• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 130 items
 1. bűnügyi szakjogász

  Elsajátítandó kompetenciák: - a kortárs nyomozástan magasabb szintű megértését elősegítő ismeretek elsajátítása a hazai bűnügyi igazságszolgáltatás illetékes szakembereinek körében kialakult magas szintű tapasztalatok és gyakorlati tudás átadásán keresztül; - a nyomozással, bizonyítással összefüggő feladatkörök ellátásának fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismeretek közvetlen megismerése az igazságszolgáltatás során a büntetőügyekben eljáró hatóságok és szervezetek szakembereinek és szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül; - a nyomozati, bizonyítási folyamatokkal kapcsolatos elemző és értékelő készség fejlesztése; - a büntetőügyekben eljáró jogász számára a nyomozással, bizonyítással kapcsolatos döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges gyakorlati tudásanyag megszerzése; - a büntetőügyekben eljáró jogalkalmazó munkaköre során felmerülő feladatok és kérdések összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése; - a magyar igazságszolgáltatásban eljáró szervek nyomozással és bizonyítással összefüggő tevékenységeinek, valamint egymáshoz való viszonyának megismerése;  - a bűnügyi igazságszolgáltatás hatóságainak nyomozással és bizonyítással összefüggő feladatainak szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez szükséges módszertani, intézményi és eljárási gyakorlat megismerése.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják - a nyomozati és a bizonyítással összefüggő folyamatok elemzésének eszköze ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szabályozott iparági szakjogász

  A továbbképzés célja a szabályozott, alapvetően hálózatos iparágak területén otthonosan mozgó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a piacok működésének alapvető kérdéseit, az állami gazdasági beavatkozás indokait és a szabályozások több közös jellemvonásait. Mindez az egyes ágazatok szabályozásának ismerete révén képessé teszi a végzett hallgatókat, hogy a szabályozott piaci magatartásokkal kapcsolatos jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat találjanak. Ennek érdekében a képzés részben a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt, részben olyan ismereteket tartalmaz, amelyek ilyen formában nem képezik részét a klasszikus jogtudományi tanrendnek.  A képzés komplex elméleti és gyakorlati tudást ad a szabályozott körülmények között folyó piaci versennyel, illetve természetes monopóliumokkal kapcsolatban, mindezt szükségszerűen interdiszciplinális jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a jog közgazdasági megalapozottsága és a versenypolitikai ismeretek. A képzés nem célozza meg az ágazati szabályozások technológiai részleteinek megismertetését és a gazdasági jog teljes körű bemutatását, hanem elsősorban a hálózatos, sokszor természetes monopólium köré épülő piacokra koncentrál. Kompetenciák: Általános kompetenciák:  - a problémafelismerési és -megoldási képesség; - az eltérő ágazati szabályozások közös jellemvonásainak megértése; Szakmai kompetenciák: - a szakterületnek megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, ka ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. HR szakjogász

  Általános kompetenciák (személyes adottságok, készségek): * a HR szakterületen felmerült problémák felismerése és munkajogilag, szociális jogilag, valamint az esélyegyenlőségnek megfelelően, továbbá az emberi erőforrás gazdálkodási szempontjaira is figyelemmel történő holisztikus megoldások kialakításának képessége;  * a HR folyamatok, vezetési folyamatok permanens javítása; * tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség; * áttekintési, rendszerező és változtatási képesség; * kreatív vezetői, szervezői ismeretek és attitűd.   Szakmai kompetenciák (személyes adottságok, készségek): A képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális tudás birtokában a HR szakjogász  * felismerje a felmerült jogilag releváns, munkáltatással kapcsolatos problémák lényegét, a problémák eredendő okait, azok megoldása érdekében képes legyen harmonikus kapcsolatokat teremteni, az együttműködési kompetenciák birtokában hatékonyan együttműködni más szakemberekkel; * képessé váljon a megszerzett korszerű ismeretek projektszemléletű gyakorlati alkalmazására, saját maga és a szervezet tudásának fejlesztési menedzselésére, a szakterület változó ismeretei és a vonatkozó jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására.   A munkajoggal kapcsolatos teljes ismeretanyag mellett a munkajogi jogalkalmazás gyakorlati ismeretei is átadásra kerülnek. A klasszikus HR feladatok ellátásán túl a képzés megfelelő kompetenciákat biztosít a modern és naprakész HR vezetői feladatok ellátásához, a munkaerő-gazdálkodás hatékonyabbá tételéhez, napjai ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. vadászati jogi szakjogász

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó jogászok és vadászattal kapcsolatos tevékenységet gyakorló egyéb diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vadászati szakemberi, vadászati vállalkozói, vadászati igazgatási és más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. A képzés célja továbbá, hogy a hallgatók:* interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* vadászati jog* erőforrástan* vadászati kártérítési jog* státuszjog* vadgazdálkodás* élelmiszerjog* ingatlanjog* fegyverjog* környezetvédelmi jog* EU-jog* etika* pszichológia A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy összefüggéseiben átlássa és megismerje a vadászatra vonatkozó nemzeti és uniós szabályozás alapintézményeit, a hazai és nemzetközi joggyakorlatot, a kapcsolódó tudományos irodalmat, a vadászati jog legfontosabb elméleti kérdéseit.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzésben részt vevők az átfogó jogági ismeretek mellett elmélyült tájékozottságot szereznek a vadgazdálkodás, ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. összehasonlító jogi mesterjogász

  A képzés célja olyan jogászok képzése, akik jogi szakképzettségükre, elméleti és gyakorlati tudásukra építve ismerik az Európai Unió és a közép-európai uniós tagállamok jogrendjét, akik ügyvédként a gazdasági életben vagy az Európai Unió intézményeiben, illetve az egyes tagállamok közigazgatásában helyezkedhetnek el. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az összehasonlító jogi mesterjogász a) tudása Átfogóan ismeri az Európai Unió jogának jogforrási rendszerét, jellegadó sajátosságait, a tagállami jogrendszerek jellegzetességeit, egymástól való eltéréseit, valamint az uniós jog és a tagállami jogok együtthatásának mechanizmusát. Ismeri a belső piaci alapszabadságok, az európai versenyjog, valamint az európai munkajog szabályozási rendszerét. Ismeri az európai integráció által megoldandó átfogó dilemmákat. Ismeri a fenti területeken való tudományos munka módszertanát. Ismeri az e területek tudományos szempontú feldolgozásához szükséges terminológiát. Ismeri a képzés interdiszciplináris jellegének köszönhetően a jogtudomány mellett az uniós tagállamok egyre növekvő integrációja politikatudományi elemzésének módszertanát. Ismeri és magas szintűen, széleskörűen alkalmazza a jogi szaknyelvet idegen nyelven is. Nemzetközi vállalati jog és annak kelet-közép-európai sajátosságai specializáción továbbá az összehasonlító jogi mesterjogász a) tudása Ismeri az uniós jog magánjogot érintő joganyaga, e jogalkotási terület jellegadó sajátosságait, ...

  Awarding bodyAndrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. okleveles kodifikátor

  A képzés célja a jogász szakképzettséggel rendelkezőknek a központi államigazgatási szervek, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek, az ügyvédi munka, a civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó szabályozási feladatokra való felkészítése, továbbá a különböző szintű jogszabályok és belső normák (közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok) előkészítésében, megalkotásában közreműködő szakemberek képzése. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A kodifikátor a) tudása Ismeri a hazai, nemzetközi és európai uniós jogforrási rendszerek felépítését, hierarchiáját, a három elkülönült jogrend egymáshoz való viszonyát, együtthatását. Ismeri a jogalkotás alkotmányos követelményeit. Ismeri a hazai jogalkotás mechanizmusait (jogszabály-előkészítés és a törvények megalkotása, közigazgatási és társadalmi egyeztetések, szakmai és politikai döntéshozatal, előzetes és utólagos hatásvizsgálat, dereguláció). Ismeri a jogalkotás dogmatikai alapjait, a bírói gyakorlat hatását a jogalkotásra (normakontroll, egységes értelmezés kialakítása, a jogértelmezés fogalmi alapjai, legisztikai nyelvészet). Ismeri a nemzetközi jogi dokumentumok előkészítésének, elfogadásának és megerősítésének mechanizmusait, speciális hatálybaléptetési és értelmezési módszereket. Ismeri az európai unió másodlagos jogforrásainak kialakítási és elfogadási mechanizmusait, az implementáció módszereit, a hazai jogforrási rend uniós megfelelőségének igazolásá ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. felsőoktatási jogi szakjogász

  A képzés célja:A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik a felsőoktatási jog és a felsőoktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.A felsőoktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország felsőoktatási igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek.Ennek érdekében a képzés tartalmazza a témakör megalapozásához szükséges olyan praktikus ismeretanyagokat, amelyek a felsőoktatás-irányítás központi és helyi szintjére, annak fejlesztésére, irányítására és vezetésére vonatkoznak.A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett a felsőoktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák* az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.A képzés segítséget nyújt továbbá abban, hogy az ismeretanyag oktatásáb ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. közoktatási jogi szakjogász

   A képzés célja:A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik a közoktatási jog és a közoktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.A közoktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek.Ennek érdekében a képzés tartalmazza a témakör megalapozásához szükséges olyan praktikus ismeretanyagokat, amelyek a közoktatás-irányítás központi és helyi szintjére, annak fejlesztésére, irányítására és vezetésére vonatkoznak.A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett a közoktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák* az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.A képzés segítséget nyújt továbbá abban, hogy az ismeretanyag oktatásában részt vevő, ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. magánbiztonsági jogi szakjogász

  A képzés célja:A képzés célja, hogy a személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó, jogi végzettséggel rendelkező szakemberek számára a munkájukban hasznosítható speciális jogi ismereteket adjon, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek jogalkalmazási problémákra koncentráló oktatása révén.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* szakjogi ismeretek;* az érintett szakterületek jogalkalmazási tapasztalatai;* kriminalisztikai ismeretek;* lőfegyvertani ismeretek.    Személyes adottságok, készségek:A képzést sikeresen abszolváló hallgatók a jogi ismereteik kibővítése és a jogi gondolkodásuk fejlesztése révén megszerzik az alábbi képességeket:* önálló tájékozódás a magánbiztonságot szabályozó vagy arra vonatkozó joganyagban és annak jogalkalmazási gyakorlatában;* problémamegoldó készség, amely magában foglalja az érintett területen előforduló lehetséges jogi problémák felismerésére, azok elkerülésére és kezelésére vonatkozó képességet.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzésben végzett szakemberek ismerik és értik a személy- és vagyonvédelemre, valamint a magánnyomozásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és e tevékenységek jogi korlátait. Munkájukat jelentős jogi ismeretanyaggal tudják alátámasztani, amely révén tevékenységüket hatékonyabban tudják ellátni. ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. közbeszerzési szakjogász

  A szakirányú továbbképzés képzés célja a széles értelemben vett közbeszerzés területén gyakorlatorientált, elméletileg is megalapozott jogi és egyéb kapcsolódó ismeretek megszerzésének biztosítása. A jogi képzésben ez a tárgykör csak érintőlegesen, illetve alternatív módon kerülhetett oktatásra. A képzés keretében lehetőség nyílik a közbeszerzések komplex és gyakorlatias megközelítésére, egyben az összetett és korszerű ismeretanyag, valamint a közbeszerzési joganyag alkalmazásához szükséges szemlélet elsajátítására, melynek birtokában a végzett szakemberek képessé válnak – a közbeszerzésekhez különböző módon kapcsolódó – jogi feladataik szakmailag megalapozottabb, hatékonyabb ellátására. Elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert, hogy * átlássa a közbeszerzések helyét, szerepét a beszerzések, a közpénzügyek és a közszerződések rendszerében; a közbeszerzési versenyeztetési és szerződéskötési eljárás jogi és nem jogi környezetét; más jog- és szakterületekkel, fejlesztési projektekkel való kapcsolatát; a közbeszerzésekhez kapcsolódó intézményrendszert;* a hazai és az európai uniós közbeszerzési jogi törzsanyag mélyebb elméleti, tételesjogi és joggyakorlati ismereteinek megszerzése, a szükséges szemléletmód elsajátítása révén a felmerülő közbeszerzési problémák megelőzésében, illetve jogi megoldásában, a konfliktusok kezelésében megfelelően részt tudjon venni; a jogalkalmazás problémáinak, nehézségeinek hatékony és szabályszerű megoldásához hozzájárulhasson;* a szakterület más ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages