• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 154 items
 1. Živilstvo in prehrana (Food science and nutrition)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj je usposobiti strokovnjaka, ki je zmožen širokega razumevanja področij živilstva in prehrane s poudarkom na znanjih in veščinah povezanih z živilstvom, to je pridelave, predelave, kakovosti in trženja hrane ter prehrano kot naravnim nadaljevanjem živilstva, za pravilno, varno in zdravo prehranjevanje oziroma normalen razvoj in ohranjanje človekovega zdravja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Lesarstvo (Wood science and technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti pridobijo znanja o lesu, tehnologijah predelave in obdelave lesa in lesnih kompozitov ter organizacijska, ekonomska, konstrukterska in oblikovalska znanja. V skladu s sodobnimi izzivi so diplomanti sposobni vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje podjetja in so usposobljeni za sodelovanje v interdisciplinarnih vodstvenih in raziskovalno razvojnih ekipah, za gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi ter za sodelovanje pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Geotehnologija in okolje (Geotechnology and environmental engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Univerzitetni študijski program je naravoslovnotehniški program, ki oblikuje strokovnjake na področjih podzemnih gradenj, okoljskega inženirstva in pridobivanja mineralnih surovin. Med študijem študenti opravljajo praktično delo, ki jim omogoča seznanitev z delovnimi procesi in uporabo teoretičnega znanja v praksi. Na podlagi pridobljenih praktičnih izkušenj ter po svetovanju pedagoških in strokovnih mentorjev si študenti študijski program z izbirnimi predmeti oblikujejo tako, da teoretične in strokovne vsebine približa njihovim zahtevam in potrebam. Tako študenti pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev in/ali nadaljnje strokovno ter teoretično usposabljanje na celotnem področju pridobivanja mineralnih surovin, primarne predelave surovin, miniranja, podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, opazovanja in sledenja v naravi, geotehniških raziskav, vrednotenja in izvajanja posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanja z okoljem, trdnih odpadnih snovi, sanacije zemljišč zaradi naravnih nesreč (plazov, potresov) in nepravilnih posegov v okolje v preteklosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Načrtovanje tekstilij in oblačil (Planning textiles and clothing)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji in kompetence: sposobnost vodenja tehnološko najzahtevnejših procesov v tekstilni in oblačilni industriji; sposobnost načrtovanja zahtevnih izdelkov in tehnoloških procesov; sposobnost razumevanja sodobnih konceptov vodenja kakovosti in njihov pomen za konkurenčnost; usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje problemov z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod; iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejšega dela; sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin; razvita profesionalna etična in okoljska odgovornost; poglobljeno znanje matematike, fizike in kemije z razvito sposobnostjo naravoslovnega mišljenja za nadaljevanje izobraževanja na drugi stopnji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Tekstilno in oblačilno inženirstvo (Textile and clothing production)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Kompetence: široko strokovno znanje na področju študija, dopolnjeno z izbranim znanjem s področja naravoslovja, upravljanja, informacijsko-komunikacijske tehnologije, estetike in tekstilnega oblikovanja; sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem; sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin, ki omogoča aktivno sodelovanje pri skupinskem delu tudi na področju projektov, ki temeljijo na povezovanju strokovnih zakonitosti z oblikovalsko prakso; razvita profesionalna etična in okoljska odgovornost, sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT, pri vsakdanjem strokovnem delu; sposobnost prepoznavanja skladnosti med funkcijo in obliko, konstrukcijo in proporci človeškega telesa in oblačila; sposobnost nadzorovanja, analiziranja in vodenja delovnih procesov v tekstilnem in konfekcijskem podjetju; razumevanje stanja in trendov tekstilne in konfekcijske dejavnosti v slovenskem in evropskem prostoru. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Puidutöötlemise tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=108126 ...

  Provider NameVõrumaa Kutsehariduskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Puidutöötlemise tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2904 ...

  Provider NameVõrumaa Kutsehariduskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=137879 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Kalapüügi ja-käitlemise tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=126798 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 10. Kütuste tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80026 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia

Pages