• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 20 items
 1. Conveyance of Music- Music in the Context

  Das Studium „Musikvermittlung – Musik im Kontext“ bietet eine zeitgemäße Ausbildung für die vielfältigen Praxisfelder der Musikvermittlung im Kultur- und Bildungsbereich. Musikvermittlung findet im Rahmen moderierter und inszenierter Konzerte, konzertpädagogischer Einführungen und Workshops oder der konzeptuellen Arbeit an der Schnittstelle von Kunst und Bildung statt. Dabei kommt sie den Bedürfnissen des Publikums nach neuen Formen der Auseinandersetzung mit Musik entgegen. ...

  Provider NameAnton Bruckner Privatuniversität

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 2. Elementary Music Education

  Das Masterstudium Elementare Musikpädagogik stellt die Verknüpfung von Musik, Bewegung und Stimme für den praktischen Unterricht dar. Das Masterstudium „Elementare Musikpädagogik“ gliedert sich in sechs Module und umfasst folgende Bereiche: künstlerisches Modul (Komposition Musik und Tanz, zentrales künstlerisches Fach, Vokalgestaltung, etc.), pädagogisch-wissenschaftliches Modul, Wahlmodule aus den Bereichen Kulturmanagement-Grundlagen/ Kulturmanagement-Projekte/ musikpädagogisches Grundlagenstudium/ musikpädagogische Praxisfelder/ alte Musik/ neue Musik/ Gesang/ Improvisation/ Weltmusik, ein selbst gewähltes Fächerbündel zu persönlichen Schwerpunktbildung sowie eine Masterarbeit mit anschließender künstlerischer Schlussperformance. ...

  Provider NameAnton Bruckner Privatuniversität

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 3. Dance Pedagogy- Movement Studies (D/E)

  The master’s programme in Dance Pedagogy deals with dance techniques from classical ballet to contemporary dance and it also deals with findings about the human body, its biology, its emotions, its resources and its mechanisms. The curriculum for the master's programme in Dance Pedagogy offers in-depth studies of the practice and theory of dance. The focus is on the methodology of artistic (performance) research and practise-led research. The master’s programme in Dance Pedagogy is divided into three modules and covers the following areas: practice of dance pedagogy (contemporary dance, practical training in artistic areas, specialisation in dance), movement studies theory (selected chapters from methodology and didactics, specialisation seminars in the fields of stage dance / choreography / history of dance / performance) as well as a master’s thesis with subsequent examinations in didactics and artistic performance. External dance projects are an important part of the master's programme with a view to developing the artistic identity of the students. A special focus of the Institute of Dance Arts is on interdisciplinary cooperation with musicians and composers. ...

  Provider NameAnton Bruckner Privatuniversität

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 4. Contemporary Dance- Stage Dance / Performance / Education

  Das Bachelorstudium Zeitgenössischer Bühnentanz befasst sich mit tradierten Tanztechniken (klassisches Ballett, moderner Tanz) bis zu zeitgenössischen Tanztechniken und setzt sich mit gewonnenen Erkenntnissen über den menschlichen Körper, seine Biologie, seine Emotionalität, seine Ressourcen und seinen Mechanismen auseinander. Das Bachelorstudium „Zeitgenössischer Bühnentanz“ ist in sieben Module gegliedert und umfasst folgende Bereiche: künstlerischer Tanz I (Studieneingangsphase, diese ist im ersten Studienjahr abzulegen und ermöglicht die weitere Inskription) II und III, Körperwissen/ Tanztheorie, zeitgenössischer Tanz/ klassisches Ballett/ Repertoire, Notation und Improvisation, Performancetheorie, Musikpraktikum für zeitgenössischen Tanz, Bühnentechnik, als Wahlmodul entweder Bühnentanz, Choreographie oder Tanzpädagogik und eine Bachelorarbeit mit anschließender künstlerischer Prüfung. ...

  Provider NameAnton Bruckner Privatuniversität

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 5. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Vidējās izglītības skolotājs kulturoloģijā un vizuālajā mākslā" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst zināšanas par kulturoloģiju, filozofijas modernajām tendencēm, Latvijas mākslas vēsturi, laikmetīgās mākslas vēsturi, attīsta prasmes vērtību interpretācijā kulturoloģijā vidusskolā, apgūst grafikas programmas, muzeju pedagoģiju un kulturoloģijas mācību metodiku. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis: nodrošināt uz personīgu labizjūtu un sabiedrības saskaņ ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Vizuālās mākslas skolotājs" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst gleznošanu un zīmēšanu, telpas kompozīciju, trīs dimensiju kompozīcijas pamatus, kā arī kursus par kultūras mantojumu un vizuālo izpratību pedagoģiskajā procesā. Studenti regulāri savus darbus izstāda skatēs un piedalās plenēros, apgūst vizuālās mākslas metodiku un saturu vizuālās mākslas mācīšanai skolā. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis: nodrošināt uz personīgu labizjūtu un sabiedrības ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. General Education Music Teacher- Professional bachelor studies

  Programme aims to prepare highly qualified general education music teachers, providing specialists required by the State and the society, to provide knowledge based on the theory of pedagogy and music sciences consistent with the standards of teachers’ profession and applicable in professional practice, preparing graduates for successful integration into the labour markets of Latvia and of foreign countries, motivating students for professional development and further education within the united European education area; graduates of the study programme fulfil their primary professional goals complying with the principles of humanity, democracy, scientific approach, professionalism, individualization and creativity, adapting to the international culture scene as well as preserving and developing the heritage of the national music culture. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Deju un ritmikas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Prasības kvalifikācijas iegūšanai: Programmas galvenās prasības: – Apgūt pedagoģijas, psiholoģijas teorētisko bāzi; – Apgūt prasmi teorētiskās atziņas saistīt ar praktisko darbību skolas, pirmsskolas izglītības iestādēs, dažādu dejas žanru interešu izglītības pulciņos, deju kolektīvos un studijās; – Apgūt pētnieciskā darba iemaņas un prast tās izmantot praksē, studiju darbu un bakalaura darba izstrādē; – Attīstīt deju un ritmikas skolotājam nepieciešamās prasmes un iemaņas, personības iemaņas un kompetences. Profesionālais statuss: Dod tiesības strādāt deju un ritmikas skolotāja profesijā; vadīt deju kolektīvus. Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistratūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens vizuālās mākslas skolotājs . Galvenie studiju kursi šajā daļā ir pedagoģija un psiholoģija, zīmēšana, gleznošana, grafika, kompozīcija, mākslas pedagoģija un attiecīgo priekšmetu mācību metodika. Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, sākumizglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas). Darba iespējas Absolventiem iespējams strādāt vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās, skolu pārvaldēs, mācību centros, kā arī valsts un privātajās struktūrās. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt izglītību maģistrantūrā LU, kā arī citās mākslas un kultūras augstskolās. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages