• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2 items
 1. Lauksaimniecība- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus laukkopībā, dārzkopībā un lopkopībā darbam zinātnē, pedagoģijā, valsts pārvaldē, kā arī ražošanā. Maģistriem iegūt padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, orientēties jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē, apgūt zinātnes metodoloģiju; prast strādāt ar zinātnisko literatūru un sagatavot zinātniska rakstura publikācijas, orientēties zinātniskā darba metodēs un prast tās atbilstoši pielietot, iegūt pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēt publiski diskutēt un strādāt komandā. Maģistri prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē, ir kompetenti analizēt situāciju saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu vai valsts pārvaldi, un pieņemt lēmumus par stratēģijas izstrādi un nepieciešamo pasākumu veikšanu. Specializācijas virzieni: dārzeņkopība, augļkopība, augkopība, selekcija un sēklkopība, agroķīmija, augu aizsardzība, augu bioloģija, dzīvnieku ēdināšana, dzīvnieku audzēšana un bioloģiskā lauksaimniecība. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Lauksaimniecība- Prof. bak. studijas

  Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu lauksaimniecībā un vienu no kvalifikācijām: agronoms ar specializāciju laukkopībā vai dārzkopībā, vai ciltslietu zootehniķis, vai lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs. Studiju programmas apraksts: 1) Speciālists, kurš pārzina graudu, rapšu, kartupeļu un citu laukaugu audzēšanu, kurš spēj izmantot jaunākos zinātniskos atklājumus un ekonomiskās likumsakarības nozares pilnveidošanai. Iegūstamā kvalifikācija: Agronoms ar specializāciju laukkopībā 2) Vispusīgi izglītots speciālists dārzkopības nozarē, kura darba lauks ir augļkopības, dārzkopības un puķkopības uzņēmumi. Dārzkopības nozares sūtība ir veidot skaistu un sakārtotu vidi gan laukos, gan pilsētās. Iegūstamā kvalifikācija: Agronoms ar specializāciju dārzkopībā 3) Speciālists, kura profesionālā darbība saistīta ar dažādu sugu dzīvnieku audzēšanu, ciltsdarbu, dzīvnieku ēdināšanu, kvalitatīvas lopkopības produkcijas ieguvi un realizāciju. Iegūstamā kvalifikācija: Ciltslietu zootehniķis 4) Speciālists, kurš apguvis lauksaimniecības uzņēmējdarbību un vadību, pārzina lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes tehnoloģijas, prot sagatavot un realizēt dažāda līmeņa projektus. Iegūstamā kvalifikācija: Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Lauksaimniecība (akadēmiskā), Meža ekoloģija un mežkopība, Meža darbi un mežkopība, Pārtikas higiēna, Zemes ierīcība, Pārtikas zinātne, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia