• EQF Home Page Icon

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

No translation available for Icelandic. Showing the original language.

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Information

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) obrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov. SAAIC je tiež Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Informácie o celom programe Erasmus+ sú dostupné na stránke: http://erasmusplus.sk/.

Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC) is non-governmental, non-profit organisation and its objective is to support and coordinate international co-operation of Slovak universities and other educational institutions, especially with the EU Member countries within the framework of education, training and research programmes. SAAIC is also National Agency for Erasmus+ Programme for Education and Training Sectors. Information on the entire programme Erasmus+ is available at: http://erasmusplus.sk/.

Reference Data

Category:
Location: