• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 249 items
 1. reflexív addiktológiai szociális szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:* tapasztalati tanulás és reflektivitás (a tudás vizsgálatának képessége, illetve annak támogatása a tapasztalat kontextusában);* kritikai gondolkodás (azoknak a szellemi képességeknek a hasznosítása, amelyek segítségével hatékonyan azonosíthatók, elemezhetők és értékelhetők az egyes érvek és állítások; az előítéletek és a torzítások felismerése és leküzdése; meggyőző érvek kialakítása és bemutatása, amelyek támogatják a következtetések levonását, illetve annak értelmes és intelligens megítélését, hogy mit érdemes elhinni és megtenni);* tudatosság (a releváns új információk elérésének és használatának ismerete; az információforrások kritikus értékelése; az új információk integrálása és átvitele különböző helyzetekbe; szisztematikus problémamegoldás és tájékozott döntéshozatal);* proaktivitás (a változások előrelátása és hozzájuk történő igazodás, mintázatok és trendek különböző nézőpontokból történő beazonosításának képessége, önmagunk fejlesztése és promóciója a lehetőségek kihasználása érdekében);* az egész életen át tartó tanulás szokásainak kialakítása, ideértve az egészségtanulást is (önmagunk megerősítése a passzív függőséggel szemben; a tanult leleményesség képessége; életigenlő attitűd önmagunkkal, a közösséggel és a kreativitással kapcsolatban). Tudáselemek:* drog ismeretek;* az új felépülési paradigma értékei (orientálás, bevonás, önrendelkezés, választás és növekedési potenciál);* reflektív gondolkodás és gyakorlat;* kölcsönös segítés és önsegítés;* a reflektív segítő tevék ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szociális szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:A hallgatók pszichoszociális krízishelyzetek professzionális segítőivé válnak. A képzés kompetenciát nyújt:* krízishelyzetek azonosítására;* krízisben lévő személyekkel való szakszerű törődés, szupervízió melletti krízisintervenció megvalósítására;* krízisintervenciós team-tevékenység végzésére;* krízisintervenciós folyamatok megtervezésére és szakszerű kezelésére;* krízismenedzsment irányítására;* válság- és katasztrófahelyzetek kezelésének elősegítésére;* katasztrófahelyzetek kezelésének team-munkában történő kezelésére;* válságkommunikáció megvalósítására;* egészségügyi és szociális szolgáltatások szervezésére;* informális (intézményrendszeren kívüli) közösségi támogató rendszerek fejlesztésére és krízishelyzetekben történő hasznosítására.            A képzésen végzettek ismerik:* a lélektani krízis jelenségét;* a szociális krízishelyzet jelenségét;* a kríziskutatások eredményeit;* az öndestruktív viselkedésformák és a pszichoszociális krízis összefüggéseit;* ezen belül különösen a szuicidológiai kutatások legfontosabb eredményeit;* a szociális és egészségügyi intézmény- és szolgáltatásrendszert;* az elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatási és támogatási formákat. A képzésen végzettek alkalmasak:* válságban lévő személyek professzionális támogatására;* akut krízisintervenciós munka végzésére;* katasztrófahelyzetek kezelésében való szakszerű közreműködésre, azok irányítására;* a kliensek segítői rendszerekbe való delegálására;* krízisre szakosodott segítői rendszerek megterv ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. ifjúságügyi elemző, tervező és tanácsadó

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan képesek közreműködni és szakmailag segíteni a civil, a gazdasági és az állami szféra ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét, feladatait. A képzésben részt vevők felkészülnek az ifjúságot érintő társadalmi és gazdasági folyamatok megismerésére, értelmezésére, a változások követésére. Inter- és multidiszciplináris ismereteket szereznek az ifjúság, mint speciális és differenciált társadalmi réteg értékvilágáról, értékbeállítódásáról. A megszerzett integrált tudás, valamint a szakmák és ágazatok közötti tájékozottság segítségével és alkalmazásával mozgósítani képesek szellemi és anyagi-fizikai erőket az ifjúság aktivitásának, lehetőségeinek, sikeres életútjának megteremtéséhez. A képzés során szerezhető ismeretek:  pszichológiai ismeretek nonprofit szervezeti működési ismeretek,  munkaerőpiaci ismeretek, pályaorientációs ismeretek ifjúságszociológiai ismeretek, globalizációs ismeretek,  projektmenedzsment ismeretek, ifjúságpolitikai ismeretek, médiaismeretek, ifjúságkutatási ismeretek, forrásteremtési ismeretek, ifjúsági referensi ismeretek, konfliktuskezelési ismeretek, érdekegyeztetési és érdekvédelmi ismeretek, stratégiai tervezési ismeretek, demokráciatanulás, emberi jogok, társadalmi konfliktusok, vállalkozás, kockázatvállalás a fiataloknál, ezek fejlesztése.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: kreativitás, intuíció és módszeresség, jó memória, információ-feldolgozási képesség, jó kommunikációs ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Gerontológiai gondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére, rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre, információk gyűjtésére, információforrások kezelésére, adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre, segítőkész kapcsolatteremtésre, konfliktusmegoldásra, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára, olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni, a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra, konszenzusok keresésére, klienseit és munkatársait motiválni, nyitott hozzáállásra, általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, feltárásra, a feladatmegoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre, info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára, különböző rendezvények, akciók szervezésére, játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára, sportszerek használatára. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Intellectual Disability Practice

  Intellectual Disability Practice ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Early Childhood Care and Education

  Early Childhood Care and Education ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Early Childhood Education and Care Support

  Early Childhood Education and Care Support ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Social and Vocational Integration

  Social and Vocational Integration ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Community Development

  Community Development ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Health Services Supervisory Management Skills

  Health Services Supervisory Management Skills ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages