• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6 items
 1. Turizem (Tourism)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program zagotavlja usposabljanje kadrov za opravljanje nalog vodenja in upravljanja s procesi načrtovanja in razvoja novih vsebin ter oblik turistične ponudbe v slovenskem turizmu. Program zagotavlja usposabljanje kadrov za vodenje in upravljanje najzahtevnejših delov turističnega sistema. S študijskim programom se bodo izobraževali strokovnjaki za potrebe turizma v skladu s smernicami in trendom raziskovalne dejavnosti na področju turizma (trajnostnega razvoja, valorizacije turističnih destinacij, aplikacije in varovanja kulturne dediščine, integracije javnih dobrin in zasebne turistične ponudbe, promocije interkulturalnosti, regionalnega razvoja in podeželja, obogatitve bivalnega turizma) s posebnim poudarkom tako na uveljavljanju alternativnih oblik turistične ponudbe kot tudi na ustvarjanju novih, s poudarkom na varovanju okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za turizem (Faculty of Tourism)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Dediščinski turizem (Heritage Tourism)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program je nastal iz sodelovanja med Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za turistične študije Turistico in Znanstveno-raziskovalnim središčem Univerze na Primorskem. Študijski program nudi znanja in kompetence na področju kulturne in naravne dediščine ter turističnega podjetništva, s poudarkom na aplikaciji dediščinskih vsebin v turistično ponudbo. Tako študentom zagotavlja izobrazbo, ki omogoča ustvarjalno delo v obetavni gospodarski panogi. Cilj študijskega programa je izoblikovati profil magistranta za potrebe dela v turistični panogi, kakor tudi samostojne podjetniške dejavnosti v turizmu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Turizem (Tourism)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost za poglobitev znanj s področja ekonomije in menedžmenta ter specifičnih znanj s področja turizma in hotelirske industrije potrebnih za vodenje poslovnih sistemov v turizmu in hotelirski industriji, uspešno izvajanje nalog ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti, še posebej turizma in hotelirstva, razvoj veščin in zmožnosti za učinkovito raziskovanje in poglobljeno strokovno in znanstveno delo na področju turizma in hotelirstva, vodenje projektov in sodelovanje pri projektnem delu v turizmu in hotelirstvu, s poudarkom na poznavanju in oblikovanju organizacijske kulture, ustvarjalnem vodenju, motivaciji in upravljanju s človeškimi viri, kritično razmišljanje in analitično reševanje poslovnih problemov in razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, socialnega in kulturnega okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Kozmetika (Cosmetics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študij kozmetike je zasnovan kot nadaljevanje dodiplomskega študija kozmetike s poudarkom na kompleksni, posebni ter pred- in pooperativni kozmetični negi. Ta znanja dopolnjujejo vsebine o zahtevnih kozmetičnih izdelkih, aparaturnih tehnikah, prehrani ter druga znanja potrebna za celovito in visokokakovostno kozmetično nego v kozmetičnih salonih ali v timih z dermatologi, kirurgi ipd. Študij je odziv na zahteve časa in potrebe trga "lepotne industrije": s hitrim napredkom znanosti postajajo tako kozmetični izdelki kot aparature vse zahtevnejše, kompleksnejše in učinkovitejše, s tem pa se povečujejo zahtevnost dela ter tveganja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za storitve v Ljubljani (Higher School of Applied Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Turizem (Tourism)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so posredovati metodološka znanja in orodja, potrebna za temeljno in aplikativno znanstveno raziskovalno delo na področju turizma, posredovati specifična ekonomska in managerska znanja, posredovati družboslovna znanja, potrebna za razumevanje, prepoznavanje, analizo in kritično oceno družbe in družbenih značilnosti držav, ki predstavljajo potencialne ali dejanske trge za slovensko turistično gospodarstvo ter etično in reflektivno delovanje v okolju v odnosu do različnih akterjev v turizmu, posredovati teoretična znanja s področja okoljskega načrtovanja, sonaravnega trajnostnega razvoja, destinacijskega managementa in mreženja v turizmu in usposobiti študenta za implementacijo teh znanj na konkretnih turističnih destinacijah in usposobiti študenta za vodenje projektov in sodelovanje pri projektnem delu v turizmu, s poudarkom na poznavanju in oblikovanju organizacijske kulture, ustvarjalnem vodenju, motivaciji in upravljanju s človeškimi viri. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies -...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Kineziologija (Kineziology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjake za načrtovanje in izvajanje športne in kondicijske vadbe starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi in oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami gibal. Program je nastal iz potrebe po povezovanju znanja s športnega, fizioterapevtskega in medicinskega področja glede vadbe starejših oseb in oseb z navedenimi zdravstvenimi težavami. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za šport (Faculty of Sport)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia