• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 130 items
 1. közlekedési szakjogász

  A képzés célja: a jogalkalmazás különböző területein működő jogászok számára elméletileg megalapozott és a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzésének biztosítása a közlekedés valamennyi ágazatát érintő általános és speciális joganyagról, valamint azokról a határtudományi területekről, amelyek joggyakorlatban nélkülözhetetlenek.    Elsajátítandó kompetenciák:  A közlekedés szakjogi valamint határtudományi területein az egyetemi alapképzettségnél magasabb szintű, olyan általános, valamint különös szakmai felkészültség, amely révén a probléma-felismerési-, áttekintő- és megoldási-képességek megszerezhetőek, illetve a gyakorlatban már kialakult ilyen képességek bővülhetnek. Ezen speciális szakjogi és határtudományi ismeretek birtokában a szakember képessé válik arra is, hogy a szakterület más szakembereivel – a különböző szakértőkkel – szakmai kérdésekben kapcsolatot teremtsen, együttműködjön a jogi problémák megoldásában.               Tudáselemek, megszerezhető ismeretek A szakjogi és a kapcsolódó jogi területeken átfogó, a jogalkalmazói gyakorlatot is felölelő ismeretek megszerzése. A határtudományi területeken olyan mélységű és terjedelmű szakismeret megszerzése, amelynek birtokában képessé válik a szakember az alkalmazható jogi megoldások, minősítések felismerésére. A képzés kitekintést ad (ismeretek szerzését biztosítja) a közlekedéspolitika, jogalkotás és jogalkalmazás nemzetközi, elsősorban az Európai Uniós gyakorlatának területén.   Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrend ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász

  A szakirányú továbbképzési szak a meglévő jogi ismereteket bővíti a polgári, büntető és kereskedelmi jogi kompetenciákkal. A képzés alapozó ismeretei biztosítják, hogy a részvevők a közvetítés és alternatív vitarendezési formák alapvető kommunikációs, pszichológiai, társadalmi, jogi hátterét megismerjék. A szakmai törzsanyag tárgyai tételesen bevezetik a hallgatókat az alternatív vitarendezési módok elméleti és gyakorlati alkalmazási területeibe, az egyes részterületek különleges ismérveit is bemutatva. A képzést lezáró gyakorlati órák szerepe, hogy az elméleti ismereteket a hallgatók a gyakorlatban minél hatékonyabban alkalmazzák.  A szakirányú továbbképzésben résztvevők által elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók: -       megismerik a személyiségpszichológia, az interperszonális jelenségek vonatkozó összefüggéseit; -       elsajátítják az alternatív vitarendezési módokra vonatkozó jogi előírásokat; -       megismerik és készség szinten alkalmazzák a konfliktusmegoldási módszereket; -       elsajátítják a közvetítői eljárásban alkalmazható viselkedési szabályok betartásának és betartatásának rendjét; -       képessé válnak a közvetítési folyamat lebonyolítására, a közvetítés keretei között egyezség megkötésére a felek között; -       készségszinten alkalmazzák a mediációs tevékenységre vonatkozó jogszabályokat.   A szakirányú továbbképzésben résztvevők személyes adottságai, készségei: A szakirányú továbbképzés során a hallgat ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakember

  A szakirányú továbbképzés célja: A képzés célja olyan innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakemberek képzése,  akik önállóan vagy jogi háttértudást igénylő esetekben – szükség szerint jogász szakemberekkel szorosan együttműködve – képesek a nemzeti innováció hatékony védelmére, gyakorlati megoldásokat tudnak találni a K+F+I szektor társaságainak aktív vagy passzív védelmére, választ képesek adni a legújabb nemzetközi szellemitulajdon-védelemi kihívásokra. Az európai és nemzetközi szabályozással összefüggő tárgyaknak köszönhetően a képzést elvégzők tájékozódnak a nemzetközi hatású ügyekben is.   Elsajátítandó kompetenciák: a) Általános kompetenciák: – problémafelismerési és megoldási képesség; – oltalmi formák kiválasztásának képessége; – támadás esetén védelmi stratégia kidolgozásának képessége; – eljárási kérdések és problémák gyakorlati ismerete. b) Szakmai kompetenciák: – szakirányú jogszabályok, adatbázisok, irodalmak ismerete; – határterületek ismerete; – nemzetközi és európai jogi szakmai ismeret; – angol nyelven való szakmai munka.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzési szak törzsanyagának és jogalkalmazási gyakorlatának, kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó körű és mélységű ismerete, valamint a legfrissebb nemzetközi jogfejlődés és joggyakorlat ismerete, így különösen: – a szabadalommal és a technológiaiinnováció-védelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek; – a védjegyekkel és az innováció piacvédelmi szakaszával ka ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja: A képzés célja olyan innováció- és szellemitulajdon-védelmi jogi szakemberek képzése,  akik önállóan vagy műszaki háttértudást igénylő esetekben – szükség szerint műszaki szakemberekkel szorosan együttműködve – képesek a nemzeti innováció hatékony védelmére, gyakorlati jogi megoldásokat tudnak találni a K+F+I szektor társaságainak aktív vagy passzív védelmére, választ képesek adni a legújabb nemzetközi szellemitulajdon-védelemi kihívásokra. Az európai és nemzetközi szabályozással összefüggő tárgyaknak köszönhetően a képzést elvégzők tájékozódnak a nemzetközi hatású ügyekben is.   Elsajátítandó kompetenciák: a) Általános kompetenciák: – problémafelismerési és megoldási képesség; – oltalmi formák kiválasztásának képessége; – támadás esetén védelmi stratégia kidolgozásának képessége; – eljárási kérdések és problémák gyakorlati ismerete. b) Szakmai kompetenciák: – szakirányú jogszabályok, adatbázisok, irodalmak ismerete; – határterületek ismerete; – nemzetközi és európai jogi szakmai ismeret; – angol nyelven való szakmai munka.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzési szak törzsanyagának és jogalkalmazási gyakorlatának, kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó körű és mélységű ismerete, valamint a legfrissebb nemzetközi jogfejlődés és joggyakorlat ismerete, így különösen: – a szabadalommal és a technológiaiinnováció-védelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek; – a védjegyekkel és az innováció piacvédelmi ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. nemzetközi és európai adójogi mesterjogász

  Általános kompetenciák: A képzés célja, olyan jogászok képzése, akik a jogi elméleti és gyakorlati tudásukra épülően ismerik a nemzetközi és európai adózási joganyagot, az európai integráción kívüli gazdasági folyamatokhoz kötődő adózás komplex jogi szabályozását, munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek.      Szakmai kompetencia:     A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  - komplex, nemzetközi adójogi problémák felismerésére, elemzésére; - a határon átnyúló gazdasági ügyletek adójogi vonatkozásainak azonosítására, lebonyolítására; - egy adott adójogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - egy nemzetközi vonatkozású adójogi kérdés jogérvényesítési mechanizmusainak igénybevételére; - a problémakezelés során alkalmazott összehasonlító szemlélet alkalmazására; - az eltérő szabályozási módok és tartalom megértéséből és elsajátításából fakadó toleráns és rugalmas, megoldásközpontú problémakezelésre, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttműködési készségre és nyitottságra; - nemzetközi viszonylatban is jól hasznosítható fogalmi rendszer és kommunikációs készség alkalmazására; - nemzetközi viszonylatokban is jól hasznosítható érveléstechnikák alkalmazására; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    A szakon végzettek ismerik: - a jogviszonyok tekintetében alkalmazandó nemzetközi és európai jogforrásokat; - az Európai Unió belső piacának ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. uniós perjogi szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja: A képzés célja, hogy az alapkéseknél mélyebb, komplexebb és gyakorlatorientáltabb tudásanyagot adjon az Európai Unióban való jogérvényesítés mechanizmusairól. Ezt két úton biztosítja. Egyfelől átfogó és széleskörű ismereteket kínál az Európai Unióban való jogérvényesítés intézményi és eljárási vonatkozásairól. Másrészről lehetőséget nyújt  az Európai Unió Bírósága előtti eljárásrendszer mélyreható tanulmányozására, az azzal kapcsolatos tudásanyag gyakorlatorientált elsajátítására.   Elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy  a megszerzett tudásával az adott jogi problémakör tekintetében felismerje az európai szinten is leghatékonyabb jogérvényesítési utat, és immáron a gyakorlati/eljárási ismeretek birtokában, az uniós jogrend kínálta lehetőségeket kiaknázva eredményesen fellépjen akár a hazai, akár az európai fórumokon.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevő szakemberek: – széleskörű ismeretekre tehetnek szert az Európai Unió intézményi és eljárásrendjét illetően, különös tekintettel az uniós jogérvényesítési mechanizmusokra. Ezen túl – átfogó és alapos tudásanyagot szerezhetnek az Európai Unió Bíróságának intézményi és eljárási aspektusairól, a közvetlen keresetekről (megsemmisítés iránti kereset, mulasztás megállapítása iránti kereset, kártérítési kereset), a közvetett keresetekről (előzetes döntéshozatali eljárás) és általában az uniós jogorvoslati mechanizmusokról; – ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. okleveles államtudományi mester

  A képzés célja - az állam feladatával, szervezetével és működésével kapcsolatos tudást komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes, - a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelő, - a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket ismerő, - az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjére képes, - az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is szervezni tudó, - az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével rendelkező szakemberek felkészítése a közszolgálati életpályára. a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - az állam intézményrendszerét, alkotmányjogi, közjogi kereteit, - a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdéseit, - a kormányzás hatékonyságának feltételeit, modelljeit, gyakorlati kérdéseit, - a kormányzati stratégiai tervezés és a fejlesztéspolitikák tapasztalatait, - az ágazati szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitását, - a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozását, - a helyi önkormányzás és helyi demokrácia gyakorlatát, - a szervezeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatait, - a közszolgál ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. közszolgálati szabályozási és kodifikációs szakjogász

  A képzés célja elsősorban a központi államigazgatási szervek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok, másodsorban a gazdálkodó szervezetek keretében vagy az ügyvédi és civilszervezeti tevékenység végzése során szabályozási feladatokra szakosodott vagy erre szakosodni kívánó szakemberek (köztisztviselők, közalkalmazottak, ügyvédek, jogtanácsosok) képzése. A különböző szintű jogszabályok és belső normák (közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok) előkészítésében, megalkotásában közreműködő szakemberek a jogászképzés során ilyen speciális tudástartalmú képzést nem kapnak, tanulmányaik során legfeljebb egy-egy tantárgy keretében vagy fakultatív tárgyként jutnak hozzá nem teljes körűen olyan ismeretekhez, amelyek a jogalkotói, jogalkotásban közreműködő tevékenységüket a későbbiekben elősegítik.    Elsajátítandó kompetenciák:a) általános kompetencia:– megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség;– konfliktustűrés;– a szabályozás következményeinek (hatásainak) mértékéhez igazodó felelősségtudat;– alkalmasság a saját és az attól eltérő álláspontok összehangolására, a kölcsönösen elfogadható kompromisszumok kialakítására.b) szakmai kompetencia: A szakirányú továbbképzésen végzettek– alkalmasak a szabályozási igény (probléma) felismerésére, azonosítására, a szabályozási kérdések körülhatárolására;képesek– a szabályozásra váró kérdés teljes folyamatának, várható kihatásainak átlátására és ehhez igazítva megfelelő jogi megoldás kiválasztására;– a szabályozandó kérdésre irányadó meglévő jogszabályok és más nor ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. angol jogi szaktolmács szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogi végzettségű szakemberek számára tárgyalástolmácsolási, konszekutív tolmácsolási és „blattolási” ismereteket adjon át, valamint jogi szaknyelvi kompetenciákat erősítsen, amely a jogi szakmai jártasságot igénylő beszédek, előadások, szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújt kellő alapot. A különböző szaknyelvi szövegek sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és tolmácsolási órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő tolmácsolás elméleti és gyakorlati alapjait.A képzésnek nem célja, hogy a hallgató teljes körű szinkrontolmácsolási képzést kapjon, sokkal inkább a szimultán tolmácsolás technikáiba, a kabin- és konzolhasználatba nyernek betekintést az érdeklődő hallgatók.      Elsajátítandó kompetenciák:Szaktolmácsi kompetenciák:* stílusérzék, nyelvhelyesség, megfelelő kiejtés;* glosszáriumok, szótárak, elektronikus adatbázisok használata a tolmácsolásra való felkészüléshez;* tömörítés, jegyzetelés, memóriafejlesztés;* készségszintű jártasság az egyes jogágakra jellemző terminológiában és sajátos nyelvtani szerkezetek megfelelő alkalmazásában;* önálló, szakmai elvárásoknak megfelelő szövegalkotási készség a forrásnyelvvel megegyező tartalommal. Tudáselemek, megszerezhet ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. európai emberi jogi mesterjogász

  Általános kompetencia:   A képzés célja, hogy a szak szempontjából rendkívüli jelentőséggel bíró európai relevanciájú emberi jogi problémákkal és az ezt szabályozó joganyag legfontosabb kérdéseit megismertesse a hallgatókkal. Az elsajátított metodológia révén a hallgatók képesek arra, hogy * a képzésből kiszorult anyagrészeket önállóan feldolgozzák, akár elméleti, akár gyakorlati szempontból hasznosítsák; * a nem angol anyanyelvű hallgatók is rutinosan, munkanyelvként használják az angol nyelvet; * az itt megszerzett tudásukat akár gyakorlati szakemberként, akár az elméleti-tudományos pályákon széleskörűen alkalmazzák.   Szakmai kompetencia:    A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: * a komplex emberi jogi problémák felismerésére és elemzésére; * európai szintű emberi jogi jogvédelem ellátására; * európai szintű jogérvényesítési mechanizmusok igénybevételére; * egy adott jogi probléma esetén a releváns jogforrás azonosítására és értelmezésére; * problémakezelés során összehasonlító elemző szempont alkalmazására; * az eltérő szabályozási módok és tartalmak helyes értelmezésére; * toleráns, nyitott, megoldás-központú, együttműködő problémakezelésre; * nemzetközi környezetben alkalmazható magabiztos érveléstechnikára; * angol szaknyelven való kommunikációs készség alkalmazására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: * az emberi jogi jogvédelem szempontjából nélkülözhetetlen nemzetközi és európai uniós jogforrásokat (kötelező és softlaw); * a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages