• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 73 items
 1. Public Affairs tanácsadó

  A Public Affairs tanácsadó képzés olyan ismereteket nyújt gazdasági szakemberek és közéleti szerepvállalók számára, amelyek birtokában eligazodnak az európai uniós döntéshozatali és érdekérvényesítési folyamatokban. A szak elsősorban azoknak a gazdasági szakembereknek kínál új ismereteket, akik napi munkájuk során kapcsolatban állnak az Európai Unió intézményeivel, vagy közvetve munkájukra az EU jogszabály alkotási folyamatai hatással vannak. A szak átfogó tudást biztosít azok számára, akik gazdasági, vagy civil szervezetnél, hivatásszerűen gyakorolják a Public Affairs tanácsadást, de eddig nem ismerték a tanácsadás EU specifikus eszközeit, lehetőségeit. Ugyanakkor hasznos lehet a közigazgatás és a politika azon szereplői számára is, akik munkakörükből adódóan rendszeresen kapcsolatban állnak a gazdasági élet és a civil szféra érdekeit megjelenítő tanácsadókkal. A szakon végzett hallgató ismeri:   * jogszabályok, adó, vám, illeték, járulék stb. hatásainak elemzését;    * a gazdasági környezetben bekövetkező változások értékelését;   * a programok megvalósításához szükséges koalíciók, szövetségek építésének lehetőségeit;   * válsághelyzet kezelést;    * a nemzetközi és a magyar politikai élet elemzését;    * tárgyalás és kommunikációs ismereteket;   * rendezvény- és kampányszervezési ismereteket;   * média gazdaságtani és marketing ismereteket;   * hálózatépítési ismereteket;   * közigazgatási kommunikáció elméletét és gyakorlatát. A szakon végzett hallgató alkalmas:   * e képzettség birtokában a Public Affairs ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. kommunikátor nemzetközi szervezetek kommunikációja szakon

  A képzés célja a végzettek számára korszerű kommunikációs ismeretek és technikák átadásával segíteni a nemzetközi szervezetek, ezen belül a kormány és civil szervezetek, valamint a különböző közszolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezetek működését, kommunikációs tevékenységük tervezését és kivitelezését. A képzés megismerteti a hatékonyság érdekében alkalmazott szervezési, elemzési, tervezési és lebonyolítási technikákat, tárgyalási stratégiákat, kommunikációs módszereket és eszközöket, és segít elsajátítani a nemzetközi szervezetekben betöltött kommunikátori szerepkör ellátásához szükséges készségeket.   A nemzetközi szervezetek kommunikációja szakirányú továbbképzési szakon végzettek   ismerik: * a nemzetközi szervezetek felépítését és főbb működési elveit; * a nemzetközi kormány- és civil szervezetek jogállását, az információk közzétételének jogi szabályait és etikai normáit; * a non-profit szervezetek különböző szervezeti formáit és optimális struktúráit, a megfelelő munkakultúra kialakításának módszereit; * a közéleti kommunikáció rendszerét és a nyilvánosság színtereit; * a kommunikátori szerepkörhöz és a nyilvános szereplésekhez szükséges retorikai alapokat; * a média hatásmechanizmusát és a kongruens médiaszereplés szabályait; * az interkulturális szempontok fontosságát és érvényesítését a tárgyalási, üzleti és politikai szférában.   képesek és alkalmasak: * a nemzetközi szervezetekben érvényesülő kommunikációs tevékenységek optimális tervezésére és kivitelezésére; * a civil és non-profit szervezetek ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. médiainformatikus

  A képzés célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik  - az intézmények, vállalkozások, cégek internetes megjelenését képesek megtervezni és megszervezni, kivitelezni; - a kívánt kommunikációs célokat el tudják érni a rendelkezésre álló technikai eszközök és szoftver technológiák segítségével;  - tudnak csapatot vezetni, irányítani a webes kommunikáció megvalósítása érdekében;  - együtt tudnak működni a rendszergazdával, programozóval, webdesignerrel és a kommunikációs szakemberekkel is; - szakértő megrendelőként tudnak megjelenni a külső informatikai cégeknél; - hatékonyan és interaktív módon tudnak kapcsolatot tartani a célközönségükkel a rendelkezésre álló multimédiás eszközöket felhasználva.    A médiainformatika szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: - az internetes tartalom-előállításhoz és publikáláshoz szükséges hardver és szoftver eszközöket; - a számítógéppel készített prezentációk elméletét és gyakorlatát; - az alapvető képszerkesztő és grafikai szoftverek használatát, a képszerkesztési technikákat; - a digitális fényképfelvételek készítését és az elkészült felvételek utómunkálatait; - az illusztrált kiadványok készítésének módszereit, a számítógépes dokumentumszerkesztés eljárásait;  - ismerik a weblapok tervezésének elveit, a weblaptervezéshez használható szoftvereket és módszereket; - az internetes kommunikáció technikáinak alkalmazási lehetőségeit; - az aktuális trendeknek megfelelő tartalomkezelő rendszerek működését, a szöveges, képi, hang- és videóanyagok publikálását ezekben a r ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. nyomtatott sajtó szakembere

  A képzés célja olyan újságírók képzése, akik  ­ ismerik a nyomtatott sajtó működését, az írott sajtó struktúráját;  ­ elméletben és a gyakorlatban is jól ismerik a nyomtatott sajtó műfajait; ­ képesek minden műfajban írásokat előállítani; ­ tisztában vannak az újságírás jogi hátterével, etikai és jogi kérdéseivel;  ­ nyomdai, tipográfiai, kiadványszerkesztési alapismeretekkel rendelkeznek;  ­ szerkesztési ismereteket szerezve képesek különböző kiadványok (pl. iskolaújság, tudományos vagy reklámmagazin, céges lap vagy honlap stb.) teljes munkafolyamatának megszervezésére; ­ tisztában vannak a képi kommunikáció szerepével a nyomtatott sajtóban.   A nyomtatott sajtó szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik ­ a nyomtatott sajtó műfajait elméletben és a gyakorlatban; ­ az információszerzés eszközeit, módszereit, gyakorlatát; ­ a felkészülés módszereit, a célravezető kérdéstechnikát; ­ a napi- és hetilapos szerkesztőség felépítését, működését; ­ a szerkesztő, az olvasószerkesztő, valamint a korrektor és a tördelő feladatát; ­ a lapszerkesztés alapelveit és a modern layout jellegzetességeit; ­ a címadás (főcím, felcím, alcím, címhierarchia) jellegzetességeit, a címszerkesztés szabályait; ­ a képszerkesztés, a digitális fotókészítés- és feldolgozás alapjait.   A nyomtatott sajtó szakirányú továbbképzésben végzettek kompetensek a következő szakmai területeken és a gyakorlatban képesek ­ információt szerezni, feldolgozni és közreadni; ­ hírt, tudósítást, interjút, riportot, kritikát és publicisztikát írni, ismerik a ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Public Relations kommunikációs szaktanácsadó

  A képzésben végzettek a PR fogalmi kereteinek teljes ismeretét kapják, alapvető készségükké válik a szakma elhelyezése mind a tudomány, mind a teljes kommunikációs szakma területén.Mivel a képzés kiemelt hangsúlyt fektet a hazai és nemzetközi gyakorlatban sikeresen alkalmazott technikák ismeretére, így mind itthon mind nemzetközi szinten versenyképes, azonnal alkalmazható tudást sajátít el a képzésben résztvevő, amelynek gyakorlati alkalmazhatósága a személyes tehetségek és elkötelezett szándékokon túl is biztosított. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   A PR kommunikációs szaktanácsadó* képessé válik a PR fogalomrendszerének értelmezésére, használatára,* a PR-t képes a szakmák és a tudomány területén elhelyezni,* a sajtókapcsolatokat magas szinten kezeli,* krízis esetén releváns megoldási módokat felvázol,* egy márka építésének folyamatát érti, annak folyamatában alkotó módon részt vesz,* a hírnév, image, arculat kérdéseit kezeli,* a szervezetek kapcsolatrendszerét értő módon építi,* az Issue Management technikáit használja,* a társadalmi felelősségvállalás fogalomkörét a gyakorlatban alkalmazza,* önálló és támogató kommunikációs folyamatokat létrehoz, vezet. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:Tudáselemek:* stratégiai gondolkodás,* a kommunikáció menedzsment funkcióként való kezelése,* modern kommunikációs eszközök felhasználása,* sajtókezelés,* issue menedzsment technikák,* vállalati kapcsolatrendszer kezelés,* Public Affairs típusú ügykezelés, márkaépítés. Ismeretek:   A PR kommuniká ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Public Relations menedzser

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a for-profit és non-profit Public Relations, valamint a marketingkommunikáció elméleti alapjait;* a kommunikáció aktuális eszköztárát és módszereit;* az on-line kommunikáció eszközrendszerét;* a közvélemény és a média tájékoztatásának eszközeit. képesek:* a kapcsolat-menedzsment terén szerzett ismereteik birtokában hazai és multinacionális vállalatok, intézmények kommunikációjának megtervezésére, végrehajtására, kommunikációs konfliktus-helyzeteik kezelésére;* ezek rendezvényeinek megszervezésére, lebonyolítására;* aktív médiakapcsolatok megszervezésére és megtartására;* belső kommunikáció szervezésére és végrehajtására. rendelkeznek:* a szükséges alapismeretekkel;* az alapismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges készségekkel;* a Public Relations, mint interdiszciplináris tudományterület műveléséhez szükséges átfogó és komplex ismeretekkel;* széleskörű kommunikációs, tárgyalástechnikai és interkulturális ismeretekkel;* jó kommunikatív és kapcsolatteremtő készséggel;* magas szintű nyelvi kompetenciával. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Az Általános Public Relations szakirányú továbbképzési szakon végzettek a megfelelő gyakorlat megszerzésével alkalmasak arra, hogy PR szakértőként dolgozzanak for-profit és non-profit cégeknél, intézményeknél. Megszerzett tudásukkal képesek önállóan tervezni, szervezni és végrehajtani a for-profit és non-profit cégek és intézmények külső és belső, interaktív kommunikációját. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. regionális kommunikátor

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az eredeti diploma mellett rendelkeznek olyan speciális ismeretekkel, melyek lehetővé teszik a regionális kulturális kapcsolatok kialakítását, fenntartását és működtetését, a helyi közösségek igényeinek felmérését. A képzés keretében a nemzetközi, kultúraközi  kommunikáció, protokoll szabályait éppúgy elsajátítják a hallgatók, mint az Közép-Kelet Európai régió és országai kulturális gazdasági és történeti sajátosságait. Napjainkban az Eu-n belül egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a régiók, melyek fontosak az Eu-tagállamok kapcsolata szempontjából éppúgy, mint a leendő Eu-tagországok felzárkóztatásában. A regionális együttműködés jó lehetőséget jelent a határon túli magyarsággal való kulturális kapcsolattartásra is. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek: * kommunikáció,* menedzsment,* nemzetközi kapcsolatok,* Közép-Kelet-Európa,* régió- és országtanulmányok. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A helyi közösségek igényeinek felmérésére* Gazdasági, tudományos, oktatási, politikai szervezetek közötti közvetítő szerep vállalására* Regionális és interkulturális kapcsolatok kialakítására, működtetésére* A határon átnyúló együttműködések kialakítására* Fentiekkel kapcsolatos pályázati tevékenységre, nyertes pályázatok menedzselésére, lebonyolítására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* Kreativitás, módszeresség, rendszeresség* Önismeret, önművelés* Kritikai szemlélet* Nyitottság más kultúrák és a kiseb ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakközgazdász nemzetközi infokommunikációs szakon

  A továbbképzés célja olyan médiaszakemberek kibocsátása, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű, magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek a különféle médiatevékenységek komplex fejlesztési és megvalósítási feladatainak stratégiai szintű megoldására. Ugyanakkor a magas szintű infokommunikációs elméleti és módszertani ismeretanyag, a hozzá tartozó általános és gyakorlatorientált médiaismeretek, a tudatosan fejlesztett kommunikációs készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi sajtó különböző területein önálló szóvivői, PR-menedzseri, akár közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. A hallgatók olyan speciális szakmai ismereteket és tapasztalatokat is szereznek, amelyek nem csupán önálló, hanem hatékony team-munkát is tesznek lehetővé. A szakon végzett hallgató ismeri:* A hazai és nemzetközi média aktuális pozíciójának szakmailag megalapozott elemzéseken nyugvó értékelési módszereit a belső adottságok és külső környezeti sajátosságok figyelembevételével,* a hagyományos és elektronikus sajtó versenyelőnyön nyugvó fejlődési (változási) pályájának meghatározását,* a fejlesztési megvalósításhoz szükséges finanszírozási források értékelését és pénzügyi megtérülési elemzések elkészítési módjait,* a fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges önálló retorikai, szervezői és projektvezetési ismeretanyagot,* a kapcsolódó területekkel történő szakszerű kommunikációs technikákat.      A szakon végzett hallgató alkalmas:* hatékony ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szakközgazdász Public Affairs szakirányú továbbképzési szakon

  A Public Affairs szakközgazdász képzés olyan ismereteket nyújt gazdasági szakemberek és közéleti szerepvállalók számára, amelyek birtokában eligazodnak az Európai Uniós döntéshozatali és érdekérvényesítési folyamatokban. A szak elsősorban azoknak a gazdasági szakembereknek kínál új ismereteket, akik napi munkájuk során kapcsolatban állnak az Európai Unió intézményeivel, vagy közvetve munkájukra az EU jogszabály alkotási folyamatai hatással vannak. A szak átfogó tudást biztosít azok számára, akik gazdasági, vagy civil szervezetnél, hivatásszerűen gyakorolják a Public Affairs tanácsadást, de eddig nem ismerték a tanácsadás EU specifikus eszközeit, lehetőségeit. Ugyanakkor hasznos lehet a közigazgatás és a politika azon szereplői számára is, akik munkakörükből adódóan rendszeresen kapcsolatban állnak a gazdasági élet és a civil szféra érdekeit megjelenítő tanácsadókkal. A szakon végzett hallgató ismeri:   * jogszabályok, adó, vám, illeték, járulék stb. hatásainak elemzését;    * a gazdasági környezetben bekövetkező változások értékelését;   * a programok megvalósításához szükséges koalíciók, szövetségek építésének lehetőségeit;   * válsághelyzet kezelést;    * a nemzetközi és a magyar politikai élet elemzését;    * tárgyalás és kommunikációs ismereteket;   * rendezvény- és kampányszervezési ismereteket   * Média gazdaságtani és marketing ismereteket    * Hálózatépítési ismereteket   * Közigazgatási kommunikáció elméletét és gyakorlatát A szakon végzett hallgató alkalmas:   * e képzettség birtokában a Public Affai ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. okleveles levéltáros

  A képzés célja a hazai levéltárak ellátása magasan képzett levéltáros szakemberekkel a levéltár-technikai, a közigazgatási és a történeti területeken, továbbá ehhez kapcsolódóan sokoldalú ismeretekkel rendelkező iratmenedzserek képzése a kormányzati és a magánszféra számára, akik felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A levéltáros a) tudása Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a levéltári anyagról és a levéltári munka elméleti és gyakorlati oldalairól, elemzési és értelmezési módszereiről. Ismeri a levéltári feladatok ellátásához szükséges problémamegoldó technikákat. Rendelkezik levéltártani ismeretekkel, iratismerettel. Levéltár-informatikai ismeretekkel rendelkezik. Rendelkezik állományvédelmi és reprográfiai ismeretekkel. Rendelkezik intézménytörténeti ismeretekkel. Rendelkezik jogi és közigazgatási ismeretekkel. b) képességei Képes önálló és minden szempontból szakszerű munkára levéltárban vagy bármely kormányzati vagy önkormányzati szerv, a magánszféra bármely szereplője iratkezelésében. Képes levéltári és iratmenedzseri, iratkezelési munkafeladatok végzésére, illetve az ilyen munkafeladatok koordinációjára, tervezésére. Képes történeti, ügyviteli és egyéb szempontok együttes alkalmazására. Képes modern iratkezelési és iratértékelési szempontok érvényesítésére. Képes a levéltári és iratmenedzseri, iratkezelési munka során önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére. Képes a levéltári és iratkezelési feladatmenedzsme ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages