• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta mūsdienu latviešu valodas funkcionālajiem aspektiem un valodas apguves teorijām, literatūras vēstures un teorijas aktualitātēm, kā arī literatūras un latviešu valodas didaktikas apguvei, latviešu valodas kā otrās valodas un kā svešvalodas lingvodidaktikai, latviešu un krievu valodas kontrastīvajai gramatikai, bērnu un jaunatnes literatūrai. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mē ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Skolotājs, studiju modulis: "Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs". Absolventu iespējas • studēt pedagoģijas maģistrantūrā; • strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens latviešu valodas un literatūras skolotājs. Studiju jomas - pedagoģija, psiholoģija, latviešu valoda, latviešu literatūra, valodas un literatūras didaktika. Studiju kursi pamata kvalifikācijas ieguvei – vispārīgā valodniecība, mūsdienu latviešu valoda, sociolingvistika, latviešu literatūras vēsture, folklora, bērnu un pusaudžu literatūra, latviešu valodas didaktika, literatūras didaktika, daiļdarba interpretācija un analīze skolā u.c. Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, sākumizglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas). Programmas mērķis un uzdevumi Studiju programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās pedagoga kompetences un iegūt latviešu valodas un literatūras skolotāja profesionālo kvalifikāciju/as, ko apliecina profesionālā bakalaura grāds izglītībā. Galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai: - radīt apstākļus zināšanu un prasmju ieguvei, kas skolotājam nepieciešamas izglītības programmu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem; - nodrošināt iespējas teorētisko zināšanu izmantojumam pedagoģiskajās praksēs, veicinot studentu prasmju pilnveidi audzināšanas un mācību proc ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Valodniecība- Doktora studijas

  Valodniecības DSP piedāvā studijas šādās valodniecības apakšnozarēs: vispārīgā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība, lietišķā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, latviešu diahroniskā valodniecība, baltu valodniecība, ģermāņu valodniecība, romāņu valodniecība, slāvu valodniecība, somugru valodniecība, klasiskā filoloģija. Valodniecības doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu šajā zinātnē (Dr. philol.). Studiju laikā doktorants apgūst valodniecības nozares teoriju, kā arī iedziļinās specializācijas apakšnozares aktuālās problēmās, apgūst izvēles kursus valodniecībā. Doktorants apgūst zinātniskā darba iemaņas, gatavojot zinātniskus referātus un publikācijas, kā arī sagatavojot promocijas darbu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē. Promocijas darbs var tikt izstrādāts latviešu vai specializācijas apakšnozarē lietotajā valodā (angļu, franču, vācu vai krievu valodā). Vairums Valodniecības DSP studējošo ir iesaistījušies doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi”, tāpat aktīvi iesaistās pētniecisko projektu realizācijā, kā arī zinātnisko konferenču un semināru organizēšanā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Valodniecība- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākā līmeņa speciālistus, kas spējīgi risināt mūsdienu valodniecības zinātnes svarīgākās problēmas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Studiju programmas uzdevumi: nodrošināt pasaules un Latvijas valodniecības zinātnes prasībām atbilstīgu doktorantu teorētiskās sagatavotības līmeni; veicināt konkrētas zinātniskas problēmas izpēti plašā lingvistisko paradigmu maiņas kontekstā un mūsdienu lingvistikas metodoloģiju apguvi; sagatavot doktorantus patstāvīgam un radošam zinātniskajam darbam; attīstīt doktorantu kompetenci vispusīgi analizēt salīdzināmo un sastatāmo valodu vienības un kategorijas, valodu pasaules ainu un pētīt valodu plašā kultūras kontekstā; nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai. Doktorantiem ir iespēja: studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā; publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos DU zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos; piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs; iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās; piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē; studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju. Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti: iegūtas pētnieka prasmes salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā; apgūtas nepieciešamās kompetences, lai kļūtu par konkurētspē ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Literatūrzinātne, folkloristika un māksla- Doktora studijas

  Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, etnomuzikoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu jautājumu loku, kas tieši saistās ar filoloģiju. Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes doktora programmas studijas notiek šādās zinātnes nozarēs un apakšnozarēs: Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm: latviešu literatūras vēsture; literatūras teorija; salīdzināmā literatūrzinātne; cittautu literatūras vēsture; Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm: mitoloģija; latviešu folkloristika; cittautu folkloristika; Mākslas nozarē ar apakšnozari: teātra un kino vēsture un teorija. Studiju laikā studējošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē, veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās, piedalās bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā un izstrādā promocijas darbu izvēlētajā apakšnozarē. Studiju laikā doktorantiem ir iespēja veikt lauka pētījumus un iesaistīties doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi“. Programmas mērķis un uzde ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Filoloģija (salīdzināmā filoloģija)- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: paplašināt teorētisko sagatavošanu valodniecībā un literatūrzinātnē, lai attīstītu spējas brīvi orientēties tradicionālajās un mūsdienu zinātniskajās metodoloģijās, padziļināti iepazīt filoloģijas zinātņu problemātiku un procesu, attīstīt prasmes veikt literatūrzinātnisko un lingvistisko pētniecību. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: Dažādu nacionālo literatūru un kultūru salīdzināmās apguves pamatprincipi; salīdzināmās pieejas izmantojuma stratēģija darbam skolā; tradicionālās un aktuālākās literatūras un kultūras studiju metodes; svešvalodas u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas DU doktora studiju programmās „Literatūrzinātne”, “Valodniecība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs; - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Filoloģija (latviešu filoloģija)- Mag. studijas

  Programmas uzdevumi: sniegt akadēmisko izglītību, paplašinot zināšanas filoloģijā, sekmēt prasmju nostiprināšanu zinātniski pētnieciskajā darbā filoloģijas nozarē. Studiju programmas saturs: dažādas literatūras, valodas, folkloras un kultūras uztveres un pētniecības metodes; padziļinātas zināšanas latviešu literatūras un valodas vēstures, teorijas un kritikas laukā; mūsdienīga izpratne par literāro un kultūras procesu; analītiskas zināšanas valodniecības un literatūrzinātnes jomā; maģistra darba izstrāde, plaši un dziļi priekšstati par izvēlēto pētniecisko tēmu. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - studēt doktorantūrā; - iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Filoloģija (latviešu filoloģija)- Bak. studijas

  Programma paredz arī angļu, vācu, zviedru, franču, spāņu, krievu, poļu, ķīniešu valodas kā otrās valodas apguvi Studiju laikā Tu apgūsi: mūsdienu latviešu valodas kursus, latviešu un ārzemju literatūras vēstures kursus un Eiropas literāros virzienus Latvijā, latgaliešu rakstu valodu un literatūru, baltu mītoloģiju un latviešu folkloru, darījumu tekstu valodu u.c. Ir iespēja izvēlēties kombināciju ar otro valodu: angļu, krievu, poļu, vācu, spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: •turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: ◦„Filoloģija” ◦„Starpkultūru attiecības” ◦„Izglītība” ◦„Tulks, tulkotājs” ◦„Sabiedrības un iestāžu vadība” •studēt citās augstskolās Latvijā un ārvalstīs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages