkben. Ezzel hozzájárulnak elmaradott régiók gazdaságfejlesztési célkitűzéseihez. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:   - a legújabb operációs rendszerek alapfokú ismerete, és használata, beleértve ebbe a költséghatékony alternatív operációs rendszereket is (pl. Linux);   - a legújabb irodai programcsomagok alapfokú ismerete és használata, beleértve ebbe a költséghatékony irodai programcsomagokat is (pl. OpenOffice.org, Abiword, Koffice, stb.);   - a relációs adatbázis-kezelő rendszerek szabványos lekérdező nyelvének (SQL) alapfokú ismerete és használata;   - a számítógépes hálózatok kialakítása, előnyei és veszélyei, a számítógépes és egyéb elektronikus kommunikációs eszközök kapcsolatai (pl. e-mail - SMS átjárók);   - számítógépes kommunikáció, az Internet használatával és a webtartalmak fejlesztésével kapcsolatos alapismeretek, beleértve ebbe a dinamikus weboldalak létrehozásának lehetőségeit is;   - statisztikai adatfeldolgozás és marketing tevékenység a számítástechnika lehetőségével;   - a digitális képalkotás, illetve lehetőségeinek felhasználása, előnyei;   - Európai Uniós és p ...

  Awarding bodyNyíregyházi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages