• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Lauksaimniecība- Prof. bak. studijas

  Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu lauksaimniecībā un vienu no kvalifikācijām: agronoms ar specializāciju laukkopībā vai dārzkopībā, vai ciltslietu zootehniķis, vai lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs. Studiju programmas apraksts: 1) Speciālists, kurš pārzina graudu, rapšu, kartupeļu un citu laukaugu audzēšanu, kurš spēj izmantot jaunākos zinātniskos atklājumus un ekonomiskās likumsakarības nozares pilnveidošanai. Iegūstamā kvalifikācija: Agronoms ar specializāciju laukkopībā 2) Vispusīgi izglītots speciālists dārzkopības nozarē, kura darba lauks ir augļkopības, dārzkopības un puķkopības uzņēmumi. Dārzkopības nozares sūtība ir veidot skaistu un sakārtotu vidi gan laukos, gan pilsētās. Iegūstamā kvalifikācija: Agronoms ar specializāciju dārzkopībā 3) Speciālists, kura profesionālā darbība saistīta ar dažādu sugu dzīvnieku audzēšanu, ciltsdarbu, dzīvnieku ēdināšanu, kvalitatīvas lopkopības produkcijas ieguvi un realizāciju. Iegūstamā kvalifikācija: Ciltslietu zootehniķis 4) Speciālists, kurš apguvis lauksaimniecības uzņēmējdarbību un vadību, pārzina lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes tehnoloģijas, prot sagatavot un realizēt dažāda līmeņa projektus. Iegūstamā kvalifikācija: Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Lauksaimniecība (akadēmiskā), Meža ekoloģija un mežkopība, Meža darbi un mežkopība, Pārtikas higiēna, Zemes ierīcība, Pārtikas zinātne, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Lietišķā enerģētika- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst zināšanas siltumenerģijas, aukstuma un elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un izmantošanā, alternatīvajā enerģētikā un energoekonomikā, enerģētisko iekārtu un procesu vadībā. Ir iespējas specializēties: - Energoapgādē, vai - Energoekonomikā. Karjeras iespējas: Plaša profila zināšanas enerģētikā nodrošina darba un karjeras attīstības iespējas dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās: lauku un pilsētu siltuma un ūdens apgādes uzņēmumos; koģenerācijas ietaisēs un elektrostacijās; reģionālajos elektriskajos tīklos un apakšstacijās; lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos; privātajās firmās. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Lauksaimniecības inženierzinātne, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde, Informācijas tehnoloģijas. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Lauksaimniecības inženierzinātne- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst zināšanas, kas nepieciešamas darbam ar lauksaimniecības tehniku, automobiļu, pārtikas rūpniecības iekārtu, siltumenerģētikas un elektroenerģētikas ierīču apkalpošanu un izmantošanu, tehnikas un ražotņu projektēšanu, metālapstrādi, mašīnbūvi un tirdzniecību. Apakšprogrammas: - Autotransports, - Lauksaimniecības tehnika, - Pārtikas iekārtas. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt jomās, kas saistītas ar lauksaimniecības tehnikas, automobiļu, pārtikas rūpniecības iekārtu, siltumenerģētikas un elektroenerģētikas iekārtu apkalpošanu un izmantošanu, kā arī tehnikas un ražotņu projektēšanu, metālapstrādi un mašīnbūvi. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Lauksaimniecības inženierzinātne, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde, Informācijas tehnoloģijas. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Komercdarbība un uzņēmuma vadība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst kvalitatīvu profesionālo izglītību uzņēmumu un organizāciju vadībā, spēj noteikt un formulēt uzņēmuma vai organizācijas darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši izvirzītajiem organizācijas mērķiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Sākot ar 3.studiju gadu programmā tiek piedāvāti 3 specializācijas virzieni: - Biznesa vadība, - Lauku tūrisma vadība, - Lauku sētas uzņēmējdarbība. Biznesa vadība: studenti apgūst zināšanas uzņēmējdarbības ekonomikā, likumdošanā, personāla un konfliktu vadīšanā, ražošanas procesu organizācijā, saimnieciskās darbības analīzē, e-komercijā un citās jomās, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai strādāt vadošajos amatos. Lauku tūrisma vadība: studenti apgūst zināšanas tūrisma tiesiskajā regulējumā, tūrismā un rekreācijā, lauku tūrismā, tūrisma analīzē un ekonomikā, ēdināšanas organizācijā un servisā, pasākumu vadībā, klientu attiecību vadībā un Latvijas kultūrvidē, lai varētu piedāvāt atpūtas iespējas lauku teritorijā. Lauku sētas uzņēmējdarbība (mājražošana): studenti apgūst zināšanas mājražošanas tiesiskajā regulējumā, lauksaimnieciskajā ražošanā, lauksaimniecības produktu pārstrādē, mājizstrādājumos un dizainā, lauku saimniecības darbības analīzē, klientu attiecību vadībā un Latvijas kultūrvidē, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu, kas specializējas mājizstrādājumu ražošanā mājas apstākļos nelielos apjomos un realizēšanā tieši patērētājam. Iegūstamā kvalifikācija: vadītājs Karjeras iespējas: Absolventi var s ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia