• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 894 items
 1. Innate Immunity in Health and Disease

  Detta internationella masterprogram ger dig fördjupade kunskaper inom mikrobiologi, cellbiologi och molekylärbiologi samt ger dig en förståelse för funktionen av det innata immunförsvaret. Programmet är forskningsförberedande och ger dig en god plattform för forsknings- och utvecklingsarbete inom akademin, industri, myndigheter och hälso- och sjukvård. Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL) och genomförs i samverkan med forskningsmiljön iRiSC (Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre) vid Örebro Universitet samt med nationella och internationella forskargrupper. Programmet är starkt förankrat i forskningen vid iRiSC vilket återspeglas i undervisningens olika moment.Programmet fokuserar på fördjupad förståelse av immunförsvarets roll vid hälsa och sjukdom. Du kommer till exempel att studera hur immunförsvar upptäcker och avlägsnar patogena organismer samt de cellulära och molekylära mekanismer som styr aktivering och modulering av kroppens immunförsvar. Programmet ger dig goda kunskaper om och färdigheter i modernt experimentellt laboratoriearbete med metodik av relevans för forskning inom området inflammation och infektionsmedicin.En del av programmet samläses med två andra mastersprogram och stöds av de tre starka forskningsmiljöerna inom medicin vid Örebro universitet. De gemensamma kurserna kommer att ge en bredare inblick i allmänna aspekter som påverkar folkhälsan i dagens samhälle, samt forskningsmetodik och design. Alla kurser ges på engelska. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Programme in Medicine

  Programmet bygger på ett studentcentrerat, problembaserat lärande (PBL), som tillämpas genom hela utbildningen och syftar till att förbereda dig för ett livslångt lärande. Programmet har en långt driven integration mellan teori och praktik, mellan biomedicin, klinisk medicin och de övriga kunskapsområden som utgör basen för din professionella kompetens som färdig läkare.Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på den ohälsa som utgör dagens och morgondagens stora utmaningar, evidensbaserad hälso- och sjukvård samt på klinisk forskning. Utbildningen innehåller två självständiga vetenskapliga arbeten, som ger dig möjlighet till examen på kandidat- respektive masternivå. Möjlighet till internationellt utbyte finns framför allt med vårt samarbetsuniversitet i Glasgow.Som student får du möta patienter redan under den första terminen. Träning i praktiska färdigheter och i rollen som läkare fortsätter sedan under hela utbildningen. Den praktiska delen av utbildningen är förlagd till vårdcentraler och sjukhusenheter inom Region Örebro län, och under den senare delen av programmet även till sjukvårdsinrättningar i Dalarna och Värmland. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Programme in Medicine

  Programmet bygger på ett studentcentrerat, problembaserat lärande (PBL), som tillämpas genom hela utbildningen och syftar till att förbereda dig för ett livslångt lärande. Programmet har en långt driven integration mellan teori och praktik, mellan biomedicin, klinisk medicin och de övriga kunskapsområden som utgör basen för din professionella kompetens som färdig läkare.Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på den ohälsa som utgör dagens och morgondagens stora utmaningar, evidensbaserad hälso- och sjukvård samt på klinisk forskning. Utbildningen innehåller två självständiga vetenskapliga arbeten, som ger dig möjlighet till examen på kandidat- respektive masternivå. Möjlighet till internationellt utbyte finns framför allt med vårt samarbetsuniversitet i Glasgow.Som student får du möta patienter redan under den första terminen. Träning i praktiska färdigheter och i rollen som läkare fortsätter sedan under hela utbildningen. Den praktiska delen av utbildningen är förlagd till vårdcentraler och sjukhusenheter inom Region Örebro län, och under den senare delen av programmet även till sjukvårdsinrättningar i Dalarna och Värmland. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Cardiovascular Medicine

  Detta internationella Masterprogram ger kunskaper som ligger i forskningsfronten inom området experimentell kardiovaskulär medicin. Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL) och samordnas av Kardiovaskulärt forskningscentrum vid Örebro universitet i nära samarbete med andra forskargrupper i Europa.Programmet handlar om förståelsen av cellulära och molekylära mekanismer relaterade till patogenes och patofysiologi vid hjärt-kärlsjukdomar. I fokus är nya farmakologiska behandlingar av hjärt-kärlsjukdomar och förebyggande interventioner. Målen för programmet är att du ska tillägna dig fördjupade teoretiska kunskaper och utmärkta metodologiska färdigheter för fortsatta studier inom kardiovaskulär medicin. En del av programmet är sammanflätat med två andra masterprogram, och stöds av de tre starka forskningsmiljöerna inom medicin vid Örebro universitet. De gemensamma kurserna kommer att ge en bredare inblick i allmänna aspekter som påverkar folkhälsan i dagens samhälle, samt forskningsmetodik och design. Alla kurser ges på engelska. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master of Chemistry in Environmental Forensics

  Masterprogrammet i kemi med inriktning miljöforensik erbjuder en unik och spännande utbildning i nära samarbete med näringslivet och ledande miljöforskning. Miljöforensik är en del av det systematiska och vetenskapliga arbetet där olika discipliner används för att ta fram information om källor och tidpunkt för utsläpp av kemiska föroreningar i miljön. Programmet ger dig kunskaper med vilka du kan bidra till ett framtida mer hållbart samhälle.Utbildningen erbjuder mångvetenskapliga studier innefattande analytisk kemi, föroreningars spridning i miljön, miljötoxikologi och riskbedömning, hälsa och kemikalier, hållbar utveckling och internationella överenskommelser gällande global spridning av kemikalier. Aktivt lärande och fallstudier kommer att användas som pedagogisk modell för att träna din förmåga att lösa komplexa problem och spåra orsak och källor till miljöproblem samt bedöma dess konsekvenser de ger för människa och miljö.Masterprogrammet är tvåårigt men kan avslutas efter ett år (magisterexamen). År ett tar upp spridning av miljöfarliga ämnen, miljötoxikologi, människans exponering, global reglering av kemikalier och hållbar utveckling, samt miljöforensiska analytiska metoder. År två ger fördjupade kunskaper inom avancerad statistik, forskningsmetodik och projektledning. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom forskningsverksamheten och/eller näringslivet oavsett om du läser ett eller två år. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Nutritional Molecular Medicine and Bioinformatics

  Masterprogrammet i nutritionell molekylär medicin och bioinformatik är ett tvåårigt internationellt PBL-baserat (problembaserat lärande) program avsett att ge studenter vetenskaplig kunskap och kompetens för att förstå den komplexa bidirektionella signaleringen mellan mag- tarmkanalen och hjärnan.Programmet fokuserar på genomgripande kunskap om hur kost och nutrition, tarmens mikrobiota, tarmkanalen och hjärnan interagerar med varandra.Du studerar också 1) hur detta relaterar till avvikande funktioner i tarm och hjärna, 2) hur detta relaterar till klinisk praxis och 3) hur detta kan studeras med stöd av modern klinisk och experimentell forskning.Inom programmet studeras också 1) hur cellulära processer förhåller sig till specifika organfunktioner, 2) hur (pato)fysiologin hos mag-hjärn interaktioner påverkas av nutritionella, mikrobiologiska, gastroenterologiska och neurobiologiska aspekter (ur ett humant och kliniskt perspektiv), samt 3) hur bioinformatik utgör ett viktigt verktyg för att kunna skapa förståelse för dessa processer.Programmet är länkat till den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI), vilket ger tillgång till internationellt framstående forskare samt humana kliniska in vivo och in vitro forskningslaboratorier, både vid universitetet och vid universitetssjukhuset. Genom NGBI erbjuds samtidigt en länk till utvalda industriella partners.Utöver teoretisk och praktisk kunskap inom molekylär medicin, mikrobiologi, fysiologi och funktionell bioinformat ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master's Programme in Biomedicine

  Are you interested in scientific research? Do you want to learn more about diseases and understand why some people get sick and others don't? In that case we recommend that you join the Master in Biomedicine program at Umeå University. The Master's program in Biomedicine will give you excellent knowledge and skills to use advanced scientific methods and will prepare you for PhD studies or the basis for job in pharmaceutical companies, with authorities or in the health care system. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master Programme in Medical Nuclide Techniques

  Medical applications using radionuclides are of increasing importance. Tomographic imaging techniques such as PET (positron emission tomography) and SPECT (single photon emission computed tomography) are important components of molecular imaging and the development and use of radionuclides for tumour therapy require special education. This Master’s in Medical Nuclide Techniques meets the increasing demand for specialist knowledge in nuclide techniques. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Medicine Programme

  Förebygga, lindra och läka - kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver en bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt förhållningssätt, färdigheter i patientkommunikation och personlig mognad. På Läkarprogrammet i Uppsala får du grunden till både läkaryrket och medicinsk forskning. Du lär dig hur sjukdomar diagnosticeras, behandling av olika sjukdomar och tillstånd och hur du förhåller dig till patienter och andra du möter inom vården. Redan från första terminen får du möjligheten till patientkontakt och lära dig undersökningsmetoder samtidigt som etiska och vetenskapliga frågeställningar belyses. Efter programmet ska du vara rustad för att klara arbetet under allmäntjänstgöring (AT). AT-tjänstgöringen är en vidareutbildning på minst 18 månader under anställning som efter godkänd examination ger legitimation som läkare. Efter AT:n kan du välja att göra en specialiseringstjänstgöring (ST) vilket tar minst fem år. Programmet leder till en läkarexamen. Efter examen gör du minst 18 månader allmäntjänstgöring innan du kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Karriär: Som läkare kan du arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller privata mottagningar. Du kan ägna dig åt forskning och undervisning på universitetssjukhus eller arbeta på läkemedelsföretag. En stor del av dagens yrkesverksamma läkare förväntas att gå i pension vilket medför att behovet av kunniga läkare blir stort. Ort: UppsalaSta ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master Programme in Drug Management

  Vill du bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning? På masterprogrammet i läkemedelsanvändning får du en fördjupad kunskap om läkemedlens funktion, användning och säkerhet. Efter programmet kan du arbeta med läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering. Programmet passar bland annat dig med receptarieexamen som vill fördjupa dig ytterligare på avancerad nivå. De kunskaper du får med dig från utbildningen kommer väl till nytta för att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort. Kunskaperna behövs inom många områden såsom apoteksväsendet, läkemedelsindustrin, vårdsektorn, myndigheter eller i forskningsverksamhet. Programmet inleds med en obligatorisk introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng (hp). Därpå följer under de tre första terminerna ytterligare teoretisk fördjupning med valbara kurser som till exempel Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi, Global farmaci, Klinikorienterad farmaci, Läkemedelsmissbruk och beroendelära samt Utvärdering av läkemedelsanvändning. Under fjärde terminen görs ett fördjupningsarbete om 30 hp. Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppövningar. Vissa kurser har inslag av eller ges helt med problembaserat lärande (PBL). Kurserna ges generellt på heltid och dagtid. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid och/eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser. Programmet leder till en farmacie masterexamen. Möjlighet finns till etappav ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages