• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. Specialist Qualification in Rural Development

  Tutkinnon suorittanut- pystyy arvioimaan alkavan yrittäjän yrittäjäominaisuuksia, yritys- ja liikeideoita sekä toimintasuunnitelmia- tuntee yrityksen perustamistoimet- on perehtynyt tuotteiden ja palveluiden markkinointiin- tuntee maaseutukulttuurin perinteet, maaseudun kehittäjät, kyläyhteisön toimintatavat ja kunnallishallinnon perusteet- tuntee alue- ja maaseutupolitiikan kehittämisohjelmat ja rahoituslähteet- pystyy laatimaan hanke- ja rahoitussuunnitelman hakemusasiakirjoineen- osaa johtaa hanketta ja arvioida toiminnan kannattavuutta- osaa käyttää tietotekniikkaa hankkeen hallinnoinnissa- tuntee yritystoiminnan ja kuluttajansuojan säädökset ja määräykset- tuntee turvallisuus- ja ympäristövaatimukset sekä kestävän kehityksen periaatteet- pystyy selvittämään yrityskohtaisten tukien myöntämisperusteet ja käyttää hyväksi rahoitusvaihtoehtojen etuja- osaa laatia yksinkertaisen laatujärjestelmän- osaa neuvoa henkilökohtaisesti- pystyy puhumaan ja opettamaan tilaisuuksissa- osaa laatia tiedotteita ja lehtiartikkeleita- on perehtynyt projektien johtamiseen- pystyy kokoamaan toimivan yhteistyöverkoston- pystyy käyttämään vuorovaikutustilanteissa muutakin kuin äidinkieltään Tutkinnon suorittaneet voivat toimia yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien apuna tehtävissä, joiden tavoitteena on maaseudun yritystoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen. He ovat kehityskohteeseensa nähden ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet antamaan maaseutuyrittäjille tietoa, vaihtoehtoja ja osaamista ...

  Provider NamePSK-Aikuisopisto, Oulun toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Fur Farming, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee turkiseläinten ruokinnassa käytettävien raaka-aineiden ominaisuudet ja osaa suunnitella rehuvalioita eri tuotantojaksoille- hallitsee turkiseläinten ruokinnan ja tiedostaa laadunvalvonnan tärkeyden- kohtelee eläimiä asiallisesti ja käsittelee niitä hyvien tapojen, eettisten periaatteiden ja eläinsuojelusäädösten määräyksien ja ohjeiden mukaisesti- tuntee turkistilalla kasvatettujen turkiseläinten hyvinvoinnin arvioinnin perusteet ja osaa huolehtia eläinten hyvinvoinnista sekä tautien ennaltaehkäisystä- tunnistaa turkiseläinten yleisimmät sairaudet ja osaa toimia sairaustapauksissa tilanteen vaatimalla tavalla- tuntee turkistuotantoon liittyvän lainsäädännön ja noudattaa sitä- hallitsee turkistilan jalostustoiminnan ja on selvillä eläinten hedelmällisyyteen, terveyteen ja nahan laatuun vaikuttavista tekijöistä- ottaa toiminnassaan huomioon työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun- tuntee uusinta teknologiaa ja osaa arvioida sen käyttökelpoisuutta- osaa toimia työnjohtajana ja alan opiskelijoiden opastajana sekä kehittää ja ylläpitää terveellistä työympäristöä- osaa verkostoitua, toimia yhteistyössä ja käyttää tietotekniikkaa työssään sekä hakea tarvitsemaansa tietoaYritystoiminnan ja markkinoinnin suorittanut lisäksi:- tuntee yrittämisen edellytykset ja osaa yritystoiminnan ja markkinoinnin- perusprosessit- tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet- osaa johtaa ja kehittää yritystäYrittäjyyden suorittanut:- osaa arvioida omaa yrittäjyyttään ja yrityksen perustamism ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Floristry, SQ

  Tutkinnon suorittanut - hallitsee muotoilun, sommittelun, väriopin ja sidonnan sekä tilasommittelun teoriat ja niiden soveltamisen - tuntee kasvimateriaalit ja osaa käsitellä ja käyttää niitä tilanteen mukaan - osaa suunnitella, toteuttaa ja hinnoitella sidontatyöt ja tilasommitelmat sekä palvelut kannattavasti - osaa käyttää sidonnan ja tilasommittelun teknisiä apuvälineitä ja tarvikkeita sekä yhdistellä niitä kasvimateriaaleihin - osaa kehittää tuotteita, palveluja sekä teknisiä apuvälineitä ja tarvikkeita - hallitsee työtavat sekä floristiset käsityö- ja esitystekniikat - osaa palvella asiakkaita ja toteuttaa tuotteet asiakkaan toiveiden ja idean mukaisesti - ottaa toimissaan huomioon ergonomian, työturvallisuuden ja ympäristönäkökohdat - osaa suunnitella, organisoida ja toteuttaa näyttely- ja esittelytilaisuuksia - osaa toimia työnjohtajana ja työpaikkaohjaajana sekä kehittää ja ylläpitää terveellistä työympäristöä - tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet - osaa viestiä ja pystyy toimimaan ammattiasioissa muullakin kuin äidinkielellään - osaa verkostoitua, toimia yhteistyössä ja käyttää tietotekniikkaa työssään sekä hakea tarvitsemaansa tietoa. Yritystoiminnan ja markkinoinnin -osan suorittanut: - osaa yritystoiminnan hallinnolliset työt ja taloussuunnittelun - osaa markkinoida ammattitaitoaan sekä yritystä ja sen tuotteita - osaa johtaa ja kehittää yritystä. Yrittäjyys-osan suorittanut: - on selvillä yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen ja hallinnoimiseen vaadittavista perustiedoi ...

  Provider NameKeuda, Mäntsälä, Saaren kartano

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Specialist Qualification in the Landscaping Industry

  Tutkinnon suorittanut- tuntee yrittämistä ja viherurakointia koskevan lainsäädännön- osaa käyttää liikeideaa yritystoiminnan välineenä- pystyy laatimaan toiminta- ja kehityssuunnitelmat, talousarvion sekä investointi- ja rahoituslaskelmat- osaa käyttää tietotekniikkaa ja sähköisiä viestimiä- tuntee viheraluerakentamisessa käytettävät kasvit, materiaalit, koneet ja laitteet sekä maarakentamisen tekniset ratkaisut- osaa rakentaa luonnonmukaisia viheralueita ja hallitsee katuviherrakentamisen ja viheralueiden peruskorjaukset- pystyy ylläpitämään viheralueita ja niiden kasveja ja seuraamaan ylläpidon kustannuksia- tuntee viheralueiden ylläpitoluokituksen- osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä palvelutoimintaa, markkinointiviestintää, näyttelyitä ja tuote-esittelyjä- kykenee kertomaan asiakkaille työstään, tuotteista ja palveluista myös muulla kuin äidinkielellään- osaa suunnitella, organisoida ja johtaa työt taloudellisesti ja joustavasti sekä tuntee työpsykologian ja ergonomian perusteet Tutkinnon suorittaneet ovat vihertuotannon ammattilaisia, jotka työskentelevät yrittäjinä tai esimiehinä /työnjohtajina viheralueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. ...

  Provider NameKeuda, Mäntsälä, Saaren kartano

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Riding Instructor, SQ

  Tutkinnon suorittanut - osaa toimia ratsastus- tai valmennuskeskuksen johtavana ratsastuksenopettajana ja vastata keskuksen toiminnasta ja kehittämisestä - osaa suunnitella ja toteuttaa hevosten hoidon, eläinlääkinnän, ruokinnan ja kengityksen tarvittaessa asiantuntijoita apuna käyttäen - osaa valita sopivat harrastus- ja kilpahevoset sekä niille oikeat varusteet - osaa ratsastaa tasolla Vaativa - osaa tehdä opetus- ja valmennussuunnitelmat asiakaslähtöisesti - osaa opettaa tai valmentaa ratsukon tasolle Vaativa - osaa hyödyntää kasvatustieteen opintojaan ratsastuksen opetuksessa - tuntee alaa koskevat säädökset, määräykset, Suomen Ratsastajainliiton laatukriteerit ja kuluttajaviraston turvallisuusohjeet - osaa toimia työnjohtajana, esimiehenä ja ohjaajana työntekijöille, työssäoppijoille ja oppisopimusopiskelijoille - pystyy valvomaan turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien toteutumista ja muiden määräyksien ja ohjeiden noudattamista - tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet - tuntee yritystoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja asiakaspalvelun periaatteet - osaa verkottua ja toimia yhteistyössä sekä pystyy toimimaan ammattiasioissa muullakin kuin äidinkielellään - osaa toimia alan asiantuntija- ja tuomaritehtävissä - kykenee järjestämään kilpailuja ja hevostapahtumia sekä toimimaan lajin kehittämiseksi Tutkinnon suorittanut voi toimia itsenäisenä yrittäjänä, ratsastus- tai valmennuskeskuksen ratsastuksenopettajana tai valmentajana tai oppilaitoksen ratsastuksenopettajana. ...

  Provider NameHevosopisto Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Golf Course Maintenance, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa säädellä kasvualustan kasvutekijöitä- hallitsee mekaaniset hoitotyöt siten, että pystyy laatimaan kentälle hoitosuunnitelmat ja seuraamaan niiden toteutumista- osaa suunnitella ja toteuttaa golfkentän pelialueista tasapainoisen kokonaisuuden ja säädellä kentän vaikeustasoa- hallitsee golfkentän kilpailulliset tasovaatimukset ja tuntee kentän tasoituskelpoisuuteen vaikuttavat tekijät- tuntee kentän rakentamisessa käytettävät materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä hallitsee golfväylän rakenteet- tuntee rakentamisen ja rakennuttamisen käsitteistön sekä osaa toimia kentän rakentamis- ja korjaustöiden valvojana- hallitsee golfkentän kastelu- ja kuivatusjärjestelmien toiminnan- osaa toimia oman työorganisaationsa tavoitteiden sekä taloudellisten toimintaperiaatteiden mukaisesti- osaa suunnitella, organisoida ja johtaa työt joustavasti sekä seurata niiden toteutumista ja taloutta- on perehtynyt golfkentän rakentamisen ympäristövaikutuksiin ja pystyy toteuttamaan Suomen Golfliiton ympäristöjärjestelmää- hallitsee esimiestyössä tarvittavat viestintä-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot- osaa toimia työnopastajana ja työpaikkaohjaajana- on perehtynyt asiakaslähtöiseen palvelutoimintaan ja osaa toimia golfkentän tiedottajana- osaa tarkastella oman ammattialansa tarjoamia yritysmahdollisuuksia ja arvioida omia mahdollisuuksiaan yrittäjänä Tutkinnon suorittaneet pystyvät toimimaan golfkentän hoidossa työntekijöinä tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NameHämeen ammatti-instituutti, Lepaa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Head Stableman, SQ

  Tutkinnon suorittanut- ymmärtää hevosen hyvinvoinnin biologiset perusteet- osaa suunnitella talliympäristön ja tallin toiminnan- osaa toteuttaa tarhojen, hevosurheilualueiden, laitumien ja pihattojen käytön- hallitsee hevosen ruokinnan ja hevosyksilön kunnon seurannan- tuntee hevosen valmentamisen ja kilpailuttamisen- hallitsee tallihygienian ja hevosen terveydenhuollon- tuntee hevosten terveyttä, tauteja ja lääkeaineita sekä lääkeaineiden käyttöä ja säilytystä koskevat säädökset- hallitsee hevosten vammojen ja sairauksien ennaltaehkäisyn sekä ensiavun antamisen- ymmärtää kotimaisen hevoskasvatuksen merkityksen- tuntee suomalaisen jalostusjärjestelmän ja osaa tehdä jalostusvalintaa- hallitsee siitoshevosten ja varsojen hoidon- osaa toimia työnjohtajana ja työnopastajana- osaa ylläpitää ja kehittää terveellistä työympäristöä- tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet- tuntee yritystoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja asiakaspalvelun periaatteet- tuntee alan järjestötoiminnan ja on selvillä hevostaloutta koskevista säädöksistä- osaa verkottua ja toimia yhteistyössä- osaa hankkia tutkimustietoa ja hyödyntää sitä- ottaa turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon toiminnassaan Tutkinnon suorittanut voi toimia tallimestarina ravi- tai ratsutallissa, siittolassa ja oriasemalla tai muussa hevosia pitävässä yrityksessä joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Kiuruvesi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Head Stableman, SQ

  Tutkinnon suorittanut- ymmärtää hevosen hyvinvoinnin biologiset perusteet- osaa suunnitella talliympäristön ja tallin toiminnan- osaa toteuttaa tarhojen, hevosurheilualueiden, laitumien ja pihattojen käytön- hallitsee hevosen ruokinnan ja hevosyksilön kunnon seurannan- tuntee hevosen valmentamisen ja kilpailuttamisen- hallitsee tallihygienian ja hevosen terveydenhuollon- tuntee hevosten terveyttä, tauteja ja lääkeaineita sekä lääkeaineiden käyttöä ja säilytystä koskevat säädökset- hallitsee hevosten vammojen ja sairauksien ennaltaehkäisyn sekä ensiavun antamisen- ymmärtää kotimaisen hevoskasvatuksen merkityksen- tuntee suomalaisen jalostusjärjestelmän ja osaa tehdä jalostusvalintaa- hallitsee siitoshevosten ja varsojen hoidon- osaa toimia työnjohtajana ja työnopastajana- osaa ylläpitää ja kehittää terveellistä työympäristöä- tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet- tuntee yritystoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja asiakaspalvelun periaatteet- tuntee alan järjestötoiminnan ja on selvillä hevostaloutta koskevista säädöksistä- osaa verkottua ja toimia yhteistyössä- osaa hankkia tutkimustietoa ja hyödyntää sitä- ottaa turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon toiminnassaan Tutkinnon suorittanut voi toimia tallimestarina ravi- tai ratsutallissa, siittolassa ja oriasemalla tai muussa hevosia pitävässä yrityksessä joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Kiuruvesi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland