• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 530 items
 1. aktuárius szakközgazdász

  A szakirányú továbbképzés célja magas szintű statisztikai, pénzügyi és biztosítás-matematikai műveltségű, az európai és világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén. A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:  * a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését; * a matematikai, statisztikai modellezést; * a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását; * a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: * az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére; * a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére; * magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására; * elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére; * önálló és csoportmunka végzésére; * biztosítási problémákat alkotó módon megközelíteni, eredeti megoldások adására.        A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * elemző és szintetizáló készség; * probléma feli ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. aktuárius szakértő

   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:  * a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését; * a matematikai, statisztikai modellezést; * a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását; * a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: * az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére; * a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére; * magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására; * elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére; * önálló és csoportmunka végzésére; * biztosítási problémák alkotó módon történő megközelítésére, eredeti megoldások adására.           A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * elemző és szintetizáló készség; * probléma felismerő és megoldó készség; * pontos, alapos, megbízható munkavégzés; * információ rendszerzési és feldolgozási képesség; * érdeklődés a társadalmi kérdések (pl. nyugdíjrendszer, egészségbiztosítás) iránt; * kritikai elemző készség, javaslattevő, kezdeményező képesség; * rugalmasság a csoportmunkában; * személyes felelősségvállalás és döntéshozatali képesség; * a szakmai tová ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. elektronikus kereskedelem informatikai szakember

  A képzés célja:A képzés során a hallgatók az alapvető matematikai és informatikai ismereteken túlmenően megismerik az elektronikus kereskedelem alapvető gazdasági és pénzügyi folyamatait, szabványait, és az elektronikus kereskedelemben alkalmazott rendszer-architektúrákat. Az elektronikus kereskedelem informatikai szakemberek jártasságot szereznek a vállalatközi és a fogyasztói kereskedelem ügyviteli- és logisztikai folyamatainak tervezésében és az ezek támogatására szolgáló alkalmazási rendszerek kiválasztásában, adaptálásában, és működtetésében. Az ismeretanyag birtokában, a gyakorlati képzés és önálló feladatmegoldás során, a hallgatók képessé válnak a különböző elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos folyamatok tervezésére, képesek kiválasztani a legjobb megoldásokat és alkalmazni a feladatnak leginkább megfelelő komponenseket és rendszereket.Az elektronikus kereskedelmi informatikai szakemberek a vállalatközi- és a fogyasztói elektronikus kereskedelmi rendszerek, illetve az ezekhez kapcsolódó banki rendszerek adaptálásában és működtetésében hasznosíthatják tudásukat. A magyar- és multinacionális cégeknek a versenyképesség megteremtése, illetve megőrzése miatt olyan szakemberekre van szüksége, akik az üzleti folyamatok és az informatikai megoldások ismerete mellett járatosak az adatvédelemben, digitális autentikációban, adatbányászatban, illetve a nagy, elektronikus üzleti rendszerek bevezetésében és kezelésében.  A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:– Nyitottság, az i ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. kertészeti marketing és logisztikai szakmérnök

  Kompetenciák: A végzett hallgató - a kertészeti ágazatok termékeinek ismerete révén az egyes régiókban megbízható módon tudja értékelni a lehetőségeket - az üzleti tervekhez kapcsolódóan marketing stratégiát képes kialakítani, - komplex és átfogó ismeretei révén a gyakorlat számára is átadható kertészeti és gazdasági ismeretekkel rendelkezik. Tudáselemek:  - tájtermesztés; kertészeti termesztés időzítése; zöldség-, gyümölcs-, dísznövény-, gyógynövény áru- és fajtaismeret; csomagolás, nyomon követés; - élelmiszergazdasági marketing kertészeti vonatkozásai; - marketing- és piackutatási módszerek; üzleti tervezés; - logisztika, ellátási lánc; innováció- és élelmiszerbiztonsági menedzsment. Megszerezhető ismeretek (a tudáselemeken alapulóan): - a kertészeti diszciplínákhoz kötötten elméleti és gyakorlati marketing és logisztikai ismeretek, - problémamegoldó technikák ismerete. Készségek: - elemző, értékelő készség, a kertészettel kapcsolatos kereskedelmi területen alkalmazva a marketing és logisztikai ismereteket, - vidékfejlesztés (adott vidék) területén meglévő ismeretek alapján projektek generálásának képessége. Személyes adottságok: - integráló képesség, - jó kommunikációs képesség, - informatika megfelelő használata, - megbízhatóság, korrektség. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: - munkahelyének/vállalkozásának kertészeti környezetét ismerve a kertészeti ágazatok versenyképességét érintő piacra jutás segítése marketing és logisztikai módszerekkel; - a kertészeti ágazatokban dolgozók számára szakt ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. kulturális menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák: * a gazdasági és politikai intézményrendszerben a kultúra érdekinek közvetítése, az alkotások, programok és intézmények menedzselése; * végzettek alkalmazni tudják a leginkább megfelelő menedzsment-eszközöket, technikákat, ill. műszakilag, gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseket hozhatnak a kulturális vezetés területén. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gazdasági, vállalkozási, jogi, marketing, vezetési és szervezési ismeretek; * a végzett kulturális menedzserek tisztában lesznek az alábbi fogalmak fontosságával, és tudják, hogy mely eszközöket mikor és hogyan használják: – marketing-megközelítés, nézőközönséggel, résztvevőkkel való kapcsolat; – beszerzési marketing; – szponzorálás, PR megközelítés: szponzori szerződések és ellentételezés, sajtókapcsolatok, a reklámon kívüli marketingkommunikációs eszközök; – finanszírozás: támogatási rendszerek, pályázatírás, források, jegy-árképzés; – projekt-menedzsment megközelítés; – médiakapcsolatok: publicitás biztosítása, a projekt médiaproduktummá alakítása; – a vállalati küldetés, misszió megfogalmazása a kulturális vállalkozásoknál; – az üzleti stratégia jelentősége és kialakítása; – a vezetés, a vezetők feladatai egy kulturális vállalkozás irányítása során.   Személyes adottságok: * nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt; * a kultúrák közötti kommunikáció iránti pozitív attitűd kialakítása. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A kulturális menedzser elemző-kutató, tervező, irá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. munkahelyi egészségfejlesztő

  Cél olyan szakemberek képzése, akik jártasak a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok, valamint a munkakörnyezeti kóroki tényezők felismerésében; jártasak a munkavégzésből származó terhelések csökkentésének befolyásolásában; jártasak a szervezeti kultúra kialakításában, a munkaegészségügyi és munkabiztonsági kérdéskörben; rendelkeznek pszichiátriai, addiktológiai, pszichológiai és mentálhigiénés ismeretekkel, és ezeket munkájuk során alkalmazni tudják; rendelkeznek szociológiai és szociálpolitikai ismeretekkel a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában; ismerik az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményeit, szervezeteit és programjait, munkájukat képesek azokkal összhangban végezni. A végzett szakemberek képesek:   * az egészségbarát munkahely kritériumrendszereinek kidolgozásában való közreműködésre;   * a munkahelyi menedzsment és a döntést hozók motiválására, illetve a munkahelyi egészségfejlesztési intézkedések és programok létrehozásában való közreműködésre;   * a munkahelyi egészségterv kidolgozásában és irányításában való közreműködésre;   * az egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítására;   * motiválni a munkahelyi szervezetek tagjait egészségük megőrzésére és fejlesztésére munkaidőn belül és azon kívül.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A felnőtt korú lakosság idejének jelentős részét a munkahelyén tölti, így nem közömbös az, hogy milyen a munkavállalók egészségi állapota. Erre az Európai U ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. műszaki minőségügyi szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   E szakon végzett szakmérnök képes a minőségirányítási szabványok (ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 14001) követelményeinek értelmezésére, és ezek kielégítésére alkalmas eljárások és módszerek gyakorlati kialakítására; Képes a humán menedzsment, kreativitást fokozó csoportmódszerek gyakorlati alkalmazására; Képes továbbá matematikai statisztikai módszerek alkalmazására a minőség-ellenőrzés, tervezés és fejlesztés területén; Valamint képes a minőségirányításban alkalmazható problémamegoldó, minőségtervező és fejlesztő módszerek (FMEA, HACCP, OFD, 6σ, KIPA, Juhar, stb.) gyakorlati alkalmazására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   Matematikai statisztika, szabványosítási és jogi ismeretek, folyamatszervezés; Minőség-ellenőrzés, minőségirányítás, projekt menedzsment, karbantartás.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Matematikai statisztika, Szabványosítási és jogi ismeretek, Humán menedzsment, Folyamatszervezés, Minőségirányítási rendszerek, Informatika; Szakma-specifikus tudáselemek: Minőség-ellenőrzés, Minőségirányítás, Projekt menedzsment, Karbantartás, Gyártási folyamatok szabályozása, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, pr ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. művészeti menedzser

  Művészeti menedzser szakképzettséget igazoló oklevelet olyan hallgatók kaphatnak, akik a) a képzés során ismereteiket és képességeiket illetően bizonyították, hogy  * a művészeti menedzser tevékenységhez szükséges alapszintű gyakorlati és elméleti ismerteket elsajátították, és olyan tudást szereztek, amelyek alapján a művészeti menedzsment területén hatékonyan tudnak működni; * képesek művész, mű, befogadó és támogató együttműködését egyfelől közvetlenül, illetve infrastrukturálisan, másfelől materiálisan illetve intellektuálisan segíteni; b) ismereteik és képességeik alkalmazásait illetően képesek * művészeti vállalkozást alapítani és működtetni; * segíteni a művészt egy adott műalkotás létrehozásában (szponzorálás és pályázás; projekt-tervezés és lebonyolítás; csapatépítés); * segíteni, hogy a műalkotás eljusson közönségéhez (bemutatóhely; műkereskedelem; reklám és PR; műkritika); * elősegíteni azt, hogy a művészet intézményei átláthatóan, jogszerűen és gazdaságosan működjenek (művészeti intézmények vezetése); * továbbá elősegíteni, hogy a művészet egész intézményrendszere átláthatóan, jogszerűen és gazdaságosan működjön (önkormányzat, minisztérium, nem-állami szektorba tartozó kulturális források); * kialakítani illetve fejleszteni az infrastruktúra jogi és gazdasági szabályozását; * segíteni illetve ellenőrizni a jogi és gazdasági szabályozás betartását illetve betartatását; * menedzsment feladataikat egy tágabb környezetben is elvégezni (regionálisan, az Európai Unión belül, valamint az Európai Unió majdan ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. online marketing menedzser

  Kompetenciák: A végzettek képesek lesznek: > használni az internetes keresőeszközöket magas szinten (szabad-szavas kereső, katalógus, link-gyűjtemény) > megalkotni az e-mail marketing-stratégiát > használni e-mail eszközöket az integrált marketingben > megkülönböztetni különböző e-mail marketing rendszereket, azok működését és a használati célokat > használni az autorespondert (automatikus válaszadókat). Tudáselemek: > a website látogató elvárásai a honlappal kapcsolatban > a website struktúrája és térképe > a website fejlesztési költségek és tervezésük > a grafika használatának korlátai a website-on > a különböző célú website-ok használata (márka, akció) > a hatékonyságmérési (web-analitikai) rendszerek és működésük > a keresőmarketing kapcsolódása az online és a hagyományos marketinghez > kulcsszavas reklám, működése, a szolgáltatók nemzetközi és hazai környezetben, a kampány folyamata > az e-mail marketing kapcsolódása az online és a hagyományos marketinghez > a törvényi szabályozások a kéretlen reklámmal és a személyi jogokkal kapcsolatban > e-mail adatbázis legális építése és karbantartása. Ismeretek: > online marketing tervezés, eszközök és online reklámformátumok használata > website tervezés és a fejlesztő céggel kiviteleztetés > keresőmarketing használata az új ügyfelek megszerzésében > e-mail marketing használata az ügyfél-megtartásban > blog működtetése a vállalati kommunikációban > online marketing akciók hatékonyságmérésére > meg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szakközgazdász pénzügy, adó és adóeljárás szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a pénzügy, adó és adóeljárás szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében; megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit.   A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages