• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 156271 items
 1. Krizni management

  Cilj programa je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni posredovanja in reševanja kriznih situacij na področju notranjega obvladovanja tveganj v organizacijah, zunanjega obvladovanja tveganj vezanih na organizacije in zunanjega obvladovanje tveganj, ki segajo izven okvira organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Spletne in informacijske tehnologije (Online and information technologies)

  Program Spletne in informacijske tehnologije je izrazito praktično naravnan in glede uporabe spleta dobro povezan z gospodarstvom v regiji. S študijem programa Spletne in informacijske tehnologije se študentje naučijo snovati, razvijati in dizajnirati spletne in mobilne aplikacije na različnih napravah ter pridobijo podjetniške veščine ter veliko mero praktičnih izkušenj. Program pa ne obravnava zgolj tehničnega vidika razumevanja in uporabe spleta, temveč daje velik poudarek tudi ljudem ter razumevanju medsebojne povezanosti tehnologije ter človeka, vključujoč področja računalniških in informacijskih tehnologij, psihologije, ekonomije, prava, političnih znanj ter drugih povezanih disciplin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi (Innovation and Sustainable Business Management in Digital Society)

  Študijski program ponuja celosten, interdisciplinaren pristop na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja, ki ga je mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive na raznolikih področjih. Študente bo usposobil za reševanje najkompleksnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju inovativnosti in trajnostnega poslovanja s kompetencami učinkovitega prenosa novih znanj v podjetja in organizacije s poudarkom na digitalizaciji rešitev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Poslovna informatika (Business Informatics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost za poglobitev znanj s področja računalniške tehnologije, informatike, metodoloških znanj z vidika razvoja kompetenc za celovito obvladovanje in reševanje zahtevnih poslovnih problemov, zagotavljanje primerne znanstvene podlage na ožjem področju specializacije, razvoj veščin in zmožnosti za učinkovito raziskovanje in poglobljeno strokovno in znanstveno delo na področjih, ki so si jih izbrali, poglobljen študij in razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, socialnega in kulturnega okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Fizioterapija (Physiotherapy)

  Doktorski študij Fizioterapije bo izobrazil in oblikoval v strokovne in vešče zdravstvene delavce na področju medicinske rehabilitacije. Študijski program predstavlja novost v slovenskem prostorusaj, vnaša manjkajoče temeljno znanje na področju znanstveno raziskovalnega dela in reševanja znanstvenih problemov. Obsega na dokazih podprto prakso in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, sodobne pristope pri zdravstveni obravnavi in politiki, kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende, znanstvene poglede na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte na področju fizioterapije in drugih zdravstvenih poklicih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Integrirana zdravstvena in socialna oskrba (Integrated Health and Social Care)

  Študij omogoča doseganje končnih izidov, ki zagotavljajo izvajanje integrirane zdravstvene in socialne oskrbe bolnih, invalidnih in oslabelih oseb, ki potrebujejo dolgotrajno, kontinuirano in celostno oskrbo. Magistrski študijski program omogoča poglabljanje znanja na širših družbenih področjih, usposabljanje za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstveno raziskovalnih metod v širšem spektru problemov in novih ali spremenjenih okoliščinah pri integrirani in kontinuirani zdravstveni obravnavi pacientov ter medpoklicnem sodelovanju pri skupnostni skrbi za zdravje, kakovost življenja in dobro počutje pacientov. Obvezen sestavni del programa so temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (University of Novo mesto Faculty of health...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Turizem (Tourism)

  Diplomant študijskega programa bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr. poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju, obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in vseživljenjsko učenje, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so: razumevanje osnov makro - in mikroekonomije ter poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj, poznavanje finančnega načrtovanja in načinov financiranja podjetja, poznavanja pomena povezave: organizacijska struktura strategija podjetja organizacijska kultura, poznavanje vloge in pomena organiziranja, vodenja ter upravljanja podjetja in usposobljenosti za projektno delo in načrtovanje sodobnih oblik organiziranosti, vodenja in upravljanja podjetja oziroma organizacije, poznavanje metode modeliranja in analiziranja poslovnih procesov, spoznavanje vloge in pomena storitev turizma v poslovnem subjektu in sposobnost za razvijanje in organiziranje ustreznih strokovnih modelov v svojem okolju, sposobnost izbire ustrezne statistične metode pri izdelavi konkretnih statističnih analiz in sposobnost za vsebinsko interpretiranje rezultatov le-teh. poznavanje in razumevanje temeljne in splošne discipline turistične stroke in njenega obvladovanja, reševanje konkretnih problemov upravljanja področja wellnessa, športa, marketinga in prireditev z uporabo ustreznih metod in postopkov, razumevanje in ustrezna uporaba znanja na področju menedžmenta turizma, športa in prostega časa, načrtovanje, organiziranje in nadziranje odnosov in procesov dr ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Turizem (Tourism)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost za poglobitev znanj s področja ekonomije in menedžmenta ter specifičnih znanj s področja turizma in hotelirske industrije potrebnih za vodenje poslovnih sistemov v turizmu in hotelirski industriji, uspešno izvajanje nalog ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti, še posebej turizma in hotelirstva, razvoj veščin in zmožnosti za učinkovito raziskovanje in poglobljeno strokovno in znanstveno delo na področju turizma in hotelirstva, vodenje projektov in sodelovanje pri projektnem delu v turizmu in hotelirstvu, s poudarkom na poznavanju in oblikovanju organizacijske kulture, ustvarjalnem vodenju, motivaciji in upravljanju s človeškimi viri, kritično razmišljanje in analitično reševanje poslovnih problemov in razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, socialnega in kulturnega okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Komerciala (Commerce)

  Diplomant študijskega programa bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr. poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju, obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in vseživljenjsko učenje, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so: razumevanje osnov makro in mikro ekonomije, sposobnost uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije in sistemov v poslovanju podjetja, poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj, poznavanje gospodarskega prava, poznavanje in razumevanje sistema trženja, razumevanje dinamičnih sprememb na mednarodnih trgih in njihov vpliv na mednarodno poslovanje podjetja, sposobnost povezovanja logistike z vsemi poslovnimi funkcijami, poznavanje pomena revidiranja računovodskih izkazov, poznavanje finančnega načrtovanja in načinov financiranja podjetja, poznavanje in razumevanje plačilnega prometa, sposobnost strokovnega dela na področju nabavnega poslovanja, poznavanja pomena povezave: organizacijska struktura - strategija podjetja - organizacijska kultura, ugotoviti, kako spoznati in razvijati kompetence zaposlenih, poznavanje delovanja Evropske unije in metod pridobivanja ter uporabe sredstev EU in poznavanje osnov poslovodenja, organizacijskih struktur in procesov ciljnega vodenja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Unive ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Slikarstvo (Painting)

  Šola za risanje in slikanje je razvila originalen visokošolski dodiplomski študijski program Slikarstvo z namenom usposabljanja študentov s specifično likovno nadarjenostjo za samostojno ustvarjanje na področju slikarstva ter širšem področju lepih umetnosti in modernih vizualnih praks. Temeljni cilji programa so trije, ki so med seboj odvisni in prepleteni: sposobnost diplomantovega zrelega in suverenega ustvarjanja na temelju trdne in temeljite likovne izobrazbe, pridobljene z ateljejskim, teoretskim in strokovnim delom, na osnovi katere diplomant gradi svoj likovni nazor, sposobnost reševanja nalog pri delu v poklicih, ki zahtevajo temeljito likovno (pred)znanje in veščo uporabo likovnih orodij, spoznavanje z osnovami tehnologij in paradigm, ki se jih uporablja pri sodobnih umetniških praksah v 21. stoletju. Diplomant je torej kompetenten ustvarjalec, ki je sposoben učinkovito in uspešno uporabiti svoja znanja, poiskati in uporabiti vire in opravljati najzahtevnejše naloge. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameŠola za risanje in slikanje (College of Visual Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages