• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 118 items
 1. jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:  - a különböző gyermekvédelmi, gyámügyi helyzetek felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása, - tanügyigazgatási jártasság, az intézmény igazgatási feladatainak helyes felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása intézménytípusonként, - a köznevelés intézményrendszerében alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi ismeretek, iratkészítési és iratkezelési szabályok ismerete, gyakorlati alkalmazásának képessége, alakilag és tartalmilag megfelelő iratok készítésének képessége, - alapvető vezetési ismeretek, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, figyelemmel a köznevelési intézmény vezetésének sajátosságaira, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra (gyakorlati példákon keresztül), - a köznevelési statisztikák, adatszolgáltatások, a pedagógusminősítés és pedagógiai szakmai ellenőrzés informatikai hátterének magabiztos használata, tantárgyfelosztás, órarend készítés, - egyházi protokoll alapvető ismerete és alkalmazása a gyakorlatban, - az egyházi fenntartású intézmények jogállásának ismerete és az egyházi fenntartású intézményekre vonatkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazása, - az egyházi fenntartású intézmények vezetéséhez szükséges ismeretek,  - az egyházi fenntartású köznevelési intézmények költségvetés tervezésének és beszámoló készítésének tartalmi és formai ismerete. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - alapvető családjogi ismeretek, a magyarországi gyerm ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó

  A képzés célja munkaügyi kapcsolatok, illetve HR területen dolgozó, egyetemi illetve főiskolai vagy BA alapképzettségnél magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását tanúsító és speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést munkaüggyel kapcsolatos foglalkozások differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes munkaügyi kapcsolatok munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.    Elsajátítandó kompetenciák:   Általános kompetencia: probléma felismerési, konfliktuskezelési és megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd.   Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében.      Tudáselemek megszerezhető ismeretek:   kollektív tárgyalás, a kollektív alku folyamatának előkészítése, tervezése, szakértői, tanácsadói közreműködés a kollektív szerződés megköt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. nukleáris jogi szakjogász

  A képzés célja: A képzés célja olyan jogi diplomával rendelkező szakemberek képzése, akik központi közigazgatási szerveknél, szabályozó hatóságoknál kormánytisztviselőként, köztisztviselőként, más állami szerveknél közalkalmazottként, illetve gazdálkodó szervezeteknél jogtanácsosként, továbbá nemzetközi szervezetek tisztviselőjeként megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a nukleáris energia hasznosításával összefüggő jogi kérdésekről, és ennek következtében képesek a szakmai feladatok minél magasabb szintű ellátására.   A szakjogászok képzését mindenekelőtt az indokolja, hogy a nukleáris területre nézve több jogágon átívelő speciális belső jogi és nemzetközi szabályok vannak érvényben, amelyek a graduális képzésben szerzett jogi tudást egészítik ki szakspecifikus, kifejezetten a nukleáris jogi területre jellemző – jellemzően nemzetközi standardokon, európai uniós és egyéb nemzetközi kötelezettségeken alapuló és gyorsan változó, állandóan bővülő – ismeretanyaggal.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szak elvégzése után a nukleáris jogi szakjogász képes: a gyakorlatban felismerni és megvalósítani azon jogalkotási feladatokat, amely a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése céljából alapvető fontossággal bírnak; felismerni, a szükséges mértékben értelmezni és a jogalkotói, illetve jogalkalmazói munka keretében alkalmazni azokat a műszaki megoldásokat, illetve fizikai összefüggéseket, amelyek a nukleáris létesítményekhez, illetve az ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. társadalombiztosítási szaktanácsadó

   A képzés célja a társadalombiztosítás területén dolgozó vagy az ott elhelyezkedni kívánó szakemberek részére speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a társadalombiztosítási jogot alkalmazó szakemberek feladatainak differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.    Elsajátítandó kompetenciák:  Általános kompetencia: probléma felismerési, konfliktuskezelési és megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd.  Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében.       Tudáselemek megszerezhető ismeretek:   központi és helyi (regionális) társadalombiztosításban, adóigazgatási szerveknél (járulékigazgatási feladatok), valamint a magánbiztosítóknál szükséges igazgatási ismeretek, az egyes társadalombiztosítási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. új típusú köznevelés szakembere

  Elsajátítandó kompetenciák:  - a különböző gyermekvédelmi, gyámügyi helyzetek felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása, - tanügyigazgatási jártasság, a pedagógus feladatainak helyes felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása intézménytípusonként, - a pedagógusok új típusú köznevelési feladatainak ellátásához szükséges szociálpedagógiai, gyermeklélektani, családpszichológia ismeretek, - a szabadidő szervezéshez kapcsolódó ismeretek, - a pedagógusok új típusú köznevelési feladatainak ellátásához szükséges módszertani ismeretek a differenciáló tanulásszervezés, a módszertani tervezés, a felzárkóztatás és a projektoktatás terén, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra (gyakorlati példákon keresztül), - a pedagógusminősítésre és pedagógiai szakmai ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok ismerete, azok gyakorlatban történő megvalósításának magabiztos ismerete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - alapvető családjogi ismeretek, a magyarországi gyermekvédelem intézményrendszerének és jogszabályi környezetének átfogó ismerete, a gyermekvédelemmel, gyámügyi igazgatással kapcsolatos eljárásrendek készségszintű ismerete, - tanügyigazgatási jogi ismeretek és azok gyakorlati alkalmazása, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra, - szociálpedagógiai, családpszichológia és gyermeklélektani ismeretek, - szabadidőszervezéssel kapcsolatos isme ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. bűnügyi szakjogász

  Elsajátítandó kompetenciák: - a kortárs nyomozástan magasabb szintű megértését elősegítő ismeretek elsajátítása a hazai bűnügyi igazságszolgáltatás illetékes szakembereinek körében kialakult magas szintű tapasztalatok és gyakorlati tudás átadásán keresztül; - a nyomozással, bizonyítással összefüggő feladatkörök ellátásának fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismeretek közvetlen megismerése az igazságszolgáltatás során a büntetőügyekben eljáró hatóságok és szervezetek szakembereinek és szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül; - a nyomozati, bizonyítási folyamatokkal kapcsolatos elemző és értékelő készség fejlesztése; - a büntetőügyekben eljáró jogász számára a nyomozással, bizonyítással kapcsolatos döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges gyakorlati tudásanyag megszerzése; - a büntetőügyekben eljáró jogalkalmazó munkaköre során felmerülő feladatok és kérdések összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése; - a magyar igazságszolgáltatásban eljáró szervek nyomozással és bizonyítással összefüggő tevékenységeinek, valamint egymáshoz való viszonyának megismerése;  - a bűnügyi igazságszolgáltatás hatóságainak nyomozással és bizonyítással összefüggő feladatainak szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez szükséges módszertani, intézményi és eljárási gyakorlat megismerése.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják - a nyomozati és a bizonyítással összefüggő folyamatok elemzésének eszköze ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. jogi szakokleveles HR szaktanácsadó

  A képzés célja: olyan nem jogász végzettségű szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre.  Ezzel segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntés előkészítési munkáját támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával.       A képzésben résztvevők megismerkedhetnek a munkajogi, a foglalkoztatási, a megváltozott munkaképességű munkavállalók jogi kérdéseivel.  Elsajátíthatják a számukra nélkülözhetetlen képzési, szakképzési, munkavédelmi, egészségbiztosítási jogi ismereteket.  A képzés elősegíti azt, hogy a hallgatók eligazodjanak az európai uniós és hazai jogi szabályozás rendszerében.       Általános kompetenciák (személyes adottságok, készségek): - a HR szakterületen felmerült problémák felismerése és munkajogilag, szociális jogilag, valamint az esélyegyenlőségnek megfelelően, továbbá az emberi erőforrás gazdálkodási szempontjaira is figyelemmel történő holisztikus megoldások kialakításának képessége; - a HR folyamatok, vezetési folyamatok permanens javítása;  - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;  - áttekintési, rendszerező és változtatási képesség;  - kreatív vezetői és szervezői ismeretek és attitűd.   Szakmai kompe ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. jogi szakokleveles munkaügyi auditor

  A képzés célja:A jogi szakokleveles munkaügyi auditor képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevőknek a foglalkoztatás keretében felmerülő munkáltatói munkajogi kötelezettségek teljesítésének minden aspektusáról, valamint ezek ellenőrzésének metodikájáról. A munkáltatói munkajogi kötelezettségek akkor teljesíthetőek szabályszerűen, ha biztosított a munkajogra, szervezetirányításra, rendszerépítésre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek együttes megléte. A magánszférában egyre erőteljesebb piaci elvárás a munkáltatók felé a jogszabályok és egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok maximális betartására való törekvés. Ez azonban csak az egész szervezetre kiterjedő és rendszerszemléletű gyakorlatorientált megoldásokat kereső gondolkodásmód kialakításával, fenti tudományterületek alapos elsajátításával lehetséges. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a köz- és magánszférában működő foglalkoztatók által folytatott munkaviszony keletkezésére, fenntartására és megszüntetésére, valamint a munkaszervezésre, szervezetépítésre, előmenetelre, javadalmazásra, egyenlő bánásmódra, személyzeti rendszerek felépítésére vonatkozó gyakorlat áttekintése, ezek tervezése, előkészítése;* célszerű és jogszerű megoldások kialakítása, javaslattétel;* jogszerűtlen megoldások kiszűrése, ezek hátterének felmérése, javítása;* a köz- és munkajogi jogi szabályok gyakorlati alkalmazásának képessége, és ezek ellenőrzését követően megfelelő megállapítások megtételének képe ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. jogi szakokleveles vadászati szakember

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó, vadászattal kapcsolatos tevékenységet gyakorló egyéb diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vadászati szakemberi, vadászati vállalkozói, vadászati igazgatási és más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. A képzés célja továbbá, hogy a hallgatók:* interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* vadászati jog* erőforrástan* vadászati kártérítési jog* státuszjog* vadgazdálkodás* élelmiszerjog* ingatlanjog* fegyverjog* környezetvédelmi jog* EU-jog* etika* pszichológia A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy összefüggéseiben átlássa és megismerje a vadászatra vonatkozó nemzeti és uniós szabályozás alapintézményeit, a hazai és nemzetközi joggyakorlatot, a kapcsolódó tudományos irodalmat, a vadászati jog legfontosabb elméleti kérdéseit.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzésben részt vevők az átfogó jogági ismeretek mellett elmélyült tájékozottságot szereznek a vadgazdálkodás, a vadászati ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szabályozott iparági szakjogász

  A továbbképzés célja a szabályozott, alapvetően hálózatos iparágak területén otthonosan mozgó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a piacok működésének alapvető kérdéseit, az állami gazdasági beavatkozás indokait és a szabályozások több közös jellemvonásait. Mindez az egyes ágazatok szabályozásának ismerete révén képessé teszi a végzett hallgatókat, hogy a szabályozott piaci magatartásokkal kapcsolatos jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat találjanak. Ennek érdekében a képzés részben a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt, részben olyan ismereteket tartalmaz, amelyek ilyen formában nem képezik részét a klasszikus jogtudományi tanrendnek.  A képzés komplex elméleti és gyakorlati tudást ad a szabályozott körülmények között folyó piaci versennyel, illetve természetes monopóliumokkal kapcsolatban, mindezt szükségszerűen interdiszciplinális jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a jog közgazdasági megalapozottsága és a versenypolitikai ismeretek. A képzés nem célozza meg az ágazati szabályozások technológiai részleteinek megismertetését és a gazdasági jog teljes körű bemutatását, hanem elsősorban a hálózatos, sokszor természetes monopólium köré épülő piacokra koncentrál. Kompetenciák: Általános kompetenciák:  - a problémafelismerési és -megoldási képesség; - az eltérő ágazati szabályozások közös jellemvonásainak megértése; Szakmai kompetenciák: - a szakterületnek megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, ka ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages