• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 6 items
 1. Elektromos halászgép kezelője

  A képesítéssel rendelkező képes: Elektromos halászgépet előkészíteni, üzembe helyezni Elektromos halászgépet üzemeltetni ...

  Awarding bodyHERMAN OTTÓ INTÉZET

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Vidékfejlesztési szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: Környezetkímélő technológiákat alkalmazni Fenntartható gazdálkodást folytatni Nemzeti ésEU-s előírásokat alkalmazni Szakmai és kultúrális programokat szervezni Településfejlesztési és marketing munkát végezni A településfejlesztési szervezetekkel együttműködni A mezőgazdasági termelésen kívüli vidéki jövedelemszerzésre Kisüzemi élelmiszertermelést és termékfeldolgozást folytatni Gyógyés fűszernövényeket,tájfajtákat termeszteni Helyi terméket értékesíteni Falusi vendéglátást folytatni Részt venni a térségi turizmus fejlesztésében Energia növényeket termeszteni, bioenergiát előállítani Vidékfejlesztési pályázatot készíteni A gazdálkodókkal kapcsolatot tartani A szakhatóságokkal egyeztetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. halászati-halgazdálkodási szakmérnök

  A képzés célja: A halászati-halgazdálkodási szakirányú továbbképzési szakon a gazdálkodó szervezetek vezetésére és irányítására alkalmas, valamint a közigazgatásban részt vevő és döntéshozó szakemberek képzésére kerül sor.  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzésben résztvevők  - ismereteket szereznek az interdiszciplináris tudomány területéről, valamint a rokon és társtudományokról [környezettudomány (ökológia), rendszertan (taxonómia, szisztematika), élettan (fiziológia), mint alaptudományok, mezőgazdaság, mint alkalmazott tudomány (öntözés, halgazdálkodás)] is; - mélyebben és behatóbban megismerik a halászat és akvakultúra termelési és ökonómiai rendszerének területeit; - megismerik a vízi élet biológiai törvényszerűségeit, valamint komplex, korszerű technológiai eljárásokat sajátítanak el; - megismerkednek a termelési, feldolgozói és értékesítési szféra egymásra gyakorolt hatásaival, amely közgazdasági ismeretekkel is párosul; - önálló döntéshozói és kreatív képességük birtokában alkalmassá válnak a haltermelő vállalkozások vezetésére és működtetésére; - megismerik a halászati és halgazdálkodási jogszabályokat, valamint az Európai Unió halászai politikájának előírásait, amelyeket adaptálni tudnak a magyarországi termelési viszonyokra; - a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában jártássá válnak a tógazdasági, a természetes vízi és az intenzív gazdálkodás területén. Személyes adottságok, készségek: - komplex és magas fokú szintetizáló képesség, - ökológiai és ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. halászati szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:* ismerik a halászat és akvakultúra biológiai törvényszerűségeit és korszerű technológiai eljárásait;* tisztában vannak a termelést, feldolgozást és értékesítést befolyásoló ökológia, társadalmi és közgazdasági tényezők komplex hatásmechanizmusával;* kreatív képességekkel rendelkeznek a haltermelő vállalkozások működtetése, a piaci lehetőségekhez történő alkalmazkodás területén;* ismerik az Európai Unió Közös Halászai Politikájának előírásait, azokat képesek adaptálni a hazai termelési és közgazdasági viszonyokra;* elsajátítják a halászat pénzügyi, jogi és kereskedelmi szabályozási normáit;* a képzés folyamán elsajátítják a belvízi halászathoz és a tógazdasági haltermeléshez feltétlenül szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Személyes adottságok, készségek:– szintetizáló, ökológiai és ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás;– halászati és haltermelési módszerek mérnöki szintű elsajátítása és alkalmazása;– képesség a szakmai és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására;– együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:– a legújabb kutatási eredmények és információk alkalmazása a haltermelésben;– a legújabb kutatási eredmények és információk alapján fenntartható halászati és akvakultú ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Halász, haltenyésztő

  A képesítéssel rendelkező képes: Előkészíteni és karbantartani halastavat Kezelni a tenyészállományt Szaporítást végezni, előnevelni az ivadékot Takarmányozást végezni Hozamfokozást végezni Halastavakat és a természetes vizeket halászni Halat szállítani és tárolni Halászati eszközöket, berendezéseket, gépeket kezelni Alkalmazni és betartani a hatályos és egyéb jogszabályi előírásokat Halastavakat és a természetes vizeket népesíteni Horgásztavat kezelni, üzemeltetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. halgazdálkodási szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák: A végzett halgazdálkodási szaktanácsadók képesek lesznek halászati vállalkozást alapítani és vezetni, halászat területén szakigazgatási és egyéb adminisztratív tevékenységeket ellátni, vízi erőforrások hasznosítását célzó fejlesztési projekteket generálni, megvalósítani. A végzetteknek lehetőségük van a Debreceni Egyetemen futó halászati, akvakultúra vagy biológia témájú Ph.D képzésekbe bekapcsolódni.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * Természettudományi alapismereti tárgyak,  * Biológiai ismeretek * Műszaki és technológiai ismeretek * Gazdálkodási és üzemvezetési ismeretek   Személyes adottságok: A halgazdálkodási szaktanácsadó-képzés célja olyan alkotói tevékenységre alkalmas szakemberek továbbképzése, akik képesek a szakterületükön jelentkező vezetési és szakmai (gyakorlati, fejlesztési, oktatási, kutatási) feladatok önálló megoldására, valamint a tudomány legújabb eredményeinek a termelésben történő alkalmazására. A személyes kompetenciák között elsődleges a gyakorlatiasság, problémamegoldó képesség, kreativitás, valamint a szervezői és vezetői készségek (felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, türelmesség, önfegyelem)   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A halgazdálkodási szaktanácsadó feladata a halászati termelés és a hozzákapcsolódó egyéb termelő, illetve szolgáltató és adminisztrációs tevékenységek irányítása, a termelési-tenyésztési folyamatok tervezése, fejlesztése, szervezése, koordinálása. Ennek részeként különösen: * ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary