• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 646 items
 1. fejlesztőpedagógus

  A képzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában. - Ismeretek: Ismeri a fejlődés-fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit. Elsajátította a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikáját. Tisztában van a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, azok prevenciós és korrekciós formáival, egyéni és csoportos módszereivel. - Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban: A tanulási nehézségek pedagógiai diagnosztikájának gyakorlati alkalmazására, az eredmények elemzésére és értelmezésére képes. Módszertani ismereteit óvodai, iskolai csoportokban, egyéni és kiscsoportos fejlesztési eljárásokban alkalmazni tudja. Képes felismerni a tanulási zavarra utaló jeleket, diagnosztizálás céljából tovább irányítja ezeket a várhatóan a kompetenciakörén kívül eső a tanulókat. - Elvárt szakmai hozzáállás és feladatok: Speciális elméleti és módszertani felkészültsége révén hatékonyan elősegíti az alapkészségek elsajátítását a készségek, képesség fejlesztését a lassúbb érési tempójú és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél, egyben szerepet vállal a tehetségek felismerésében és gondozásában. - Kompetenciája:  azokra a gyermekekre terjed ki, akik legalább normál intelligencia övezetben helyezhetők el, ép érzéksze ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. gyógypedagógiai mentor

  A képzés célja olyan felsőfokú szakemberek képzése, akik segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását. Képesek gyermekközpontú és a gyermek személyiségfejlődésének alárendelt pedagógiai munka végzésére. A gyógypedagógiai mentorok - ismerjék a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésére, oktatására vonatkozó jogszabályokat és központi nevelési-oktatási dokumentumokat (közoktatási törvény, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének, iskolai oktatásának irányelvei, központi kerettantervek, Tanulási Képességet Vizsgáló és Tanácsadó Rehabilitációs Szakértői Bizottságok szakértői véleményei, egyéb dokumentumok); - tudják a sajátos nevelési igények és a szociálisan deprivált háttér miatt előállt fejlődési elmaradás közötti különbséget; - tudják beilleszteni a magyar közoktatás rendszerébe a fogyatékos gyermekek tanulók, nevelési, oktatási intézményrendszerét és ismerjék a pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelhetőségét, taníthatóságát segítő szakszolgáltatási rendszert; - ismerjék meg, és tudják a sajátos nevelési igényű gyermekpopuláció összetételét és tanulói jellemzőit, (testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, valamint az autista és pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók ismeretelsajátítási és személyiségfejlődési sajátosságai); - tudják felismerni a különböző fogyatékosságok tüneteit és a tüneteket előidéző lehetséges fiziológiai, pszichológiai okokat; - tudják felismerni és megelőzni a tanulási nehézségeket, tanulási zavarokat, és tanul ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. kéttannyelvű (német) Baby-sitter és gyermekfelügyelő

  Elsajátítandó ismeretek, kompetenciákA szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kisgyermekkori otthoni, családi nevelés, feladatainak felelős ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához.  A német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a fentieken túl   a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy- megfelelő szintű német nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek;- ismerik a németek kultúráját;- német nyelvű Baby-sitterként és gyermekfelügyelőként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a felelősségérzet és feladatvállalás;- ismerik az adott korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nevelési módszereket;- korszerű ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei életkor szakterületén;- képesek az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon dolgozni;- segíteni tudják a gyermekek fizikai, szellemi és intellektuális fejlődését;- folyamatosan fejlesztik személyiségüket és szakmai tudásukat. b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak- elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekeket valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni;- korszerű életvitelre, háztartásvezetésre és a gyakorlatban tudják alkalmazni e tartalmakkal összefüggő módszertani ismereteiket;- a gyermek alapvető szükségle ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. kézműves, hagyományismeret oktató

  A képzés célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen  a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret, kézműves tárgyak módszertani specifikumait; a tartalmi szabályozás dokumentumait.  A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában: ­ a hagyományismeret, kézműves oktatás elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit;  ­ a népművészeti örökségünket, népi díszítőművészet alapvető, legjellemzőbb sajátosságait; ­ a képzés során elsajátított ismereteket a korosztálynak megfelelő pedagógiai, néprajzi szempontokat figyelembe véve. A végzett hallgató legyen jártas: ­ a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában; ­ a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában; ­ a néptáncok alapvető mozdulatkincsében; ­ a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában; ­ a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában. A végzett hallgató legyen képes az ismeretek alkalmazása területén: ­ az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására a pedagógiai gyakorlatban; ­ az elsajátított ismeretek múzeumpedagógiai alkalmazására; ­ a néprajzi gyűjtőmunka, a honismereti munka megszervezésére és vezetésére; ­ a gyermekek aktivitásának, kreativitásának kibontakoztatására; ­ a gyermekek esztétika ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője

  7.1. KompetenciákMÓDSZER                                   SZEMÉLYES                               TÁRSAS kompetenciákFelfogóképesség                          Elhivatottság, elkötelezettség     Kapcsolatteremtő készségInformációgyűjtés                        Felelősségtudat                         UdvariasságKövetkeztetési képesség               Döntésképesség                       Irányítási készségKreativitás, ötletgazdagság            Érzelmi stabilitás,                      Kommunikációs rugalmasságRendezési képesség                      Stressztűrő képesség                Konfliktus kezelésRendszer-szerű gondolkodás          Fejlődőképesség, önfejlesztés    Prezentációs készségEredményorientáltság                    Szorgalom, igyekezet               Tömör fogalmazás készségeLényegfelismerés,                          Kockázatvállalás                      KözérthetőségNyitott hozzáállás                           Megbízhatóság                         ToleranciaIntuíció, módszeresség                   Pozitív hozzáállás                     Empatikus képességGyakorlatias feladatértelmezés        Pontosság, egyenes beszéd      Motiválhatóság, Körültekintés, elővigyázatosság       Széles körű műveltség             MeggyőzőkészségIsmeretek helyénvaló alkalmazása  Humán-reál kulturáltság           Tág szociális mező 7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretekA nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője:olyan szakember, aki felsőfokú pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, társadalom- és bölcsészettudományi i ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője

  7.1. KompetenciákMÓDSZER                                       SZEMÉLYES                              TÁRSAS kompetenciákMozgáskoordináció                           Ritmusérzék                             Kapcsolatteremtő készségInformációgyűjtés                            Koreográfia-ismeret                  UdvariasságSzakdidaktika                                  Döntésképesség                        Irányítási készségKreativitás, ötletgazdagság                Érzelmi stabilitás,                      Kommunikációs rugalmasságRendezési képesség                          Stressztűrő képesség                Konfliktus kezelésRendszer-szerű gondolkodás              Fejlődőképesség, önfejlesztés    Prezentációs készségEredményorientáltság                        Szorgalom, igyekezet                KözérthetőségNyitott hozzáállás                              Megbízhatóság                          ToleranciaIntuíció, módszeresség                      Zenei műveltség                       Empatikus képesség7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretekA nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője, olyan szakember, aki felsőfokú pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, társadalom- és bölcsészettudományi ismeretekkel; tánc- és zenekultúrával; művészi igényességgel és alkotó fantáziával rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a közösségét. Képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, modern-, történelmi- és gyermek társas tánciskolákat, -tanfolyamokat szervez, valamint tánccsoportot ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

  A képzés célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret, népi játék, néptánc tanításának módszertani specifikumait, valamint a tartalmi szabályozás dokumentumait.  A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában: ­ a néptáncoktatás elméleti ismereteit; ­ a néptáncok alapvető mozdulatkincsét, a magyar néptánc dialektusainak legjellemzőbb sajátosságait; ­ a néptáncoktatás módszertani ismereteit; ­ a néptáncpedagógia alkalmazásának adaptációs lehetőségeit; ­ a népi játék pedagógiai célú alkalmazásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket; ­ a gyermekfolklór elméletét, s ennek megfelelően népi játékok tanítását; ­ a hagyományismeret elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit. A végzett hallgató legyen jártas: ­ a néptáncok dialektusok szerinti, korosztálynak megfelelő szintű átadásában; ­ a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában; ­ a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában; ­ a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában; ­ a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában. A végzett hallgató legyen képes az ismeretek alkalmazása területén: ­ az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására a pedagóg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

  A szakirányú továbbképzés célja és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:A képzés célja azoknak a pedagógusoknak a továbbképzése, akik vállalják az eltérő nevelési és oktatási igényű tanulókkal való iskolai és iskolán kívüli foglalkozások vezetését, akik birtokában vannak annak az összetett és sajátos pedagógiai tudásnak, amely képessé teszi őket arra, hogy a 6-18 éves korú, heterogén összetételű tanulócsoportok foglalkozásait szakszerűen vezessék. A képzés tartalma és irányultsága figyelembe veszi a sajátos magyar, valamint európai (a németországi bielefeldi) igényeket és tradíciókat. A felkészítés képessé teszi a végzetteket a normától eltérő pedagógiai esetek, helyezetek felismerésére, pedagógiai eszközökkel történő kezelésére, ezen belül a különböző problémás és kiemelkedően tehetséges gyermekek megfelelő, személyre szabott fejlesztésére is. A sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozásokra felkészítő szakirányú továbbképzés eredményeként a pedagógusok ismerik- a normától eltérő 6-12 éves korosztályra vonatkozó hazai és nemzetközi elméleti pedagógiai kutatások eredményeit és a gyakorlati megvalósítás pedagógiai, pszichológiai feltételrendszerét, a Sonderpedagógia eszköztárát, alkalmazásának lehetőségét, a társadalomtudományok kapcsolódó kutatási eredményeit, - a hazai és az európai oktatási rendszerben létező normától eltérő gyermekek oktatására és nevelésére felállított és hivatott intézmények helyét, szerepét, működési és pedagógiai elveit,- a szakterület megismeréséhez releváns ismere ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógusa

  xxx ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. életmód tanácsadó és terapeuta

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:­ jártasság több természetgyógyászati ágazatban (mozgás-, masszázs, légzés- és relaxációs terápiák, fizioterápia, táplálkozásterápia, méregtelenítő terápiák, kiegészítő terápiás eljárások stb.);­ átfogó ismeretrendszer a hagyományos medicina és a komplementer medicina területén;­ pszichológiai, mentálhigiénés és pedagógiai ismeretek, valamint ezek alkalmazása munkájuk során;­ szakmailag megalapozott kommunikációs technikákat használata a tanácsadási tevékenységük során;­ a bioetikai szabályok és a segítő szakma etikai kódexének ismerete és betartása; ­ szociológiai ismeretek a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában;­ az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményeinek, szervezeteinek és programjainak ismerete. Személyes adottságok, készségek:A végzettek képesek­ az anamnézis és az észlelt elváltozások alapján a kliens számára egy egyénre szabott életmódbeli programjavaslat összeállítására;­ a kliens számára az előírt életmódbeli program módszereinek, eljárásainak megtanítására és bemutatására;­ szükség esetén a kliens továbbküldése a megfelelő orvosi, pszichológiai, pszichoterápiás, természetgyógyászati vizsgálatokra és kezelésekre;­ konzultáció folytatására és team-munkában való együttműködésre orvossal, pszichológussal és más természetgyógyásszal;­ gyermekek és felnőttek részére az életmóddal, egészségmagatartással kapcsolatos előadások tartására;­ csoportok szervezésére és azok tevékenységének i ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages