• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 23 items
 1. Inclusive Education

  The degree programme in Inclusive Education offers science-related and interdisciplinary oriented pre-professional education for a future occupation in research and practice fields in inclusive education for handicapped people and disadvantaged groups. Special emphasis is put on three aspects of the programme: Theory orientation, action orientation and research orientation. The degree programme lasts four semesters and consists of the following modules: M A: Theory-related analysis of inclusive education models, processes and institutions, M B: Diagnostics and intervention in case of special upbringing and educational needs, M C: Action skills in inclusive education, M D: Research methods and their application, M E: Empirical research and evaluation, M F: General education / social pedagogy. Some courses are held in English, if this has been advertised beforehand. Moreover, students can choose between elective subjects (e.g. psychology, sociology, etc.) or they can do a subject-relevant work placement of a maximum of eight weeks corresponding to full-time employment within the framework of the elective subjects. Students also have to write a master's thesis. A study abroad semester is also possible. ...

  Provider NameUniversität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 2. Lehrgang Kreativitätstraining

  Zielgruppe: Personen, die im Kinder-, Jugendlichen-, Behindertenbereich, in Flüchtlingsheimen, Seniorenzentren oder in freier Praxis mit Menschen kreativ arbeiten wollen oder die Ausbaustufen zur Kreativen Lebensberatung oder zur Klinischen und Rehabilitativen Kunsttherapie anstreben. ...

  Provider NameInstitut für Kunsttherapie und Lebensberatung KG

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 3. WIFI- Ausbildung zum/zur LegasthenietrainerIn

  Zielgruppe: Pädagoginnen/Pädagogen, Lehrer/innen, Kindergärtner/innen, Logopädinnen/Logopäden, Frühförderinnen/Frühförderer ...

  Provider NameWIFI Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 4. WIFI- Ausbildung zum/zur LegasthenietrainerIn

  Zielgruppe: Pädagoginnen/Pädagogen, Lehrer/innen, Kindergärtner/innen, Logopädinnen/Logopäden, Frühförderinnen/Frühförderer ...

  Provider NameWIFI Niederösterreich

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 5. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Izglītības psihologs- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām atbilstošu, kā arī ar ES standartiem saskaņotu profesionālu izglītības psihologu sagatavošanu. Studiju programmas galvenie uzdevumi: nodrošināt uz nozares zinātņu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar profesijas standartiem saskaņotas, praksei adekvātas un mūsdienu Latvijas kontekstam atbilstošas profesionālās izglītības psihologu studijas; dot iespēju studējošajiem apgūt izglītības psihologa kvalifikāciju, kas sekmētu viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos; nodrošināt iespēju veidot jaunas vai pilnveidot esošās psihologa darba prasmes un sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskajam un praktiskajam darbam psiholoģijas nozarē; veicināt psihologa profesionālās ētikas kodeksa izpratni un veidot izglītības psihologa profesionālās darbības organizatoriskās kompetences. Studiju programmas saturs: psihologa darbs izglītības iestādē; pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes vecumposma psiholoģiskās īpatnības; izglītības psihologa konsultatīvais darbs; psiholoģiskā palīdzība ģimenei; profesionālo prasmju treniņš; rotaļu terapijas pamati; veselības psiholoģija; psiholoģijas mācību metodika; mācīšanas stili un mācību metodes; kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījumu metodoloģija un metodes; mācību procesa organizēšana; pedagoģiskā psiholoģija; publikāciju sagatavošana un uzstāšanas konferencēs; maģistra darba izstrāde, u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktora studiju programmā „Psiholoģija ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Supervīzija- Prof. mag. studijas

  Supervizors ir kādas noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju un sniedz supervīzijas pakalpojumu. Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti. Izvēloties studēt supervīziju, jums būs iespēja iegūt Latvijā jaunu, mūsdienu ekonomikas, kultūras, sociālajām vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālo izglītību, kuras nepieciešamību apliecina darba devēji. Iegūtās zināšanas Salīdzina un izvērtē dažādas supervīzijas koncepcijas, veidus, formas un modeļus, un to attīstības tendences mūsdienās, kā arī raksturo pieaugušo izglītības teorijas, modeļus un metodes supervīzijas kontekstā. Iegūtās prasmes Spēj patstāvīgi organizēt, administrēt, vadīt un novērtēt supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, pielieto piemērotas metodes supervīzijas procesā, īstenojot ētisko atbildību. Spēj plānot un veikt pētniecisko darbību, kā arī sistemātiski pilnveido savu kvalifikāciju un profesionālo izaugsmi. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. Universities in the Czech Republic

  In the Czech Republic, there are 26 public, 2 state and 39 private higher education institutions.   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages